Menetlus : 2016/2600(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0863/2016

Esitatud tekstid :

B8-0863/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/07/2016 - 6.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0313

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 250kWORD 64k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

suuliselt vastatavate küsimuste B8-0702/2016 ja B8-0703/2016 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


Jaapani otsuse kohta jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Jaapani otsuse kohta jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse rahvusvahelise vaalanduskomisjoni rahvusvahelist moratooriumi kaubanduslikule vaalapüügile,

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni ELi kaubandusläbirääkimiste kohta Jaapaniga(1),

–  võttes arvesse rahvusvahelise vaalanduskomisjoni resolutsiooni 2014-5 vaalapüügi kohta eriloaga (teaduslik vaalapüük), mis võeti vastu komisjoni 65. aastakoosolekul 2014. aastal Sloveenias,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kohtu 31. märtsi 2014. aasta otsust kohtuasjas, mis käsitleb vaalapüüki Lõuna-Jäämeres (Austraalia vs. Jaapan: Uus-Meremaa sekkumine), ning milles järeldati, et Jaapani korraldatud vaalapüük ei toimunud teadusuuringute eesmärgil,

–  võttes arvesse Jaapani uut vaalapüügi kava Lõuna-Jäämeres (NEWREP-A),

–  võttes arvesse nõukogule ja komisjonile esitatud küsimusi Jaapani otsuse kohta jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 ja O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et rahvusvaheline vaalanduskomisjon (IWC) keelustas kõikide suurte vaalaliikide kaubandusliku püügi 1982. aastal, ja et see keeld jõustus 1986;

B.  arvestades, et hoolimata nimetatud rahvusvahelisest keelust on Jaapan jätkanud vaalapüüki nn teadusuuringute eesmärgil ning alates keelu jõustumisest 1986. aastal kuni aastateni 2008/2009 on Jaapanis tapetud üle 17 000 vaala(2);

C.  arvestades, et vaalapüügi käigus põhjustatakse vaaladele tõsiseid ja pikaajalisi kannatusi ning nende püük ohustab vaalapopulatsiooni kaitsestaatust üldiselt;

D.  arvestades, et kõik suurte vaalade liigid on loetletud ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) I lisas;

E.  arvestades, et Rahvusvaheline Kohus otsustas 31. märtsil 2014. aastal mitte tunnistada Jaapani teaduslikku vaalapüügikava ning leidis, et Jaapani poolt välja antud eriload heeringavaala, küürvaala ja Antarktika kääbusvaala tapmiseks, püüdmiseks ja töötlemiseks ei kuulu vaalapüügi reguleerimise rahvusvahelise konventsiooni artikli VIII lõike 1 kohaldamisalasse ega ole kooskõlas Jaapani kohustustega vastavalt eelnimetatud konventsioonile lisatud kava mitmete lõigetega;

F.  arvestades, et Rahvusvahelise Kohtu otsusest hoolimata Jaapan küll katkestas vaalapüügi 2014. aastal, kuid jätkas seda 2015. aastal vastavalt NEWREP-A kavale;

G.  arvestades, et Jaapan on juba aastaid kaubelnud vaalaliha ja -toodetega, hoolimata asjaolust, et need on loetletud CITESi I lisas;

H.  arvestades, et NEWREP-A kava alusel plaanib Jaapan püüda 12 aasta jooksul 3996 kääbusvaala;

I.  arvestades, et teadlastest koosnev IWC eksperdirühm vaatas NEWREP-A läbi ning arutas seda, jõudes järeldusele, et ettepanekust ei nähtu selget vajadust uurimisobjektid välja toodud eesmärkide täitmiseks tappa;

J.  arvestades, et komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament toetavad kaubandusliku vaalapüügi ülemaailmse moratooriumi säilitamist ja rahvusvahelise vaalatoodetega kauplemise keelamist ning soovivad lõpetada nn teaduslikul eesmärgil toimuva vaalapüügi ja toetavad ulatuslike ookeani- ja merealade nimetamist kaitsealadeks, kus igasugune vaalapüük on määramata ajaks keelatud;

K.  arvestades, et EL ja selle liikmesriigid on Jaapanit vaalapüügi jätkamise ning Rahvusvahelise Kohtu 2014. aasta arvamuses esitatud suuniste ebapiisava arvestamise eest kritiseerinud; arvestades, et 2015. aasta detsembris ühinesid liikmesriigid Uus-Meremaa poolt Jaapani valitsuse vastu algatatud demaršiga;

L.  arvestades, et 25. märtsil 2013 alustati ametlikult läbirääkimisi ELi ja Jaapani vabakaubanduslepingu sõlmimiseks;

M.  arvestades, et kaubanduspoliitika peaks muu hulgas aitama parandada inimõiguste järgimist, loomade heaolu ja keskkonnakaitset, sealhulgas mereimetajate kaitset;

1.  kutsub Jaapanit üles austama Rahvusvahelise Kohtu otsust ning lõpetama kõik vaalapüügiga seotud tegevused;

2.  palub, et komisjon ja nõukogu nõuaksid ELi ja Jaapani vahelise vabakaubanduslepingu kõneluste raames tungivalt, et Jaapan täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi mereimetajate kaitsmiseks;

3.  teatab, et Jaapani jätkuv vaalapüük takistab vabakaubanduslepingu sõlmimist ELi ja Jaapani vahel;

4.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles tõstatama kõigil Jaapani valitsuse esindajatega toimuvatel kohtumistel küsimuse selle kohta, et Jaapan ei ole järginud Rahvusvahelise Kohtu otsust, ning nõudma, et Jaapan vaataks oma seisukoha uuesti läbi;

5.  nõuab tungivalt, et töötades välja ELi ühist seisukohta 2016. aasta oktoobris toimuvaks rahvusvahelise vaalanduskomisjoni 66. kohtumiseks, lähtuksid nõukogu ja komisjon ettevaatusprintsiibist vähemalt samal määral nagu praeguses ühises seisukohas (ettepanek nõukogu otsuse kohta, millega kehtestatakse rahvusvahelise vaalanduskomisjoni viiel järgmisel kohtumisel, sealhulgas istungitevahelistel kohtumistel Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses ettepanekutega vaalapüügi reguleerimise rahvusvahelise konventsiooni ja selle rakenduslisa muutmiseks (COM(2011)0495));

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Jaapani valitsusele ja parlamendile.

(1)

ELT C 72 E, 11.3.2014, lk 16.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Õigusteave - Privaatsuspoliitika