Projekt rezolucji - B8-0869/2016Projekt rezolucji
B8-0869/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie decyzji delegowanej Komisji z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniającej załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Białorusi

29.6.2016 - (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

złożony zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu

Marco Zanni, Marco Valli w imieniu grupy EFDD

Procedura : 2016/2669(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0869/2016
Teksty złożone :
B8-0869/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0869/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji delegowanej Komisji z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniającej załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Białorusi

(C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając decyzję delegowaną Komisji (C(2016)02164),

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii[1], w szczególności jej art. 4 ust. 2 i art. 18 ust. 5,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Białorusi, w szczególności ostatnią rezolucję z dnia 10 września 2015 r.[2],

–  uwzględniając dialog UE-Białoruś na temat praw człowieka, który miał miejsce w dniu 7 czerwca 2016 r.,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając art. 105 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Białoruś pozostaje państwem scentralizowanym i autokratycznym, ściśle kontrolowanym przez prezydenta;

B.  mając na uwadze, że w dniu 11 października 2015 r. wynikiem 83,5 % głosów prezydent Łukaszenka został ponownie wybrany na to stanowisko, jednak poważne problemy, zwłaszcza podczas liczenia i zestawiania wyników, podważyły uczciwy charakter wyborów;

C.  mając na uwadze, że mimo pewnych pozytywnych działań podejmowanych od sierpnia 2015 r. naruszenia praw człowieka są nadal powszechne i systematyczne;

D.  mając na uwadze, że obrońcy praw człowieka i dziennikarze są kontrolowani i często prześladowani oraz prawie niemożliwe jest powoływanie niezależnych stowarzyszeń;

E.  mając na uwadze, że dziennikarze pracujący dla niezależnych lub zagranicznych mediów bez akredytacji są często zatrzymywani, ścigani i karani;

F.  mając na uwadze, że od dziesięcioleci opozycja jest zupełnie nieobecna w parlamencie;

G.  mając na uwadze, że Białoruś pozostaje jedynym państwem w Europie, w którym stosowana jest kara śmierci;

H.  mając na uwadze, że w dniu 19 maja 2016 r. sąd okręgowy w Homlu orzekł karę śmierci wobec Siarhieja Wostrykaua, co jest trzecim z kolei wyrokiem śmierci wydanym przez sąd białoruski w 2016 r.; mając na uwadze, że wydarzenie to poprzedziła egzekucja Siarhieja Iwanowa w kwietniu 2016 r. oraz podtrzymanie przez białoruski Sąd Najwyższy trzech kolejnych wyroków śmierci orzeczonych pierwotnie w poprzednich latach;

1.  wyraża sprzeciw wobec decyzji delegowanej Komisji;

2.  uważa, że decyzja delegowana nie uwzględnia należycie wszystkich aspektów odnoszących się do poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i demokracji na Białorusi;

3.  przypomina o wadze, jaką Parlament przywiązuje do poprawy sytuacji w zakresie poszanowania praw człowieka, demokracji i praworządności na Białorusi;

4.  przypomina, że wszelkie zmiany wprowadzone przez Komisję w załączniku III powinny opierać się na realnej i skutecznej ocenie obejmującej aspekty gospodarcze, społeczne, środowiskowe i polityczne, a zwłaszcza aspekty dotyczące demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, a także do powiadomienia Komisji, że decyzja delegowana nie może wejść w życie.