Projekt rezolucji - B8-0865/2016/REV1Projekt rezolucji
B8-0865/2016/REV1

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

29.6.2016 - (2016/2774(RSP))

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF

Procedura : 2016/2774(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0865/2016
Teksty złożone :
B8-0865/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0865/2016/REV

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

(2016/2774(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UE nie ma prawa ingerować w wyłączne kompetencje państw członkowskich;

B.  mając na uwadze, że Komisja i Parlament wielokrotnie reagowały w nieodpowiedni sposób, krytykując suwerenne decyzje podjęte przez europejskich obywateli w wyborach i referendach;

C.  mając na uwadze, że polski rząd dotychczas nie przedstawił żadnego wniosku ustawodawczego zmieniającego prawo do aborcji;

D.  mając na uwadze, że Polska nie podpisała Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

1.  uważa za bezpodstawne wszelkie próby ingerowania w wyłączne kompetencje państw członkowskich, w tym w wewnętrzne sprawy Polski;

2.  uroczyście potwierdza swe przywiązanie do zasad tożsamości i suwerenności narodowej, które tworzą nierozerwalną jedność z zasadą wolności;

3.  przypomina, że Komisja nie jest organem politycznym, lecz organem wykonawczym Unii, i powinna ściśle przestrzegać Traktatów, w tym art. 5 TUE i art. 3–6 TFUE;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.