Διαδικασία : 2016/2669(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0870/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0870/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 479kWORD 73k
29.6.2016
PE585.307v01-00
 
B8-0870/2016

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού


σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά τη Λευκορωσία (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))


Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis, Pavel Telička εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά τη Λευκορωσία  (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))  
B8-0870/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής (C(2016)2164),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης(1), ιδίως τα άρθρα 4 παράγραφος 2 και 18 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Φεβρουαρίου 2016, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η ΕΕ δεν θα παρατείνει τα μείζονα περιοριστικά μέτρα, και συγκεκριμένα αυτά που έχουν επιβληθεί σε 170 πρόσωπα και τρεις εταιρείες της Λευκορωσίας, μετά την αποφυλάκιση όλων των εναπομεινάντων πολιτικών κρατουμένων στις 22 Αυγούστου 2015, όπως είχε ζητηθεί από την ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση για άρση των κυρώσεων, η εν γένει κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα έχει σημειώσει πολύ περιορισμένη βελτίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, οι αρχές της Λευκορωσίας αγνοούν όλες τις μεγάλες προσδοκίες της προαναφερθείσας συνόδου του Συμβουλίου, δεδομένου ότι:

–   δεν έχουν θέσει σε εφαρμογή τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην τελική έκθεση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ODIHR) σχετικά με τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών της 11ης Οκτωβρίου 2015, που θα καθιστούσαν δυνατή τη διενέργεια των προσεχών εθνικών εκλογών – οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν στις 11 Σεπτεμβρίου 2016 – σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα·

–   δεν έχουν αποκαταστήσει τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα πρώην πολιτικών κρατουμένων και δεν έχουν προβεί σε επίσημες θεσμικές ενέργειες για τη διασφάλιση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι·

–   δεν έχουν διασφαλίσει πλήρη συνεργασία με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και σε άλλες ειδικές διαδικασίες και μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών·

–   δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια για την κατάργηση της θανατικής ποινής και, αντίθετα, μόνο το 2016 απήγγειλαν ή εκτέλεσαν τρεις θανατικές καταδίκες·

–   δεν έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας στην επικράτειά τους, μεταξύ άλλων ακριβώς μετά τα σύνορά τους με την ΕΕ, ή για να συμμετάσχουν σε εποικοδομητική συνεργασία με τις αρμόδιες διεθνείς αρχές, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, και συνεχίζουν, κατά παράβαση των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών του Espoo και του Aarhus, την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού του Ostrovets, με τη Ρωσία και τις εθνικές εταιρείες της που αντιπροσωπεύουν τον πυρηνικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα να έχουν εκ των πραγμάτων ηγετικό ρόλο και να χρηματοδοτούν την κατασκευή αυτή·

1.  εκτιμά ότι οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές στις 11 Σεπτεμβρίου 2016 αποτελούν ευκαιρία για να θέσει τέλος η Λευκορωσία στην πάγια πρακτική των νοθευμένων εκλογών και συνιστούν αποφασιστικό κριτήριο προκειμένου να αποτιμηθεί η πραγματική βούληση των αρχών της Λευκορωσίας να συμφιλιωθούν με τους πολίτες τους και να συνεργαστούν εποικοδομητικά με την ΕΕ·

2.   θεωρεί, υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων πραγματικών περιστατικών και ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, ότι η χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην παρούσα φάση θα ήταν άκαιρη και πρόωρη·

3.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των εκλογών της 11ης Σεπτεμβρίου 2016, μεταξύ άλλων με βάση την αποστολή του ΟΑΣΕ/ODIHR· τονίζει ότι μόνο μετά τις εν λόγω εκλογές το Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να αξιολογήσει ενδεχόμενη νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για το θέμα αυτό·

5.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τυχόν εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του πυρηνικού σταθμού του Ostrovets και να αξιολογήσει κατά πόσον μια τέτοια εγγύηση είναι σύμφωνη με τις κυρώσεις της ΕΕ που έχουν επιβληθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι η κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ.

 

(1)

ΕΕ L 135 της 8.5.2014, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου