Διαδικασία : 2016/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0862/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0862/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0313

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 479kWORD 67k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.299v01-00
 
B8-0862/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0702/2016 και Β8-0703/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP))


Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP))  
B8-0862/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές μορατόριουμ σχετικά με τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, που κηρύχτηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 31ης Μαρτίου 2014 στην υπόθεση φαλαινοθηρίας στην Ανταρκτική (Αυστραλία κατά Ιαπωνίας: παρέμβαση Νέας Ζηλανδίας),

–  έχοντας υπόψη το ιαπωνικό σχέδιο έρευνας για το νέο πρόγραμμα φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς στον Ανταρκτικό Ωκεανό (πρόγραμμα NEWREP-A),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας το 2015-2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 και O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1982 η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) απαγόρευσε την εμπορική φαλαινοθηρία για όλα τα είδη μεγάλης φάλαινας, απαγόρευση που τέθηκε σε ισχύ το 1986·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Μαρτίου 2014, το Διεθνές Δικαστήριο διέταξε την Ιαπωνία να σταματήσει τη φαλαινοθηρία στην Ανταρκτική, και διευκρίνισε ότι η λεγόμενη «φαλαινοθηρία για επιστημονικούς σκοπούς» δεν συνάδει με τη Διεθνή Σύμβαση για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας (ICRW), τις αποφάσεις της ΔΕΦ και το διεθνές δίκαιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία, παρά τη διεθνή απαγόρευση που τέθηκε σε ισχύ το 1986, έχει θανατώσει πάνω από 17.000 φάλαινες(1) από την έναρξη της απαγόρευσης μέχρι την περίοδο 2008-2009, επικαλούμενη ανεδαφικές προφάσεις, όπως την επιστημονική έρευνα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα, την περίοδο 2015-2016 Ιάπωνες φαλαινοθήρες θήρευσαν 333 ρυγχοφάλαινες στον Νότιο Ωκεανό, μεταξύ των οποίων πάνω από 200 θηλυκές κυοφορούσες, στο πλαίσιο του παραπλανητικού ψευδο-επιστημονικού προγράμματος φαλαινοθηρίας NEWREP-A και αψηφώντας τη ΔΕΦ και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φαλαινοθηρία, η οποία ακόμη επιτρέπεται στην Ιαπωνία, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη βιοποικιλότητα, καθώς επηρεάζει την κατάσταση διατήρησης των πληθυσμών φαλαινών συνολικά, ενώ παράλληλα αποτελεί αιτία άδικης και περιττής ταλαιπωρίας για μεμονωμένα θαλάσσια θηλαστικά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιαπωνικός στόλος, μόνο στον βόρειο Ειρηνικό, έχει τη δυνατότητα να θανατώνει έως 200 ρυγχοφάλαινες, 50 πτεροφάλαινες του Bryde, 100 αρκτοφάλαινες και 10 φάλαινες φυσητήρες κάθε χρόνο, με το πρόσχημα της επιστημονικής έρευνας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Νοεμβρίου 2015 η Ιαπωνία ανακοίνωσε την επανέναρξη της λεγόμενης φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς σκοπούς στην Ανταρκτική, παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου και αφού δεν κατάφερε να πετύχει τη στήριξη της ΔΕΦ για το νέο θανατηφόρο πρόγραμμά της, NEWREP-A, το οποίο έχει στόχο τη θανάτωση 4.000 ρυγχοφαλαινών στα επόμενα 12 χρόνια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άδειες για επιστημονικούς σκοπούς επιτρέπουν να πωλείται ή να δίδεται το κρέας των φαλαινών, ενώ οι επιστημονικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν με απολύτως αβλαβείς εναλλακτικούς τρόπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή DNA και η τηλεπαρακολούθηση δίνουν στους επιστήμονες τη δυνατότητα να αποκτούν γνώσεις για τις φάλαινες χωρίς να τις θανατώνουν, και τα δείγματα μπορούν να λαμβάνονται, για παράδειγμα, από την αλλαγή δέρματος των φαλαινών, από το λίπος ή τα περιττώματα, προκειμένου να εντοπίζονται πιθανοί παθογόνοι οργανισμοί·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων επιστημόνων της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας δήλωσε ότι το πρόγραμμα NEWREP-A δεν καταδεικνύει την ανάγκη θανατηφόρων δειγματοληψιών για την επίτευξη των δεδηλωμένων επιστημονικών στόχων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κρέας φάλαινας δεν αποτελεί πλέον τμήμα της ιαπωνικής διατροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ιαπωνικό Ινστιτούτο για την Έρευνα των Κητοειδών, το 2014 μέχρι και 75% του κρέατος φάλαινας που τέθηκε προς πώληση παρέμεινε αδιάθετο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και αρκετές χώρες και διεθνείς οργανισμοί, τάσσονται υπέρ ενός παγκόσμιου μορατόριουμ σχετικά με τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς και της απαγόρευσης του διεθνούς εμπορίου προϊόντων φάλαινας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υποστηρίζεται σε διεθνές επίπεδο ο σχεδιασμός θαλάσσιων καταφυγίων στα οποία θα απαγορεύεται κάθε μορφής φαλαινοθηρία για πάντα·

1.  παροτρύνει την Ιαπωνία να διακόψει άμεσα κάθε φαλαινοθηρική δραστηριότητα·

2.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υπενθυμίσουν στην Ιαπωνία τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών·

3.  καλεί την εισαγγελική αρχή του Διεθνούς Δικαστηρίου να ξεκινήσει έρευνες σχετικά με την παραβίαση από την Ιαπωνία του διεθνούς δικαίου και της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2014·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας καθώς και στην εισαγγελική αρχή του Διεθνούς Δικαστηρίου.

(1)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου