Propunere de rezoluţie - B8-0868/2016Propunere de rezoluţie
B8-0868/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei in 23 mai 2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile metodologiei de stabilire a cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile

29.6.2016 - (C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))

în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Procedură : 2016/2743(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0868/2016
Texte depuse :
B8-0868/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-0868/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 23 mai 2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile metodologiei de stabilire a cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile

(C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2016)2976),

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții[1], în special articolul 45 alineatul (2),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a unei Autorități europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei[2], în special articolul 13 alineatul (1),

–  având în vedere proiectul de standard tehnic de reglementare prezentat la 3 iulie 2015 de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE), în temeiul articolului 45 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât prin articolul 45 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate pentru a specifica criteriile de evaluare referitoare la metodologia de stabilire a cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile (CMPE), după ce ABE prezintă proiectele de standarde și în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010;

B.  întrucât, la 17 decembrie 2015, Comisia a adoptat proiecte de standarde tehnice de reglementare cu modificări, în conformitate cu considerentul 23 și cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010;

C.  întrucât, la 9 februarie 2016, ABE a emis un aviz destinat Comisiei, prin care își exprimă dezacordul cu privire la modificările propuse de Comisie la proiectul final de standard tehnic de reglementare (STR) privind criteriile de stabilire a cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile (CMPE);  

D.  întrucât fondurile de rezoluție au fost instituite pentru a permite finanțarea rezoluției în circumstanțe excepționale în care o schemă de rezoluție nu poate fi executată folosind doar resursele financiare ale instituției aflate în dificultate, iar neexecutarea schemei ar amenința stabilitatea financiară sau alte obiective în materie de rezoluție;

E.  întrucât, pentru o evaluare corectă a criteriului referitor la „necesitatea de a garanta faptul că instituția poate face obiectul procedurii de rezoluție [...] într-un mod care să permită atingerea obiectivelor rezoluției”, conform articolului 45 alineatul (6) litera (a) din Directiva 2014/59/UE, va fi adesea necesar ca autoritatea de rezoluție să analizeze dacă resursele interne ale instituției pot să nu fie suficiente și dacă ar trebui deci să se recurgă la mecanismele de finanțare a rezoluției; întrucât o astfel de evaluare care să arate dacă este necesar să se recurgă la fondurile de rezoluție pentru a efectua rezoluția instituției este deosebit de importantă atunci când instituția este de importanță sistemică, iar falimentul său dezordonat ar putea avea efecte adverse asupra stabilității financiare;

F.  întrucât cerința privind partajarea sarcinilor, conform căreia acționarii și creditorii ar trebui să aducă o contribuție la absorbția pierderilor și la recapitalizare, în valoare de cel puțin 8% din totalul pasivelor și al fondurilor proprii, înainte de utilizarea în anumite scopuri a fondului de rezoluție, potrivit articolului 44 alineatul (5) din Directiva 2014/59/UE, reprezintă o constrângere importantă pentru acțiunile autorităților de rezoluție; întrucât este, prin urmare, esențial să se țină seama de această constrângere atunci când se evaluează criteriile stabilite la articolul 45 alineatul (6) litera (a) referitoare la capacitatea de a aplica instrumentele de rezoluție într-un mod care să îndeplinească obiectivele în materie de rezoluție în cazul instituțiilor cu importanță sistemică;

G.  întrucât, în cazul instituțiilor de importanță sistemică, pentru a stabili dacă ar putea fi respectată cerința stabilită la articolul 44 alineatul (5) din Directiva 2014/59/UE, evaluarea reprezintă o cerință care ar trebui păstrată în mod explicit în regulamentul delegat, cu scopul de a asigura concordanța cu directiva și pentru a asigura siguranța juridică;

H.  întrucât Comisia a eliminat două alte dispoziții cuprinse în proiectul de standarde prezentat de ABE, care sunt importante pentru implementarea CMPE și regimul de recapitalizare internă, și anume:

–  eliminarea testului pentru ajustările descendente la valoarea recapitalizării și referința la grupul de omologi pentru instituțiile de importanță sistemică (articolul 2 alineatul (3) litera (c) din proiect);

–  eliminarea limitei de 48 de luni pentru perioada de tranziție (articolul 8 alineatul (2) din proiect),

1.  prezintă obiecții la regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/58/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile metodologiei de stabilire a cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3.  solicită Comisiei să prezinte un nou act delegat care să țină cont de următoarele recomandări:

(a)  în cazul instituțiilor de importanță sistemică, evaluarea pentru a stabili dacă ar putea fi respectată cerința privind partajarea sarcinilor, stabilită la articolul 44 alineatul (5) din Directiva 2014/59/UE (conform căreia acționarii și creditorii ar trebui să aducă o contribuție la absorbția pierderilor și la recapitalizare în valoare de cel puțin 8% din totalul pasivelor și al fondurilor proprii) ar trebui păstrată în mod explicit în regulamentul delegat, pentru a asigura concordanța cu directiva și pentru a asigura securitatea juridică;

(b)  testul pentru ajustările descendente la valoarea recapitalizării și referința la grupul de omologi pentru instituțiile de importanță sistemică (articolul 2 alineatul (3) litera (c) din proiect) ar trebui menținut în regulamentul delegat;

(c)  limita de 48 de luni pentru perioada de tranziție (articolul 8 alineatul (2) din proiect) ar trebui menținută în regulamentul delegat;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.