ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 458kWORD 61k
21.6.2016
PE585.319v01-00
 
B8-0880/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προαγωγή του αθλητισμού και συγκεκριμένα του ράγκμπι


Dominique Bilde, Louis Aliot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προαγωγή του αθλητισμού και συγκεκριμένα του ράγκμπι  
B8-0880/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στην δημοσιότητα τον Ιούνιο του 2015 το Centre for Economics and Business Research" (CEBR) (Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών), τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπανούν ετησίως κατά μέσο όρο 80,4 δισεκατομμύρια EUR για την περίθαλψη ατόμων που πάσχουν από ασθένειες που οφείλονται στην έλλειψη σωματικής άσκησης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, σχεδόν ο ένας στους δύο Ευρωπαίους δεν αθλείται ποτέ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το ράγκμπι αποτελεί θαυμάσιο πεδίο συνοχής και ανάπτυξης κοινωνικών και πολιτισμικών δεσμών που ευνοεί την κοινωνική ένταξη και την αλληλοβοήθεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ράγκμπι, άθλημα που υπάρχει από το 1889, μετρά σχεδόν 4 εκατομμύρια αναγνωρισμένα μέλη αθλητικών συλλόγων σε ολόκληρο το κόσμο, οι περισσότεροι από τους μισούς βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά στη Γαλλία·

1.  καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να σταθούν αρωγοί της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού στο πλαίσιο της πολιτικής τους και να προαγάγουν ενεργά τις αξίες της κοινωνικής συνοχής που ενσωματώνει ο αθλητισμός·

2.  παροτρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει ειδικά το ράγκμπι ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής, προαγωγής της υγείας και της εκπαίδευσης στις πλέον μειονεκτούσες κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου