Предложение за резолюция - B8-0870/2016Предложение за резолюция
B8-0870/2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Делегирано решение на Комисията от 15 април 2016 г. за изменение на приложение III към Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Беларус

  29.6.2016 - (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))

  съгласно член 105, параграф 4 от Правилника за дейността

  Анна Елжбета Фотига, Чарлз Танък от името на групата ECR
  Петрас Аущревичюс, Жерар Дьопре, Жан Артюи, Павел Теличка от името на групата ALDE
  Хейди Хаутала, Индрек Таранд, Ребека Хармс от името на групата Verts/ALE

  Процедура : 2016/2669(DEA)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0870/2016
  Внесени текстове :
  B8-0870/2016
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8–0870/2016

  Резолюция на Европейския парламент относно Делегирано решение на Комисията от 15 април 2016 г. за изменение на приложение III към Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Беларус

  (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид Делегираното решение на Комисията (C(2016)2164),

  –  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза[1], и по-специално член 4, параграф 2 и член 18, параграф 5 от него,

  –  като взе предвид член 105, параграф 4 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че на 15 февруари 2016 г. Съветът реши, че ЕС няма да продължи действието на ограничителни мерки, по-специално тези, които се прилагат за 170 лица и три дружества от Беларус, след освобождаването на 22 август 2015 г. на всички останали политически затворници, както беше поискано от ЕС;

  Б.  като има предвид, че след решението за премахване на санкциите, при цялостното състояние на правата на човека в страната се наблюдават само силно ограничени подобрения; като има предвид, че до момента органите на Беларус пренебрегнаха всички големи очаквания на гореспоменатото заседание на Съвета, а именно:

  –   те не изпълниха препоръките, които се съдържат в заключителния доклад на Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) относно провеждането на президентските избори на 11 октомври 2015 г., което би позволило предстоящите национални избори, насрочени за 11 септември 2016 г., да се проведат в съответствие с международно признати стандарти;

  –   те не възстановиха гражданските и политическите права на бивши политически затворници и не предприеха никакви официални институционални стъпки, за да се гарантира свободата на сдружаване и на събрания;

  –   те не осигуриха пълно сътрудничество със специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Беларус и други специални процедури и механизми на ООН;

  –   те не предприеха никакви стъпки за премахване на смъртното наказание и на практика постановиха или изпълниха три смъртни присъди само през 2016 г.;

  –   те не предприеха необходимите мерки, за да осигурят стандарти за ядрена безопасност в рамките на своята територия, включително в непосредствена близост до границата на ЕС, нито се ангажираха с процеса на конструктивно сътрудничество със съответните международни органи, ЕС и неговите държави членки и продължават, в нарушение на конвенциите на ООН от Еспо и Орхус, изграждането на ядрената електроцентрала Островец, което на практика се ръководи и финансира от Русия и нейните национални дружества, представляващи ядрения и финансовия сектор;

  1.  счита, че предстоящите общи избори на 11 септември 2016 г. представляват възможност за Беларус да прекрати своята дългогодишна практика на манипулирани избори и представлява решаващ тест за измерване на искрената воля на органите на Беларус да се помирят със собствените си граждани и да взаимодействат конструктивно с ЕС;

  2.   счита, с оглед на гореспоменатите факти и с оглед на предстоящите общи избори, че предоставянето на гаранция от ЕС на този етап би било ненавременно и преждевременно;

  3.  възразява срещу Делегираното решение на Комисията;

  4.  призовава Европейската служба за външна дейност да докладва на Парламента относно провеждането и резултата от изборите на 11 септември 2016 г., включително и от гледна точка на мисията на ОССЕ/БДИПЧ; подчертава, че само след тези избори Парламентът ще бъде в състояние да направи оценка на всеки нов делегиран акт в тази област;

  5.  призовава Комисията да гарантира, че гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка не може да се използва за финансиране на ядрената електроцентрала Островец и да направи оценка дали тази гаранция е в съответствие със санкциите на ЕС, наложени на Руската федерация;

  6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я информира, че делегираното решение не може да влезе в сила.