Πρόταση ψηφίσματος - B8-0869/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0869/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά τη Λευκορωσία

29.6.2016 - (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού

Marco Zanni, Marco Valli εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2016/2669(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0869/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0869/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0869/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά τη Λευκορωσία

(C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής (C(2016)02164),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης[1], ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 18 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λευκορωσία και ιδίως το πλέον πρόσφατο ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015[2],

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 7ης Ιουνίου 2016·

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία παραμένει ένα συγκεντρωτικό και απολυταρχικό κράτος, που ελέγχεται στενά από τον Πρόεδρό του·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Λουκασένκο επανεξελέγη στις 11 Οκτωβρίου 2015 με ποσοστό 83,5% των ψήφων, αλλά σημαντικά προβλήματα, ιδίως όσον αφορά την καταμέτρηση και την πινακοποίηση των ψήφων, υπονόμευσαν την ακεραιότητα των εκλογών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα μέτρα θετικής δράσης που έχουν ληφθεί από τον Αύγουστο του 2015, εξακολουθούν να σημειώνονται εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δημοσιογράφοι ελέγχονται και συχνά παρενοχλούνται και είναι σχεδόν αδύνατο να συσταθούν ανεξάρτητες ενώσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι που εργάζονται για ανεξάρτητα ή ξένα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να είναι διαπιστευμένοι, τίθενται συχνά υπό κράτηση, διώκονται και τους επιβάλλονται πρόστιμα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί δεκαετίες απουσιάζει παντελώς η αντιπολίτευση από το κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία παραμένει η μόνη χώρα της Ευρώπης, στην οποία εφαρμόζεται η θανατική ποινή·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Μαΐου 2016 το περιφερειακό δικαστήριο του Homyel επέβαλε θανατική ποινή στον Siarhei Vostrykau, η οποία αποτέλεσε την τρίτη θανατική ποινή που επέβαλε δικαστήριο της Λευκορωσίας κατά το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή ακολούθησε την εκτέλεση του Syarhey Iwanow τον Απρίλιο του 2016 και την επιβεβαίωση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Λευκορωσίας τριών επιπλέον αποφάσεων καταδίκης σε θάνατο, που είχαν επιβληθεί τα προηγούμενα χρόνια·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι η κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη όλες τις πτυχές που αφορούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της δημοκρατίας στη Λευκορωσία·

3.  υπενθυμίζει τη σημασία που αποδίδει στη βελτίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Λευκορωσία·

4.  υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του παραρτήματος III από την Επιτροπή πρέπει να βασίζεται σε πραγματική και ουσιαστική αξιολόγηση, που να περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτικές πτυχές, ιδίως πτυχές που αφορούν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και να ενημερώσει την Επιτροπή ότι η κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ.