Förfarande : 2016/2774(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0865/2016

Ingivna texter :

B8-0865/2016

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 246kWORD 60k
29.6.2016
PE585.302v01-00
 
B8-0865/2016/REV

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2016/2774(RSP))


Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek för ENF-gruppen

Europaparlamentets resolution om den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. (2016/2774(RSP))  
B8-0865/2016/REV

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artiklarna 3–6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden av den 5 juli 2016 om den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på grundläggande rättigheter i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har inte någon rätt att blanda sig i medlemsstaternas exklusiva befogenheter.

B.  Kommissionen och Europaparlamentet har upprepade gånger reagerat på ett olämpligt sätt när de kritiserat suveräna beslut som unionsmedborgare fattat genom val och folkomröstningar.

C.  Den polska regeringen har ännu inte lagt fram något lagstiftningsförslag om ändringar av aborträtten.

D.  Man bör komma ihåg att Polen inte undertecknat Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

1.  Europaparlamentet anser att alla försök att blanda sig i medlemsstaternas exklusiva befogenheter, inklusive Polens inrikesfrågor, är helt grundlösa.

2.  Europaparlamentet bekräftar högtidligen sitt stöd för principerna om nationell identitet och suveränitet, vilka tillsammans med principen om frihet bildar en odelbar helhet.

3.  Europaparlamentet erinrar om att kommissionen inte är något politiskt organ utan unionens verkställande organ, och att den därför strikt måste följa fördragen, inklusive artikel 5 i EU-fördraget och artiklarna 3–6 i EUF-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy