Návrh uznesenia - B8-0862/2016Návrh uznesenia
B8-0862/2016

  NÁVRH UZNESENIA o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016

  29.6.2016 - (2016/2600(RSP))

  predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0702/2014 a B8-0703/2016
  v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

  Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0853/2016

  Postup : 2016/2600(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0862/2016
  Predkladané texty :
  B8-0862/2016
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8-0862/2016

  Uznesenie Európskeho parlamentu o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016

  (2016/2600(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na medzinárodné moratórium na komerčný lov veľrýb, ktoré vyhlásila Medzinárodná veľrybárska komisia;

  –  so zreteľom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora z 31. marca 2014 vo veci lovu veľrýb v Antarktíde (Austrália proti Japonsku: s účasťou Nového Zélandu),

  –  so zreteľom na výskumný plán Japonska v rámci Nového vedeckého výskumného programu pre veľryby v Antarktickom oceáne (New Scientific Whale Research Programme in the Antarctic Ocean – NEWREP-A),

  –  so zreteľom na otázky Rade a Komisii o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (O-000058/2016 – B8 – 0702/2016 a O-000059/2016 – B8 – 0703/2016),

  –  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže Medzinárodná veľrybárska komisia (IWC) zakázala v roku 1982 komerčný lov všetkých druhov veľkých veľrýb, pričom zákaz vstúpil do platnosti v roku 1986;

  B.  keďže 31. marca 2014 Medzinárodný súdny dvor nariadil Japonsku, aby pozastavilo lov veľrýb v Antarktíde, pričom objasnil, že takzvaný "lov veľrýb na vedecké účely" Japonskom je v rozpore s Medzinárodným dohovorom o regulácii lovu veľrýb (ICRW), rozhodnutiami Medzinárodnej veľrybárskej komisie a medzinárodným právom;

  C.  keďže Japonsko od roku 1986 po obdobie 2008-2009 i napriek medzinárodnému zákazu, ktorý vstúpil do platnosti v roku 1986, zabilo viac ako 17 000 veľrýb[1], pričom udávalo nepravdivé dôvody ako vedecký výskum;

  D.  keďže v dôsledku toto japonskí lovci veľrýb vylovili v sezóne 2015 – 2016 v Južnom oceáne 333 vráskavcov minke vrátane viac ako 200 tehotných samíc, a to v rámci japonského klamlivého pseudo-výskumného programu pre veľryby NEWREP-A a v rozpore s rozhodnutiami Medzinárodnej veľrybárskej komisie a Medzinárodného súdneho dvora;

  E.  keďže činnosť v oblasti lovu veľrýb, ktorá je stále povolená v Japonsku, Nórsku a Islande, môže vážne ohroziť biodiverzitu, pretože vplýva na mieru zachovania populácií veľrýb ako celku, pričom je zároveň príčinou nespravodlivého a zbytočného utrpenia jednotlivých morských cicavcov;

  F.  keďže samotná japonská flotila v severnej oblasti Tichého oceánu má ročnú kapacitu zabiť až 200 vráskavcov minke, 50 vráskavcov Brydeových, 100 vráskavcov sejvalov a 10 vorvaňov tuponosých pod zámienkou vedeckého výskumu;

  G.  keďže 27. novembra 2015 Japonsko oznámilo, že i napriek rozhodnutiu Medzinárodného súdneho dvora a neúspechu získať podporu Medzinárodnej veľrybárskej komisie pre svoj nový smrtiacim program NEWREP-A, opätovne začne takzvaný lov veľrýb na vedecké účely v Antarktíde, cieľom ktorého je zabiť približne 4 000 vráskavcov minke v najbližších 12 rokoch;

  H.  keďže na základe povolenia na vedecké účely možno mäso z veľrýb predať alebo darovať, pričom vedecké zámery sa dajú dosiahnuť dokonale neškodnými alternatívami; keďže odber vzoriek DNA a diaľkové monitorovanie umožňujú vedcom študovať veľryby bez zabíjania, a vzorky z veľrýb na účely odhalenia možných patogénov možno získať napríklad z kože, ktorú veľryby zhadzujú, tuku alebo fekálnych látok;

  I.  keďže expertná skupina vedcov IWC vyhlásila, že plán NEWREP-A nepreukazuje potrebu získavať vzorky na splnenie uvedených vedeckých cieľov zabíjaním;

  J.  keďže mäso z veľrýb už nie je súčasťou japonskej kuchyne; keďže podľa japonského inštitútu pre výskum veľrybotvarých cicavcov sa v roku 2014 až 75 % veľrybieho mäsa určeného na predaj nepredalo;

  K.  keďže všetky inštitúcie EÚ, ako aj niekoľko krajín a medzinárodných orgánov, sú za celosvetové moratórium na komerčný lov veľrýb a zákaz medzinárodného obchodu s výrobkami z veľrýb;

  L.  keďže existuje globálna medzinárodná podpora, pokiaľ ide o určenie morských chránených území, v ktorých je akýkoľvek lov veľrýb navždy zakázaný;

  1.  vyzýva Japonsko, aby okamžite zastavilo svoje činnosti lovu veľrýb;

  2.  vyzýva Komisiu a Radu, aby Japonsku pripomenuli jeho povinnosti, pokiaľ ide o ochranu morských cicavcov;

  3.  vyzýva prokurátora Medzinárodného súdneho dvora, aby začal vyšetrovania Japonska vo veci nerešpektovania medzinárodného práva a rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z roku 2014;

  4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Japonska, ako aj prokurátorovi Medzinárodného súdneho dvora.