Процедура : 2016/2669(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0869/2016

Внесени текстове :

B8-0869/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 542kWORD 70k
29.6.2016
PE585.306v01-00
 
B8-0869/2016

съгласно член 105, параграф 4 от Правилника за дейността


относно Делегирано решение на Комисията от 15 април 2016 г. за изменение на приложение III към Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Беларус (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))


Марко Дзани, Марко Вали от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно Делегирано решение на Комисията от 15 април 2016 г. за изменение на приложение III към Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Беларус (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))  
B8-0869/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Делегираното решение на Комисията (C(2016)02164),

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза(1), и по-специално член 4, параграф 2 и член 18, параграф 5 от него,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Беларус и по-специално последната от 16 февруари 2015 г.(2),

–  като взе предвид последния диалог за правата на човека между ЕС и Беларус от 7 юни 2016 г.,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

–  като взе предвид насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид член 105, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Беларус продължава да бъде централизирана и авторитарна държава, строго контролирана от президента;

Б.  като има предвид, че на 11 октомври 2015 г. президентът Лукашенко бе преизбран с 83,5% от гласовете, но значителни проблеми, особено при преброяването и обработването на гласовете, нарушиха безпристрастността на изборите;

В.  като има предвид, че въпреки някои положителни действия, предприети от август 2015 г. насам, нарушенията на правата на човека са все още широко разпространени и системни;

Г.  като има предвид, че защитници на правата на човека и журналисти биват наблюдавани, често са обект на тормоз и е почти невъзможно да бъдат създадени независими сдружения;

Д.  като има предвид, че журналисти, работещи за независими медии или работещи за чуждестранни медии без акредитация, често биват задържани, преследвани и санкционирани;

Е.  като има предвид, че в продължение на десетилетия опозицията напълно отсъства от Парламента;

Ж.  като има предвид, че Беларус остава единствената европейска страна, която прилага смъртното наказание;

З.  като има предвид, че на 19 май 2016 г. окръжният съд на Гомел осъди на смърт Сергей Востриков, като това е третата нова смъртна присъда, постановена от беларуски съд през 2016 г.; като има предвид, че тази присъда идва след екзекуцията на Сергей Иванов през април 2016 г. и потвърждението от Върховния съд на Беларус на трите нови смъртни присъди, постановени в предходните години;

1.  възразява срещу Делегираното решение на Комисията;

2.  счита, че Делегираното решение не взема надлежно предвид всички аспекти, отнасящи се до зачитането на правата на човека, основните свободи и демокрацията в Беларус;

3.  припомня значението, което отдава на подобренията в областта на зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава в Беларус;

4.  припомня, че всички изменения на приложение III, внасяни от Комисията, следва да се основават на цялостна оценка, включително на икономическите, социалните, екологичните и политическите аспекти, по-специално свързаните с демокрацията, правата на човека и основните свободи;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки, както и да информира Комисията, че делегираният акт не може да влезе в сила.

(1)

ОВ L 139, 8.5.2014 г., стр. 1.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2015)0319.

Правна информация - Политика за поверителност