Forslag til beslutning - B8-0868/2016Forslag til beslutning
B8-0868/2016

  FORSLAG TIL BESLUTNING om Kommissionens delegerede forordning af 23. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne i forbindelse med metoden til fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

  29.6.2016 - (C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))

  jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 4

  Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

  Procedure : 2016/2743(DEA)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0868/2016
  Indgivne tekster :
  B8-0868/2016
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8-0868/2016

  Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning af 23. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne i forbindelse med metoden til fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

  (C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2016)2976),

  –  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber[1], særlig artikel 45, stk. 2,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF[2], særlig artikel 13, stk. 1,

  –  der henviser til udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, der blev indgivet den 3. juli 2015 af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i henhold til artikel 45, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 4,

  A.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 45, stk. 2 i direktiv 2014/59/EU, efter at EBA har forelagt udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der præciserer kriterierne i forbindelse med metoden til fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL), i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010,

  B.  der henviser til, at Kommissionen den 17. december 2015 godkendte udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder med ændringer i overensstemmelse med betragtning 23 og artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1093/2010;

  C.  der henviser til, at EBA afgav en udtalelse til Kommissionen, hvori den gav udtryk for sin modstand mod visse af de foreslåede ændringer til EBA's endelige udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS) vedrørende kriterier til fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL);  

  D.  der henviser til, at der er blevet oprettet afviklingsfonde med henblik på at yde afviklingsfinansiering under ekstraordinære omstændigheder, i tilfælde hvor en afviklingsordning ikke kan gennemføres udelukkende ved anvendelse af det nødlidende instituts finansielle midler, og hvor en manglende gennemførelse af ordningen ville true den finansielle stabilitet eller opfyldelsen af andre afviklingsmål;

  E.  der henviser til, at en rimelig vurdering af kriterierne i forbindelse med "behovet for at sikre, at instituttet kan afvikles [...] på en måde, hvormed afviklingsmålene opfyldes" som fastsat i artikel 45, stk. 6, i direktiv 2014/59/EU ofte vil kræve, at afviklingsmyndigheden overvejer, om instituttets interne midler ikke er tilstrækkelige, og om der således er behov for adgang til afviklingsfinansieringsordninger; der henviser til, at en sådan vurdering af, om der er behov for adgang til afviklingsfonde for at afvikle instituttet, er særlig afgørende, når instituttet er systemisk vigtigt, og en konkurs under ukontrollerede forhold sandsynligvis ville have negative virkninger for den finansielle stabilitet;

  F.  der henviser til, at kravet om byrdefordeling, i henhold til hvilket aktionærerne og kreditorerne skal bidrage til tabsabsorbering og rekapitalisering til et beløb på mindst 8 % af de samlede passiver, herunder kapitalgrundlaget, inden afviklingsfonden kan anvendes til bestemte formål som fastsat i artikel 44, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU, udgør en afgørende begrænsning af afviklingsmyndighedernes handlemuligheder; der henviser til, at det derfor er afgørende at tage hensyn til denne begrænsning, når de i artikel 45, stk. 6, litra a), fastsatte kriterier vurderes i forhold til muligheden for at anvende afviklingsværktøjer på en måde, hvorpå afviklingsmålene opfyldes i tilfælde af systemisk vigtige institutter;

  G.  der henviser til, at en vurdering for så vidt angår systemisk vigtige institutter af, om kravene om byrdefordeling som fastsat i artikel 44, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU kan opfyldes, udgør et krav, som udtrykkeligt bør opretholdes i den delegerede forordning for at sikre overensstemmelse med direktivet og etablere retssikkerhed;

  H.  der henviser til, at Kommissionen har slettet to andre bestemmelser fra det udkast til standarder, som EBA forelagde, der er afgørende for gennemførelsen af MREL og bail-in-ordningen, nemlig:

  –  testen af nedjusteringer af rekapitaliseringsbeløbet og henvisningen til en peer-gruppe for systemisk vigtige institutter (artikel 2, stk. 3, litra c), i udkastet)

  –  grænsen på 48 måneder for overgangsperioden (artikel 8, stk. 2, i udkastet);

  1.  gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/58/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne i forbindelse med metoden til fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver;

  2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

  3.  anmoder Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til følgende henstillinger:

  a)  vurderingen for så vidt angår systemisk vigtige institutter af, om kravene om byrdefordeling som fastsat i artikel 44, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU kan opfyldes (i henhold til hvilke aktionærer og kreditorer bør bidrage til tabsabsorbering og rekapitalisering til et beløb på mindst 8 % af de samlede passiver, herunder kapitalgrundlaget), bør udtrykkeligt opretholdes i den delegerede forordning for at sikre overensstemmelse med direktivet og etablere retssikkerhed;

  b)  testen af nedjusteringer af rekapitaliseringsbeløbet og henvisningen til en peer-gruppe for systemisk vigtige institutter (artikel 2, stk. 3, litra c), i udkastet) bør opretholdes i den delegerede forordning;

  c)  grænsen på 48 måneder for overgangsperioden (artikel 8, stk. 2, i udkastet) bør opretholdes i den delegerede forordning;

  4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.