Förslag till resolution - B8-0868/2016Förslag till resolution
B8-0868/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kommissionens delegerade förordning av den 23 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att specificera kriterier som avser metoden för att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder

29.6.2016 - (C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))

i enlighet med ar tikel 105.4 i arbetsordningen

Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Förfarande : 2016/2743(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0868/2016
Ingivna texter :
B8-0868/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-0868/2016

Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning av den 23 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att specificera kriterier som avser metoden för att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder

(C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2016)2976),

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag[1], särskilt artikel 45.2,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG[2], särskilt artikel 13.1,

–  med beaktande av det förslag till tekniska standarder för tillsyn som ingavs den 3 juli 2015 av Europeiska bankmyndigheten (EBA) enligt artikel 45.2 i direktiv 2014/59/EU,

–  med beaktande av artikel 105.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Genom artikel 45.2 i direktiv 2014/59/EU ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter med avseende på bedömningskriterier som avser metoden för att fastställa minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder, efter det att EBA lagt fram ett förslag till standarder, och i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

B.  I enlighet med skäl 23 och artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1093/2010 av den 17 december 2015 godkände kommissionen förslaget till tekniska standarder för tillsyn med ändringar.

C.  Den 9 februari 2016 avgav EBA ett yttrande till kommissionen, i vilket myndigheten motsatte sig vissa av de föreslagna ändringarna till EBA:s slutliga förslag till tekniska standarder för tillsyn avseende kriterierna för att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder.  

D.  En resolutionsfond har inrättats i syfte att finansiera resolution under exceptionella omständigheter om en resolutionsordning inte kan genomföras med endast det fallerande institutets finansiella tillgångar och om denna ordning, om den inte genomförs, skulle hota den finansiella stabiliteten eller andra resolutionsmål.

E.  En skälig utvärdering av kriteriet avseende ”behovet av att säkerställa att institutet kan försättas i resolution […] , på ett sätt som uppfyller resolutionsmålen”, som fastställs i artikel 45.6 a i direktiv 2014/59/EU, kommer ofta att innebära att resolutionsmyndigheten måste bedöma om institutets interna resurser är otillräckliga och om finansieringsarrangemang för resolution därför behöver användas. Bedömningen av om en resolutionsfond måste utnyttjas för att genomföra en resolution av institutet är särskilt viktig när institutet anses vara systemviktigt och ett okontrollerat fallissemang troligtvis skulle få negativa konsekvenser för den finansiella stabiliteten.

F.  Kravet på att aktieägare och kreditgivare ska bidra till förlustabsorbering och rekapitalisering motsvarande ett belopp som minst motsvarar 8 % av de sammanlagda skulderna och kapitalbasen innan resolutionsfonden för utnyttjas för vissa ändamål, i enlighet med artikel 44.5 a i direktiv 2014/59/EU, begränsar i hög grad resolutionsmyndigheternas åtgärder. Det är därför viktigt att ta hänsyn till denna begränsning i samband med bedömningen av de kriterier som fastställs i artikel 45.6 a när det gäller förmågan att tillämpa resolutionsverktygen på ett sätt som uppfyller resolutionsmålen i förbindelse med systemviktiga institut.

G.  En bedömning, när det gäller systemviktiga institut, av huruvida de krav på delad börda som fastställs i artikel 44.5 i direktiv 2014/59/EU kan uppfyllas, är ett krav som explicit bör upprätthållas i den delegerade förordningen i syfte att säkerställa konsekvens med direktivet och garantera rättslig säkerhet.

H.  I de förslag till tekniska standarder för tillsyn som överlämnades av EBA strök kommissionen två andra bestämmelser som är viktiga för genomförandet av minimikraven för kapitalbas och kvalificerade skulder och skuldnedskrivningsverktyget, nämligen följande:

–  Testet för justeringar nedåt av rekapitaliseringsbeloppet och hänvisningen till en motsvarande grupp för systemviktiga institut (artikel 2.3 c i förslaget).

–  Gränsen på 48 månader för övergångsperioden (artikel 8.2 i förslaget).

1.  Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/58/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att specificera kriterier som avser metoden för att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny delegerad akt där hänsyn tas till följande rekommendationer:

a)  Bedömningen, när det gäller systemviktiga institut, av huruvida de krav på delad börda som fastställs i artikel 44.5 i direktiv 2014/59/EU kan uppfyllas (enligt vilka aktieägare och kreditgivare bör ge ett bidrag till förlustabsorbering och rekapitalisering motsvarande ett belopp som minst motsvarar 8 % av de sammanlagda skulderna, inklusive kapitalbasen i institutet under resolution) bör explicit upprätthållas i den delegerade förordningen i syfte att säkerställa konsekvens med direktivet och garantera rättslig säkerhet.

b)  Testet för justeringar nedåt av rekapitaliseringsbeloppet och hänvisningen till en motsvarande grupp för systemviktiga institut (artikel 2.3 c i förslaget) bör upprätthållas i den delegerade förordningen.

c)  Gränsen på 48 månader för övergångsperioden (artikel 8.2 i förslaget) bör upprätthållas i den delegerade förordningen.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.