Resolutsiooni ettepanek - B8-0862/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0862/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Jaapani otsuse kohta jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016

  29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

  suuliselt vastatavate küsimuste B8-0702/2016 ja B8-0703/2016 alusel
  vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

  Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0853/2016

  Menetlus : 2016/2600(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0862/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-0862/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0862/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Jaapani otsuse kohta jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016

  (2016/2600(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse rahvusvahelise vaalanduskomisjoni rahvusvahelist moratooriumi kaubanduslikule vaalapüügile,

  –  võttes arvesse Rahvusvahelise Kohtu 31. märtsi 2014. aasta otsust kohtuasjas, mis käsitleb vaalapüüki Lõuna-Jäämeres (Austraalia vs. Jaapan: Uus-Meremaa sekkumine),

  –  võttes arvesse Jaapani teadusuuringute kava uue vaalade uurimise teadusliku programmi jaoks Lõuna-Jäämeres (NEWREP-A),

  –  võttes arvesse nõukogule ja komisjonile esitatud küsimusi Jaapani otsuse kohta jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 ja O-000059/2016 – B8-0703/2016),

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et rahvusvaheline vaalanduskomisjon (IWC) keelustas kõikide suurte vaalaliikide kaubandusliku püügi 1982. aastal, ja et see keeld jõustus 1986;

  B.  arvestades, et Rahvusvaheline Kohus käskis 31. märtsil 2014 Jaapanil lõpetada vaalapüügi Lõuna-Jäämeres, selgitades, et nn teaduslik vaalapüük ei ole kooskõlas vaalapüügi reguleerimise rahvusvahelise konventsiooniga, IWC otsustega ega rahvusvahelise õigusega;

  C.  arvestades, et hoolimata nimetatud rahvusvahelisest keelust, mis jõustus 1986, tappis Jaapan sellest ajast kuni aastateni 2008–2009 rohkem kui 17 000 vaala[1], tuues ettekäändeks näiteks teadusuuringuid;

  D.  arvestades, et selle tagajärjel püüdsid Jaapani vaalapüüdjad Jaapani petliku pseudoteadusliku vaalade uurimise programmi NEWREP-A raames ning IWC ja Rahvusvahelise Kohtu otsuste vastaselt hooajal 2015–2016 Lõuna-Jäämeres 333 kääbusvaala, sealhulgas üle 200 raseda emasvaala;

  E.  arvestades, et vaalapüük, mis on siiani lubatud Jaapanis, Norras ja Islandil, võib tõsiselt kahjustada bioloogilist mitmekesisust, sest see mõjutab vaalapopulatsioonide kui terviku kaitsestaatust ning põhjustab samal ajal mereimetajatele ebaõiglasi ja tarbetuid kannatusi;

  F.  arvestades, et ainuüksi Vaikse ookeani põhjaosas asuv Jaapani kalalaevastik suudaks teadusuuringute ettekäändel tappa aastas kuni 200 kääbusvaala, 50 Bryde’i vaala, 100 põhjavaala ja 10 kašelotti;

  G.  arvestades, et Jaapan teatas 27. novembril 2015, et kavatseb jätkata nn teaduslikku vaalapüüki Lõuna-Jäämeres, hoolimata Rahvusvahelise Kohtu otsusest ning saamata IWC-lt tuge oma uue surmava programmi NEWREP-A jaoks, mille eesmärk on tappa järgmise 12 aasta jooksul umbes 4 000 kääbusvaala;

  H.  arvestades, et load teaduslikuks püügiks võimaldavad vaalaliha müümist või ära andmist, samas kui teaduslikke vajadusi saab rahuldada täiesti kahjutute alternatiividega; arvestades, et DNA proovide võtmine ja kaugseire annavad teadlastele võimaluse uurida vaalu neid tapmata, ja et vaaladelt saab proove koguda näiteks neilt pärit nahalt, traanist või väljaheitest, et teha kindlaks võimalikud patogeenid;

  I.  arvestades, et teadlastest koosnev IWC eksperdirühm on teatanud, et programmist NEWREP-A ei nähtu selget vajadust uurimisobjektid välja toodud eesmärkide täitmiseks tappa;

  J.  arvestades, et vaalaliha ei kuulu enam jaapanlaste igapäevasesse toidusedelisse; arvestades, et Jaapani vaalaliste teadusinstituudi andmetel jäi 2014. aastal müüki paisatud vaalalihast kuni 75 % müümata;

  K.  arvestades, et kõik ELi institutsioonid, nagu ka mitu riiki ja rahvusvahelist organit, on selle poolt, et kuulutada kaubanduslikule vaalapüügile moratoorium ning keelustada vaalatoodete rahvusvaheline kaubandus;

  L.  arvestades, et üldiselt toetatakse rahvusvaheliselt selliste merekaitsealade loomist, kus igasugune vaalapüük on alatiseks keelatud;

  1.  nõuab tungivalt, et Jaapan lõpetaks viivitamata vaalapüügi;

  2.  palub komisjonil ja nõukogul tuletada Jaapanile meelde tema kohustusi seoses mereimetajate kaitsega;

  3.  nõuab, et Rahvusvahelise Kohtu prokurör algataks uurimise seoses rahvusvahelise õiguse ja Rahvusvahelise Kohtu 2014. aasta otsuse rikkumisega Jaapani poolt;

  4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Jaapani valitsusele ja parlamendile ning Rahvusvahelise Kohtu prokurörile.