Forslag til beslutning - B8-0885/2016Forslag til beslutning
B8-0885/2016

  FORSLAG TIL BESLUTNING om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2017

  4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

  på baggrund af Kommissionens redegørelse
  jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 3, og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

  Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0885/2016

  Procedure : 2016/2773(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0885/2016
  Indgivne tekster :
  B8-0885/2016
  Vedtagne tekster :

  B8-0885/2016

  Europa-Parlamentets beslutning om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2017

  (2016/2773(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen[1], særlig bilag 4,

  –  der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016,

  –  der henviser til Udvalgsformandskonferencens sammenfattende beretning, der fremlægger supplerende bidrag til denne beslutning indeholdende de parlamentariske udvalgs synspunkter, som Kommissionen bør tage behørigt i betragtning, når den udarbejder og vedtager sit arbejdsprogram for 2017,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 3,

  A.  der henviser til, at Kommissionen har til opgave at fremme EU's overordnede interesser, at tage hensigtsmæssige initiativer i denne henseende, at sikre anvendelse af traktaterne, at føre tilsyn med gennemførelsen og håndhævelsen af EU-retten, at stå vagt om retsstatsprincippet, der er baseret på de europæiske kerneværdier og som udgør grundlaget for europæernes fredelige sameksistens, at foretage samordnende, udførende og forvaltningsmæssige funktioner og at tage initiativ til lovgivning;

  B.  der henviser til, at EU har lidt under en langvarig økonomisk krise med lav vækst og mangel på jobskabelse og investeringer, som ikke vil blive overvundet uden væsentlig yderligere uddybning af den europæiske integration på de områder, hvor det er berettiget, navnlig for så vidt angår det indre marked og inden for rammerne af Den Økonomiske og Monetære Union, og med en forstærket demokratisk kontrol og øget ansvarlighed;

  C.  der henviser til, at bæredygtighed og økonomisk vækst er kompatible størrelser, som kan styrke hinanden, og der henviser til, at Kommissionen indtrængende opfordres til at gøre bæredygtighed til en hjørnesten i sin dagsorden for vækst og beskæftigelse;

  DEL 1 Horisontalt

  1.  glæder sig over den færdigforhandlede interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, navnlig institutionernes tilsagn om forbedrede konsekvensanalyser, brug af forordninger snarere end direktiver og inddragelse af udløbsklausuler til at sikre, at EU-love periodisk tages op til revision; ser derfor frem til Kommissionens rapport om anvendelsen af EU's lovgivning og i særdeleshed til dens vurdering af gennemførelsen i national ret af direktiver, herunder medlemsstaternes forpligtelse til at gøre yderligere elementer (tillægsregulering) tydeligt identificerbare gennem EU-resultattavler og til på mere aktiv vis at håndtere sager om direktiver, der er utilfredsstillende gennemført i national ret, og foretage grundig opfølgning på håndhævelse og anvendelsen af eksisterende lovgivning;

  2.  opfordrer til, at eksisterende lovgivning gøres til genstand for REFIT, idet det fremhæver, at lovgivningen skal være digitalt tilpasset formålet;

  DEL 2: Sektorspecifikt

  En EU-politik for asyl-, migrations- og grænseforvaltning

  3.  opfordrer til et særskilt forslag om humanitære visa til Schengenområdet;

  4.  opfordrer til en egentlig EU-økonomisk migrationspolitik, der kan bygge på eksisterende instrumenter for studerende og forskere og for højtuddannede arbejdstagere ved at skabe en Schengen- arbejds- og opholdstilladelse for lavt- og uuddannede arbejdstagere fra tredjelande;

  5.  opfordrer til, at der udarbejdes implementerings- og tilsynsrapporter om, i hvilken grad den europæiske grænse- og kystvagt og Schengenområdet fungerer;

  Et område med retfærdighed, sikkerhed og grundlæggende rettigheder

  Retlige anliggender

  6.  opfordrer på ny Kommissionen til at fremlægge et lovforslag om EU's forvaltningsret, der vil kunne garantere en åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning og tage behørigt hensyn til Parlamentets forslag om en EU-forordning i denne henseende;

  7.  glæder sig over de kommende forslag om gennemgang af Bruxelles IIa-forordningen og opfordrer Kommissionen til at respektere den fastsatte tidsplan; fremhæver den altovervejende betydning af denne lovgivning for så vidt angår juridiske tvistspørgsmål inden for familieret mellem medlemsstater, navnlig hvad angår rammerne for forældremyndighed og (forældres) bortførelse af børn på tværs af landegrænser;

  8.  opfordrer Kommissionen til at foreslå EU-lovgivningsmæssige rammer for beskyttelsen af sårbare voksne med henblik på at harmonisere de forskellige nationale foranstaltninger for fysiske personer, der ikke er i stand til at forvalte deres private sager eller ejendom; beklager i denne forbindelse, at Parlamentets anbefaling af 2008[2] om grænseoverskridende retsbeskyttelse af udsatte voksne ikke førte til konkrete skridt;

  9.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at afsøge mulighederne for at harmonisere beskyttelsen af whistleblowere på EU-niveau;

  Sikkerhed

  10.  opfordrer Kommissionen til at sikre effektiv og koordineret implementering af den europæiske dagsorden om sikkerhed for perioden 2015-2020 og sine prioriteringer inden for bekæmpelse af terrorisme, grænseoverskridende kriminalitet og cyberkriminalitet, med fokus på at udvirke holdbare resultater for sikkerheden; gentager sin opfordring til en dybdegående evaluering med fokus på de relevante eksisterende EU-instrumenters operationelle effektivitet og på de resterende mangler på dette område, før der fremlægges nye lovgivningsmæssige forslag som en del af den europæiske dagsorden om sikkerhed; beklager i denne forbindelse dybt den systematiske mangel på konsekvensanalyser af indtil flere forslag, der er fremsat som led i dagsordenen;

  11.  opfordrer Kommissionen til at foreslå horisontale lovgivningsinstrumenter med henblik på at forbedre udveksling af håndhævelsesrelevant information og forøge det operationelle samarbejde mellem medlemsstater og med EU-agenturer, så der på denne kommunikationsstruktur opbygges stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed og sikres obligatorisk udveksling af information med det formål at bekæmpe alvorlig, grænseoverskridende kriminalitet; opfordrer indtrængende Kommissionen til i denne henseende at fremlægge et forslag til ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) i den hensigt at harmonisere varslingskriterierne og gøre det obligatorisk at udstede varsling vedrørende personer dømt eller mistænkt for terrorisme eller anden alvorlig, tværnational kriminalitet;

  12.  opfordrer Kommissionen til uden unødig forsinkelse at fremlægge et ændringsforslag til den nye Europol-forordning med henblik på at opstille en ægte, EU-efterforskningsressource, udstyre agenturet med juridisk myndighed til at iværksætte kriminalefterforskning og fostre deling og samkøring af informationer på EU-niveau;

  13.  opfordrer Kommissionen til at mobilisere ekspertise og tekniske og finansielle ressourcer med henblik på at sikre EU-koordinering og udveksling af bedste praksis i kampen mod voldelig ekstremisme og terrorpropaganda, radikale netværk og terrororganisationers rekruttering via internettet og ad anden vej, med særligt fokus på prævention, integration og genindslusningsstrategier såvel som nøjagtig inddragelse af kønsperspektivet;

  14.  understreger, at enhver foreslået foranstaltning til håndhævelse af loven, som indebærer en indskrænkning af online-formidling eller af offentlighedens adgang til meddelelser, eller som sigter mod at opsnappe kommunikation mellem personer, skal begrænses til, hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt afpasset samt gældende på grundlag af forudgående retslig autorisation; opfordrer Kommissionen til at fortsætte og øge bestræbelserne på at forbedre procedurerne for at identificere seksuelle krænkere på nettet og beskytte børn imod dem;

  15.  glæder sig over vedtagelsen af EU's databeskyttelsespakke og opfordrer Kommissionen til at sikre øjeblikkelig og harmoniseret implementering af disse nye EU-lovgivningsmæssige rammer for beskyttelsen af persondata; glæder sig over udarbejdelsen af en omfattende, EU-amerikansk paraplyaftale om databeskyttelse, men er betænkelig ved, at den ikke er i overensstemmelse med EU's primære og afledte ret, og opfordrer til, at EU-Domstolen fremsætter en udtalelse, inden aftalen indgås; glæder sig over forslaget om Privacy Shield til erstatning af Safe Habour, men er af den opfattelse, at Privacy Shield endnu ikke er helt "Schrems-sikker" og at der er brug for yderligere skridt til at opnå fuldstændig efterlevelse af EU-retten og retspraksis;

  Grundlæggende rettigheder

  16.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om en pagt om demokrati, retsstatsprincip og grundlæggende rettigheder i stil med, hvad Parlamentet vil foreslå i sin kommende initiativbetænkning;

  17.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at gøre sig de største bestræbelser på at afvikle blokeringen af et horisontalt direktiv mod forskelsbehandling; opfordrer den til at udbygge sin liste over LGBTI-lighedsfremmende tiltag til en komplet EU-reaktion på de problemer med grundlæggende rettigheder, som LGBTI-personer står over for, i form af en EU-køreplan mod homofobi og diskrimination på grundlag af seksuel orientering eller kønsidentitet;

  18.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at gøre fremskridt i retning af EU's tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), idet der tages hensyn til Domstolens udtalelse i sagen, og til at tackle de resterende retlige udfordringer; opfordrer indtrængende Kommissionen til øjeblikkeligt at søge løsninger på de to mest problematiske forhold vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), nemlig gensidig tillid og domstolskontrol;

  19.  opfordrer til en stærk, særskilt strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder, der skal erstatte strategien for 2010-2015 for ligestilling mellem mænd og kvinder; glæder sig over Kommissionens forslag om EU-ratifikation af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbul-konventionen), der sigter mod at sikre behørig og konkret anvendelse af konventionen og forpligter medlemsstaterne til at indsamle og dele de fornødne data til udvikling af effektive politiske tiltag og oplysningskampagner;

  Økonomisk og monetær union, vækst og investering

  20.  glæder sig over Kommissionens initiativ til udvidet samarbejde med Parlamentet på politikområdet konkurrence; opfordrer Kommissionen til at fortsætte og styrke denne praksis og til at overveje medbestemmelsesret for Parlamentet i konkurrencepolitik, navnlig hvad angår grundlæggende principper og bindende retningslinjer;

  21.  opfordrer Kommissionen til at hurtigst muligt at fremkomme med konkrete forslag vedrørende detailfinansielle tjenesteydelser, idet det bemærkes, at detailfinansieringen i EU bør fungere bedre i borgernes interesse og skabe bedre produkter og flere valgmuligheder på markedet;

  22.  opfordrer Kommissionen til at træffe virkningsfulde foranstaltninger inden for rammerne for det europæiske semester for at sikre, at medlemsstaterne implementerer de landespecifikke henstillinger og strukturreformer med henblik på at modernisere deres økonomier, øge deres konkurrenceevne og afvikle uligheder og ubalancer;

  23.  opfordrer til at oprette en europæisk gældsindfrielsesfond baseret på konditionalitet;

  24.  opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med Parlamentets beslutning af 12. april 2016 om EU's rolle inden for rammerne for internationale finansielle, monetære og tilsynsmæssige institutioner og organer[3] at rationalisere og kodificere EU's repræsentation af multilaterale organisationer og organer i den hensigt at højne Unionens gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed i dets inddragelse i disse organer, såvel som dens indflydelse og fremme af den lovgivning, der er blevet vedtaget ved en demokratisk proces;

  Revision af FFR

  25.  der henviser til, at de flerårige finansielle rammer (FFR) efter to års implementering har nået deres begrænsning; der henviser til, at EU's budget uden en omfattende midtvejsrevision af FFR hverken vil være i stand til at imødekomme yderligere finansielle behov og nye politiske prioriteringer, eller undgå en genopståen af betalingskrisen;

  26.  opfordrer Kommissionen til, som følge af dens retlige forpligtelse, at fremlægge en gennemgang af FFR's funktionsevne senest ved udgangen af 2016; opfordrer den til at vedlægge denne budgetgennemgang et lovforslag om revision af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af FFR for årene 2014-2020 med henblik på at undgå en genopståen af betalingskrisen og mobilisere yderligere finansielle ressourcer for dermed at sætte Unionen i stand til at imødegå nye udfordringer af både intern og ekstern art;

  27.  mener, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er essentielt for at håndtere ungdomsarbejdsløsheden i EU, der fortsat er højere end nogensinde før; minder om, at der ikke er blevet afsat nogen forpligtelser til initiativet på EU-budgettet for 2016, samtidig med at dets absorptionskapacitet er fuld; opfordrer Kommissionen til at indføje en forlængelse af dette program i EU-budgettet for 2017;

  28.  bemærker med beklagelse de betydelige, langsigtede indvirkninger, som Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) har på EU's budget, herunder af betydelige nedskæringer af Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten (CEF); opfordrer Kommissionen til at sikre, at EFSI-finansierede projekter sætter større fokus på SMV'er, omfatter større risici og er af større strategisk interesse; er bekymret over den lave projekt-succesrate under Horisont 2020 og CEF, der er forårsaget af utilstrækkelig finansiering, og opfordrer Kommissionen til at sætte finansieringen til dens tidligere niveau;

  29.  fastholder, at de yderligere finansielle behov, der er resultatet af migrations- og flygtningekrisen (udgiftsområde 3 og 4), ikke bør finansieres på bekostning af eksisterende programmer, og opfordrer til, at det nye nødstøtteinstrument på EU-niveau videreføres i form af en ny FFR-fleksibilitetsmekanisme; forventer, at Kommissionen fremkommer med hensigtsmæssige forslag i denne henseende;

  Samhørighedspolitikken

  30.  opfordrer Kommissionen til at fastholde bevillingen af midler under Samhørighedspolitikken og Den Europæiske Struktur og Investeringsfond på det niveau, der blev aftalt i FFR i 2013; mener derfor, at den tekniske tilpasning bør undgå enhver nedgang i budgettet for Samhørighedspolitikken, eftersom den er vigtig for skabelsen af vækst og jobs, sikring af samhørighed inden for EU og navnlig for støtte til SMV'er og innovation og forskning såvel som en kulstoffattig økonomi og byplanlægningspolitik;

  31.  opfordrer Kommissionen til at samordne EU's dagsorden for byer og dermed sikre de sammenhængende og integrerede politikløsninger, som byer har behov for på EU-plan, såvel som til at garantere forbindelsen med dagsordenen for bedre lovgivning; opfordrer Kommissionen til at styrke sin interne samordning af spørgsmål af relevans for byområder og til eksempelvis at udvide konsekvensanalyseinstrumentet, så det omfatter bydimensionen på mere systematisk vis;

  32.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde og implementere tiltag, der konkret fjerner flaskehalsproblemer, som er hindrende for fremskridt hen imod en løsning på de rådende, centrale bymæssige udfordringer; er af den mening, at en ægte, tværgående forankring af bydimensionen i EU's beslutningsproces ("urban mainstreaming") er påkrævet og skal anvendes på alle relevante EU-politikker og -lovgivningsområder via en bottom-up-tilgang;

  Jobskabelse og et sikkert og sundt arbejdsmiljø

  33.  opfordrer Kommissionen til at overvåge medlemsstaternes brug af midler til højnelse af ungdomsbeskæftigelsen med henblik på at sikre effektivitet, navnlig i regioner med høj ledighed, gennem investering under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og EFSI og ved anvendelse af EIB-finansierede programmer; opfordrer til specifikke foranstaltninger til at fremme grundlæggende oplæring for personer uden for uddannelse, beskæftigelse eller læring; opfordrer endvidere Kommissionen til at afsætte tilstrækkelige midler til at tilskynde mobilitet blandt lærlinge og studerende på erhvervsfaglige uddannelser og til at fremkomme med forslag til at lette adgangen til beskæftigelse for arbejdstagere over 50 år;

  34.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge en grønbog om ulighed og om, hvordan dette hæmmer den økonomiske genopretning; opfordrer den til at analysere og vurdere dette spørgsmål som et første skridt hen imod at foreslå politiske løsninger og til omgående at træffe foranstaltninger for at vende denne tendens;

  35.  opfordrer Kommissionen til at drage fordel af de positive resultater, som medlemsstaterne hidtil har opnået, og til at fortsætte sit arbejde hen imod en mulig EU-model for arbejdstagerfinansiel deltagelse som et middel til at forebygge ledighed og tilskynde til iværksætterinitiativer;

  36.  opfordrer Kommissionen til at fremme social inklusion af flygtninge og deres integration på arbejdsmarkedet, navnlig gennem sprogundervisning og en mekanisme til anerkendelse af kvalifikations- og færdighedsækvivalens; mener, at disse foranstaltninger også bør udvides til at omfatte regulære migranter i medlemsstaterne;

  37.  opfordrer Kommissionen til at tage yderligere skridt inden for rammerne af dagsorden for nye kvalifikationer såsom obligatorisk arbejdsbaseret læring og koordineret dialog mellem medlemsstater og arbejdsmarkedets interessehavere, navnlig erhvervs- og uddannelsessektorerne, for dermed at sikre, at der lægges vægt på at foregribe fremtidige behov for så vidt angår færdigheder og afpasning af færdigheder og jobs på EU's arbejdsmarked;

  38.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at opstille alle passende mekanismer til større mobilitet blandt unge, herunder lærlingepladser, som en metode til at håndtere paradoksproblemer og forbedre adgangen til beskæftigelsesmuligheder;

  39.  opfordrer Kommissionen til at overvåge de indledende fremskridt opnået af medlemsstaterne i gennemførelsen af håndhævelsesdirektivet om udstationerede arbejdstagere;

  En strategi til håndtering af indvirkningen af demografisk forandring

  40.  opfordrer til at indføre en struktureret og langsigtet EU-strategi for at imødegå de udfordringer, som de demografiske ændringer fører med sig, eftersom alle medlemsstaterne i dag står over for en stadig mere aldrende befolkning; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til grundigt at undersøge fremtidige mangler og misforhold på EU's arbejdsmarked og til nøje at undersøge, hvordan sådanne problemer kan løses på tværs af EU, bl.a. ved målrettet at foregribe fremtidige kompetencebehov og ved at tilpasse kvalifikationerne bedre til de ledige job på arbejdsmarkedet samt ved at styrke arbejdskraftens mobilitet;

  Et forbundet digitalt indre marked

  41.  glæder sig over Kommissionens forslag om at sikre grænseoverskridende bærbarhed af online-tjenester på det indre marked som et første vigtigt skridt for borgerne til at få adgang til lovligt erhvervet onlineindhold, hvor de end befinder sig i Europa;

  42.  glæder sig over bestræbelserne på at udvikle og modernisere EU's intellektuelle ejendomsretslove, navnlig inden for ophavsret, med henblik på at tilpasse dem til den digitale tidsalder og lette grænseoverskridende adgang til kreativt indhold og dermed skabe juridisk sikkerhed samtidig med at ophavspersoners og udøveres rettigheder beskyttes; opfordrer Kommissionen til at basere ethvert lovinitiativ om modernisering af ophavsret på uafhængig dokumentation for således at øve indflydelse på vækst og beskæftigelse, navnlig hvad angår SMV'er i denne sektor, adgang til viden og kultur, og potentielle omkostninger og fordele, såvel som til at sikre tilstrækkelige honorarer og imødegå digital piratvirksomhed i relation til værdi- og beskæftigelse inden for de kreative og kulturelle sektorer; mener, at ophavsretten bør bevare sin primære funktion, nemlig at gøre det muligt for skabere at få udbytte af egne bestræbelser gennem, at andre gør brug af deres arbejde; fremhæver, at det vigtige bidrag fra de traditionelle metoder til fremme af regional og europæisk kultur ikke bør bremses af moderniserings- eller reformforslag;

  43.  glæder sig over Kommissionens forslag om kontrakter om digitalt indhold og onlinebaseret og andre former for varehandel; ser frem til resultatet af REFIT-gennemgangen, navnlig af forbrugerkøb og garantier, og understreger sin intention om at afpasse reglerne for henholdsvis salg via og uden for internettet;

  44.  genfremsætter sin opfordring til, at der fremsættes forslag om udvikling af potentialet i den kulturelle og kreative sektor som en kilde til vækst og beskæftigelse; understreger i denne forbindelse betydningen af at håndhæve de intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) og opfordrer indtrængende Kommissionen til at følge op på sin handlingsplan til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder en revision af direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som er ude af trit med den digitale tidsalder og utilstrækkeligt til at bekæmpe onlinekrænkelser, samt til at følge op på grønbogen om tilbageførselsordninger og relaterede ordninger i forbindelse med en mulig EU-dækkende ret til at inddrive penge, der uafvidende er blevet brugt til at købe forfalskede varer med; opfordrer Kommissionen til yderligere at styrke mandatet for Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder og glæder sig over, at Kommissionen har nedsat en ekspertgruppe om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;

  45.  opfordrer Kommissionen til at værne om internettet som en åben, neutral, sikker og inklusiv platform for kommunikation, produktion, deltagelse og skabelse, og som en udbyder af kulturel mangfoldighed og innovation; minder om, at dette er i alle EU-borgeres og -forbrugeres interesse og vil bidrage til europæiske virksomheders succes på globalt plan; fremhæver behovet for nøje at sikre, at princippet om netneutralitet som vedtaget med "pakken om et netforbundet Europa" holdes i hævd;

  46.  opfordrer indtrængende Kommissionen til ikke at regulere deleøkonomien i unødig grad; minder om, at efterfølgende løsninger ofte er mere effektive en forudgående regulering, når det gælder deleøkonomi; anmoder derfor Kommissionen om at beskytte åbenhed på internettet, grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og innovation, at fastholde den eksisterende retlige ordning med begrænset ansvar for mellemled og til at fremme offentlig-privat samarbejde med henblik på at tage hånd om de eksisterende barrierer inden for delingsøkonomien;

  47.  minder om de forpligtelser, der er gjort i handlingsplanen for e-forvaltning om at implementere principperne "digitalt i udgangspunktet" og "kun én gang" i sit eget arbejde; opfordrer, foruden pilotprojektet om "kun én gang-princippet" for erhvervslivet, også til fremlæggelse af et initiativ for borgerne i denne henseende i grænseoverskridende kontekst;

  48.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at forslaget om én enkelt digital portal (klar i 2017) og det foreslåede initiativ til at lette brugen af digitale løsninger i hele et selskabs livscyklus tager udgangspunkt i anvendelse af e-ID og e-signatur i et format, der som udgangspunkt er interoperabelt og grænseoverskridende;

  Det indre marked

  49.  opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en årsberetning om integration og konkurrence på det indre marked som led i det europæiske semester, og til at udstede anbefalinger med fokus på at fjerne indre markedshindringer i de landespecifikke anbefalinger;

  50.  opfordrer Kommissionen til at lette den grænseoverskridende adgang til digitalt indhold, revidere forordningen om gensidig anerkendelse og ajourføre SBA;

  51.  understreger behovet for at reducere antallet af lovregulerede professioner inden for det indre marked ved at fjerne unødvendige fagkvalifikationskrav; opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til et tjenesteydelsespas;

  52.  opfordrer Kommissionen til at forbedre indberetningsproceduren under servicedirektivet og til også at forbedre de eksisterende produktkontaktpunkter og de centrale kontaktpunkter og afstemme disse efter den foreslåede fælles digitale portal;

  53.  opfordrer Kommissionen til at sikre fuldstændig og hurtig implementering af servicedirektivet, direktivet om offentlige udbud og direktivet om forsinkede betalinger;

  Horisont 2020

  54.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en grundig midtvejsevaluering af Horisont 2020-forskningsprogrammet; mener, at denne evaluering bør tage Parlamentets henstillinger og politiske prioriteringer i betragtning, aflægge rapport om den brede indvirkning af EU-finansieret forskning og overveje synergier med andre EU-finansieringsinstrumenter såsom midler under Samhørighedspolitikken, programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme) og Horisont 2020-programmet; finder, at langsigtede investeringer i større infrastruktur bør medføre jobskabelse;

  Energiunion, klimapolitik og miljøet

  55.  gentager betydningen af fuldstændig implementering af det juridisk bindende 7. miljøhandlingsprogram 2014-2020 og forventer, at Kommissionen drager omsorg for, at 2017-arbejdsprogrammet afspejler målene i miljøhandlingsprogrammet ved at sætte bæredygtighed i centrum for den økonomiske politik og indbefatte et specifikt udgiftsområde for implementering af miljøhandlingsprogrammet; opfordrer Kommissionen til at fremkomme med forslag til indarbejdelse af målene for bæredygtig udvikling i EU's politikker;

  56.  mener, at den juridisk bindende Paris-aftale fra december 2015 opstiller et internationalt vedtaget, langsigtet mål om at begrænse den globale opvarmning, der vil styre globale investeringer hen imod overgangen til ren energi og som, hvis den ledsages af virkningsfulde metoder, vil skabe betydelige muligheder for beskæftigelse og bæredygtig vækst i Europa;

  57.  opfordrer Kommissionen til at foreslå EU-dækkende foranstaltninger, der supplerer EU's tilsagn om en 40 % nedbringelse af indenlandske drivhusgasemissioner i betragtning af den globale statusopgørelse for 2018, jf. Paris-aftalen; opfordrer også indtrængende Kommissionen til at forberede en nul-emissionsstrategi for midten af århundredet, der stemmer overens med de mål, der er opstillet i Paris-aftalen, herunder milepæle til at sikre omkostningseffektiv opnåelse af EU's klimaambitioner; opfordrer yderligere Kommissionen til at evaluere sammenhængen mellem de nuværende EU-politikker i relation til målene i Paris-aftalen, herunder EU-budgettet og udfasningen af tilskud til fossile brændstoffer; opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til en ordnet overgang til en kulstoffattig økonomi med henblik på at afbøde de systemiske økonomiske risici, der er forbundet med kulstofrige finansielle aktiver;

  58.  udtrykker sin kraftige støtte til en dagsorden for kredsløbsøkonomi og opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at gå videre med de initiativer, der fremgår af handlingsplanen, under hensyntagen til de vigtige økonomiske og miljømæssige fordele, der kan opnås gennem beslutsom og velkoordineret indgreb på dette område; opfordrer indtrængende Kommissionen til at opstille solide rammer for tilsyn og gennemgang af fremskridtene i realiseringen af handlingsplanen og hen imod en kredsløbsøkonomi i medlemsstaterne, herunder navnlig inden for rammerne af det europæiske semester;

  59.  opfordrer Kommissionen til omgående at følge op på konklusionerne på midtvejsevalueringen i EU's 2020-biodiversitetsstrategi og til at tage hånd om de mangler i de nuværende politikker, der er fremhævet i gennemgangen med henblik på at undgå strategisk fejlslag, under hensyntagen til de forskellige situationer i medlemsstaterne og behovet for at støtte op om en bedre og mere omfattende implementering på medlemsstatsniveau;

  60.  opfordrer Kommissionen til, efter vedtagelse af forskellige forslag og meddelelser vedrørende energiunionen, energieffektivitet, markedsudformning, vedvarende energi og andre energirelaterede forhold at sætte fokus på at sikre, at medlemsstaterne til fulde implementerer disse; finder, at Kommissionen i tilfælde, hvor de juridiske forpligtelse helt klart ikke opfyldes, bør iværksætte traktatbrudsprocedure, med det mål for øje at opbygge en reel energiunion;

  61.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en grundig midtvejsevaluering af Horisont 2020-forskningsprogrammet under hensyntagen til Parlamentets henstillinger og politiske prioriteringer, at rapportere om den bredere indvirkning af EU-finansieret forskning og til at overveje synergier med andre EU-finansieringsinstrumenter;

  62.  opfordrer Kommissionen til øjeblikkeligt at efterleve EU-Domstolens dom i sag T-521/14 om bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber i tråd med vedtagen EU-lovgivning;

  En integreret og effektiv transportsektor

  Luftfart

  63.  opfordrer Kommissionen til straks at engagere sig i og færdiggøre de igangværende forhandlinger om nye lufttransportaftaler med tredjelande for dermed at undgå at blokere den europæiske luftfartssektor og for at skabe lige vilkår; opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med Rådet med henblik på at gøre fremskridt med de mange lovforslag, der stadig blokeres i Rådet (passagerrettigheder, det fælles europæiske luftrum, slot-tildeling);

  Jernbaner

  64.  opfordrer Kommissionen til at tage yderligere skridt til at sikre bedre og behørig implementering af eksisterende og kommende EU-lovgivning om jernbanetransport med henblik på at overvinde den fortsatte markedsfragmentering, der i betydelig grad forsinker fremskridt hen imod et ordentligt og effektivt fælles europæisk jernbaneområde;

  Vej

  65.  opfordrer til, at der sikres et velfungerende indre marked for vejtransport gennem en revision af eurovignetdirektivet og de hertil hørende rammer med henblik på at fremme en EU-ordning for elektronisk vejafgift og rimelig og effektiv prisfastsættelse; insisterer også på revision af forordning (EF) nr. 561/2006 om køre- og hviletidsbestemmelser for lastbil- og buschauffører for således at tilpasse de nugældende regler og harmonisere håndhævelen af denne forordning i de forskellige medlemsstater;

  Flermodalitet

  66.  opfordrer Kommissionen til yderligere at tilskynde til udvikling af digitaliseringen og automatiseringen af alle transportformer med det formål at gøre mere effektivt brug af eksisterende infrastruktur, højne sikkerheden ved operationer, reducere de administrative byrder (f.eks. Blå Bælte, e-CMR) og bidrage til afkarboniseringen af transporten, herunder gennem udvikling af alternative fremdriftsystemer på grundlag af højere brændstof-effektivitetsstandarder og fremme af elektriske køretøjer og bæredygtig, avanceret biobrændsel under hensyntagen til reelle besparelser i drivhusgasudledningen;

  Transportfinansiering

  67.  opfordrer på baggrund af FFR-revisionen til overvejelser om finansieringen af transportinfrastrukturer og om fremtiden for CEF i forhold til andre finansieringskilder såsom EFSI og de europæiske struktur- og investeringsfonde; fastholder, at det er af afgørende betydning at sikre, at de midler, der afsættes til de forskellige EU-transportagenturer gennem en årlig budgetprocedure, svarer til de kompetencer, som lovgiveren har tillagt;

  Landbrugs- og fiskeripolitikker

  68.  understreger den betydelige rolle, som bæredygtige landbrugs-, fiskeri- og skovbrugssektorer spiller i at tilsikre fødevaresikkerhed i EU, skabe jobs og forbedre miljøstandarderne, og understreger samtidig det europæiske landbrugs potentiale til at bidrage til klimaforandringspolitikker; opfordrer Kommissionen til at forenkle gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og reducere bureaukratiet med henblik på at øge effektiviteten, lette den administrative byrde for iværksættere inden for landbruget og skabe plads til innovationer, som er absolut nødvendige for en fremadrettet og konkurrencedygtig europæisk landbrugssektor; opfordrer Kommissionen til at fremkomme med konkrete forslag til, hvordan den fælles landbrugspolitik kan give et større reguleringsmæssigt og økonomisk incitament til innovation i landbruget i overensstemmelse med principperne for bedre regulering for at sikre rettidige og effektive beslutningsprocedurer, der kan tilskynde til teknologisk udvikling i EU;

  69.  gentager betydningen af at åbne op for nye markeder for europæisk landbrug, og opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at fortsætte sin indsats for at afhjælpe krisen i landbruget ved at skabe flere muligheder for de europæiske producenters eksport;

  70.  understreger, at det haster med og er vigtigt at træffe forholdsregler mod den voksende trussel i form af øget antimikrobiel resistens, da dette kan have en enorm indvirkning på borgernes sundhed og produktivitet samt på medlemsstaternes sundhedsbudgetter;

  71.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag til en EU-handlingsplan for, hvordan Verdenssundhedsorganisationen WHO’s globale handlingsplan for antimikrobiel resistens kan gennemføres i Unionen;

  72.  gentager, at Kommissionen for at sikre en rettidig og korrekt gennemførelse af den fælles fiskeripolitik, der blev vedtaget i 2013, fortsat skal fremlægge lovgivningsforslag til vedtagelse af nye flerårige forvaltningsplaner for fiskebestandene;

  73.  fremhæver betydningen af den robuste kontrolordning, der er fastlagt i kontrolforordningen (Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009), som moderniserede EU's tilgang til fiskerikontrol i overensstemmelse med de foranstaltninger, der træffes til bekæmpelse af ulovligt fiskeri; minder Kommissionen om dens retlige forpligtelse til at forelægge en evaluering af denne forordning for at vurdere dens gennemførelse og fastslå, om kontrolforanstaltningerne er effektive og hensigtsmæssige for at nå målene for den fælles fiskeripolitik; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en grundig opfølgning og til om nødvendigt at foreslå en revision med henblik på at afhjælpe mangler og sikre korrekt gennemførelse;

  74.  mener, at ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri (IUU-fiskeri) udgør en form for organiseret kriminalitet til søs, som har katastrofale miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser over hele verden; opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger imod ikke-samarbejdsvillige lande og alle de organisationer, der bidrager til ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri;

  Frihandel

  75.  fremhæver sin støtte til en ambitiøs og værdibaseret handelspolitisk dagsorden, som skal styrke det globale regelbaserede system og bidrage til vækst og beskæftigelse i Europa; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens bestræbelser på at komme videre i de igangværende forhandlinger, såvel som sigtet på at påbegynde nye forhandlinger med eksempelvis Australien og New Zealand og forsøge at løse andre forhandlinger, f.eks. i forbindelse med Mercosur og Indien;

  76.  opfordrer Kommissionen til at puste nyt liv i WTO-drøftelserne efter Nairobi, eftersom de multilaterale handelsforhandlinger fortsat bør være en prioritet for EU, selv når de er forbundet med vanskeligheder; mener, at det også vil være hensigtsmæssigt at afsøge nye områder og emner inden for WTO's rammer, såsom digital handel og investeringer;

  77.  understreger, at hurtigst mulig modernisering og styrkelse af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter er af allerstørste betydning;

  78.  gentager, at der er et presserende behov for en ajourføring af lovgivningen om kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at undgå yderligere forsinkelser i fremlæggelsen af et sådant forslag;

  79.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at finde måder, hvorpå de europæiske borgere kan blive mere involveret i EU's handelspolitik, bl.a. ved at fremme gennemsigtigheden i samarbejde med forhandlingspartnere og med de medlemsstater, der formulerer forhandlingsdirektiverne for Kommissionen og kan spille en rolle i at engagere deres egne befolkninger;

  80.  opfordrer Kommissionen til fortsat at fokusere på små og mellemstore virksomheder i alle igangværende forhandlinger samt dem der endnu ikke er iværksat, da SMV'er ofte mangler midler til at få adgang til markeder i tredjelande;

  En stærkere global aktør

  81.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at vise ambitioner i sin ajourførte global EU-strategi og bedre muligheder for EU i en verden i hastig forandring; opfordrer den ligeledes til at formidle oplysninger om planen for gennemførelse, overvågning, opfølgning og gennemførelse af 2030-dagsordenen i EU's interne og eksterne politik;

  82.  opfordrer Kommissionen til at tilføre en aktiv og effektiv impuls til EU's eksterne politik; understreger, at EU bør være en fremtrædende aktør, der leverer effektive svar på de udfordringer, som Europa står over for;

  83.  minder om behovet for at revidere forordningen om humanitær bistand (Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996) med henblik på at gøre den humanitære bistand mere effektiv og sikre en bæredygtig fremtid for de millioner af mennesker, der er berørt af konflikter eller natur- eller menneskeskabte katastrofer;

  84.  opfordrer Kommissionen til at intensivere sit engagement med landene i det vestlige Balkan og de østlige og sydlige nabolande med henblik på langsigtet politisk stabilitet og bekæmpelse af de underliggende årsager til de nuværende konflikter;

  85.  glæder sig over, at Kommissionen har fremhævet naboskabspolitikken, men understreger, at denne politik skal have et mere politisk indhold, navnlig gennem en kombination af øget økonomisk bistand, styrket demokratistøtte, markedsadgang og forbedret mobilitet;

  86.  understreger, at fremme af og respekt for menneskerettighederne, folkeretten og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være en central fællesnævner i alle EU's politikker; opfordrer Kommissionen til ikke at glemme, hvor vigtigt det er at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med terrorbekæmpende foranstaltninger; opfordrer indtrængende Kommissionen til aktivt at fortsætte med at presse på for, at menneskerettighederne sikres effektivt gennem alle aftaler, navnlig om handel, politisk dialog og samarbejds- og associeringsaftaler, som EU har tilsluttet sig, navnlig den såkaldte "demokratiklausul", og artikel 8 Cotonouaftalen;

  87.  understreger, at de vedvarende og stigende trusler mod sikkerheden langs EU's grænser kan kun afhjælpes ved øget sikkerhedssamarbejde mellem medlemsstaterne, herunder samarbejde i NATO-regi;

  88.  opfordrer Kommissionen til at indføre de nødvendige foranstaltninger til at muliggøre et reelt, stærkt og ukompliceret europæisk marked for forsvarsudstyr, der kan sætte medlemsstaterne bedre i stand til at opnå budgetmaksimering på forsvars- og sikkerhedsområdet og påbegynde det konkrete arbejde med at oprette en europæisk forsvarsunion;

  89.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge en meddelelse om planen for gennemførelse, overvågning, opfølgning og gennemførelse af 2030-dagsordenen i EU's interne og eksterne politik;

  90.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte ambitiøse forslag om revisionen af den europæiske konsensus om udvikling;

  91.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at iværksætte handlingsprogrammet om global sundhed under hensyntagen til epidemier som ebola; anmoder endvidere Kommissionen om at tage initiativ til at forbedre adgangen til lægemidler for de mindst udviklede lande;

  En union af medborgerskab, demokratisk deltagelse og inddragelse

  92.  understreger, at mange EU-borgere ikke føler, de bliver hørt af institutionerne; opfordrer Kommissionen til at tage borgernes deltagelse alvorligt ved på fyldestgørende måde at reagere på anmodninger fra andragere;

  93.  gør opmærksom på et stigende niveau af borgerinddragelse gennem andragender, de europæiske borgerinitiativer (ECI'er) og folkeafstemninger om europæiske spørgsmål; foreslår, at Kommissionen bør evaluere virkningen af og behovet for borgernes deltagelse;

  94.  understreger, at EU den 30. april 2014 undertegnede traktaten i Marrakesh, der gør ophavsretligt beskyttede værker tilgængelige for synshæmmede; fremhæver, at EU endnu ikke har ratificeret den; opfordrer Kommissionen til at motivere medlemsstaterne til at undertegne traktaten;

  Kultur og bedre kommunikation

  95.  opfordrer indtrængende Kommissionen til fuldt ud at gennemføre og finansiere programmerne Et Kreativt Europa og Europa for Borgerne, der har haltet bagefter i forhold til de forpligtelser, der er fastlagt i FFR;

  96.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at bringe audiovisuelle medietjenester op til et niveau, der understøtter digitale løsninger, for dermed at lukke de teknologiske huller på dette område;

  97.  opfordrer Kommissionen til at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for uddannelse og erhvervsuddannelse for bedre at kunne imødekomme de uddannelsesmæssige behov som følge af de nuværende flygtninge- og humanitære kriser; bemærker, at dette kræver, at der sammen med relevante interessehavere udvikles en anerkendelsesmekanisme for kvalifikationer beregnet til flygtninge, så de kan begynde at bidrage til arbejdsmarkedet og samfundet hurtigst muligt efter deres ankomst til EU samt programmer for uddannelse af lærere, der kan sikre adgang til multikulturel, ikke-diskriminerende og inklusiv uddannelse;

  _____________________

  98.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.