Предложение за резолюция - B8-0885/2016Предложение за резолюция
B8-0885/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2017 г.

4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

София ин 'т Велд от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0885/2016

Процедура : 2016/2773(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0885/2016
Внесени текстове :
B8-0885/2016
Приети текстове :

B8–0885/2016

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2017 г.

(2016/2773(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия[1], и по-специално приложение IV към него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година,

–  като взе предвид обобщителния доклад на Съвета на председателите на комисии, който дава допълнителен принос към настоящата резолюция от гледната точка на парламентарните комисии и който Комисията следва да вземе надлежно под внимание при изготвянето и приемането на своята работна програма за 2017 година,

–  като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ролята на Комисията е да работи за общия интерес на Съюза, да предприема подходящи инициативи за тази цел, да гарантира прилагането на Договорите, да следи за изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС, да се ангажира за прилага принципите на правовата държава, които се основават на най-важните европейски ценности и са в основата на това, че европейците живеят заедно в мир, както и да упражнява координиращи, изпълнителни и управленски функции и да внася законодателство;

Б.  като има предвид, че ЕС претърпява продължителна икономическа криза с нисък растеж и липса на нови работни места и инвестиции, която няма да бъде преодоляна без съществено допълнително задълбочаване на европейската интеграция, когато това е оправдано, по-специално на вътрешния пазар и в контекста на Икономическия и паричен съюз, при засилен демократичен контрол и отчетност;

В.  като има предвид, че устойчивостта и икономическият растеж са съвместими и могат да се подсилват взаимно, както и като има предвид, че Комисията е настоятелно призована да превърне устойчивостта в крайъгълен камък на своята програма за работни места и растеж;

ЧАСТ 1: Хоризонтално измерение

1.  приветства договореното Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество, и по-специално поетите от институциите ангажименти за подобряване на оценките на въздействието, използването на регламенти, а не на директиви и включването на клаузи за изтичане на срока на действие, с цел да се гарантира, че законодателството на ЕС се преразглежда периодично; поради това очаква с нетърпение доклада на Комисията относно прилагането на законодателството на Съюза, и по-специално от нейната оценка на транспонирането на директивите в националното право, включително задължението на държавите членки да идентифицират ясно чрез таблици на ЕС за съответствието всякакви допълнителни елементи („свръхрегулиране“), и да предприема по-активни действия в случаи на неправилно транспонирани директиви, като проследяване задълбочено изпълнението и прилагането на съществуващото законодателство;

2.  призовава за прилагане на програмата REFIT към действащо законодателство, като подчертава, че законодателството трябва да бъде в подходящ за целта цифров формат;

ЧАСТ 2: Секторно специфично измерение

Европейска политика в областта на убежището и миграцията и управлението на границите

3.  призовава за самостоятелно предложение относно хуманитарните визи за Шенгенското пространство;

4.  призовава за подходяща политика на ЕС по отношение на икономическата миграция, която ще се основава на съществуващите инструменти за студенти и научни изследователи и висококвалифицирани работници, като създаде разрешение за пребиваване и работа в държавите от Шенген за нискоквалифицираните и неквалифицираните работници от трети държави;

5.  призовава за доклади за изпълнение и мониторинг относно функционирането на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на Шенгенското пространство;

Пространство на правосъдие, сигурност и основни права

Правосъдие

6.  още веднъж призовава Комисията да представи законодателно предложение относно административното право на ЕС, което да гарантира открита, ефикасна и независима европейска администрация, както и да вземе надлежно предвид предложението на Парламента за регламент на ЕС по този въпрос;

7.  приветства предстоящото предложение за преразглеждане на Регламент Брюксел IIa и призовава Комисията да спазва определения график; подчертава изключителното значение на това законодателство що се отнася до въпросите, по които има конфликти, в областта на семейното право между държавите членки, и по-специално в рамките на упражняването на родителските права и международното отвличане на деца;

8.  призовава Комисията да предложи европейска законодателна рамка за защита на уязвимите пълнолетни лица, за да се хармонизират различните национални мерки по отношение на физическите лица, които не са в състояние да управляват своите лични въпроси или собственост; във връзка с това изразява съжаление, че препоръката на Парламента от 2008 г.[2] за трансгранична правна защита на уязвимите пълнолетни лица не доведе до конкретни действия;

9.  настоятелно призовава Комисията да проучи възможностите за хармонизиране на защитата на лицата, които подават сигнали за нередности на равнище ЕС;

Сигурност

10.  призовава Комисията да гарантира ефективното и съгласувано изпълнение на Европейската програма за сигурност за периода 2015—2020 г. и нейните приоритети в областта на борбата с тероризма, трансграничната организирана престъпност и киберпрестъпността, като постави акцент върху ефективните резултати в областта на сигурността; повтаря призива си за задълбочена оценка, съсредоточена върху оперативната ефективност на съответните съществуващи инструменти на ЕС и върху оставащите пропуски в тази област, преди представянето на нови законодателни предложения като част от Европейската програма за сигурност; във връзка в това изразява съжаление относно системната липса на оценка на въздействието за няколко от предложенията, представени като част от тази програма;

11.  призовава Комисията да предложи приемането на хоризонтален законодателен инструмент за подобряване на обмена на информация в областта на правоприлагането и увеличаване на оперативното сътрудничество между държавите членки и с агенциите на ЕС, въз основа на своето съобщение относно по-стабилните и по-интелигентни информационни системи за целите на управлението на границите и сигурността, както и с оглед на задължителния обмен на информация за целите на борбата с тежката международна престъпност; във връзка с това настоятелно призовава Комисията да представи законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) с оглед на хармонизирането на критериите за сигнали и въвеждането на задължително подаване на сигнали по отношение на лица, които са били осъдени или заподозрени в тероризъм или други тежки транснационални престъпления;

12.  призовава Комисията да представи без ненужно забавяне предложение за изменение на регламента за създаване на нов Европол, с цел да се развие действителен европейски капацитет за разследване, да се предостави на Агенцията юридическа правоспособност да отправя искане за започване на наказателно разследване и да се насърчи обмена и обединяването на информация на равнище ЕС;

13.  призовава Комисията да мобилизира експертен опит и технически и финансови ресурси с цел на равнището на ЕС да се осигури координация и обмен на най-добри практики в борбата срещу съпроводения с насилие екстремизъм и срещу терористичната пропаганда, радикалните мрежи и набирането на хора от страна на терористични организации чрез офлайн и онлайн средства, със специален акцент върху стратегиите за превенция, интеграция и реинтеграция, заедно с прецизно интегриране на принципа на равенство между половете;

14.  подчертава, че всякакви предложения за правоприлагащи мерки, които ограничават разпространението онлайн или предоставянето по друг начин на съобщения за обществеността, или които имат за цел прихващането на лични съобщения, трябва да бъдат ограничени до това, което е необходимо и пропорционално и приложимо въз основа на предварително съдебно разрешение; призовава Комисията да продължи и да увеличи усилията си за подобряване на процедурите за идентифициране на киберхищниците и за защита на децата от тях;

15.  приветства приемането на пакет на ЕС за защитата на данните и призовава Комисията да осигури бързо и хармонизирано прилагане на тази нова законодателна рамка на ЕС за защита на личните данни; приветства изготвянето на всеобхватно рамково споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ, но изразява загриженост, че то не е в съответствие с първичното и вторичното право на ЕС и отправя искане за становище на Съда на ЕС преди сключването на споразумението; приветства предложенията за Щит за личните данни, който да замести сферата на неприкосновеност на личния живот (Safe Harbour), но счита, че Щитът за личните данни все още не е напълно съобразен с решението на Съда по делото Schrems и че са необходими по-нататъшни стъпки за постигането на пълно съответствие с правото и съдебната практика на ЕС;

Основни права

16.  приканва Комисията да представи предложения за пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, в съзвучие с основните насоки, които ще бъдат определени от Парламента в предстоящия му законодателен доклад по собствена инициатива;

17.  повтаря призива си към Комисията да положи всички усилия за деблокиране на предложението за хоризонтална директива за борба с дискриминацията; приканва я да доразвие своя списък от действия по отношение на равнопоставеността на ЛГБТИ и да го превърне в цялостен европейски отговор на проблемите с основните права, пред които са изправени лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, под формата на пътна карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата идентичност;

18.  насърчава Комисията да продължи усилията си за напредък по отношение на присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека, като се вземе предвид становището на Съда по този въпрос и се вземат мерки във връзка с останалите правни предизвикателства; настоятелно призовава Комисията спешно да потърси решения за двата най-проблематични въпроса, свързани с общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), а именно на взаимното доверие и съдебния контрол;

19.  призовава за това силна отделна стратегия за правата на жените и равенството между половете да замени стратегията за периода 2010 – 2015 г. за равенство между мъжете и жените; приветства предложението на Комисията за ратифицирането от ЕС на Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул), чиято цел е да се гарантира правилно и ефективно прилагане на Конвенцията и да се задължат държавите членки да събират и обменят данните, необходими за разработването на ефективни политики и кампании за повишаване на осведомеността;

Икономически и паричен съюз, растеж и инвестиции

20.  приветства инициативата на Комисията за задълбочаване на сътрудничеството с Европейския парламент в областта на конкуренцията; призовава Комисията да продължи и засили тази практика и да разгледа възможността за правомощия за съвместно вземане на решения на Парламента относно политиката в областта на конкуренцията, особено когато става въпрос за основополагащи принципи и задължителни насоки;

21.  призовава Комисията да представи много бързо конкретни предложения в областта на финансовите услуги на дребно, отбелязвайки, че финансирането на дребно в ЕС следва да работи в интерес на гражданите и да предоставя по-добри продукти и по-голям избор на пазара;

22.  призовава Комисията да предприеме ефективни мерки в рамките на европейския семестър, за да гарантира, че държавите членки изпълняват специфичните за всяка държава препоръки и структурни реформи с цел модернизиране на техните икономики, повишаване на конкурентоспособността и преодоляване на неравенствата и дисбалансите;

23.  призовава за създаването на Европейски фонд за обратно изкупуване на дълга, основан на изпълнението на определени условия;

24.  призовава Комисията, в съответствие с резолюцията на Парламента от 12 април 2016 г. относно ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи[3], да рационализира и кодифицира представителството на ЕС в многостранни организации и органи с цел да се увеличи прозрачността, интегритета и отчетността на участието на Съюза в съответните органи, неговото влияние и насърчаването на приетото от него законодателство посредством един демократичен процес;

Преразглеждане на МФР

25.  като има предвид, че само две години след началото на изпълнението на многогодишната финансова рамка (МФР), тя достигна границите на своите възможности; като има предвид, че без цялостен средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка (МФР) бюджетът на Съюза няма да бъде в състояние нито да посрещне допълнителните финансови потребности и нови политически приоритети, нито да избегне повторение на кризата на плащанията;

26.  призовава Комисията, предвид нейните правни отговорности, да представи преглед на функционирането на МФР до края на 2016 г.; настоятелно призовава Комисията да придружи този бюджетен преглед със законодателно предложение за преразглеждане на Регламент (ЕО, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., с цел да се избегне повторната поява на проблем с плащанията и да се мобилизират допълнителни финансови ресурси, така че да се даде възможност на Съюза да се изправи пред новите предизвикателства, както вътрешни, така и външни;

27.  счита, че инициативата за младежка заетост (ИМЗ) е от съществено значение за справяне с безработицата сред младите хора, която остава на най-високите си равнища за всички времена в ЕС; припомня, че в бюджета на ЕС за 2016 г. не са разпределени нови бюджетни кредити за поети задължения за ИМЗ, докато капацитетът за усвояване е изпълнен; призовава Комисията да включи продължаването на посочената програма в бюджета на ЕС за 2017 г.;

28.  отбелязва значителното дългосрочно въздействие на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) върху бюджета на ЕС, включително значителните съкращения на финансирането за „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа (МСЕ); призовава Комисията да гарантира, че проектите, които се финансират по линия на ЕФСИ, поставят по-силен акцент върху МСП, са свързани с по-висок риск и имат по-голям стратегически интерес; изразява загриженост относно ниската успеваемост на проектите по „Хоризонт 2020“ и МСЕ в резултат на недостатъчно финансиране и призовава Комисията да възстанови равнището им на финансиране;

29.  настоява, че допълнителните финансови нужди, породени в резултат на кризата с миграцията и бежанците (позиции 3 и 4), не следва да се финансират за сметка на съществуващите програми и призовава новият инструмент за спешна помощ на равнище ЕС да бъде запазен под формата на нов механизъм за гъвкавост на МФР; очаква от Комисията да представи съответни предложения в тази насока;

Политика на сближаване

30.  призовава Комисията да запази разпределението на фондовете на политиката на сближаване и на европейските структурни и инвестиционни фондове на равнището, определено в МФР през 2013 г.; поради това счита, че при техническите корекции следва да се избегне всякакво намаление на бюджета за политиката на сближаване, предвид значението ѝ за създаване на растеж и работни места, гарантиране на сближаването в рамките на ЕС и в частност за подкрепа на малките и средните предприятия и иновациите и научноизследователската дейност, както и на нисковъглеродната икономика и градските политики;

31.  призовава Комисията да координира програмата на ЕС за градовете и по този начин да осигури съгласувани и интегрирани политически решения, от които се нуждаят градовете на европейско равнище, както и осигури връзката с програмата за по-добро регулиране; призовава Комисията да засили вътрешната си координация на въпросите, свързани с градските райони и, например, да разшири обхвата на инструмента на оценките на въздействието, за да включи по-систематично градското измерение;

32.  призовава Комисията да разработи и изпълнява действия, които действително ще се преодолеят затрудненията, които възпрепятстват напредъка по отношение на преодоляването на днешните основни предизвикателства за градовете; счита, че е необходимо едно истинско хоризонтално вписване на градското измерение в процеса на вземане на решения на ЕС („интегриране на урбанистичната политика“), което да се прилага за всички съответни европейски политики и законодателство, чрез възходящ подход;

Създаване на работни места и безопасна и здравословна работна среда

33.  призовава Комисията да извършва мониторинг на изразходването на средства от страна на държавите членки за стимулиране на младежката заетост и създаването на работни места, с цел да се осигури ефективност, по-специално в регионите с високи равнища на безработица, чрез инвестиции по линия на ИМЗ и ЕФСИ и изпълнение на програмите, финансирани от ЕИБ; призовава за конкретни мерки за насърчаване на основно обучение за лицата, които не учат, не работят или не се обучават (NEET); освен това призовава Комисията да отдели достатъчно средства за насърчаване на мобилността на обучаващите се работници и на получаващите професионално образование и обучение, както и да излезе с предложения за улесняване на наемането на работа на хора на възраст над 50 години;

34.  призовава Комисията да представи зелена книга по въпросите на неравенството и как то възпрепятства икономическото възстановяване; насърчава Комисията да извърши анализ и оценка на този въпрос като първа стъпка към предлагането на политически решения и да предприеме незабавни действия за преодоляване на тази тенденция;

35.  призовава Комисията да се възползва от положителните постижения на държавите членки до този момент и да продължи работата си за евентуален европейски модел за финансово участие на служителите, като средство за предотвратяване на безработицата и стимулиране на предприемачеството;

36.  призовава Комисията да съдейства за социалното приобщаване на бежанците и тяхната интеграция на пазара на труда, в частност чрез изучаване на езици и механизъм за признаване на еквивалентност на квалификациите и уменията; счита, че тези мерки следва да бъдат разширени, така че да обхванат и законните мигранти в държавите членки;

37.  призовава Комисията да предприеме допълнителни стъпки в рамките на новата програма за придобиване на умения, като задължително учене в процеса на работа и координиран диалог между държавите членки и заинтересованите страни на пазара на труда, особено предприятията и образователния сектор, така че да се гарантира, че ударението е поставено върху предвиждането на бъдещите потребности по отношение на уменията и увеличаването на съответствието между умения и работни места на пазара на труда в ЕС;

38.  настоятелно призовава Комисията да въведе всички подходящи механизми за по-голяма мобилност сред младите хора, включително за стажовете, като начин за преодоляване на несъответствието между търсенето и предлагането умения на пазара на труда и подобряване на достъпа до възможности за заетост;

39.  призовава Комисията да извършва мониторинг на постигнатия първоначален напредък от държавите членки в прилагането на директивата за изпълнение относно командироването на работници;

Стратегия за справяне с въздействието на демографските промени

40.  призовава за структурирана и дългосрочна стратегия на ЕС в отговор на предизвикателствата, свързани с демографските промени, тъй като понастоящем всички държави членки са изправени пред проблема с все по-застаряващото население; призовава Комисията, в тази връзка, да разгледа подробно въпроса за бъдещите липси и несъответствия на пазара на труда в ЕС и да проучи подробно начините, по които тези проблеми могат да бъдат разрешени в ЕС, наред с другото и чрез целенасочено предвиждане на бъдещите потребности от умения, както и чрез осигуряването на по-добро съответствие между уменията и наличните работни места на пазара на труда и допълнително подобряване на трудовата мобилност;

Свързан цифров единен пазар

41.  приветства предложението на Комисията за осигуряване на трансграничната преносимост на онлайн услуги на вътрешния пазар, като първа и важна стъпка за това гражданите да имат достъп до законно придобито онлайн съдържание навсякъде в Европа;

42.  приветства усилията за разработване и модернизиране на законодателството на ЕС в областта на интелектуалната собственост, по-специално в областта на авторските права, с цел те да бъдат пригодни за цифровата ера и да се улесни трансграничният достъп до творческо съдържание, като по този начин се създаде правна сигурност, като същевременно се защитават правата на авторите и изпълнителите; призовава Комисията да основава всяка законодателна инициатива за модернизиране на авторското право върху независими доказателства за въздействието върху растежа и работните места, особено по отношение на МСП в този сектор, достъпа до знания и култура и потенциалните разходи и ползи, като същевременно гарантира подходящо възнаграждение и справяне с цифровото пиратство и неговото въздействие върху стойността и заетостта в секторите на културата и творчеството; счита, че авторското право следва да запази основната си функция, която е да се даде възможност на творците да получават възнаграждение за своите усилия от други лица, които използват работата им; подчертава, че важният принос на традиционните методи за насърчаване на регионалната и европейската култура не бива да бъде възпрепятстван от предложения за модернизация или реформа;

43.  приветства предложението на Комисията относно договорите за цифрово съдържание, както и онлайн продажбите и другите продажби на стоки от разстояние; очаква с нетърпение резултатите от изпълнението на програмата REFIT, особено във връзка с директивата за продажбите и свързаните с тях гаранции, и подчертава намерението си за постигане на съответствие между правилата за онлайн и офлайн продажби;

44.  подновява призива си за представянето на предложения за развитие на потенциала на секторите на културата и творчеството като източник на работни места и растеж; подчертава в тази връзка значението на прилагането на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) и настоятелно призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка със своя план за действие за борба с нарушенията на ПИС, включително преглед на Директивата относно упражняването на ПИС, която не е в синхрон с цифровата ера и не е подходяща за борба с онлайн нарушенията, както и да предприеме последващи действия във връзка със Зелената книга за отказите от плащане и свързаните схеми в контекста на потенциално общо за ЕС право за получаване обратно на пари, използвани непреднамерено за закупуване на фалшифицирани стоки; призовава Комисията да засили в още по-голяма степен правомощията на Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост и приветства създадената от нея експертна група относно прилагането на ПИС;

45.  призовава Комисията да гарантира запазването на интернет като отворена, неутрална, сигурна и приобщаваща платформа за комуникация, производство, участие и творчество и като доставчик на културно многообразие и иновации; припомня, че това е в интерес на всички граждани на ЕС, както и на потребителите, и ще допринесе за успеха на европейските дружества в световен мащаб; подчертава необходимостта да се гарантира строгото прилагане на принципа за неутралност на интернет, в съответствие с приетия пакет „Континентална мрежа“;

46.  настоятелно призовава Комисията да не регулира ненужно икономиката на споделянето; припомня, че последващите мерки често са по-ефективни от предварителното регулиране в контекста на икономиката на споделянето; поради това изисква от Комисията да защити открития характер на интернет, основните права, правната сигурност и иновациите, да поддържа съществуващия правен режим за ограничена отговорност на посредниците и да насърчава публично-частните партньорства с цел преодоляване на съществуващите пречки в икономиката на споделянето;

47.  припомня ангажиментите, поети в рамките на плана за действие за електронно управление, да прилага в своята собствена работа принципа за „цифровизация по подразбиране“ и принципа за „еднократност“; призовава, в допълнение към пилотния проект относно „принципа за еднократност“ за предприятията, да бъде представена инициатива за гражданите в това отношение в трансграничен контекст;

48.  призовава Комисията да гарантира, че предложението за единен цифров портал (през 2017 г.) и предложената инициатива за улесняване на използването на цифрови технологии през жизнения цикъл на дадено дружество се основават на използването на електронната идентификация и електронните подписи под форма, която е оперативно съвместима и трансгранична по подразбиране;

Единният пазар

49.  призовава Комисията да публикува годишен доклад относно интеграцията и конкурентоспособността на единния пазар в рамките на европейския семестър и да изкаже препоръки, насочени към премахването на пречките пред единния пазар, в рамките на специфичните за всяка държава препоръки;

50.  призовава Комисията да улесни трансграничния достъп до цифрово съдържание, да преразгледа Регламента за взаимното признаване и актуализира Законодателния акт за малкия бизнес;

51.  подчертава необходимостта от намаляване на броя на регулираните професии на вътрешния пазар чрез премахването на ненужните изисквания за професионална квалификация; призовава Комисията да представи предложение за паспорт за предоставянето на услуги;

52.  призовава Комисията да се усъвършенства процедурата по уведомяване съгласно Директивата за услугите, както и да се подобрят съществуващите звената за контакт относно продуктите и единичните звена за контакт и да се интегрира с предложението за единен цифров портал;

53.  призовава Комисията да гарантира пълното и бързо прилагане на Директивата за услугите, Директивата за обществените поръчки и Директивата относно борбата със забавяне на плащанията;

„Хоризонт 2020“

54.  призовава Комисията да извърши сериозна средносрочна оценка на научноизследователската програма „Хоризонт 2020“; счита, че тази оценка трябва да взема предвид препоръките на Парламента и политическите приоритети, да докладва относно по-широкообхватното въздействие на финансираните от ЕС научни изследвания и да разгледа възможностите за взаимодействие с други финансови инструменти на ЕС, като например фондовете на политиката на сближаване, програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) и програмата „Хоризонт 2020“; счита, че дългосрочните инвестиции в големи инфраструктури следва да водят до създаване на работни места;

Енергийният съюз, политика та за борба с изменението на климата и околната среда

55.  отново изтъква значението на пълното прилагане на правно обвързващата 7-ма програма за действие за околната среда (ПДОС) за периода 2014—2020 г. и очаква Комисията да гарантира, че нейната работна програма за 2017 г. отразява целите на ПДОС като постави устойчивостта в центъра на икономическата политика и включи специфична функция, посветена на прилагането на ПДОС; призовава Комисията да представи предложения за включване на целите за устойчиво развитие в политиките на ЕС;

56.  счита, че правнообвързващото Парижко споразумение, сключено през декември 2015 г., определя международно договорена дългосрочна цел за ограничаване на глобалното затопляне, която ще насочва инвестициите в световен мащаб за постигане на преход към чиста енергия и която, ако бъде придружена от ефективни мерки, ще предостави значителни възможности за създаване на работни места и устойчив растеж в Европа;

57.  призовава Комисията да предложи мерки в целия Съюз, които да допълват ангажимента на ЕС за намаляване с 40 % на вътрешните емисии на парникови газове (ПГ) с оглед на глобалния преглед през 2018 г. по силата на Споразумението от Париж; също така настоятелно призовава Комисията да изготви стратегия за нулеви емисии до средата на века, в съответствие с целите, определени в Споразумението от Париж, включително междинни цели за осигуряване на икономически ефективно изпълнение на амбициите на ЕС в областта на климата; освен това призовава Комисията да направи оценка на последователността на настоящите политики на ЕС с оглед на целите на Парижкото споразумение, включително бюджета на ЕС и постепенното прекратяване на субсидиите за изкопаеми горива; призовава Комисията да предложи мерки за организиран преход към нисковъглеродна икономика с цел да се намалят системните икономически рискове, свързани с финансови активи с високи емисии на въглерод;

58.  изразява силната си подкрепа за програмата за кръгова икономика и настоятелно призовава Комисията да придвижи незабавно напред всички инициативи, изброени в плана за действие, като вземе предвид важните икономически и екологични ползи, които могат да бъдат постигнати посредством решителни и координирани действия в тази област; настоятелно призовава Комисията да въведе солидна рамка за мониторинг и преглед на напредъка по изпълнението на плана за действие и преминаване към кръгова икономика в държавите членки, и по-специално в рамките на европейския семестър;

59.  призовава Комисията спешно да предприеме последващи действия във връзка със заключенията от междинния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2020 г. и да предприеме действия относно недостатъците на сегашните политики, в съответствие с подчертаното в прегледа, с цел да се избегне неуспех на стратегията, като се вземат предвид различните ситуации в държавите членки и необходимостта от подкрепа за по-добро и всеобхватно прилагане на равнището на държавите членки;

60.  призовава Комисията, след приемането на различните законодателни предложения и съобщения за енергийния съюз, енергийната ефективност, организацията на пазара, възобновяемите енергийни източници и други въпроси, свързани с енергетиката, да съсредоточи вниманието си върху това да се гарантира, че държавите членки изпълняват изцяло гореизброеното; счита, че в случаите, когато правните задължения са явно неизпълнени, Комисията следва да започва процедури за нарушение, като нейната целта бъде изграждането на истински енергиен съюз;

61.  призовава Комисията да извърши задълбочена средносрочна оценка на програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“, като вземе предвид препоръките на Парламента и политическите приоритети, да докладва относно по-широкообхватното въздействие на финансираните от ЕС научни изследвания, и да разгледа възможностите за взаимодействие с други финансови инструменти на ЕС;

62.  призовава Комисията незабавно да изпълни решението на Съда на Европейския съюз по дело T-521/14 относно идентифицирането на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, в съответствие с приетото законодателство на ЕС;

Интегриран и ефективен транспортен сектор

Въздухоплаване

63.  призовава Комисията незабавно да се ангажира и приключи текущите преговори за нови споразумения за въздушен транспорт с трети държави, така че да се избегне блокирането на европейския въздухоплавателен сектор и да се създадат равнопоставени условия на конкуренция; призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество със Съвета с цел да постигне напредък по многобройните досиета, които все още са блокирани в Съвета (права на пътниците, Единно европейско небе, летищните слотове);

Железници

64.  призовава Комисията да предприеме по-нататъшни действия, за да осигури по-добро и правилно прилагане на съществуващото и новото законодателство на ЕС в областта на железопътния транспорт, с цел да се преодолее продължаващото фрагментиране на пазара, която силно забавя напредъка в постигането на действително и ефективно единно европейско железопътно пространство;

Пътен транспорт

65.  призовава да бъде осигурен функциониращ вътрешен пазар в областта на автомобилния транспорт чрез преразглеждане на Директивата за евровинетката и съответната рамка, с цел насърчаване на режим на европейско електронно пътно таксуване и на справедливо и ефикасно ценообразуване; настоява също така за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно времето за управление на превозното средство и за почивка за водачите на камиони и автобуси, така че да се приспособят настоящите правила и да се хармонизира прилагането на този регламент в различните държави членки;

Мултимодален транспорт

66.  призовава Комисията да продължава да насърчава развитието на цифровизацията, както и на автоматизацията, във всички видове транспорт с цел да се постигне по-ефективно използване на съществуващата инфраструктура, да се повиши експлоатационната безопасност, намали административната тежест (напр. син пояс, e-CMR) и допринесе за декарбонизацията на транспорта, включително чрез развитието на алтернативни задвижващи системи въз основа на по-високи стандарти за горивна ефективност и насърчаване на електрическите превозни средства и устойчиви биогорива от ново поколение, като се вземат предвид реалните икономии на емисии на парникови газове;

Финансирането на транспорта

67.  призовава, в контекста на прегледа на МФР, да бъде обмислен въпроса относно относно финансирането на транспортните инфраструктури и за бъдещето на МСЕ във връзка с други източници на финансиране, като ЕФСИ и европейските структурни и инвестиционни фондове; настоява, че е от първостепенно значение да се гарантира, че средствата, разпределени за различните европейски транспортни агенции чрез годишната бюджетна процедура, съответстват на предоставените им от законодателя компетенции;

Политики в областта на селското стопанство и рибарството

68.  подчертава важната роля, която устойчивите сектори на селското стопанство, рибарството и горското стопанство играят за гарантиране на продоволствената сигурност в ЕС, създаване на работни места и подобряване на екологичните стандарти и същевременно подчертава потенциала на европейското селско стопанство да даде принос за политиките в областта на изменението на климата; призовава Комисията да опрости прилагането на ОСП, а така също и да намали бюрокрацията, за да се подобри ефективността, да се намали административната тежест за селскостопанските предприемачи и да се даде възможност за иновации, които са абсолютно необходими за постигането на ориентиран към бъдещето, конкурентоспособен европейски селскостопански сектор; отправя искане към Комисията да представи конкретни предложения за това как бъдещата ОСП би могла да осигури повече регулаторни и финансови стимули за иновации в областта на селското стопанство в съответствие с принципите за по-добро регулиране, така че да се осигурят навременни, ефикасни и ефективни процедури за вземане на решения, които да насърчават технологичното развитие в ЕС;

69.  изтъква отново колко е важно отварянето на нови пазари за европейското селско стопанство и във връзка с това приканва Комисията да продължи усилията си за облекчаване на селскостопанска криза като предостави повече възможности за износ на европейските селскостопански производители;

70.  подчертава неотложността и значението на предприемането на действия срещу нарастващата заплаха от увеличена антимикробна резистентност, тъй като това може да има огромно влияние върху здравето на гражданите и производителността, както и върху бюджетите за здравеопазване на държавите членки;

71.  призовава Комисията да представи предложение за план за действие на ЕС относно начините на прилагане в Съюза на глобалния план за действие срещу антимикробната резистентност на Световната здравна организация (СЗО);

72.  отново заявява, че за да се гарантира своевременното и правилното прилагане на общата политика в областта на рибарството, приета през 2013 г., Комисията трябва да продължи да внася законодателни предложения за приемане на обновени многогодишни планове за управление на рибните запаси;

73.  подчертава значението на силната система за контрол, определена в регламента относно контрола (Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г.), с който се модернизира подходът на ЕС към контрола на рибарството в съответствие с мерките, приети за борба с незаконния риболов; припомня на Комисията нейното правно задължение да представи оценка на този регламент, с цел да оцени неговото прилагане и да дали контролните мерки са ефективни и подходящи за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството; призовава Комисията да изготви всеобхватни последващи действия и да предложи, ако е необходимо, тяхното преразглеждане с цел преодоляване на недостатъците и осигуряване на правилното прилагане;

74.  счита, че незаконният, нерегламентиран и недеклариран (ННН) риболов е вид организирана морска престъпност с катастрофални екологични и социално-икономически последици в световен мащаб; призовава Комисията да предприеме всички необходими действия срещу несътрудничещите държави и всички организации, които допринасят за ННН риболова;

Свободна търговия

75.  подчертава подкрепата си за амбициозна и основана на ценности програма в областта на търговията, която ще укрепи основаната на правила световна система и допринесе за създаването на работни места и растеж в Европа; във връзка с това приветства усилията на Комисията за напредък в текущите преговори, както и за започване на нови преговори, например, с Австралия и Нова Зеландия, и опита й да деблокира други преговори, като тези, водени с Меркосур и Индия;

76.  призовава Комисията да даде нов тласък на обсъжданията в рамките на СТО след Найроби, тъй като многостранните търговски преговори трябва да продължат да бъдат приоритет за ЕС, дори когато това се оказва трудно; счита, че би било полезно да се проучат нови области и теми в рамките на СТО, като цифровата търговия и инвестиции;

77.  подчертава, че модернизирането и укрепването на инструментите на Европейския съюз за търговска защита, като въпрос с неотложен характер, е от първостепенно значение;

78.  отново заявява, че актуализирането на законодателството в областта на контрола на износа на изделия и технологии с двойна употреба е абсолютно необходимо и настоятелно призовава Комисията да не допуска каквото и да било допълнително забавяне в постигането на напредък по това предложение;

79.  настоятелно призовава Комисията да търси начини, по които европейските граждани да могат да участват по-активно в търговската политика на ЕС, включително като насърчава прозрачността, в сътрудничество с партньорите по преговорите и с държавите членки, които определят указанията за водене на преговори за Комисията и могат да играят роля за привличането на собственото си население;

80.  призовава Комисията да запази акцента върху малките и средните предприятия във всички текущи преговори, както и в тези, които предстои да бъдат започнати, тъй като МСП често не разполагат с необходимите средства за достъп до пазарите на трети страни;

По-силен фактор на световната сцена

81.  настоятелно призовава Комисията да даде доказателство за своята амбиция в актуализираната си глобална стратегия на ЕС и да осигури по-добра позиция на ЕС в един бързо променящ се свят; също така изисква от нея да съобщи за плана за изпълнение, мониторинг, последващи действия и включване на програмата до 2030 г. във вътрешната и външната политика на ЕС;

82.  призовава Комисията да даде активен и ефективен тласък на външната политика на ЕС; подчертава, че ЕС следва да бъде основен фактор, който да осигурява ефикасен отговор на предизвикателствата, пред които е изправена Европа;

83.  припомня необходимостта от преразглеждане на Регламента относно хуманитарната помощ (Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г.), за да може хуманитарната помощ да бъде по-ефикасна и да се осигури устойчиво бъдеще за милиони хора, засегнати от конфликти и от природни или причинени от човека бедствия;

84.  призовава Комисията да засили ангажираността си по отношение на страните от Западните Балкани и с източните и южните съседни държави, с оглед на дългосрочната политическа стабилност и справянето с първопричините за настоящите конфликти;

85.  изказва похвала към Комисията за вниманието ѝ към политиката за съседство, но подчертава, че тази политика трябва да придобие повече политическо съдържание, по-специално чрез съчетаването на увеличено финансово подпомагане със засилена подкрепа на демокрацията, достъп до пазара и подобрена мобилност;

86.  подчертава, че насърчаването и зачитането на правата на човека, международното право и основните свободи трябва да бъде основен общ знаменател за различните политики на ЕС; призовава Комисията да не пренебрегва значението на защитата на правата на човека в контекста на мерките за борба с тероризма; настоятелно призовава Комисията активно да продължи да настоява правата на човека да се прилагат ефективно чрез всички споразумения, по-специално чрез търговските споразумения, политическия диалог и споразуменията за сътрудничество и асоцииране, сключени от ЕС, по-специално т.нар. „клауза за демокрация“, и член 8 от Споразумението от Котону;

87.  подчертава, че непрекъснатите и нарастващи заплахи за сигурността по границите на Съюза могат да бъдат успешно овладени чрез засилено сътрудничество в областта на сигурността между държавите членки, включително сътрудничество в рамките на НАТО;

88.  призовава Комисията да предприеме необходимите мерки, за да даде възможност за истински, стабилен и опростен европейски пазар на отбранителното оборудване, така че да се позволи в по-голяма степен на държавите членки да постигнат оптимизиране на бюджета за отбрана и сигурност и да се започне конкретна работа по създаването на Европейски съюз в областта на отбраната;

89.  настоятелно призовава Комисията да представи своето съобщение относно за плана за изпълнение, мониторинг, последващи действия и включване на програмата до 2030 г. във вътрешната и външната политика на ЕС;

90.  настоятелно призовава Комисията да представи амбициозни предложения относно преразглеждането на Европейския консенсус за развитие;

91.  настоятелно призовава Комисията да стартира програма за действие по въпросите на световното здравеопазване, като вземе предвид епидемии като ебола; отправя също така искане към Комисията да предприеме инициативи за подобряване на достъпа до лекарства за най-слабо развитите страни;

Съюз на гражданството, демократичното участие и приобщаването

92.  подчертава, че много граждани на Европейския съюз смятат, че неговите институциите не се вслушват в тях; призовава Комисията да гледа сериозно на участието на гражданите, като предоставя адекватни отговори на исканията на вносителите на петиции;

93.  обръща внимание на тенденцията за повишаване на нивото на участие на гражданите чрез петиции, европейските граждански инициативи (ЕГИ) и референдумите по европейски въпроси; предлага Комисията да извърши оценка на въздействието на участието на гражданите и необходимостта от него;

94.  подчертава, че на 30 април 2014 г. ЕС подписа Договора от Маракеш, което прави произведенията, защитени с авторски права, достъпни за лицата с увредено зрение; подчертава, че въпреки всичко ЕС все още не го е ратифицирал; призовава Комисията да мотивира държавите членки да подпишат този Договор;

Култура и по-добра комуникация

95.  настоятелно призовава Комисията изцяло да изпълнява и финансира програмите „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите,“ които изостават по отношение на ангажиментите, определени от МФР;

96.  настоятелно призовава Комисията да приведе Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (АМУ) до ниво, което подкрепя цифровите решения, които трябва да бъдат приведени в действие за преодоляване на технологичните пропуски в тази област;

97.  призовава Комисията да улесни сътрудничеството между държавите членки в областта на образованието и обучението, с цел по-добро посрещане на образователните потребности, породени от настоящата бежанска и хуманитарна криза; отбелязва, че това изисква разработването, заедно със съответните заинтересовани страни, на механизъм за признаване за бежанците, за да могат те да започнат да дават своя принос към пазара на труда и обществото, колкото е възможно по-скоро след пристигането си в ЕС, както и програми за обучение на учители, които да гарантират достъпа до културно-многообразни, недискриминационни и приобщаващи образователни системи;

_____________________

98.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.