Projekt rezolucji - B8-0865/2016/REV1Projekt rezolucji
B8-0865/2016/REV1

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

  29.6.2016 - (2016/2774(RSP))

  złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF

  Procedura : 2016/2774(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0865/2016
  Teksty złożone :
  B8-0865/2016
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8-0865/2016/REV

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

  (2016/2774(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

  –  uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że UE nie ma prawa ingerować w wyłączne kompetencje państw członkowskich;

  B.  mając na uwadze, że Komisja i Parlament wielokrotnie reagowały w nieodpowiedni sposób, krytykując suwerenne decyzje podjęte przez europejskich obywateli w wyborach i referendach;

  C.  mając na uwadze, że polski rząd dotychczas nie przedstawił żadnego wniosku ustawodawczego zmieniającego prawo do aborcji;

  D.  mając na uwadze, że Polska nie podpisała Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

  1.  uważa za bezpodstawne wszelkie próby ingerowania w wyłączne kompetencje państw członkowskich, w tym w wewnętrzne sprawy Polski;

  2.  uroczyście potwierdza swe przywiązanie do zasad tożsamości i suwerenności narodowej, które tworzą nierozerwalną jedność z zasadą wolności;

  3.  przypomina, że Komisja nie jest organem politycznym, lecz organem wykonawczym Unii, i powinna ściśle przestrzegać Traktatów, w tym art. 5 TUE i art. 3–6 TFUE;

  4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.