Rezolūcijas priekšlikums - B8-0869/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0869/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Komisijas 2016. gada 15. aprīļa deleģēto lēmumu, ar ko attiecībā uz Baltkrieviju groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

29.6.2016 - (C(2016)02164 – 2016/2669(DEA))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu

Marco Zanni, Marco Valli EFDD grupas vārdā

Procedūra : 2016/2669(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0869/2016
Iesniegtie teksti :
B8-0869/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0869/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas 2016. gada 15. aprīļa deleģēto lēmumu, ar ko attiecībā uz Baltkrieviju groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

(C(2016)02164 – 2016/2669(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto lēmumu (C(2016)02164),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības[1], un jo īpaši tā 4. panta 2. punktu un 18. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju, jo īpaši jaunāko 2015. gada 10. septembra rezolūciju[2],

–  ņemot vērā 2016. gada 7. jūnija ES un Baltkrievijas cilvēktiesību dialogu,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par vārda brīvību,

–  ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 4. punktu,

A.  tā kā Baltkrievija joprojām ir centralizēta un autokrātiska valsts, ko stingri kontrolē tās prezidents;

B.  tā kā 2015. gada 11. oktobrī prezidents Lukašenko tika atkārtoti ievēlēts ar 83,5 % balsu, bet būtiskām problēmām, jo īpaši balsu skaitīšanas un aprēķināšanas laikā, un tas negatīvi ietekmēja vēlēšanu integritāti;

C.  tā kā, neraugoties uz dažiem pozitīviem pasākumiem, kas veikti kopš 2015. gada augusta, cilvēktiesību pārkāpumi joprojām ir plaši izplatīti un sistemātiski;

D.  tā kā cilvēktiesību aizstāvji un žurnālisti tiek uzraudzīti un bieži vien vajāti un ir gandrīz neiespējami izveidot neatkarīgas biedrības;

E.  tā kā žurnālisti, kuri strādā neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem vai ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem bez akreditācijas, bieži tiek aizturēti, notiesāti un sodīti ar naudas sodu;

F.  tā kā vairākus gadu desmitus parlamentā nav nekādas opozīcijas;

G.  tā kā Baltkrievija joprojām ir vienīgā valsts Eiropā, kurā tiek piemērots nāvessods;

H.  tā kā 2016. gada 19. maijā Gomeļas apgabaltiesa piesprieda nāvessodu Sergejam Vostrikovam, un tas ir trešais nāvessods, ko Baltkrievijas tiesa ir piespriedusi 2016. gadā; tā kā turklāt 2016. gada aprīlī tika izpildīts nāvessods Sergejam Ivanovam un Baltkrievijas Augstākā tiesa ir apstiprinājusi, ka iepriekšējos gados nāvessods ir piespriests vēl trīs citiem cilvēkiem,

1.  izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto lēmumu;

2.  uzskata, ka deleģētajā lēmumā nav pienācīgi ņemti vērā visi aspekti, kas saistīti ar cilvēktiesībām, pamatbrīvībām un demokrātiju Baltkrievijā;

3.  atgādina, ka Parlaments lielu nozīmi piešķir uzlabojumiem saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu, demokrātiju un tiesiskumu Baltkrievijā;

4.  atgādina, ka visiem Komisijas veiktajiem grozījumiem III pielikumā būtu jābalstās uz reālu un efektīvu novērtējumu, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos, vides un politiskos aspektus, jo īpaši tos, kas saistās ar demokrātiju, cilvēktiesībām un pamatbrīvībām;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un paziņot Komisijai, ka deleģētais lēmums nevar stāties spēkā.