Menettely : 2016/2743(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0868/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0868/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 248kWORD 67k
29.6.2016
PE585.305v01-00
 
B8-0868/2016

työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään arviointiperusteet liittyen menetelmiin, joilla asetetaan omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva vähimmäisvaatimus, 23. toukokuuta 2016 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))


Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään arviointiperusteet liittyen menetelmiin, joilla asetetaan omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva vähimmäisvaatimus, 23. toukokuuta 2016 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))  
B8-0868/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2016)2976),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU(1) ja erityisesti sen 45 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(2) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen (EVP) direktiivin 2014/59/EU 45 artiklan 2 kohdan mukaisesti 3. heinäkuuta 2015 toimittaman luonnoksen tekniseksi sääntelystandardiksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että direktiivin 2014/59/EU 45 artiklan 2 kohdassa komissio valtuutetaan, EVP:n toimitettua standardiluonnokset ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti, hyväksymään delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään arviointiperusteet liittyen menetelmiin, joilla asetetaan omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva vähimmäisvaatimus;

B.  ottaa huomioon, että 17. joulukuuta 2015 komissio hyväksyi luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi muutoksineen asetuksen N:o (EU) 1093/2010 johdanto-osan 23 kappaleen ja 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

C.  ottaa huomioon, että 9. helmikuuta 2016 EVP antoi komissiolle lausunnon, jossa se ilmaisi olevansa eri mieltä joistakin ehdotetuista muutoksista EVP:n lopulliseen luonnokseen teknisiksi sääntelystandardeiksi jotka koskevat perusteita, joilla asetetaan omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva vähimmäisvaatimus;

D.  ottaa huomioon, että on perustettu kriisinratkaisurahastoja, jotta voidaan tarjota kriisinratkaisurahoitusta poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa kriisinratkaisun erityissuunnitelmaa ei voida panna täytäntöön käyttäen ainoastaan kaatumassa olevan laitoksen rahoitusresursseja, ja erityissuunnitelman toteuttamatta jättäminen vaarantaisi rahoitusvakautta tai muita kriisinratkaisutavoitteita;

E.  katsoo, että oikea arvio niistä perusteista, jotka koskevat direktiivin 2014/59/EU 45 artiklan 6 kohdan a alakohdassa vahvistettua tarvetta ”varmistaa, että laitoksen kriisi voidaan ratkaista […] kriisinratkaisutavoitteiden mukaisesti” edellyttää usein sitä, että kriisinratkaisuviranomainen harkitsee ovatko laitoksen sisäiset resurssit mahdollisesti riittämättömät ja onko siksi tarpeen turvautua kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin; katsoo, että kyseinen arvio tarpeesta turvautua kriisinratkaisurahastoihin laitoksen kriisin ratkaisemiseksi on erityisen tärkeä silloin, kun laitos on järjestelmän kannalta merkittävä ja sen hallitsemattomalla kaatumisella olisi todennäköisesti kielteisiä vaikutuksia rahoitusvakauteen;

F.  katsoo, että direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 5 kohdan mukainen taakanjakovaatimus, jonka mukaan osakkeenomistajien ja velkojien olisi osallistuttava rahoitusosuuden tappioiden kattamiseen ja pääomapohjan vahvistamiseen määrällä, joka on vähintään kahdeksan prosenttia kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen velkojen ja omien varojen kokonaismäärästä, ennen kuin kriisinratkaisurahastoa voidaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin, rajoittaa huomattavasti kriisinratkaisuviranomaisten toimintaa; pitää siksi olennaisen tärkeänä, että tämä rajoitus otetaan huomioon, kun arvioidaan 45 artiklan 6 kohdan a alakohdassa vahvistettuja perusteita, jotka koskevat kykyä soveltaa kriisinratkaisuvälineitä siten, että saavutetaan kriisinratkaisutavoitteet, kun kyseessä on järjestelmän kannalta tärkeä laitos;

G.  katsoo, että järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia koskeva arvio siitä, voidaanko direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 5 kohdan mukaista taakanjakovaatimusta täyttää, on edellytys, joka olisi nimenomaisesti säilytettävä delegoidussa asetuksessa, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus direktiivin kanssa ja taataan oikeusvarmuus;

H.  ottaa huomioon, että komissio on poistanut EVP:n toimittamista standardiluonnoksista kaksi muuta omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimuksen täytäntöönpanon ja velkakirjojen arvon alaskirjausjärjestelmän kannalta tärkeää määräystä, jotka ovat

–  pääomapohjan vahvistamissummien alentamista koskevan testin sekä järjestelmän kannalta merkittävien laitosten vertaisryhmäviittausten poistaminen (luonnoksen 2 artiklan 3 kohdan c alakohta);

–  siirtymäkauden 48 kuukauden rajan poistaminen (luonnoksen 8 artiklan 2 kohta);

1.  vastustaa komission delegoitua asetusta, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/58/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään arviointiperusteet liittyen menetelmiin, joilla asetetaan omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva vähimmäisvaatimus;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3.  pyytää komissiota esittämään uuden delegoidun säädöksen, jossa otetaan huomioon seuraavat suositukset:

a)  järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia koskeva arvio siitä, voidaanko direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 5 kohdan mukaista taakanjakovaatimusta (jonka mukaan osakkeenomistajien ja velkojien olisi osallistuttava rahoitusosuuden tappioiden kattamiseen ja pääomapohjan vahvistamiseen määrällä, joka on vähintään kahdeksan prosenttia velkojen kokonaismäärästä, omat varat mukaan lukien) täyttää, olisi nimenomaisesti säilytettävä delegoidussa asetuksessa, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus direktiivin kanssa ja taataan oikeusvarmuus;

b)  pääomapohjan vahvistamissummien alentamista koskeva testi sekä järjestelmän kannalta merkittävien laitosten vertaisryhmäviittaus (luonnoksen 2 artiklan 3 kohdan c alakohta) olisi säilytettävä delegoidussa asetuksessa;

c)  siirtymäkauden 48 kuukauden raja (luonnoksen 8 artiklan 2 kohta) olisi säilytettävä delegoidussa asetuksessa;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö