Menettely : 2016/2669(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0870/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0870/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 252kWORD 67k
29.6.2016
PE585.307v01-00
 
B8-0870/2016

työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti


EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen III muuttamisesta Valko-Venäjän osalta 15. huhtikuuta 2016 annetusta komission delegoidusta päätöksestä (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))


Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen III muuttamisesta Valko-Venäjän osalta 15. huhtikuuta 2016 annetusta komission delegoidusta päätöksestä (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))  
B8-0870/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun päätöksen (C(2016)2164),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2011/EU(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että neuvosto päätti 15. helmikuuta 2016, ettei EU jatka 170 valkovenäläiseen henkilöön ja kolmeen yritykseen sovellettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa sen jälkeen, kun kaikki loput poliittiset vangit vapautettiin 22. elokuuta 2015, kuten EU oli vaatinut;

B.  ottaa huomioon, että pakotteiden poistamisesta tehdyn päätöksen jälkeen maan kokonaisvaltainen ihmisoikeustilanne on kohentunut vain hyvin rajallisesti; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat tähän asti jättäneet huomioimatta kaikki tärkeimmät edellä mainitussa neuvoston kokouksessa ilmaistut odotukset, sillä

–   ne eivät ole panneet täytäntöön Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Etyj/ODIHR) loppuraporttiin sisältyviä suosituksia, jotka koskevat presidentinvaalien toimittamista 11. lokakuuta 2015, mikä olisi mahdollistanut 11 päiväksi syyskuuta 2016 kaavailtujen kansallisten vaalien järjestämisen kansainvälisesti tunnustettujen normien mukaisesti;

–   ne eivät ole palauttaneet entisille poliittisille vangeille näiden kansalais- ja poliittisia oikeuksia eivätkä toteuttaneet virallisia institutionaalisia toimenpiteitä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden varmistamiseksi;

–   ne eivät ole varmistaneet täysimittaista yhteistyötä Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta tarkastelevan YK:n erityisraportoijan ja muiden YK:n erityismenettelyjen ja mekanismien kanssa;

–   ne eivät ole ryhtyneet minkäänlaisiin toimenpiteisiin kuolemanrangaistuksen lopulliseksi poistamiseksi ja ne ovat itse asiassa jo yksistään vuonna 2016 langettaneet tai panneet täytäntöön kolme kuolemantuomiota;

–   ne eivät ole toteuttaneet asianmukaisia toimenpiteitä ydinturvallisuuden varmistamiseksi alueellaan ja EU:n vastaisella rajalla eivätkä tehneet rakentavaa yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten viranomaisten ja EU:n ja sen jäsenvaltioiden kanssa, ja ne jatkavat YK:n Espoon ja Århusin yleissopimusten vastaisesti Ostrovetsin ydinvoimalan rakentamista, jota Venäjä ja sen ydin- ja rahoitusalaa edustavat kansalliset yhtiöt käytännössä johtavat ja rahoittavat;

1.  katsoo, että 11 päiväksi syyskuuta 2016 kaavaillut parlamenttivaalit ovat Valko-Venäjälle tilaisuus luopua pitkäaikaisesta vaalivilppikäytännöstään ja että ne ovat lopullinen koe, jolla mitataan sitä, missä määrin Valko-Venäjän viranomaiset haluavat aidosti tehdä sovinnon omien kansalaistensa kanssa ja luoda rakentavan yhteyden EU:hun;

2.   katsoo edellä esitetyt seikat ja tulevat parlamenttivaalit huomioon ottaen, että EU:n takuun myöntäminen tässä vaiheessa tapahtuisi väärään aikaan ja ennenaikaisesti;

3.  vastustaa komission delegoitua päätöstä;

4.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa raportoimaan parlamentille 11. syyskuuta 2016 pidettävien vaalien toteutuksesta ja tuloksesta, myös Etyjin/ODIHR:n vaalitarkkailutehtävän pohjalta; korostaa, että vasta näiden vaalien jälkeen parlamentti pystyy arvioimaan mahdollista asiaa koskevaa uutta delegoitua säädöstä;

5.  kehottaa komissiota varmistamaan, ettei mahdollista EU:n takuuta Euroopan investointipankille voitaisi käyttää Ostrovetsin ydinvoimalan rahoittamiseen, ja arvioimaan, sopiiko tällainen takuu yhteen EU:n Venäjän federaatiolle asettamien pakotteiden kanssa;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu päätös ei voi tulla voimaan.

 

(1)

EUVL L 135, 8.5.2014, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö