NÁVRH USNESENÍ
PDF 278kWORD 85k
29.6.2016
PE585.301v01-00
 
B8-0864/2016

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o nejnovějším vývoji v Polsku a jeho dopadu na základní práva, jak jsou stanovena v Listině základních práv Evropské unie (2016/2774(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons za skupinu PPE
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Maria Arena za skupinu S&D
Guy Verhofstadt, Sophia in ‘t Veld, Marian Harkin za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o nejnovějším vývoji v Polsku a jeho dopadu na základní práva, jak jsou stanovena v Listině základních práv Evropské unie (2016/2774(RSP))  
B8-0864

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvy, a zejména na články 2, 3, 4, a 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Ústavu Polské republiky,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a související judikaturu,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014) 158),

–  s ohledem na svou rozpravu ze dne 19. ledna 2016 o situaci v Polsku,

–  s ohledem na stanovisko Benátské komise ze dne 11. března 2016 o novele zákona ze dne 25. června 2015 o Ústavním soudu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2016 o situaci v Polsku(1),

–  s ohledem na stanovisko ohledně právního státu týkající se situace v Polsku, které Komise přijala dne 1. června 2016,

–  s ohledem na stanovisko odborníků Rada Evropy ze dne 6. června 2016 ke třem návrhům zákonů týkajícím se polských veřejnoprávních sdělovacích prostředků,

–  s ohledem na stanovisko Benátské komise ze dne 13. června 2016 k zákonu ze dne 15. ledna 2016, kterým se mění zákon o policii a některé další zákony,

–  s ohledem na zprávu komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 15. června 2016 vytvořenou v návaznosti na jeho návštěvu Polska ve dnech 9. až 12. února 2016,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv osob náležejících k menšinám, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členských státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, zákazem diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů (článek 2 SEU, který byl polským lidem schválen u příležitosti referenda konaného v roce 2003);

B.  vzhledem k tomu, že čl. 6 odst. 3 SEU potvrzuje, že základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o lidských právech (EÚLP) a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady práva Unie;

C.  vzhledem k tomu, že EU funguje na základě presumpce vzájemné důvěry v to, že členské státy jednají ve shodě s demokracií, právním státem a základními právy zakotvenými v EÚLP a v Listině základních práv;

D.  vzhledem k tomu, že článek 9 polské ústavy uvádí, že Polská republika musí dodržovat mezinárodní právo, kterým je vázána;

E.  vzhledem k tomu, že právní stát je jednou ze společných hodnot, na nichž je EU založena, a vzhledem k tomu, že Komise je podle Smluv spolu s Parlamentem a Radou zodpovědná za zajištění toho, že zásada právního státu bude jakožto základní hodnota naší Unie dodržována a že budou dodržovány právo, hodnoty a zásady Unie;

F.  vzhledem k tomu, že nezávislost soudnictví je zakotvena v článku 47 Listiny základních práv a článku 6 EÚLP a že představuje nezbytný požadavek demokratické zásady dělby moci, což je zohledněno rovněž v článku 10 polské ústavy;

G.  vzhledem k tomu, že dělba moci a nezávislost soudnictví jsou základem demokratického systému a nesmí být podrývány;

H.  vzhledem k tomu, že nedávné události v Polsku, zejména spor týkající se sestavování a fungování Ústavního soudu a nezveřejňování rozsudků, které tento soud vydával, vyvolaly obavy ohledně záruk dodržování právního státu;

I.  vzhledem k tomu, že Benátská komise ve svém stanovisku k novele polského zákona o Ústavním soudu vyzvala polské státní orgány, aby rozsudky Ústavního soudu zveřejňovaly, v plném rozsahu dodržovaly a prováděly, a zároveň zdůraznila, že výše uvedená novela bude práci Ústavního soudu závažným způsobem podrývat a bude mu znemožňovat, aby byl účinným strážcem ústavy;

J.  vzhledem k tomu, že ochromení Ústavního soudu vedlo k tomu, že Komise zahájila v rámci postupu pro posílení právního státu dialog s polskou vládou s cílem zajistit plné dodržování právního státu; vzhledem k tomu, že v návaznosti na intenzivní dialog s polskými úřady a ve světle toho, že polská vláda vykazuje nedostatečný pokrok ve věci řešení ústavní krize, se Komise rozhodla, že je nezbytné, aby formalizovala své posouzení současné situace v podobě stanoviska;

K.  vzhledem k tomu, že účelem postupu pro posílení právního státu je řešit systémové ohrožení právního státu v kterémkoli členském státu EU, zejména v situacích, kdy tyto hrozby nelze účinně řešit formou řízení o nesplnění povinnosti a nejsou je již schopny účinně řešit ani „záruky právního státu“ na vnitrostátní úrovni;

L.  vzhledem k tomu, že EU je odhodlána dodržovat svobodu sdělovacích prostředků a pluralismus, jakož i právo na informace a svobodu projevu zakotvené v článku 11 Listiny základních práv a v článku 10 EÚLP a zohledněné rovněž v článku 14 polské ústavy;

M.  vzhledem k tomu, že již přijaté a nově navržené změny polského zákona o sdělovacích prostředcích, zejména pokud jde o jejich správu, redakční nezávislost a institucionální autonomii veřejnoprávních sdělovacích prostředků, vyvolaly obavy ohledně toho, zda je dodržována svoboda projevu a svoboda sdělovacích prostředků a pluralismus;

N.  vzhledem k tomu, že odborníci Rady Evropy poté, co vedli dialog s polskými úřady ohledně balíčku tří návrhů zákonů týkajících se veřejnoprávních sdělovacích prostředků, dospěli k závěru, že zlepšení jsou třeba, a to zejména v oblasti řízení, obsahu a veřejného poslání a ochrany novinářů;

O.  vzhledem k tomu, že práva na svobodu a bezpečnost a na respektování soukromého života a na ochranu osobních údajů jsou zakotvena v článcích 6, 7 a 8 Listiny základních práv a v článcích 5 a 8 EÚLP a rovněž v článcích 31 a 47 polské ústavy;

P.  vzhledem k tomu, že Benátská komise ve svém stanovisku k novele polského zákona o policii a některých dalších zákonů dospěla k závěru, že procesní záruky a věcné podmínky stanovené v zákonu o policii pro provádění tajného sledování nejsou dostatečné k tomu, aby předešly jeho nadužívání nebo neoprávněnému zasahování do soukromí a ochrany údajů jednotlivců; připomíná v této souvislosti, že jak Soudní dvůr, tak Evropský soud pro lidská práva zdůraznily, že v zájmu zajištění dohledu nad těmito činnostmi je třeba zavést účinné mechanismy dohledu, nejlépe soudní kontrolu;

Q.  vzhledem k tomu, že nový protiteroristický zákon vzbuzuje podobné obavy, zejména pokud jde o dodržování článků 5, 8, 10 a 11 EÚLP a dodržování polské ústavy;

R.  vzhledem k tomu, že Benátská komise je složena z nezávislých odborníků na ústavní právo vybraných všemi členy Rady Evropy, včetně Polska, a vzhledem k tomu, že její stanovisko je nejsměrodatnějším výkladem závazku členských států Rady Evropy týkajícího se právního státu a demokracie; vzhledem k tomu, že současná polská vláda o stanovisko Benátské komise přímo požádala;

S.  vzhledem k tomu, že právo na spravedlivý proces, presumpce neviny a právo na obhajobu jsou práva zakotvená v článcích 47 a 48 Listiny základních práv a v článku 6 EÚLP a rovněž v článcích 41, 42 a 45 polské ústavy;

T.  vzhledem k tomu, že komisař Rady Evropy pro lidská práva ve své zprávě vytvořené v návaznosti na jeho návštěvu Polska dospěl k závěru, že nedávno přijaté novely trestního řádu a zákona o prokuratuře mohou ohrozit ochranu práva na spravedlivý proces v trestních řízeních, presumpci neviny a práva na obhajobu, zejména v případech, kde byl konstatován nedostatek záruk pro předejití zneužití moci, a zásady dělby moci;

U.  vzhledem k tomu, že podle Listiny základních práv, EÚLP a judikatury Evropského soudu pro lidská práva sexuální a reprodukční zdraví žen souvisí s řadou lidských práv, včetně práva na život a důstojnost, svobody od nelidského a ponižujícího zacházení, práva na přístup ke zdravotní péči, práva na soukromí, práva na vzdělání a zákazu diskriminace, což je rovněž zohledněno v polské ústavě;

V.  vzhledem k tomu, že účinný, nestranný, profesionální a politicky neutrální systém veřejné služby tvoří základní prvek demokratické správy, avšak vzhledem k tomu, že nový zákon o veřejné službě tuto zásadu, jakož i článek 153 polské ústavy, podle všeho podrývá;

1.  zdůrazňuje, že je zcela zásadní zaručit, že společné evropské hodnoty uvedené v článku 2 SEU a v polské ústavě budou prosazovány v plném rozsahu a že jsou zaručena základní práva uvedená v Listině základních práv;

2.  znovu opakuje své stanovisko vyjádřené v usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. dubna 2016 o situaci v Polsku, zejména pokud jde o ochromení Ústavního soudu, které ohrožuje demokracii, základní práva a právní stát;

3.  vyjadřuje politování a obavu, že dosud nebylo nalezeno kompromisní řešení a že nebyla provedena doporučení Benátské komise ze dne 11. března 2016;

4.  bere na vědomí přijetí stanoviska Komise v rámci postupu pro posílení právního státu, k němuž došlo v návaznosti na posouzení situace v Polsku; očekává, že Komise toto stanovisko Parlamentu zpřístupní v souladu s přílohou II rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí;

5.  vítá záměr Komise vést s polskou vládou konstruktivní a produktivní dialog s cílem najít rychlá a konkrétní řešení pro systémové ohrožení právního státu popsané výše; zdůrazňuje, že takový dialog musí být nestranný, založený na důkazech a spolupráci a zároveň musí respektovat pravomoci EU a jejích členských států, jak jsou zakotveny ve Smlouvách, a zásadu subsidiarity;

6.  vyzývá polskou vládu, aby na základě zásady loajální spolupráce, která je stanovena ve Smlouvě, spolupracovala s Komisí;

7.  vyzývá Komisi jakožto strážkyni Smluv, aby v případě, že polská vláda v přiměřené lhůtě nepřijme žádné uspokojivé opatření k nápravě situace, uvedla do chodu další fázi mechanismu pro zajištění právního státu a vydala „doporučení týkající se právního státu“, přičemž bude Polsku nadále poskytovat plnou podporu při hledání vhodných řešení pro posílení právního státu;

8.  v situaci, kdy neexistuje plně funkční Ústavní soud, vyjadřuje obavy ohledně nedávného rychlého vývoje v oblasti právních předpisů v jiných oblastech a naléhavě vyzývá Komisi, aby provedla posouzení přijatých právních předpisů z hlediska jejich souladu s primárním a sekundárním právem Unie a s hodnotami, na nichž je Unie založená, a zohlednila přitom doporučení vydaná Benátskou komisí dne 11. června 2016 a komisařem Rady Evropy pro lidská práva dne 15. června 2016. Jde zejména o:

–  zákon o veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, přičemž je třeba mít na paměti potřebu rámce pro řízení veřejnoprávních sdělovacích prostředků, jenž by zajistil, že budou poskytovat nezávislý, nestranný a přesný obsah, který odráží rozmanitost polské společnosti, jakož i příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a acquis EU v audiovizuální a mediální oblasti,

–  zákon, kterým se mění zákon o policii a některé další zákony, přičemž je třeba mít na paměti jeho nepřiměřený zásah do práva na soukromí a neslučitelnost plošného hromadného sledování a hromadného zpracovávání osobních údajů občanů s judikaturou EU a Evropského soudu pro lidská práva,

–  novelu zákona trestního řádu a zákona o prokuratuře, přičemž je třeba mít na paměti potřebu souladu s acquis EU v oblasti procesního práva, jakož i základního práva na spravedlivý proces,

–  novelu zákona o veřejné službě, přičemž je třeba mít na paměti vážné nebezpečí politizace polské státní správy, což by ohrozilo nestrannost veřejné služby,

–  protiteroristický zákon, přičemž je třeba mít na paměti vážné ohrožení práva na soukromí a práva na svobodu projevu, kterým je rozšíření pravomocí polské rozvědky, aniž by byly stanoveny přiměřené právní záruky,

–  další záležitosti, které vzbuzují obavy, protože by mohly být v rozporu s právem Unie a základními lidskými právy, mimo jiné právy žen;

9.  žádá Komisi, aby Parlamentu pravidelně poskytovala podrobné informace o dosaženém pokroku a přijatých opatřeních;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi Polské republiky.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0123.

Právní upozornění - Ochrana soukromí