Πρόταση ψηφίσματος - B8-0885/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0885/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017

4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Sophia in ‘t Veld εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0885/2016

Διαδικασία : 2016/2773(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0885/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0885/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0885/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017

(2016/2773(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[1], και συγκεκριμένα το παράρτημα IV,

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, η οποία παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία για το παρόν ψήφισμα από την οπτική γωνία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, και τα οποία οφείλει η Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη κατά την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος εργασιών της για το επόμενο έτος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ρόλος της Επιτροπής είναι να προωθεί το γενικό συμφέρον της Ένωσης, να αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες προς τούτο, να διασφαλίζει την εφαρμογή των Συνθηκών, να επιβλέπει την υλοποίηση και επιβολή του ενωσιακού δικαίου, να κάνει πράξη την δέσμευσή της ως προς την επιβολή της αρχής του κράτους δικαίου που βασίζεται στις βασικές ευρωπαϊκές αξίες και αποτελεί θεμέλιο για την ειρηνική συνύπαρξη των Ευρωπαίων, να ασκεί συντονιστικές, εκτελεστικές και διαχειριστικές λειτουργίες και να δρομολογεί το νομοθετικό έργο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βιώνει μια παρατεταμένη οικονομική κρίση με χαμηλή ανάπτυξη, με αδυναμία δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και με απουσία επενδύσεων, μια κρίση που δεν πρόκειται να ξεπεραστεί εάν δεν υπάρξει σημαντική περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όπου αυτό δικαιολογείται, και συγκεκριμένα στην εσωτερική αγορά και στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, με ενισχυμένο δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη είναι συμβατές μεταξύ τους και μπορούν να αλληλοενισχύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οφείλει επειγόντως η Επιτροπή να καταστήσει τη βιωσιμότητα ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματός της για την απασχόληση και την ανάπτυξη·

ΜΕΡΟΣ 1: Οριζόντιες διατάξεις

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου που επιτεύχθηκε κατόπιν διαπραγματεύσεων και συγκεκριμένα για τις δεσμεύσεις των θεσμικών οργάνων για βελτιωμένες εκτιμήσεις επιπτώσεων, για χρήση κανονισμών αντί οδηγιών και για την ενσωμάτωση ρητρών λήξης ισχύος, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι νόμοι της ΕΕ θα τυγχάνουν τακτικής επανεξέτασης· προσβλέπει ως εκ τούτου στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση από την Επιτροπή του τρόπου μεταφοράς των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων της υποχρέωσης των κρατών μελών να καθιστούν οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία («κανονιστικός υπερθεματισμός») ευκόλως αναγνωρίσιμα με τη χρήση πινάκων αποτελεσμάτων της ΕΕ και της ανάγκης να επιδεικνύουν τα κράτη μέλη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε περιπτώσεις μη ορθής μεταφοράς οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο αλλά και μεγαλύτερη επιμέλεια σε σχέση με την διεξοδική παρακολούθηση της επιβολής και εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας·

2.  ζητεί την εφαρμογή του προγράμματος REFIT επί της υφιστάμενης νομοθεσίας και επισημαίνει την ανάγκη «ψηφιακής καταλληλότητας» της νομοθεσίας έναντι του επιδιωκόμενου σκοπού της·

ΜΕΡΟΣ 2: Ανά τομέα

Μια ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση και για τη διαχείριση των συνόρων

3.  ζητεί χωριστή πρόταση για την χορήγηση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους στον χώρο Σένγκεν·

4.  ζητεί από την ΕΕ μια κατάλληλη πολιτική για την οικονομική μετανάστευση η οποία θα βασίζεται στις ήδη υφιστάμενες διατάξεις για σπουδαστές, ερευνητές και εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης και θα προβλέπει άδεια διαμονής και εργασίας εντός του χώρου Σένγκεν για εργαζόμενους υπηκόους τρίτων χωρών χαμηλής ή μηδενικής ειδίκευσης·

5.  ζητεί να εκπονούνται εκθέσεις εφαρμογής και παρακολούθησης σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και του χώρου Σένγκεν·

Ένας χώρος δικαιοσύνης, ασφάλειας και θεμελιωδών δικαιωμάτων

Δικαιοσύνη

6.  απευθύνει νέα έκκληση στην Επιτροπή για να καταθέσει νομοθετική πρόταση περί διοικητικού δικαίου της ΕΕ που θα εγγυάται μια ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή διοίκηση· καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη την πρόταση του Κοινοβουλίου για κανονισμό της ΕΕ στο θέμα αυτό·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα και καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις καθορισμένες προθεσμίες· επισημαίνει την μεγίστη σημασία μιας παρόμοιας νομοθεσίας όσον αφορά ζητήματα σύγκρουσης νόμων στο οικογενειακό δίκαιο μεταξύ των κρατών μελών και ιδίως όσον αφορά ζητήματα επιμέλειας των παιδιών και το διεθνές πρόβλημα της απαγωγής παιδιών·

8.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων προκειμένου να εναρμονιστούν τα διάφορα εθνικά μέτρα για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τις προσωπικές τους υποθέσεις ή την ιδιοκτησία τους· εκφράζει σχετικά τη λύπη του διότι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2008[2] σχετικά με την παροχή διασυνοριακής νομικής προστασίας σε ευάλωτους ενήλικες δεν οδήγησε σε λήψη συγκεκριμένων μέτρων·

9.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες σχετικά με την εναρμόνιση της προστασίας των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες σε επίπεδο ΕΕ·

Ασφάλεια

10.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αποτελεσματική και συντονισμένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020 και των προτεραιοτήτων του στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, με έμφαση στην απόσπαση ουσιαστικών αποτελεσμάτων στον χώρο της ασφάλειας· επαναλαμβάνει την έκκληση για μια εις βάθος αξιολόγηση που θα εστιάζεται στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των σχετικών υφιστάμενων μέσων της ΕΕ και στα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα, πριν από την υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια· εκφράζει σχετικά τη λύπη του για τη συστηματική απουσία αξιολογήσεων αντικτύπου αριθμού προτάσεων που εμφανίζονται ως τμήμα του εν λόγω Θεματολογίου·

11.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει οριζόντιο νομοθετικό μέσο για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την επιβολή του νόμου και για την σύσφιγξη της επιχειρησιακής συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ, με βάση την ανακοίνωσή της θέμα «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια» και με σκοπό την εξασφάλιση της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος· παροτρύνει σχετικά την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) με σκοπό να εναρμονιστούν τα κριτήρια προειδοποίησης, και να καταστήσει υποχρεωτική την έκδοση προειδοποιήσεων σε σχέση με πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί ή είναι ύποπτα για τρομοκρατία ή για άλλες σοβαρές μορφές διεθνικού εγκλήματος·

12.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς περιττή χρονοτριβή, τροποποίηση του νέου ιδρυτικού κανονισμού της Ευρωπόλ προκειμένου να αναπτυχθεί μια γνήσια ευρωπαϊκή ερευνητική ικανότητα, να δοθεί στον Οργανισμό η νομική ικανότητα να αιτείται την έναρξη ποινικών ερευνών και να εδραιωθεί η ανταλλαγή και η κοινή αξιοποίηση πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ·

13.  καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει εμπειρογνώμονες και τεχνικούς και οικονομικούς πόρους με σκοπό να εξασφαλίσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή σε επίπεδο ΕΕ των βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατικής προπαγάνδας, των ριζοσπαστικών δικτύων και των μεθόδων στρατολόγησης, εντός και εκτός διαδικτύου, από τρομοκρατικές οργανώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές πρόληψης, ενσωμάτωσης και επανένταξης, χωρίς να αγνοηθεί η επακριβής και στοχοθετημένη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

14.  τονίζει ότι οποιοδήποτε προτεινόμενο μέτρο επιβολής του νόμου περιορίζει την διανομή στο Διαδίκτυο ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάδοση ενός μηνύματος στο κοινό ή αποσκοπεί στην παρακολούθηση προσωπικών επικοινωνιών, οφείλει να περιορίζεται σε μέτρα κρίνονται αναγκαία, αναλογικά και εφαρμοστέα βάσει προτέρας δικαστικής αδείας· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της για να βελτιωθούν οι διαδικασίες εντοπισμού παιδεραστών στο διαδίκτυο και προστασίας των παιδιών από αυτούς·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία και εναρμονισμένη εφαρμογή τούτου του νέου ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επεξεργασία μιας συνολικής συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων, αλλά ανησυχεί ως προς το ενδεχόμενο να μην συνάδει αυτή με τις διατάξεις του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της ΕΕ· ζητεί συνεπώς τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της ΕΕ πριν από τη σύναψη της συμφωνίας· επικροτεί τις προτάσεις για την «ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής» (Privacy Shield) προς αντικατάσταση του «ασφαλούς λιμένα» (Safe Harbour) αλλά πιστεύει ότι η ασπίδα δεν είναι ακόμη πλήρως ασφαλής έναντι αιτιάσεων τύπου Schrems και εκτιμά ότι απαιτούνται περαιτέρω βήματα για την πλήρη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία.

Θεμελιώδη δικαιώματα

16.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ένα Σύμφωνο για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα ορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επικείμενη έκθεσή του νομοθετικής πρωτοβουλίας·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απεμπλοκή της πρότασης για μια οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει τον κατάλογο των δράσεών της για την ισότητα των ΛΟΑΔΜ σε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση στα προβλήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΔΜ, δίνοντας σε αυτόν τη μορφή ενός Ενωσιακού Οδικού Χάρτη κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου·

18.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με το θέμα και αφού επιλύσει τις εναπομένουσες νομικές εκκρεμότητες· προτρέπει την Επιτροπή να αναζητήσει επειγόντως λύσεις για τα δύο πιο επίμαχα προβλήματα που έχουν ανακύψει στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), δηλαδή εκείνα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του δικαστικού ελέγχου·

19.  ζητεί ισχυρή χωριστή στρατηγική για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων προς αντικατάσταση της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών της περιόδου 2010-2015· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή προτείνει να κυρωθεί από την ΕΕ η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης και προκειμένου να είναι τα κράτη μέλη υποχρεωμένα να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν τα αναγκαία δεδομένα για την διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών και για την διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης·

Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ανάπτυξη και επενδύσεις

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής περί ενίσχυσης της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα του ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να ενισχύσει περαιτέρω την πρακτική αυτή, καθώς και να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάθεσης αρμοδιοτήτων συναπόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού, ιδίως όταν διακυβεύονται θεμελιώδεις αρχές και δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές·

21.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ταχύτατα συγκεκριμένες προτάσεις στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι, εντός της ΕΕ, ο τομέας οφείλει να εργάζεται υπέρ των συμφερόντων των πολιτών και να διαθέτει καλύτερα προϊόντα και περισσότερες επιλογές στην αγορά·

22.  καλεί την Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα εντός του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών τους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και ανισορροπιών·

23.  ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκού ταμείου απόσβεσης χρέους υπό προϋποθέσεις·

24.  καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το ψήφισμά του, της 12 Απριλίου 2016, σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων[3], να απλουστεύσει και να κωδικοποιήσει την εκπροσώπηση της ΕΕ σε πολυμερείς οργανισμούς/όργανα με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας της συμμετοχής της Ένωσης στους εν λόγω οργανισμούς, την αύξηση στην επιρροή της και την προώθηση της νομοθεσίας που έχει εγκρίνει μέσω δημοκρατικής διαδικασίας·

Αναθεώρηση ΠΔΠ

25.  εκτιμά ότι, μετά από δύο μόλις χρόνια εφαρμογής, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) έχει φτάσει στα όριά του· εκτιμά επίσης ότι, εάν δεν υπάρξει ολοκληρωμένη ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πάψει να είναι σε θέση να καλύπτει πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες και νέες πολιτικές προτεραιότητες, γεγονός που θα καταστήσει αναπόφευκτη μια νέα κρίση πληρωμών·

26.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένων των νομικών της υποχρεώσεων, να προβεί σε επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ και να υποβάλει έκθεση έως τα τέλη του 2016· παροτρύνει την Επιτροπή να συνοδεύσει την εν λόγω επανεξέταση του προϋπολογισμού με νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε νέα κρίση πληρωμών και προκειμένου να κινητοποιηθούν πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι ούτως ώστε να είναι η Ένωση σε θέση να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε νέες προκλήσεις, εσωτερικές και εξωτερικές·

27.  εκτιμά ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (Youth Employment Initiative (YEI)) είναι ουσιώδης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ, η οποία παραμένει στα ιστορικά υψηλότερα επίπεδά της· υπενθυμίζει ότι καμία νέα ανάληψη υποχρέωσης στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016 δεν έχει διατεθεί για την ΥΕΙ, μολονότι η ικανότητα απορρόφησης είναι πλήρης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει παράταση αυτού του προγράμματος στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017·

28.  επισημαίνει τον μη αμελητέο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών περικοπών στην χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility (CEF))· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις ΜΜΕ, να εμπεριέχουν «υψηλότερο κίνδυνο» και να αφορούν μεγαλύτερα στρατηγικά συμφέροντα· εκφράζει την ανησυχία του για τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας των έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» και CEF λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης και καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το ύψος της χρηματοδότησής τους·

29.  εμμένει ως προς το ότι οι επιπρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες που οφείλονται στη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (τομείς 3 και 4) δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος υφιστάμενων προγραμμάτων· ζητεί παράταση του νέου μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ με τη μορφή νέου μηχανισμού ευελιξίας του ΠΔΠ· αναμένει από την Επιτροπή να καταθέσει κατάλληλες σχετικές προτάσεις·

Πολιτική συνοχής

30.  καλεί την Επιτροπή να μην μεταβάλει την κατανομή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής και για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όπως αυτή αποφασίστηκε στο πλαίσιο του ΠΔΠ το 2013· εκτιμά συνεπώς ότι η τεχνική προσαρμογή δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής, δεδομένης της σημασίας που έχει αυτή για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, για την εξασφάλιση της συνοχής εντός της ΕΕ και, ιδίως, για την προσπάθεια στήριξης των ΜΜΕ, της καινοτομίας και της έρευνας, καθώς και για μια οικονομία και πολιτική για τα αστικά κέντρα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

31.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ και να μεριμνήσει για την εξεύρεση εκείνων των συνεκτικών και ολοκληρωμένων πολιτικών λύσεων που έχουν ανάγκη οι πόλεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο· την καλεί επίσης να μεριμνήσει για την διασύνδεση με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον εσωτερικό συντονισμό της επί εκείνων των θεμάτων που άπτονται των αστικών περιοχών και να επεκτείνει, λόγου χάρη, το πεδίο εφαρμογής του μέσου των αξιολογήσεων αντικτύπου προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτές η αστική διάσταση με συστηματικότερο τρόπο·

32.  καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει και να εφαρμόσει δράσεις για την πραγματική εξάλειψη όσων σημείων συμφόρησης παρεμποδίζουν την πρόοδο προς την επίλυση των κύριων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα· πιστεύει ότι απαιτείται μια ουσιαστική οριζόντια ενσωμάτωση της αστικής διάστασης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ («ενσωμάτωση της αστικής διάστασης»), εφαρμοστέα σε όλες τις σχετικές Ενωσιακές πολιτικές και νομοθεσίες με βάση μια προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω»·

Δημιουργία θέσεων εργασίας και ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας

33.  ζητεί από την Επιτροπή να ασκήσει εποπτεία σχετικά με την χρήση από τα κράτη μέλη των κονδυλίων για την τόνωση της απασχόλησης των νέων και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τούτο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας, ιδίως σε περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας, μέσω επενδύσεων προερχόμενων από YEI και EFSI και μέσω προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΤΕπ· ζητεί ειδικές δράσεις προαγωγής βασικής κατάρτισης για όσους βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να κατανείμει επαρκή κονδύλια για την ενθάρρυνση της κινητικότητας μαθητευόμενων και σπουδαστών ΕΕΚ (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) και να εκπονήσει προτάσεις για την διευκόλυνση της απασχόλησης των ατόμων άνω των 50·

34.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει Πράσινη Βίβλο σχετικά με την ανισότητα και με τους τρόπους με τους οποίους αυτή παρακωλύει την οικονομική ανάκαμψη· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλύσει και να αξιολογήσει το πρόβλημα πριν προτείνει πολιτικές λύσεις, καθώς και να ενεργήσει χωρίς χρονοτριβή προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η τάση·

35.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα έως τώρα θετικά επιτεύγματα των κρατών μελών και να συνεχίσει να εργάζεται με σκοπό την εκπόνηση ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού μοντέλου οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων που θα μπορέσει ενδεχομένως να λειτουργήσει ως εργαλείο αποτροπής της ανεργίας και ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας·

36.  καλεί την Επιτροπή να προαγάγει την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω της εκμάθησης γλωσσών και ενός μηχανισμού για την αναγνώριση της ισοδυναμίας προσόντων ή δεξιοτήτων· εκτιμά ότι παρόμοια μέτρα πρέπει επίσης να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν και νόμιμους μετανάστες στα κράτη μέλη·

37.  καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο του νέου Θεματολογίου για τις δεξιότητες, όπως θα μπορούσε να είναι η υποχρεωτική μάθηση βασισμένη στην εργασία και ο συντονισμένος διάλογος μεταξύ κρατών μελών και ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς εργασίας, όπως οι επιχειρήσεις και ο εκπαιδευτικός τομέας, και τούτο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα δοθεί έμφαση στην πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών ως προς τις δεξιότητες και στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στην αγορά εργασίας της ΕΕ·

38.  παροτρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλους τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων μαθητείας, και τούτο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης·

39.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας εφαρμογής για την απόσπαση εργαζομένων·

Μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής εξέλιξης

40.  ζητεί μια διαρθρωμένη, μακρόπνοη στρατηγική της ΕΕ που να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις από τη δημογραφική αλλαγή, δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα το πρόβλημα ενός διαρκώς γηράσκοντος πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσει εκτενώς τις πιθανολογούμενες μελλοντικές ελλείψεις και αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας της ΕΕ, και να εξετάσει σε βάθος τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω στοχοθετημένων προβλέψεων των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και μέσω μιας καλύτερης αντιστοίχισης των δεξιοτήτων με τις διαθέσιμες στην αγορά εργασίας θέσεις εργασίας, καθώς και μέσω περαιτέρω ενίσχυσης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

Μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας επιγραμμικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά ως ένα πρώτο και σημαντικό βήμα προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε νομίμως αποκτηθέντα επιγραμμικά περιεχόμενα οπουδήποτε κι αν βρίσκονται εντός Ευρώπης·

42.  επικροτεί τις προσπάθειες επέκτασης και εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας της ΕΕ για την διανοητική ιδιοκτησία, ιδίως στον τομέα των δικαιωμάτων δημιουργού, και τούτο προκειμένου να καταστεί αυτή η νομοθεσία κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή και προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στο δημιουργικό περιεχόμενο, δημιουργώντας έτσι περιβάλλον ασφάλειας δικαίου και προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των δημιουργών και των ερμηνευτών· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού των διατάξεων περί δικαιωμάτων δημιουργού σε ανεξάρτητες μελέτες ως προς τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ του κλάδου, την πρόσβαση στη γνώση και στην κουλτούρα, το πιθανό κόστος και όφελος, καθώς και όσον αφορά στην εξασφάλιση επαρκών αμοιβών και στην πάταξη της ψηφιακής πειρατείας σε σχέση με την δημιουργία αξίας και απασχόλησης στους κλάδους της δημιουργίας και του πολιτισμού· θεωρεί ότι τα δικαιώματα του δημιουργού πρέπει να διατηρήσουν τον πρωταρχικό στόχο τους, ήτοι να παρέχουν στους δημιουργούς τη δυνατότητα να αμείβονται για τις προσπάθειές τους όταν άλλοι εκμεταλλεύονται το έργο τους· τονίζει ότι η σημαντική συμβολή των παραδοσιακών μεθόδων προώθησης του περιφερειακού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού δεν πρέπει να υπονομευθεί από προτάσεις εκσυγχρονισμού ή μεταρρύθμισης·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις συμβάσεις για το ψηφιακό περιεχόμενο και τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών· αναμένει με ανυπομονησία τα αποτελέσματα του προγράμματος REFIT, ιδίως σε σχέση με την οδηγία για την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών· υπογραμμίζει την επιθυμία του να ευθυγραμμιστούν οι κανόνες που διέπουν τις πωλήσεις εντός και εκτός Διαδικτύου·

44.  ζητεί και πάλι να εκπονηθούν προτάσεις για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας με σκοπό την δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, πως είναι σημαντικό να ενισχυθούν τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο σχέδιο δράσης της για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της οδηγίας για την επιβολή των ΔΔΙ, η οποία δεν συνάδει με την ψηφιακή εποχή και είναι ακατάλληλη για την καταπολέμηση των επιγραμμικών παραβάσεων· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην Πράσινη Βίβλο για την αντίστροφη χρέωση και τα συναφή σχέδια στο πλαίσιο ενός πιθανού δικαιώματος σε επίπεδο ΕΕ για ανάκτηση χρημάτων που ακούσια χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραβίασης των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και επιδοκιμάζει την εκ μέρους της σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ενίσχυση των ΔΔΙ·

45.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την διατήρηση του Διαδικτύου ως ανοικτής, ουδέτερης, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς πλατφόρμας επικοινωνίας, παραγωγής, συμμετοχής και δημιουργίας και ως διαύλου πολιτισμικής πολυμορφίας και καινοτομίας· υπενθυμίζει ότι κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον όλων των πολιτών και καταναλωτών της ΕΕ και ότι θα συμβάλει στην επιτυχία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παγκοσμίως· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή της αρχής της ουδετερότητας του Διαδικτύου, σύμφωνα με όσα εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της δέσμης «Συνδεδεμένη ήπειρος»·

46.  προτρέπει την Επιτροπή να μην προβεί σε περιττή ρύθμιση της συνεργατικής οικονομίας· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, τα εκ των υστέρων διορθωτικά μέτρα αποδεικνύονται συχνά πιο αποτελεσματικά από ό,τι οι εκ των προτέρων ρυθμίσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να υπεραμυνθεί του ανοιχτού χαρακτήρα του διαδικτύου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της νομικής σαφήνειας και της καινοτομίας, να διασφαλίσει το ισχύον νομικό καθεστώς περιορισμένης ευθύνης των μεσαζόντων και να προαγάγει την συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα εμπόδια στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας·

47.  υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση περί εφαρμογής στο δικό της έργο των αρχών «εξ ορισμού ψηφιακά» και «μόνον άπαξ»· ζητεί, επιπλέον του πιλοτικού σχέδιο για την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» για τις επιχειρήσεις, να εκπονηθεί σχετική πρωτοβουλία για τους πολίτες σε διασυνοριακό πλαίσιο·

48.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η πρόταση για μια ενιαία ψηφιακή πύλη (αναμένεται το 2017) και η προτεινόμενη πρωτοβουλία για την διευκόλυνση της χρήσης ψηφιακών λύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης να έχουν στον πυρήνα τους τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των ηλεκτρονικών υπογραφών σε μια μορφή που θα ευνοεί εξ ορισμού την διαλειτουργική και διασυνοριακή αξιοποίηση·

Η ενιαία αγορά

49.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια έκθεση για την ολοκλήρωση και την ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για να διατυπώνει εισηγήσεις επικεντρωμένες στην άρση των φραγμών στην ενιαία αγορά·

50.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο, να επανεξετάσει τον κανονισμό περί αμοιβαίας αναγνώρισης και να επικαιροποιήσει την πρωτοβουλία «Small Business Act»·

51.  υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης του αριθμού των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στην εσωτερική αγορά μέσω της κατάργησης περιττών απαιτήσεων περί επαγγελματικών προσόντων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα διαβατήριο υπηρεσιών·

52.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την προβλεπόμενη στην οδηγία για τις υπηρεσίες διαδικασία κοινοποίησης, να βελτιώσει επίσης τα υφιστάμενα σημεία επαφής για τα προϊόντα και τα ενιαία κέντρα επαφής και να επιτύχει μεγαλύτερη απλούστευση μέσω της προτεινόμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης·

53.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την πλήρη και ταχεία εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις και της οδηγίας για τις καθυστερημένες πληρωμές·

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

54.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει ουσιώδη ενδιάμεση αξιολόγηση του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· πιστεύει ότι η εν λόγω αξιολόγηση οφείλει να λάβει υπόψη της τις συστάσεις του Κοινοβουλίου και τις πολιτικές του προτεραιότητες, να καταλήξει σε έκθεση σχετικά με τον εν γένει αντίκτυπο της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ έρευνας και να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργιών με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως είναι τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· εκτιμά ότι η μακροπρόθεσμη επένδυση σε μεγάλου μεγέθους υποδομές πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Ενεργειακή Ένωση, πολιτική στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος

55.  επαναλαμβάνει τη μεγάλη σημασία που έχει η πλήρης εφαρμογή του νομικά δεσμευτικού Εβδόμου Προγράμματος Δράσης για το περιβάλλον για την περίοδο 2014-2020· προσδοκά ότι η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε να αντανακλά το Πρόγραμμα εργασίας της για το 2017 τους στόχους του Προγράμματος Δράσης με το να τοποθετήσει την βιωσιμότητα στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής και με το να ενσωματώσει ειδικό τίτλο για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές της ΕΕ·

56.  εκτιμά ότι η νομικώς δεσμευτική συμφωνία του Παρισιού που συνήφθη τον Δεκέμβριο του 2015 θεσπίζει διεθνώς συμφωνημένο μακροπρόθεσμο στόχο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο οποίος στόχος θα προσανατολίσει τις παγκόσμιες επενδύσεις προς την κατεύθυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και ο οποίος, εφόσον συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα, θα μπορέσει να διανοίξει σημαντικές ευκαιρίες για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης και για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη·

57.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα πανενωσιακής εμβέλειας που θα συμβάλουν στην υλοποίηση της δέσμευσης της ΕΕ να περικόψει κατά 40% τις εγχώριες εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου ενόψει της παγκόσμιας «απογραφής» του 2018 που προβλέπεται βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού· καλεί επίσης την Επιτροπή να εκπονήσει μια στρατηγική «μηδενικών εκπομπών μέχρι τα μισά του αιώνα» που συνάδει με τους στόχους που ορίζονται στη Συμφωνία του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ενδιάμεσων στόχων προκειμένου να εξασφαλιστεί μια αποδοτική ως προς το κόστος υλοποίηση των κλιματικών βλέψεων της ΕΕ· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συνεκτικότητα των υφισταμένων πολιτικών της ΕΕ σε σχέση με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και σε σχέση με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ και με την υποχρέωση σταδιακής κατάργησης των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για μια απρόσκοπτη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συστημικού χαρακτήρα κίνδυνοι που συνδέονται με χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού υψηλών εκπομπών άνθρακα·

58.  εκφράζει την αμετακίνητη υποστήριξή του προς το θεματολόγιο της κυκλικής οικονομίας και προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει χωρίς χρονοτριβή τις πρωτοβουλίες που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν μέσω αποφασιστικής και καλά συντονισμένης δράσης σε αυτό τον τομέα· παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει στιβαρό πλαίσιο παρακολούθησης και εξέτασης της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία στα κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

59.  καλεί την Επιτροπή να δώσει επειγόντως συνέχεια στα συμπεράσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες των υφιστάμενων πρακτικών όπως περιγράφονται αυτές στην επισκόπηση και τούτο προκειμένου να αποφευχθεί η αποτυχία της στρατηγικής, δεδομένων των διαφορετικών καταστάσεων που επικρατούν στα κράτη μέλη και της ανάγκης προαγωγής και στήριξης μιας βελτιωμένης και πιο ολοκληρωμένης εφαρμογής σε επίπεδο κρατών μελών·

60.  καλεί την Επιτροπή, εν συνεχεία της έγκρισης διαφόρων νομοθετικών προτάσεων και ανακοινώσεων - όπως εκείνες για την Ενεργειακή Ένωση, την ενεργειακή απόδοση, τον σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ, να μεριμνήσει για την πλήρη εφαρμογή αυτών από τα κράτη μέλη· εκτιμά, σε περιπτώσεις σαφούς αμέλειας ως προς την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων, ότι η Επιτροπή οφείλει να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει προκειμένου να οικοδομηθεί μια πραγματική Ενεργειακή Ένωση·

61.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει ουσιώδη ενδιάμεση αξιολόγηση του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020» αφού λάβει υπόψη της τις συστάσεις του Κοινοβουλίου και τις πολιτικές προτεραιότητες, να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τον εν γένει αντίκτυπο της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ έρευνας και να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργιών με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ·

62.  καλεί την Επιτροπή να συμμορφωθεί αμελλητί με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση T-521/14 όσον αφορά τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών, σύμφωνα με την εγκριθείσα νομοθεσία της ΕΕ·

Ένας ολοκληρωμένος και αποτελεσματικός τομέας μεταφορών

Εναέριες μεταφορές

63.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει χωρίς χρονοτριβή νέες και να ολοκληρώσει εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για νέες συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με τρίτες χώρες προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε εμπλοκή στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές και προκειμένου να υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με το Συμβούλιο προκειμένου να υπάρξει πρόοδος στους πολυάριθμους φακέλους που είναι ακόμη σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο (δικαιώματα επιβατών, Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, διαθέσιμος χρόνος χρήσης)·

Σιδηροδρομικές μεταφορές

64.  καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη και καταλληλότερη υλοποίηση υφιστάμενης και νέας Ενωσιακής νομοθεσίας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τούτο προκειμένου να ξεπεραστεί ο συνεχιζόμενος κατακερματισμός της αγοράς που καθυστερεί σημαντικά την πρόοδο προς έναν αποτελεσματικό και άξιο του ονόματος ενιαίο Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο·

Οδικές μεταφορές

65.  ζητεί να υπάρξει μια λειτουργούσα εσωτερική αγορά οδικών μεταφορών η οποία είναι εφικτή εφόσον αναθεωρηθούν η οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας και το συναφές πλαίσιο και τούτο με στόχο την προαγωγή ενός ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων και μιας δίκαιης και αποτελεσματικής τιμολόγησης, εμμένει επίσης στην ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων και τούτο προκειμένου να προσαρμοστούν οι ισχύοντες κανόνες και να εναρμονιστεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα διάφορα κράτη μέλη·

Πολυτροπικές μεταφορές

66.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει περαιτέρω την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού σε όλους τους τρόπους μεταφοράς με στόχο την αποδοτικότερη χρήση των υφιστάμενων υποδομών, την βελτιωμένη ασφάλεια λειτουργίας, την μείωση του διοικητικού φόρτου (π.χ. Γαλάζια Ζώνη, e-CMR) και την συμβολή στην προσπάθεια απαλλαγής των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης, μέσω υψηλότερων προτύπων απόδοσης των καυσίμων και μέσω της προώθησης ηλεκτρικών οχημάτων και βιώσιμων προηγμένων βιοκαυσίμων, συνυπολογιζόμενων των πραγματικών μειώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

Χρηματοδότηση των μεταφορών

67.  ζητεί, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ, να υπάρξει προβληματισμός σχετικά με τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής μεταφορών και σχετικά με το μέλλον του CEF σε σχέση με άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως είναι το EFSI και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία· εμμένει ότι αποτελεί πρωταρχικής σημασίας μέλημα να διασφαλίζεται ότι τα μέσα που διατίθενται στους διάφορους οργανισμούς της ΕΕ για τις μεταφορές μέσω της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού συνάδουν με τις αρμοδιότητες που τους παραχωρεί ο νομοθέτης·

Γεωργική και αλιευτική πολιτική

68.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι βιώσιμοι τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της δασοκομίας στην προσπάθεια για επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ, για δημιουργία θέσεων εργασίας και για βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων· υπογραμμίζει, επίσης, τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής γεωργίας να συμβάλει στις πολιτικές που ασκούνται στο χώρο της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει την εφαρμογή της ΚΓΠ και να μειώσει τη γραφειοκρατία και τούτο προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της, να ελαφρυνθεί ο διοικητικός φόρτος εργασίας για τους επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα, και να δημιουργηθεί χώρος για τις καινοτομίες που είναι απαραίτητες για έναν ελπιδοφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η μελλοντική ΚΓΠ θα μπορούσε να παράσχει περισσότερα κίνητρα ρυθμιστικού και οικονομικού χαρακτήρα υπέρ της καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας και σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας και τούτο προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή έγκαιρες, αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που θα ευνοήσουν την τεχνολογική ανάπτυξη στην ΕΕ·

69.  επισημαίνει εκ νέου πόσο σημαντική είναι για την ευρωπαϊκή γεωργία η διείσδυση σε νέες αγορές· απευθύνει σχετική έκκληση προς την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για να αμβλύνει την αγροτική κρίση μέσω της παροχής περισσότερων εξαγωγικών ευκαιριών για τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα·

70.  τονίζει πόσο επείγουσα και πόσο σημαντική είναι η ανάληψη δράσης ενάντια στην αυξανόμενη απειλή της μικροβιακής αντοχής, δεδομένου ότι μπορεί αυτή η αντοχή να έχει τεράστιο αντίκτυπο όχι μόνο στην υγεία και στην παραγωγικότητα των πολιτών αλλά και στους προϋπολογισμούς για την υγεία των κρατών μελών·

71.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τη μικροβιακή αντοχή·

72.  επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής που εγκρίθηκε το 2013, οφείλει η Επιτροπή να συνεχίσει να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την έγκριση ανανεωμένων πολυετών σχεδίων διαχείρισης για τα ιχθυαποθέματα·

73.  επισημαίνει τη σημασία του ισχυρού συστήματος ελέγχου που θεσπίστηκε με τον κανονισμό ελέγχου (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2009) – κανονισμό που εκσυγχρόνισε την Ενωσιακή προσέγγιση στο ζήτημα του ελέγχου της αλιείας σε συνάρτηση με τα μέτρα που εγκρίθηκαν για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι αποτελεί νομική της υποχρέωση να υποβάλει αξιολόγηση του εν λόγω κανονισμού προκειμένου να αποτιμηθεί η εφαρμογή του και προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσο είναι αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου και κατά πόσο συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ολοκληρωμένη έκθεση παρακολούθησης και να προτείνει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, αναθεώρηση των στόχων αυτών και τούτο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε ανεπάρκειες και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη υλοποίηση τους·

74.  θεωρεί ότι η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ) συνιστά μορφή οργανωμένου εγκλήματος κατά των θαλασσών, με καταστροφικές παγκόσμιες περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις· καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα κατά των μη συνεργάσιμων χωρών και εναντίον όλων των οργανώσεων που συμβάλλουν στην ΠΛΑ αλιεία·

Ελεύθερο εμπόριο

75.  επισημαίνει ότι τάσσεται υπέρ ενός φιλόδοξου και θεμελιωμένου σε αξίες εμπορικού Θεματολογίου που θα ενισχύει το βασισμένο σε κανόνες παγκόσμιο σύστημα και θα συμβάλει στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη στην Ευρώπη· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες της Επιτροπής να φέρει σε πέρας τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, να ανοίξει νέες με χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία και να πετύχει την απεμπλοκή άλλων, όπως εκείνες με τη Mercosur και την Ινδία·

76.  ζητεί από την Επιτροπή να επιχειρήσει την αναζωογόνηση των μετά το Ναϊρόμπι συζητήσεων του ΠΟΕ, δεδομένου ότι οι πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ, ακόμη και όταν αποδεικνύονται δύσκολες· εκτιμά ότι θα ήταν επίσης χρήσιμη η εξέταση νέων τομέων και ζητημάτων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, όπως είναι το ψηφιακό εμπόριο και οι επενδύσεις·

77.  επισημαίνει ότι ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση των μέσων εμπορικής άμυνας της Ένωσης αποτελεί εξαιρετικά επείγον θέμα μεγίστης σημασίας·

78.  επαναλαμβάνει ότι είναι επειγόντως ανάγκη να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης και παροτρύνει την Επιτροπή να αποφύγει οποιεσδήποτε περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίηση της πρότασης αυτής·

79.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους με τους οποίους οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορέσουν να έχουν πιο ενεργητική συμμετοχή στην άσκηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ – μεταξύ άλλων μέσω περισσότερης διαφάνειας σε συνεργασία με τους διαπραγματευόμενους εταίρους και με τα κράτη μέλη που διατυπώνουν τις διαπραγματευτικές οδηγίες για την Επιτροπή – και να διαδραματίσουν πάντα οι ίδιοι πολίτες ρόλο στη ευαισθητοποίηση των πληθυσμών από τους οποίους προέρχονται·

80.  καλεί την Επιτροπή να δίνει έμφαση στις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σε όλες τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις, καθώς και σε εκείνες που δεν έχουν αρχίσει ακόμη, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ συχνά δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε αγορές τρίτων χωρών·

Ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας

81.  παροτρύνει την Επιτροπή να αποδείξει την φιλοδοξία που εκφράζεται στην επικαιροποιημένη παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ και να εργαστεί για να βελτιωθεί η θέση της ΕΕ σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο· ζητεί επίσης από την Επιτροπή ενημέρωση σχετικά με το σχέδιό της για την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την επακολούθηση και την ενσωμάτωση του Θεματολογίου για το 2030 στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

82.  καλεί την Επιτροπή να δώσει μια νέα ενεργητική και αποτελεσματική ώθηση στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να αποτελεί μείζονα παράγοντα που παρέχει αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη·

83.  υπενθυμίζει την ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996) προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η παρεχόμενη ανθρωπιστική βοήθεια και προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πλήττονται από συγκρούσεις ή από καταστροφές φυσικής ή ανθρώπινης προέλευσης·

84.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία της με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και με τις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας, αποβλέποντας σε μια μακρόπνοη πολιτική σταθερότητα και στην επίλυση των γενεσιουργών αιτίων των σημερινών συγκρούσεων·

85.  επαινεί την Επιτροπή για την έμφαση που αποδίδει στην πολιτική γειτονίας αλλά υπογραμμίζει ότι η πολιτική αυτή οφείλει να αποκτήσει πιο πολιτικό περιεχόμενο που θα συνδυάζει ιδίως αυξημένη χρηματοδοτική συνδρομή, ενισχυμένη στήριξη στη δημοκρατία, πρόσβαση στην αγορά και βελτιωμένη κινητικότητα·

86.  τονίζει ότι η προαγωγή και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να αποτελεί κεντρικό κοινό παρονομαστή στο σύνολο των πολιτικών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να μην αμελήσει την σημασία που έχει η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της άσκησης αντιτρομοκρατικής πολιτικής· προτρέπει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να προωθεί ενεργά την αποτελεσματική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω όλων των συμφωνιών και ιδίως εκείνων στον τομέα του εμπορίου, του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας αλλά και μέσω των συμφωνιών σύνδεσης που υπογράφει η ΕΕ· επισημαίνει συγκεκριμένα την λεγόμενη «δημοκρατική ρήτρα» και το άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού·

87.  τονίζει ότι οι αδιάκοπες και ολοένα αυξανόμενες απειλές κατά της ασφάλειας πέραν των συνόρων της Ένωσης μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς μόνον με σύσφιγξη της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ·

88.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες που θα κάνουν πραγματικότητα μια γνήσια, ισχυρή και καθόλου περίπλοκη ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού εξοπλισμού, ούτως ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των προϋπολογισμών τους στα πεδία της άμυνας και της ασφάλειας και να καταστούν δυνατά τα πρώτα απτά βήματα για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης·

89.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει την ανακοίνωσή της σχετικά με το σχέδιο για την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την επακολούθηση και την ενσωμάτωση του Θεματολογίου για το 2030 στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

90.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις σε σχέση με την επανεξέταση της ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη·

91.  παροτρύνει την Επιτροπή να δρομολογήσει το πρόγραμμα δράσης για την Παγκόσμια Υγεία, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη επιδημιών όπως αυτή του ιού Έμπολα· ζητεί, επίσης, από την Επιτροπή, να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

Μια Ένωση πολιτών και δημοκρατικής συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς

92.  τονίζει ότι πολλοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την αίσθηση ότι οι φωνές τους δεν ακούγονται από τα θεσμικά όργανα· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίζει με την προσήκουσα σοβαρότητα τις παρεμβάσεις των πολιτών και να παρέχει ολοκληρωμένες και επαρκείς απαντήσεις σε αυτά που ρωτούν με τις αναφορές τους·

93.  επισημαίνει τα αυξανόμενα ποσοστά συμμετοχής των πολιτών μέσω αναφορών, Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών και δημοψηφισμάτων επί ευρωπαϊκών ζητημάτων· εισηγείται στην Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο και την αναγκαιότητα της συμμετοχής των πολιτών·

94.  επισημαίνει ότι, στις 30 Απριλίου 2014, η ΕΕ υπέγραψε την Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κατοχυρωμένα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έργα για άτομα με μειωμένη όραση· επισημαίνει εντούτοις ότι η ΕΕ δεν έχει προβεί σε κύρωση της Συνθήκης· καλεί την Επιτροπή να προτρέψει τα κράτη μέλη προκειμένου να υπογράψουν την Συνθήκη αυτή·

Πολιτισμός και καλύτερη επικοινωνία

95.  παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει και να χρηματοδοτήσει πλήρως το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», τα οποία έχουν μείνει πίσω από την άποψη των προβλεπόμενων στο ΠΔΠ υποχρεώσεων·

96.  παροτρύνει την Επιτροπή να θέσει την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMS) σε εκείνο το επίπεδο που καθιστά δυνατή την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών χασμάτων που παρατηρούνται στον τομέα·

97.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι εκπαιδευτικές ανάγκες που δημιουργεί η τρέχουσα προσφυγική και ανθρωπιστική κρίση· παρατηρεί ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει την διαμόρφωση, από κοινού με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, του μηχανισμού αναγνώρισης προσόντων για πρόσφυγες και τούτο προκειμένου να μπορέσουν να αρχίσουν να συμβάλουν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία το συντομότερο δυνατό μετά την άφιξή τους στην ΕΕ· προϋποθέτει επίσης την θέσπιση προγραμμάτων κατάρτισης δασκάλων που θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά συστήματα χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς·

_____________________

98.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.