Διαδικασία : 2016/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0863/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0863/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0313

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 488kWORD 70k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0702/2016 και Β8-0703/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές μορατόριουμ σχετικά με τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, που κηρύχτηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2014-5 σχετικά με τη φαλαινοθηρία μετά από χορήγηση ειδικής άδειας (γνωστή ως φαλαινοθηρία για επιστημονικούς σκοπούς), που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας κατά την 65η ετήσια συνεδρίασή της στη Σλοβενία το 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, της 31ης Μαρτίου 2015 στην υπόθεση φαλαινοθηρίας στην Ανταρκτική (Αυστραλία κατά Ιαπωνίας: παρέμβαση Νέας Ζηλανδίας), με την οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η φαλαινοθηρία που ασκεί η Ιαπωνία δεν γίνεται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας,

–  έχοντας υπόψη το νέο ιαπωνικό πρόγραμμα φαλαινοθηρίας στον Νότιο Παγωμένο Ωκεανό (πρόγραμμα NEWREP-A),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας το 2015-2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 και O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1982 η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) απαγόρευσε την εμπορική φαλαινοθηρία για όλα τα είδη μεγάλης φάλαινας, απαγόρευση που τέθηκε σε ισχύ το 1986·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη διεθνή απαγόρευση, η Ιαπωνίας, συνέχισε τη λεγόμενη φαλαινοθηρία για επιστημονικούς σκοπούς, και θανάτωσε πάνω από 17.000 φάλαινες(2) κατά την περίοδο από το 1986, όταν άρχισε να ισχύει η απαγόρευση, και 2008/2009·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φαλαινοθηρική δραστηριότητα της Ιαπωνίας προκαλεί μεγάλη και παρατεταμένη αγωνία στα ζώα και απειλεί το καθεστώς διατήρησης των πληθυσμών φαλαινών συνολικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα είδη μεγάλων φαλαινών απαριθμούνται στο προσάρτημα Ι της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξάλειψη αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας (CITES)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ), με την απόφασή του της 31ης Μαρτίου 2014, απέρριψε το ιαπωνικό πρόγραμμα φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς σκοπούς και έκρινε ότι οι ειδικές άδεις που χορηγήθηκαν στην Ιαπωνία για τη θανάτωση πτεροφαλαιών, μεγάπτερων φαλαινών και ρυγχοφαάινών της Ανταρκτικής δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου VIII, παράγραφος 1, της διεθνούς σύμβασης για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας, ούτε είναι σύμφωνες προς τις υποχρεώσεις της δυνάμει διαφόρων παραγράφων του προσαρτήματος της διεθνούς σύμβασης για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εν λόγω απόφαση του ΔΔ, η Ιαπωνία επανέλαβε, μετά από μια διακοπή το 2014, τις δραστηριότητες φαλαινοθηρίας της το 2015, στο πλαίσιο του NEWREP-A·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο εμπόριο κρέατος και προϊόντων φάλαινας, παρά το γεγονός ότι απαριθμούνται στο προσάρτημα Ι της CITES·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα NEWREP-A, η Ιαπωνία σχεδιάζει να κυνηγήσει συνολικά 3.996 ρυγχοφάλαινες κατά τη διάρκεια μιας δωδεκαετούς περιόδου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων επιστημόνων της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας που μελέτησε και αναθεώρησε το NEWREP-A κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν καταδεικνύει την ανάγκη θανατηφόρων δειγματοληψιών για την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υποστηρίζουν τη διατήρηση του διεθνούς μορατόριουμ σχετικά με τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς και την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων φάλαινας, επιδιώκουν τον τερματισμό της αποκαλούμενης φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς σκοπούς, και υποστηρίζουν τον χαρακτηρισμό μεγάλων περιοχών σε ωκεανούς και θάλασσες ως καταφυγίων στα οποία θα απαγορεύεται επ’ αόριστον η φαλαινοθηρία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επέκριναν την Ιαπωνία για την επανάληψη των δραστηριοτήτων και για το γεγονός ότι δεν τηρεί επαρκώς τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνει η απόφαση του ΔΔ, του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2015 συντάχθηκαν με τη Νέα Ζηλανδία σε διάβημα προς την Κυβέρνηση της Ιαπωνίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ ΕΕ-Ιαπωνίας άρχισαν επίσημα στις 25 Μαρτίου 2013·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές πολιτικές θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να χρησιμεύουν ως μέσο για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καλή μεταχείριση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών·

1.  καλεί την Ιαπωνία να σεβαστεί την απόφαση του ΔΔ και να διακόψει κάθε φαλαινοθηρική δραστηριότητα·

2.  ζητεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καλέσουν την Ιαπωνία, στο πλαίσιο των διεξαγόμενων διαπραγματεύσεων για τη ΣΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας, να τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών·

3.  δηλώνει ότι η συνέχιση των φαλαινοθηρικών δραστηριοτήτων της Ιαπωνίας συνιστούν σοβαρό εμπόδιο για τη σύναψη της ΣΕΣ μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας·

4.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέτουν το ζήτημα της μη συμμόρφωσης της Ιαπωνίας προς την απόφαση του ΔΔ σε όλες τις συνεδριάσεις με εκπροσώπους της κυβέρνησης της Ιαπωνίας και να καλέσουν την Ιαπωνία να αναθεωρήσει τη θέση της·

5.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, όταν καταρτίσουν επικαιροποιημένη κοινή θέση της ΕΕ όσον αφορά τη φαλαινοθηρία, μετά την IWC66 τον Οκτώβριο, να ακολουθήσουν μια προσέγγιση τουλάχιστον εξίσου επικεντρωμένη στην πρόληψη όσο και η παρούσα κοινή θέση (πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πέντε επόμενες συνόδους της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μεταξύ συνόδων συνεδριάσεών της όσον αφορά τις προτάσεις τροποποίησης της διεθνούς σύμβασης για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας και του προσαρτήματός της (COM(2011)0495))·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας.

(1)

ΕΕ C 72 E της 11.3.2014, σ. 16.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου