Förfarande : 2016/2669(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0869/2016

Ingivna texter :

B8-0869/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 163kWORD 64k
29.6.2016
PE585.306v01-00
 
B8-0869/2016

i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen


om kommissionens delegerade beslut av den 15 april 2016 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Vitryssland (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))


Marco Zanni, Marco Valli för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade beslut av den 15 april 2016 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Vitryssland (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA))  
B8-0869/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade beslut C(2016)02164),

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU(1), särskilt artiklarna 4.2 och 18.5,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Vitryssland, särskilt den senaste av den 10 september 2015(2),

–  med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Vitryssland den 7 juni 2016,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av artikel 105.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Vitryssland är fortsatt en centraliserad och enväldigt styrd stat som är hårt kontrollerad av presidenten.

B.  President Aleksander Lukasjenko valdes om den 11 oktober 2015 med 83,5 % av rösterna, men valets integritet skadades på grund av betydande problem, särskilt vid rösträkningen och sammanställningen av valresultatet.

C.  Trots att en del positiva åtgärder har vidtagits sedan augusti 2015 är kränkningarna av de mänskliga rättigheterna fortfarande omfattande och systematiska.

D.  Människorättsförsvarare och journalister övervakas och blir ofta trakasserade, och det är nästan omöjligt att bilda oberoende föreningar.

E.  Journalister som arbetar för oberoende medier eller utländska medier utan ackreditering blir ofta frihetsberövade, åtalade och bötfällda.

F.  Under flera årtionden har oppositionen helt saknats i parlamentet.

G.  Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraff.

H.  Den 19 maj 2016 dömde den regionala domstolen i Homel Siarhej Vostrykaw till döden, vilket är den tredje nya dödsdom som avkunnats av en vitrysk domstol under 2016. Denna dom följer avrättningen av Siarhej Ivanow i april 2016 och bekräftandet av Vitrysslands högsta domstol av tre andra dödsdomar som avkunnats under föregående år.

1.  Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade beslut.

2.  Europaparlamentet anser att det delegerade beslutet inte vederbörligen beaktar alla aspekter som rör respekten för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och demokrati i Vitryssland.

3.  Europaparlamentet påminner om den vikt det fäster vid förbättringar av respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen i Vitryssland.

4.  Europaparlamentet betonar att alla kommissionens ändringar av bilaga III bör grundas på en verklig och effektiv ekonomisk, social, miljörelaterad och politisk bedömning, särskilt aspekter som rör demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament, samt att meddela kommissionen att det delegerade beslutet inte kan träda i kraft.

(1)

EUT L 139, 8.5.2014, s. 1.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0319.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy