Päätöslauselmaesitys - B8-0865/2016/REV1Päätöslauselmaesitys
B8-0865/2016/REV1

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Puolan viimeaikaisista tapahtumista ja niiden vaikutuksesta Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin

  29.6.2016 - (2016/2774(RSP))

  neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek ENF-ryhmän puolesta

  Menettely : 2016/2774(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0865/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0865/2016
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8-0865/2016/REV

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Puolan viimeaikaisista tapahtumista ja niiden vaikutuksesta Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin

  (2016/2774(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 3–6 artiklan,

  –  ottaa huomioon neuvoston ja komission 5. heinäkuuta 2016 antamat julkilausumat Puolan viimeaikaisista tapahtumista ja niiden vaikutuksesta Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  toteaa, ettei EU:lla ole oikeutta puuttua jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluviin asioihin;

  B.  toteaa, että komissio ja parlamentti ovat toistuvasti reagoineet epäasianmukaisella tavalla siten, että ne ovat arvostelleet Euroopan kansalaisten vaaleissa tai kansanäänestyksissä tekemiä suvereeneja päätöksiä;

  C.  toteaa, että Puolan hallitus ei ole tähän mennessä esittänyt mitään lainsäädäntöehdotusta, joka koskisi aborttioikeuden muuttamista;

  D.  ottaa huomioon, että Puola ei ole allekirjoittanut Euroopan unionin perusoikeuskirjaa;

  1.  pitää perusteettomina kaikkia yrityksiä puuttua jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluviin asioihin, Puolan sisäiset asiat mukaan lukien;

  2.  vahvistaa juhlallisesti sitoutumisensa identiteetin ja kansallisen itsemääräämisoikeuden periaatteisiin, jotka muodostavat jakamattoman kokonaisuuden vapauden periaatteen kanssa;

  3.  muistuttaa, että komissio ei ole poliittinen elin vaan unionin toimeenpaneva elin ja että sen on näin ollen noudatettava tiukasti perussopimuksia, myös SEU-sopimuksen 5 artiklaa ja SEUT-sopimuksen 3–6 artiklaa;

  4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.