Menettely : 2016/2774(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0865/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0865/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 240kWORD 59k
29.6.2016
PE585.302v01-00
 
B8-0865/2016/REV

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Puolan viimeaikaisista tapahtumista ja niiden vaikutuksesta Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (2016/2774(RSP))


Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek ENF-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Puolan viimeaikaisista tapahtumista ja niiden vaikutuksesta Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (2016/2774(RSP))  
B8-0865/2016/REV

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 3–6 artiklan,

–  ottaa huomioon neuvoston ja komission 5. heinäkuuta 2016 antamat julkilausumat Puolan viimeaikaisista tapahtumista ja niiden vaikutuksesta Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, ettei EU:lla ole oikeutta puuttua jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluviin asioihin;

B.  toteaa, että komissio ja parlamentti ovat toistuvasti reagoineet epäasianmukaisella tavalla siten, että ne ovat arvostelleet Euroopan kansalaisten vaaleissa tai kansanäänestyksissä tekemiä suvereeneja päätöksiä;

C.  toteaa, että Puolan hallitus ei ole tähän mennessä esittänyt mitään lainsäädäntöehdotusta, joka koskisi aborttioikeuden muuttamista;

D.  ottaa huomioon, että Puola ei ole allekirjoittanut Euroopan unionin perusoikeuskirjaa;

1.  pitää perusteettomina kaikkia yrityksiä puuttua jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluviin asioihin, Puolan sisäiset asiat mukaan lukien;

2.  vahvistaa juhlallisesti sitoutumisensa identiteetin ja kansallisen itsemääräämisoikeuden periaatteisiin, jotka muodostavat jakamattoman kokonaisuuden vapauden periaatteen kanssa;

3.  muistuttaa, että komissio ei ole poliittinen elin vaan unionin toimeenpaneva elin ja että sen on näin ollen noudatettava tiukasti perussopimuksia, myös SEU-sopimuksen 5 artiklaa ja SEUT-sopimuksen 3–6 artiklaa;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö