Procedura : 2016/2669(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0870/2016

Teksty złożone :

B8-0870/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 332kWORD 71k
29.6.2016
PE585.307v01-00
 
B8-0870/2016

złożony zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu


w sprawie decyzji delegowanej Komisji z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniającej załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Białorusi (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))


Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock w imieniu grupy ECR
Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji delegowanej Komisji z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniającej załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Białorusi  (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))  
B8-0870/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając decyzję delegowaną Komisji (C(2016)2164),

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii(1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 i art. 18 ust. 5,

–  uwzględniając art. 105 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 15 lutego 2016 r. Rada postanowiła, że UE nie rozszerzy głównych ograniczeń, stosowanych wobec 170 osób i trzech przedsiębiorstw z Białorusi, w związku z uwolnieniem w dniu 22 sierpnia 2015 r. zgodnie z postulatem UE wszystkich pozostałych więźniów politycznych;

B.  mając na uwadze, że od czasu podjęcia decyzji o zniesieniu sankcji w kraju nie nastąpiła żadna wyraźna poprawa ogólnej sytuacji pod względem praw człowieka; mając na uwadze, że jak dotąd władze białoruskie nie zareagowały na żadne z najważniejszych oczekiwań określonych na ww. posiedzeniu Rady, ponieważ:

–   nie wdrożyły zaleceń określonych w sprawozdaniu końcowym Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE/ODIHR) w sprawie przebiegu wyborów prezydenckich w dniu 11 października 2015 r., co umożliwiłoby przeprowadzenie zbliżających się wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 11 września 2016 r. zgodnie ze standardami uznanymi na szczeblu międzynarodowym;

–   nie przywróciły praw obywatelskich i politycznych byłych więźniów politycznych ani nie podjęły żadnych oficjalnych kroków instytucjonalnych w celu zapewnienia wolności zrzeszania się i zgromadzeń;

–   nie zapewniły pełnej współpracy ze specjalnym sprawozdawcą ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi ani zgodności z innymi specjalnymi procedurami i mechanizmami ONZ;

–   nie podjęły żadnych kroków na rzecz zniesienia kary śmieci i w samym tylko 2016 r. orzekły lub wykonały trzy wyroki śmierci;

–   nie podjęły środków koniecznych do zapewnienia na swoim terytorium poszanowania norm bezpieczeństwa jądrowego, w tym tuż przy granicy z UE, ani nie nawiązały konstruktywnej współpracy z odpowiednimi organami międzynarodowymi, UE i jej państwami członkowskimi, a ponadto wbrew konwencjom ONZ z Espoo i Aarhus kontynuują budowę elektrowni jądrowej w Ostrowcu prowadzonej i finansowanej de facto przez Rosję i jej krajowe spółki reprezentujące sektor energii jądrowej i sektor finansowy;

1.  jest zdania, że zbliżające się wybory parlamentarne w dniu 11 września 2016 r. są dla Białorusi szansą na ukrócenie długoletniej praktyki fałszowania wyborów, a ponadto stanowią decydujący test, który pokaże rzeczywistą wolę władz białoruskich pogodzenia się z własnymi obywatelami i nawiązania konstruktywnego dialogu z UE;

2.   w związku z powyższym i w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych uważa, że na tym etapie udzielenie gwarancji UE byłoby niefortunne i przedwczesne;

3.  wyraża sprzeciw wobec decyzji delegowanej Komisji;

4.  wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do przedłożenia Parlamentowi sprawozdania w sprawie przebiegu i wyniku wyborów w dniu 11 września 2016 r., m.in. na podstawie prac misji OBWE/ODIHR; podkreśla, że dopiero po tych wyborach Parlament będzie mógł ocenić odnośny nowy akt delegowany;

5.  wzywa Komisję do dopilnowania, by gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego nie została wykorzystana do finansowania elektrowni jądrowej w Ostrowcu, a ponadto apeluje o ocenę, czy taka gwarancja jest zgodna z sankcjami UE nałożonymi na Federację Rosyjską;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że decyzja delegowana nie może wejść w życie.

 

(1)

Dz.U. L 135 z 8.5.2014, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności