Procedure : 2016/2774(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0865/2016

Ingediende teksten :

B8-0865/2016

Debatten :

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 245kWORD 60k
29.6.2016
PE585.302v01-00
 
B8-0865/2016/REV

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten als vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (2016/2774(RSP))


Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek namens de ENF-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten als vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (2016/2774(RSP))  
B8-0865/2016/REV

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en de artikelen 3 tot en met 6 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

–  gezien de verklaringen van de Raad en de Commissie van 5 juli 2016 over recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten overeenkomstig het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de EU niet het recht heeft zich te mengen in exclusieve bevoegdheden van de lidstaten;

B.  overwegende dat de Commissie en het Parlement herhaaldelijk ongepast gereageerd hebben met hun kritiek op de soevereine beslissingen van Europese burgers via verkiezingen en referenda;

C.  overwegende dat de Poolse regering tot op heden nog geen wetgevingsvoorstel voor wijzigingen met betrekking tot het recht op abortus heeft gepresenteerd;

D.  overwegende dat Polen het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie niet heeft ondertekend;

1.  is van mening dat alle pogingen tot inmenging in de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten, met inbegrip van Poolse interne aangelegenheden, ongerechtvaardigd zijn;

2.  herhaalt plechtig veel waarde te hechten aan de beginselen identiteit en nationale soevereiniteit, die een onlosmakelijk geheel vormen met het vrijheidsbeginsel;

3.  wijst erop dat de Commissie geen politiek orgaan is, maar het uitvoerend orgaan van de Unie, en dat zij derhalve de Verdragen, met inbegrip van artikel 5 VEU en de artikelen 3 tot en met 6 VWEU, strikt moet naleven;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid