Päätöslauselmaesitys - B8-0869/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0869/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen III muuttamisesta Valko-Venäjän osalta 15. huhtikuuta 2016 annetusta komission delegoidusta päätöksestä

29.6.2016 - (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti

Marco Zanni, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta

Menettely : 2016/2669(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0869/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0869/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0869/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen III muuttamisesta Valko-Venäjän osalta 15. huhtikuuta 2016 annetusta komission delegoidusta päätöksestä

(C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun päätöksen (C(2016)02164),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2011/EU[1] ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä ja erityisesti viimeisimmän, 10. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman[2],

–  ottaa huomioon EU:n ja Valko-Venäjän välisen ihmisoikeusvuoropuhelun, jota käytiin viimeksi 7. kesäkuuta 2016,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon sananvapautta koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on yhä itsevaltainen valtio, jossa valta on keskittynyt maata tiukasti hallitsevalle presidentille;

B.  ottaa huomioon, että 11. lokakuuta 2015 presidentti Lukashenko valittiin uudelleen virkaansa ja hän sai 83,5 prosenttia äänistä, mutta vaalien rehellisyyttä heikensivät erityisesti ääntenlaskun ja -taulukoinnin aikana esiintyneet huomattavat ongelmat;

C.  ottaa huomioon, että joistakin elokuun 2015 jälkeen toteutetuista myönteisistä toimista huolimatta ihmisoikeusloukkaukset ovat yhä yleisiä ja järjestelmällisiä;

D.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajia sekä toimittajia valvotaan ja usein myös ahdistellaan ja että riippumattomien yhdistysten perustaminen on lähes mahdotonta;

E.  ottaa huomioon, että riippumattomien tiedotusvälineiden palveluksessa työskentelevät tai akkreditoimattomat, ulkomaisten tiedotusvälineiden palveluksessa työskentelevät toimittajat usein pidätetään, asetetaan syytteeseen ja heitä sakotetaan;

F.  ottaa huomioon, että parlamentissa ei ole vuosikymmeniin ollut lainkaan opposition edustajia;

G.  toteaa, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa kuolemanrangaistuksia vielä pannaan täytäntöön;

H.  ottaa huomioon, että 19. toukokuuta 2016 Homelin alueen tuomioistuin määräsi Sjarhei Vostrykaulle kuolemanrangaistuksen, joka oli kolmas valkovenäläisen tuomioistuimen määräämä uusi kuolemanrangaistus vuonna 2016; ottaa huomioon, että huhtikuussa 2016 teloitettiin Sjarhei Ivanov ja että Valko-Venäjän korkein oikeus on aikaisemmin vahvistanut kolme muuta kuolemanrangaistusta, jotka ovat peräisin aikaisemmilta vuosilta;

1.  vastustaa komission delegoitua päätöstä;

2.  katsoo, että delegoidussa päätöksessä ei oteta asianmukaisesti huomioon kaikkia ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja demokratian kunnioittamista koskevia näkökohtia Valko-Venäjällä;

3.  muistuttaa, että se pitää tärkeänä ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion kunnioittamista koskevia parannuksia Valko-Venäjällä;

4.  muistuttaa, että kaikkien komission liitteeseen III tekemien muutosten olisi perustuttava todelliseen ja tehokkaaseen arviointiin, johon kuuluvat taloudelliset, sosiaaliset, ympäristölliset ja poliittiset näkökohdat ja erityisesti ne, jotka liittyvät demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä ilmoittamaan komissiolle, ettei delegoitu päätös voi tulla voimaan.