Предложение за резолюция - B8-0868/2016Предложение за резолюция
B8-0868/2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Делегиран регламент на Комисията от 23 май 2016 г. за допълване на Директива № 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методиката за определяне на минималните изисквания за собствени средства и приемливи пасиви

  29.6.2016 - (C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))

  съгласно член 105, параграф 4 от Правилника за дейността

  Филип Ламбертс от името на групата Verts/ALE

  Процедура : 2016/2743(DEA)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0868/2016
  Внесени текстове :
  B8-0868/2016
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8–0868/2016

  Резолюция на Европейския парламент относно Делегиран регламент на Комисията от 23 май 2016 г. за допълване на Директива № 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методиката за определяне на минималните изисквания за собствени средства и приемливи пасиви

  (C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид Делегирания регламент на Комисията (C(2016)2976),

  –  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници[1], и по-специално член 45, параграф 2 от нея,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията[2], и по-специално член 13, параграф 1 от него,

  –  като взе предвид проектите на регулаторни технически стандарти, представени на 3 юли 2015 г. от Европейския банков орган (ЕБО) съгласно член 45, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС,

  –  като взе предвид член 105, параграф 4 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че член 45, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС предоставя на Комисията правомощието да приеме, след като ЕБО представи проекти на стандарти, и в съответствие с членове 10—14 от Регламент № (ЕС) 1093/2010, делегирани актове, в които се уточняват критериите във връзка с методиката за определяне на минималните изисквания за собствени средства и приемливи пасиви;

  Б.  като има предвид, че на 17 декември 2015 г. Комисията одобри проектите на регулаторни технически стандарти с изменения в съответствие със съображение 23 и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

  В.  като има предвид, че на 9 февруари 2016 г. ЕБО издаде становище до Комисията, в което изразява несъгласие с някои от предложените изменения към окончателните проекти на регулаторни технически стандарти на ЕБО относно критериите за определяне на минималните изисквания за собствени средства и приемливи пасиви;

  Г.  като има предвид, че фондовете за преструктуриране са създадени, за да се предостави финансиране за преструктуриране при изключителни обстоятелства, когато дадена схема за преструктуриране не може да бъде изпълнена само чрез използване на финансовите средства на проблемната институция, и неизпълнението на схемата би застрашило финансовата стабилност или други цели, свързани с преструктурирането;

  Д.  като има предвид, че една справедлива оценка на критерия за „необходимостта да се гарантира, че институцията може да бъде преструктурирана [...] по начин, който отговаря на целите на преструктурирането“, предвиден в член 45, параграф 6, буква а) от Директива 2014/59/ЕС, често ще налага органът за преструктуриране да проверява дали вътрешните ресурси на институцията може да не са достатъчни и дали следователно може да е необходимо да се оценят механизмите за финансиране на преструктурирането; като има предвид, че оценката на това, дали фондове за преструктуриране може да се наложи да бъдат оценени с цел преструктуриране на институцията, е от особена важност, когато институцията е от системно значение, и един неконтролиран фалит би могъл да окаже отрицателно въздействие върху финансовата стабилност;

  Е.  като има предвид, че изискването за споделяне на тежестта, въз основа на което акционери и кредитори следва да направят вноска за поемане на загубите и рекапитализация, не по-малка от 8% от общите задължения и собствения капитал преди фондът за преструктуриране да може да се използва за някои цели, посочено в член 44, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС, представлява значително препятствие пред действията на органите за преструктуриране; като има предвид, че поради това е от съществено значение тази пречка да се вземе предвид при оценката на критериите, предвидени в член 45, параграф 6, буква а) по отношение на възможността да се прилагат инструментите за преструктуриране по начин, който отговаря на целите на преструктурирането в случай на институции със системно значение;

  Ж.  като има предвид, че при институциите със системно значение оценката дали изискванията за споделяне на тежестта, посочени в член 44, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС, може да бъде изпълнена, представлява изискване, което следва да бъде изрично запазено в делегирания регламент, за да се гарантира съответствие с директивата и осигуряване на правна сигурност;

  З.  като има предвид, че Комисията заличи две други разпоредби, съдържащи се в проектите на стандарти, представени от ЕБО, които са важни за прилагането на минималните изисквания за собствени средства и приемливи пасиви и режима за рекапитализация чрез вътрешни източници, а именно:

  –  премахването на теста за корекции за намаляване на сумата на рекапитализацията и за сравнение с партньорски групи за институции със системно значение (член 2, параграф 3, буква в) от проекта);

  –  премахване на ограничението от 48 месеца за преходния период (член 8, параграф 2 от проекта);

  1.  възразява срещу Делегирания регламент на Комисията за допълване на Директива № 2014/58/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методиката за определяне на минималните изисквания за собствени средства и приемливи пасиви;

  2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я информира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

  3.  отправя искане към Комисията да представи нов делегиран акт, който да взема предвид следните препоръки:

  a)  при институциите със системно значение оценката на това, дали изискванията за споделяне на тежестта, посочени в член 44, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС, биха могли да бъдат изпълнени (съгласно които акционерите и кредиторите следва да допринесат за покриване на загубите и за рекапитализация на стойност не по-малка от 8% от общите пасиви и собствени), следва да бъде изрично запазена в делегирания регламент, за да се гарантира съответствие с директивата и да се осигури правна сигурност;

  б)  тестът за корекции за намаляване на сумата на рекапитализацията и за сравнение с партньорски групи за институции със системно значение (член 2, параграф 3, буква в) от проекта) следва да се запази в делегирания регламент;

  в)  премахването на ограничението от 48 месеца за преходния период (член 8, параграф 2 от проекта) следва да се запази в делегирания регламент;

  4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.