Menetlus : 2016/2774(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0865/2016

Esitatud tekstid :

B8-0865/2016

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 243kWORD 60k
29.6.2016
PE585.302v01-00
 
B8-0865/2016/REV

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


viimase aja sündmuste kohta Poolas ja nende mõju kohta Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigustele (2016/2774(RSP))


Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek fraktsiooni ENF nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon viimase aja sündmuste kohta Poolas ja nende mõju kohta Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigustele (2016/2774(RSP))  
B8-0865/2016/REV

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 5 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 3–6,

–  võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 5. juuli 2016. aasta avaldusi viimase aja sündmuste kohta Poolas ja nende mõju kohta Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigustele,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ELil ei ole õigus sekkuda liidu liikmesriikide ainupädevusse;

B.  arvestades, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament on korduvalt sobimatult reageerinud, kritiseerides Euroopa kodanike suveräänseid otsuseid, mis on tehtud valimistel ja rahvahääletustel;

C.  arvestades, et Poola valitsus ei ole siiani esitanud seadusandlikku ettepanekut abordiõiguse muutmiseks;

D.  arvestades asjaolu, et Poola ei ole allkirjastanud Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;

1.  peab põhjendamatuks kõiki katseid sekkuda liikmesriikide ainupädevusse, sealhulgas Poola siseasjadesse;

2.  kinnitab pidulikult, et toetab kindlalt identiteedi ja riikliku suveräänsuse põhimõtteid, mis moodustavad jagamatu terviku vabaduse põhimõttega;

3.  tuletab meelde, et komisjon ei ole poliitiline organ, vaid liidu täidesaatev organ, ja et komisjon peab rangelt järgima aluslepinguid, sealhulgas Euroopa Liidu lepingu artiklit 5 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 3–6;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika