Rezolūcijas priekšlikums - B8-0870/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0870/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Komisijas 2016. gada 15. aprīļa deleģēto lēmumu, ar ko attiecībā uz Baltkrieviju groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

29.6.2016 - (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu

Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock ECR grupas vārdā
Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis, Pavel Telička ALDE grupas vārdā
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā

Procedūra : 2016/2669(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0870/2016
Iesniegtie teksti :
B8-0870/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0870/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas 2016. gada 15. aprīļa deleģēto lēmumu, ar ko attiecībā uz Baltkrieviju groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

(C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto lēmumu (C(2016)2164),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības[1], un jo īpaši tā 4. panta 2. punktu un 18. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 4. punktu,

A.  tā kā pēc tam, kad 2015. gada 22. augustā tika atbrīvoti visi politieslodzītie, kā ES to bija prasījusi, 2016. gada 15. februārī Padome nolēma, ka ES nepagarinās plašos ierobežojošos pasākumus, kas tika piemēroti 170 Baltkrievijas fiziskām personām un 3 uzņēmumiem;

B.  tā kā kopš lēmuma atcelt sankcijas vispārējā cilvēktiesību situācija valstī ir uzlabojusies tikai ļoti nelielā mērā; tā kā līdz šim Baltkrievijas iestādes nav ņēmušas vērā nevienu no galvenajām cerībām, kas tika paustas minētajā Padomes sanāksmē, ņemot vērā, ka:

–   tās nav īstenojušas ieteikumus, kas izklāstīti Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO/ODIHR) galīgajā ziņojumā par 2015. gada 11. oktobra prezidenta vēlēšanām, kas ļautu gaidāmajām valsts vēlēšanām, kuras paredzētas 2016. gada 11. septembrī, notikt saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem;

–   tās nav atjaunojušas bijušo politieslodzīto pilsoniskās un politiskās tiesības un nav veikušas nekādus oficiālus institucionālos pasākumus, lai nodrošinātu biedrošanās un pulcēšanās brīvību;

–   tās nav nodrošinājušas pilnīgu sadarbību ar ANO īpašo referentu par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā un citām ANO īpašajām procedūrām un mehānismiem;

–   tās nav veikušas nekādus pasākumus, lai atceltu nāvessodu, un 2016. gadā vien ir izpildīti trīs nāvessodi;

–   tās nav veikušas vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu kodoldrošības standartus Baltkrievijas teritorijā, tostarp tieši pie ES robežas, un nav iesaistījušās konstruktīvā sadarbībā ar attiecīgajām starptautiskajām iestādēm, ES un tās dalībvalstīm, un, pārkāpjot ANO Espo un Orhūsas konvencijas, turpina Astravjecas atomelektrostacijas būvniecību, ko de facto vada un finansē Krievija un tās valsts uzņēmumi, kuri pārstāv kodolenerģētikas un finanšu nozari,

1.  uzskata, ka gaidāmās vispārējās vēlēšanas 2016. gada 11. septembrī ir iespēja Baltkrievijai izbeigt ilgstošo krāpšanas praksi vēlēšanu laikā un ir izšķirošs kritērijs, pēc kura novērtēt Baltkrievijas iestāžu patieso vēlmi izlīgt ar saviem pilsoņiem un iesaistīties konstruktīvā dialogā ar ES;

2.  uzskata, ka — ņemot vērā iepriekš izklāstītos faktus un gaidāmās vispārējās vēlēšanas — ES garantijas piešķiršana šajā stadijā būtu priekšlaicīga un notiktu nepiemērotā laikā;

3.  izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto lēmumu;

4.  aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu iesniegt ziņojumu Parlamentam par 2016. gada 11. septembra vēlēšanu norisi un rezultātiem, pamatojoties arī uz EDSO/ODIHR misiju; uzsver, ka tikai pēc šīm vēlēšanām Parlaments varēs izvērtēt jaunu deleģēto aktu par šo jautājumu;

5.  aicina Komisiju nodrošināt, ka ES garantiju Eiropas Investīciju bankai nevar izmantot, lai finansētu Astravjecas atomelektrostaciju, un novērtēt, vai šī garantija nav pretrunā sankcijām, ko ES noteikusi Krievijas Federācijai;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētais lēmums nevar stāties spēkā.