Πρόταση ψηφίσματος - B8-0865/2016/REV1Πρόταση ψηφίσματος
B8-0865/2016/REV1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και τις επιπτώσεις τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.6.2016 - (2016/2774(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Διαδικασία : 2016/2774(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0865/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0865/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0865/2016/REV

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και τις επιπτώσεις τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2016/2774(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 3 έως 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και τις επιπτώσεις τους στα θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν δύναται να παρεμβαίνει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν επανειλημμένα αντιδράσει με ανεπίτρεπτο τρόπο επικρίνοντας τις κυριαρχικές αποφάσεις που έχουν λάβει οι ευρωπαίοι πολίτες μέσω εκλογών και δημοψηφισμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολωνική κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής υποβάλει οιαδήποτε νομοθετική πρόταση σχετικά με τροποποιήσεις όσον αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία δεν έχει υπογράψει τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  θεωρεί αβάσιμη οιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης στις αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των εσωτερικών υποθέσεων της Πολωνίας·

2.  τονίζει επισήμως την προσήλωσή του στις αρχές της ταυτότητας και της εθνικής κυριαρχίας, οι οποίες αποτελούν αδιαίρετο σύνολο με την αρχή της ελευθερίας·

3.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν αποτελεί πολιτικό όργανο, αλλά το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, και ότι πρέπει, συνεπώς, να συμμορφώνεται αυστηρά με τις Συνθήκες, περιλαμβανομένων του άρθρου 5 ΣΕΕ και των άρθρων 3 έως 6 ΣΛΕΕ·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.