Procedūra : 2016/2669(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0869/2016

Pateikti tekstai :

B8-0869/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 402kWORD 69k
29.6.2016
PE585.306v01-00
 
B8-0869/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį


dėl 2016 m. balandžio 15 d. Komisijos deleguotojo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, III priedo nuostatos, susijusios su Baltarusija (C(2016)02164 – 2016/2669(DEA))


Marco Zanni, Marco Valli EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2016 m. balandžio 15 d. Komisijos deleguotojo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, III priedo nuostatos, susijusios su Baltarusija (C(2016)02164 – 2016/2669(DEA))  
B8-0869/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį sprendimą (C(2016)02164),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti(1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į naujausią 2015 m. rugsėjo 10 d. rezoliuciją(2),

–  atsižvelgdamas į ES ir Baltarusijos dialogą žmogaus teisių klausimais, vykusį 2016 m. birželio 7 d.,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gaires dėl saviraiškos laisvės,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Baltarusija išlieka centralizuota, autokratine ir griežtai prezidento kontroliuojama valstybe;

B.  kadangi prezidentas A. Lukašenka, surinkęs 83,5 % balsų, 2015 m. spalio 11 d. buvo perrinktas, tačiau didelės problemos, ypač per balsų skaičiavimą ir dėl rezultatų lentelių, pakenkė rinkimų sąžiningumui;

C.  kadangi, nepaisant tam tikrų teigiamų veiksmų, kurių imtasi nuo 2015 m. rugpjūčio mėn., žmogaus teisių pažeidimai vis dar yra plačiai paplitę ir sistemingi;

D.  kadangi žmogaus teisių gynėjai ir žurnalistai yra stebimi ir dažnai persekiojami ir yra beveik neįmanoma sudaryti nepriklausomas asociacijas;

E.  kadangi žurnalistai, dirbantys be akreditacijos nepriklausomai žiniasklaidai ar užsienio žiniasklaidos priemonėms, yra dažnai sulaikomi, patraukiami baudžiamojon atsakomybėn ir jiems skiriamos baudos;

F.  kadangi Parlamente ištisus dešimtmečius visai nebuvo opozicijos;

G.  kadangi Baltarusija yra vienintelė šalis Europoje, kurioje vis dar taikoma mirties bausmė;

H.  kadangi 2016 m. gegužės 19 d. Gomelio apygardos teismas paskelbė mirties nuosprendį Siarhėjui Vostrykavui ir kuris 2016 m. jau bus trečias mirties nuosprendis, kurį priima Baltarusijos teismas; kadangi minėtas nuosprendis priimtas po to, kai 2016 m. balandžio mėn. Siarhėjui Ivanovui buvo įvykdyta mirties bausmė ir Baltarusijos aukščiausiasis teismas dar patvirtino tris mirties nuosprendžius, priimtus ankstesniais metais;

1.  pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo sprendimo;

2.  mano, kad deleguotajame sprendime tinkamai neatsižvelgiama į visus aspektus, susijusius su pagarba žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms ir demokratijai Baltarusijoje;

3.  primena, kokią svarbą jis skiria pažangai žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės srityje Baltarusijoje;

4.  primena, kad visi Komisijos III priedo pakeitimai turėtų būti grindžiami realiu ir veiksmingu įvertinimu, įskaitant ekonominius, socialinius, aplinkosaugos ir politinius aspektus, visų pirma su demokratija, žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis susijusius aspektus;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir pranešti Komisijai, kad deleguotasis sprendimas negali įsigalioti.

(1)

OL L 139, 2014 5 8, p. 1.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0319.

Teisinė informacija - Privatumo politika