Forslag til beslutning - B8-0869/2016Forslag til beslutning
B8-0869/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kommissionens delegerede afgørelse af 15. april 2016 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Hviderusland

29.6.2016 - (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 4

Marco Zanni, Marco Valli for EFDD-Gruppen

Procedure : 2016/2669(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0869/2016
Indgivne tekster :
B8-0869/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0869/2016

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede afgørelse af 15. april 2016 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Hviderusland

(C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede afgørelse (C(2016)02164),

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen[1], særlig artikel 4, stk. 2, og artikel 18, stk. 5,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland, navnlig den seneste beslutning af 10. september 2015[2],

–  der henviser til den menneskerettighedsdialog mellem EU og Hviderusland, der fandt sted den 7. juni 2016,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til EU-menneskerettighedsretningslinjerne om ytringsfrihed,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 10. december 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 4,

A.  der henviser til, at Hviderusland fortsat er en centraliseret og autokratisk stat, hvor præsidenten fører streng kontrol;

B.  der henviser til, at præsident Lukasjenko blev genvalgt den 11. oktober 2015 med 83,5 % af stemmerne, men at der må sættes spørgsmålstegn ved valgets integritet, fordi valghandlingen var forbundet med væsentlige problemer, navnlig med hensyn til optælling og tabulering;

C.  der henviser til, at menneskerettighedskrænkelser stadig er udbredte og systematiske, selv om der er iværksat visse positive foranstaltninger siden august 2015;

D.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere og journalister bliver overvåget og ofte bliver chikaneret, og at det er nærmest umuligt at stifte uafhængige foreninger;

E.  der henviser til, at journalister, som arbejder for uafhængige medier eller arbejder for udenlandske medier uden akkreditering, ofte bliver tilbageholdt, retsforfulgt og idømt bøder;

F.  der henviser til, at der i årtier overhovedet ikke har været en opposition i parlamentet;

G.  der henviser til, at Hviderusland er det eneste land i Europa, hvor der anvendes dødsstraf;

H.  der henviser til, at en regional domstol i Homyel den 19. maj 2016 afsagde dødsdom over Siarhei Vostrykau, og at dette er den tredje nye dødsdom, der er blevet afsagt af en hviderussisk domstol i 2016; der henviser til, at dette sker, efter at Syarhey Iwanow blev henrettet i april 2016, og efter at den hviderussiske højesteret har stadfæstet yderligere tre dødsdomme, som oprindelig er blevet afsagt i tidligere år;

1.  gør indsigelse mod Kommissionens delegerede afgørelse;

2.  mener, at den delegerede afgørelse ikke i fyldestgørende grad tager højde for alle aspekter vedrørende menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder og demokrati i Hviderusland;

3.  erindrer om, at Parlamentet lægger stor vægt på, at der sker forbedringer med hensyn til menneskerettigheder, demokrati og overholdelse af retsstatsprincippet i Hviderusland;

4.  erindrer om, at Kommissionens eventuelle ændringer af bilag III bør bygge på en reel og effektiv vurdering, der omfatter økonomiske, sociale, miljømæssige og politiske aspekter, navnlig aspekter vedrørende demokrati, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter og underrette Kommissionen om, at den delegerede afgørelse ikke kan træde i kraft.