Förslag till resolution - B8-0870/2016Förslag till resolution
B8-0870/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kommissionens delegerade beslut av den 15 april 2016 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Vitryssland

29.6.2016 - (C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))

i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen

Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock för ECR-gruppen
Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis, Pavel Telička för ALDE-gruppen
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen

Förfarande : 2016/2669(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0870/2016
Ingivna texter :
B8-0870/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-0870/2016

Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade beslut av den 15 april 2016 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Vitryssland

(C(2016)2164 – 2016/2669(DEA))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade beslut C(2016)2164),

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU[1], särskilt artiklarna 4.2 och 18.5,

–  med beaktande av artikel 105.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 15 februari 2016 beslutade rådet att EU inte skulle förlänga de restriktiva åtgärderna mot 170 personer och tre företag i Vitryssland, som svar på frigivningen av samtliga återstående politiska fångar den 22 augusti 2015, i enlighet EU:s krav.

B.  Efter beslutet att upphäva sanktionerna har den generella situationen för de mänskliga rättigheterna i landet endast i mycket liten utsträckning förbättrats. De vitryska myndigheterna har hittills ignorerat alla de viktiga förväntningarna från rådets ovannämnda möte, eftersom de inte har

–   förverkliga rekommendationerna i slutrapporten från kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE/ODIHR) om genomförandet av presidentvalet den 11 oktober 2015, vilket skulle ha gjort det möjligt att genomföra de kommande nationella valen som planerats till den 11 september 2016 i enlighet med internationellt erkända standarder,

–   återinfört civila och politiska rättigheter för före detta politiska fångar eller vidtagit några formella och institutionella åtgärder för att garantera föreningsfrihet och mötesfrihet,

–   samarbetat fullt ut med FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland och andra av FN:s särskilda förfaranden och mekanismer,

–   vidtagit några åtgärder för att avskaffa dödsstraffet, utan i stället avkunnade eller verkställde tre dödsdomar under enbart 2016,

–   vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa kärnsäkerhet på sitt territorium, dvs. på andra sidan av EU:s gräns, eller för att samarbeta konstruktivt med relevanta internationella myndigheter, EU och dess medlemsstater i detta hänseende och fortsätter, i strid med FN:s Esbokonvention och Århuskonvention, att bygga kärnkraftverket i Ostrovets, vilket de facto leds och finansieras av Ryssland och dess nationella företag som representerar kärnsektorn och den finansiella sektorn.

1.  Europaparlamentet anser att det kommande allmänna valet den 11 september 2016 är en möjlighet för Vitryssland att stoppa det långvariga bruket med oegentligheter i samband med val och samtidigt ett avgörande test för att mäta de vitryska myndigheternas verkliga vilja att försonas med de egna medborgarna och inleda konstruktiva förbindelser med EU.

2.   Europaparlamentet anser i ljuset av ovanstående och med hänsyn till det kommande allmänna valet att beviljandet av en EU-garanti i detta skede skulle vara olämpligt och för tidigt.

3.  Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att rapportera till parlamentet om genomförandet och resultatet av valet den 11 september 2016, bland annat på grundval av OSCE/ODHIR:s uppdrag. Parlamentet betonar att först efter detta val kommer parlamentet att kunna bedöma någon ny delegerad akt i detta ärende.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken inte kan användas för att finansiera kärnkraftverket i Ostrovets, och att undersöka om en sådan garanti är i linje med EU:s sanktioner mot Ryska federationen.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att det delegerade beslutet inte kan träda i kraft.