Procedură : 2016/2669(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0870/2016

Texte depuse :

B8-0870/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 401kWORD 74k
29.6.2016
PE585.307v01-00
 
B8-0870/2016

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură


referitoare la decizia delegată a Comisiei din 15 aprilie 2016 de modificare a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Belarus (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))


Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock în numele Grupului ECR
Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis, Pavel Telička în numele Grupului ALDE
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Rebecca Harms în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la decizia delegată a Comisiei din 15 aprilie 2016 de modificare a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Belarus  (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))  
B8-0870/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia delegată a Comisiei (C(2016)2164),

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii(1), în special articolul 4 alineatul (2) și articolul 18 alineatul (5),

–  având în vedere articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 15 februarie 2016, Consiliul a decis că UE nu ar extinde măsurile restrictive majore, și anume cele aplicate celor 170 de persoane și trei întreprinderi din Belarus, în urma eliberării, la 22 august 2015, a tuturor deținuților politici rămași, așa cum a solicitat UE;

B.  întrucât, în urma deciziei de a ridica sancțiunile, situația generală a drepturilor omului în această țară s-a ameliorat doar în foarte mică măsură; întrucât, până în prezent, autoritățile din Belarus au ignorat toate marile așteptări ale reuniunii Consiliului menționate anterior, având în vedere că:

–   nu au pus în aplicare recomandările cuprinse în raportul final al Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE/ODIHR) cu privire la desfășurarea alegerilor prezidențiale din 11 octombrie 2015, ceea ce ar permite ca viitoarele alegeri naționale planificate pentru 11 septembrie 2016 să se desfășoare în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional;

–   nu au reinstituit drepturile civile și politice ale foștilor deținuți politici sau nu au adoptat măsuri instituționale formale pentru a asigura libertatea de asociere și de întrunire;

–   nu au asigurat o cooperare deplină cu raportorul special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus și cu alte proceduri și mecanisme speciale ale ONU;

–   nu au luat nicio măsură în vederea abolirii pedepsei cu moartea, și, de fapt, au adoptat sau executat trei condamnări la moarte numai în 2016;

–   nu au luat măsurile necesare pentru a asigura standarde de securitate nucleară pe teritoriul lor, inclusiv în zonele aflate în apropierea frontierei cu UE, sau pentru a stabili o cooperare constructivă cu autoritățile internaționale relevante, UE și statele sale membre, și continuă, încălcând convențiile ONU de la Espoo și Aarhus, construirea unei centrale nucleare la Ostrovets, operațiune condusă și finanțată, de fapt, de către Rusia și întreprinderile sale naționale reprezentând industria nucleară și sectorul financiar,

1.  consideră că viitoarele alegeri generale din 11 septembrie 2016 reprezintă o oportunitate pentru Belarus de a înceta o practică constantă a alegerilor falsificate și constituie un test decisiv pentru măsurarea voinței reale a autorităților din Belarus de a se reconcilia cu propriii cetățeni și de a colabora în mod constructiv cu UE;

2.   consideră că, în lumina faptelor menționate mai sus și având în vedere viitoarele alegeri generale, acordarea unei garanții UE în acest stadiu ar fi inoportună și prematură;

3.  formulează obiecțiuni la decizia delegată a Comisiei;

4.  solicită Serviciului European de Acțiune Externă să informeze Parlamentul cu privire la desfășurarea și rezultatele alegerilor din 11 septembrie 2016, inclusiv pe baza misiunii OSCE/ODIHR; subliniază că numai după aceste alegeri Parlamentul va fi în măsură să evalueze orice nou act delegat pe această temă;

5.  invită Comisia să se asigure că o garanție UE acordată Băncii Europene de Investiții nu ar putea fi utilizată pentru a finanța centrala nucleară de la Ostrovets, precum și să evalueze dacă o astfel de garanție este conformă cu prevederile sancțiunilor impuse de UE Federației Ruse;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că decizia delegată nu poate intra în vigoare.

 

(1)

JO L 135, 8.5.2014, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate