Menettely : 2016/2773(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0885/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0885/2016

Keskustelut :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0312

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 216kWORD 104k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0885/2016
4.7.2016
PE585.324v01-00
 
B8-0885/2016

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen mukaisesti


komission vuoden 2017 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2016/2773(RSP))


Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2017 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2016/2773(RSP))  
B8-0885/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista(1) ja erityisesti sen liitteen 4,

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä,

–  ottaa huomioon valiokuntien puheenjohtajakokouksen yhteenvetokertomuksen, jossa esitetään valiokuntien näkökulmasta tätä päätöslauselmaa täydentäviä näkökohtia ja joka komission olisi otettava asianmukaisesti huomioon laatiessaan vuoden 2017 työohjelmaansa ja hyväksyessään sen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan,

A.  toteaa, että komission tehtävänä on edistää unionin yleistä etua, tehdä tätä koskevia aloitteita, varmistaa perussopimusten noudattaminen, valvoa unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa, olla sitoutunut soveltamaan oikeusvaltioperiaatetta, joka perustuu unionin perusarvoihin ja muodostaa perustan sille, että eurooppalaiset voivat elää rauhassa yhdessä, hoitaa yhteensovitus-, täytäntöönpano- ja hallinnointitehtäviä ja tehdä lainsäädäntöaloitteita;

B.  toteaa, että EU on kärsinyt pitkästä talouskriisistä ja siihen liittyvästä hitaasta kasvusta sekä uusien työpaikkojen ja investointien puutteesta ja että kriisistä ei päästä eroon, jos Euroopan integraatiota ei syvennetä merkittävästi aina, kun se on perusteltua, mikä koskee erityisesti sisämarkkinoita ja talous- ja rahaliittoa ja sen demokraattisen valvonnan ja vastuullisuuden lisäämistä;

C.  katsoo, että kestävyys ja talouskasvu ovat sovitettavissa yhteen ja ne voivat vahvistaa toisiaan, ja kehottaa komissiota tekemään kestävyydestä työllisyyden ja kasvun ohjelmansa kulmakiven;

OSA 1: Horisontaalit toimet

1.  suhtautuu myönteisesti neuvoteltuun toimielinten väliseen sopimukseen paremmasta lainsäädännöstä ja erityisesti vaikutustenarviointien parantamista koskeviin toimielinten sitoumuksiin, asetusten käyttöön direktiivien asemesta ja päättymislausekkeiden käyttöön, jotta varmistetaan, että EU:n säädöksiä tarkistetaan säännöllisesti; odottaa sen vuoksi kiinnostuneena komission kertomusta unionin lainsäädännön soveltamisesta ja erityisesti sen arviota direktiivien siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä, mukaan luettuna jäsenvaltioiden velvollisuus tehdä kaikista täydentävistä elementeistä (ylisääntely) selkeästi tunnistettavia EU:n tulostaulujen kautta, ja kehottaa puuttumaan aktiivisemmin tapauksiin, joissa direktiivit on saatettu puutteellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja seuraamaan tarkasti olemassa olevan lainsäädännön valvontaa ja täytäntöönpanoa;

2.  kehottaa soveltamaan REFIT-ohjelmaa olemassa olevaan lainsäädäntöön ja korostaa, että lainsäädännön on oltava digitaalisesti tarkoitukseen sopivaa;

OSA 2: Alakohtaiset toimet

Eurooppalainen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka ja rajaturvallisuus

3.  kehottaa tekemään erillisen ehdotuksen humanitaarisista viisumeista Schengen-aluetta varten;

4.  kehottaa harjoittamaan taloudellisista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa koskevaa asianmukaista EU:n politiikkaa, joka perustuu opiskelijoille ja tutkijoille sekä korkeasti koulutetuille työntekijöille tarkoitettuihin nykyisiin välineisiin, siten että luodaan Schengen-alueen työ- ja oleskelulupa kolmansista maista tulevia vähän koulutettuja ja kouluttamattomia työntekijöitä varten;

5.  kehottaa laatimaan täytäntöönpano- ja seurantakertomuksia EU:n raja- ja rannikkovartioston sekä Schengen-alueen toiminnasta;

Oikeuden, turvallisuuden ja perusoikeuksien alue

Oikeusasiat

6.  kehottaa jälleen kerran komissiota tekemään EU:n hallintolainsäädäntöä koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jolla taataan avoin, tehokas ja riippumaton eurooppalainen hallinto, ja ottamaan asianmukaisesti huomioon parlamentin ehdotuksen tätä koskevasta EU:n asetuksesta;

7.  suhtautuu myönteisesti tulevaan ehdotukseen Bryssel II A -asetuksen tarkistamisesta ja kehottaa komissiota noudattamaan asetettua määräaikaa; korostaa, että tämä lainsäädäntö on äärimmäisen tärkeää asioissa, jotka koskevat jäsenvaltioiden välisiä lainvalintakysymyksiä perheoikeuden alalla erityisesti lasten huoltajuuskysymysten ja kansainvälisten lapsikaappausten osalta;

8.  kehottaa komissiota ehdottamaan haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelua koskevaa EU:n sääntelykehystä, jotta voidaan yhdenmukaistaa erilaiset kansalliset toimenpiteet, jotka koskevat luonnollisia henkilöitä, jotka eivät pysty huolehtimaan henkilökohtaisista asioistaan tai omaisuudestaan; pitää tässä suhteessa valitettavana vuonna 2008 annettua parlamentin suositusta(2) haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten rajat ylittävästä suojelusta;

9.  kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuuksia yhdenmukaistaa väärinkäytösten paljastajien suojelu EU:n tasolla;

Turvallisuus

10.  kehottaa komissiota varmistamaan vuosia 2015–2020 koskevan Euroopan turvallisuusagendan ja sen tehokkaan ja koordinoidun täytäntöönpanon sekä sen prioriteetit terrorismin ja rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden sekä verkkorikollisuuden alalla ja keskittymään tehokkaisiin turvallisuusalan tuloksiin; toistaa kehotuksensa toteuttaa perusteellinen arviointi, jossa keskitytään voimassa olevien asiaan liittyvien EU-välineiden operatiiviseen vaikuttavuuteen ja jäljellä oleviin puutteisiin tällä alalla ennen uusien lainsäädäntöehdotusten antamista Euroopan turvallisuusohjelman puitteissa; pitää tässä yhteydessä valitettavana kyseisen ohjelman osana tehtyjen useiden ehdotusten vaikutustenarvioinnin järjestelmällistä puuttumista;

11.  kehottaa komissiota ehdottamaan lainvalvontatietojen vaihtoa sekä jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen välistä operatiivista yhteistyötä tehostavaa laaja-alaista säädöstä, joka perustuu sen tiedonantoon rajaturvallisuutta ja sisäistä turvallisuutta tukevista vahvemmista ja älykkäämmistä tietojärjestelmistä ja jonka tarkoituksena on varmistaa vakavaa rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa koskeva pakollinen tietojen vaihto; kehottaa komissiota tässä yhteydessä tekemään lainsäädäntöehdotuksen toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä annetun asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta kuulutuskriteereiden yhdenmukaistamiseksi ja terrorismirikoksista tai muista vakavista kansainvälisisistä rikoksista tuomittuja tai epäiltyjä henkilöitä koskevien kuulutusten antamisen määräämisestä pakollisiksi;

12.  kehottaa komissiota esittämään ilman aiheetonta viivytystä muutosta uuteen Europolin perustamisasetukseen, jotta voidaan kehittää aidot eurooppalaiset tutkintavalmiudet, antaa virastolle oikeudellinen toimivalta pyytää rikostutkinnan aloittamista ja edistää tietojen vaihtoa ja jakamista EU:n tasolla;

13.  kehottaa komissiota ottamaan käyttöön asiantuntemusta sekä teknisiä ja taloudellisia resursseja, jotta EU:n tasolla voidaan varmistaa parhaiden käytänteiden koordinointi ja vaihto torjuttaessa väkivaltaiseen ääriliikehdintään ja terrorismiin liittyvää propagandaa ja terroristijärjestöjen radikaaleja verkostoja sekä värväystoimintaa verkossa ja sen ulkopuolella keskittyen erityisesti ehkäisy-, integrointi- ja sopeutumisstrategioihin sekä sukupuolten tasa-arvon täsmälliseen valtavirtaistamiseen;

14.  korostaa, että kaikki ehdotetut lainvalvontatoimet, joilla rajoitetaan yleisölle tarkoitetun viestin välittämistä verkossa tai muuten sen yleiseen tietoisuuteen saattamista tai jolla pyritään sieppaamaan henkilökohtaisia viestejä, on rajoitettava siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista sekä sovellettavissa ennalta hankitun oikeuden luvan perusteella; kehottaa komissiota jatkamaan ja tehostamaan pyrkimyksiään parantaa menetelmiä, joiden avulla voidaan paljastaa verkossa toimivat hyväksikäyttäjät ja suojella lapsia heiltä;

15.  suhtautuu myönteisesti EU:n tietosuojapaketin hyväksymiseen ja kehottaa komissiota varmistamaan tämän uuden henkilötietojen suojaa koskevan EU:n lainsäädäntökehyksen nopean ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon; suhtautuu myönteisesti EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojaa koskevan kattavan puitesopimuksen laatimiseen, mutta on huolestunut siitä, että siinä ei noudateta EU:n primaari- ja sekundaarilainsäädäntöä, ja pyytää EU:n tuomioistuinta antamaan lausunnon ennen sopimuksen tekemistä; suhtautuu myönteisesti safe harbor ‑järjestelmän korvaavaan Privacy Shield -järjestelyyn, mutta katsoo, että Privacy Shield ei ole vielä täysin ”Schrems-tuomion” mukainen ja että EU:n lainsäädännön ja oikeuskäytännön täysimääräisen noudattamisen vuoksi tarvitaan lisätoimenpiteitä;

Perusoikeudet

16.  kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevaksi sopimukseksi niiden linjojen mukaisesti, jotka parlamentti vahvistaa tulevassa lainsäädäntöä koskevassa oma-aloitteisessa mietinnössä;

17.  kehottaa jälleen komissiota tekemään parhaansa horisontaalisen syrjinnän torjuntaa koskevan direktiiviehdotuksen käsittelyn jatkamiseksi; kehottaa sitä päivittämään hlbti-henkilöiden tasa-arvon edistämistä koskevan luettelonsa siten, että siinä esitetään kokonaisvaltainen EU:n kannanotto hlbti-ihmisten kokemiin perusoikeuksien loukkauksiin laatimalla homofobian sekä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastainen EU:n toimintasuunnitelma;

18.  rohkaisee komissiota jatkamaan toimiaan EU:n Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymisen eteenpäin viemiseksi ottaen huomioon unionin tuomioistuimen lausunnon asiasta sekä ratkaisemaan jäljellä olevat liittymistä koskevat oikeudelliset haasteet; kehottaa komissiota etsimään pikaisesti ratkaisuja kahteen ongelmallisimpaan yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP) liittyvään kysymykseen, nimittäin keskinäiseen luottamukseen ja tuomioistuinvalvontaan;

19.  kehottaa laatimaan naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan vahvan erillisen strategian, joka korvaa vuosia 2010–2015 koskeneen naisten ja miesten tasa-arvostrategian; suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, että EU ratifioi Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus), minkä tarkoituksena on varmistaa yleissopimuksen asianmukainen ja tehokas soveltaminen ja velvoittaa jäsenvaltiot keräämään ja jakamaan tietoja, joita tarvitaan tehokkaiden toimintalinjojen kehittämistä ja tiedotuskampanjoja varten;

Talous- ja rahaliitto, kasvu ja investoinnit

20.  suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen parlamentin kanssa tehtävän yhteistyön lisäämisestä kilpailun alalla; kehottaa komissiota jatkamaan ja vahvistamaan kyseistä käytäntöä ja harkitsemaan yhteispäätösvaltuuksien myöntämistä parlamentille kilpailupolitiikan alalla erityisesti silloin, kun kyseessä ovat perusperiaatteet ja sitovat suuntaviivat;

21.  kehottaa komissiota tekemään hyvin nopeasti konkreettisia vähittäisrahoituspalvelujen alaa koskevia ehdotuksia ja ottamaan huomioon, että vähittäisrahoitusalan olisi toimittava EU:ssa kansalaisten etujen mukaisesti ja tarjottava entistä parempia tuotteita ja enemmän valinnanvaraa markkinoilla;

22.  kehottaa komissiota toteuttamaan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa tehokkaita toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön maakohtaiset suositukset ja rakenteelliset uudistukset talouksiensa uudistamiseksi, kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä eriarvoisuuden ja epätasapainon torjumiseksi;

23.  kehottaa perustamaan eurooppalaisen velanlunastusrahaston, joka perustuu ehdollisuuteen;

24.  kehottaa komissiota virtaviivaistamaan ja kodifioimaan EU:n roolista kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä 12. huhtikuuta 2016 annetun parlamentin päätöslauselman(3) mukaisesti EU:n edustusta monikansallisissa organisaatioissa ja elimissä, jotta unionin mukanaolo kyseisissä elimissä olisi avoimempaa, rehellisempää ja vastuullisempaa ja jotta unionin vaikutusvalta kasvaisi ja sen mahdollisuudet edistää demokraattisen prosessin tuloksena syntynyttä lainsäädäntöään paranisivat;

Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen

25.  toteaa, että vaikka monivuotista rahoituskehystä on toteutettu vasta kahden vuoden ajan, se on jo saavuttanut rajansa; katsoo, että ilman monivuotisen rahoituskehyksen kattavaa väliarviointia Euroopan unionin talousarviolla ei voida vastata lisärahoitustarpeisiin eikä uusiin poliittisiin prioriteetteihin eikä myöskään välttää maksukriisin syntymistä;

26.  kehottaa komissiota laatimaan oikeudellisen velvoitteensa vuoksi väliarvioinnin monivuotisen rahoituskehyksen toiminnasta vuoden 2016 loppuun mennessä; kehottaa sitä liittämään tähän talousarvion uudelleentarkasteluun vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1311/2013 tarkistamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jotta voidaan välttää uuden maksukriisin syntyminen ja ottaa käyttöön täydentäviä taloudellisia resursseja ja jotta unioni voi vastata uusiin sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin;

27.  katsoo, että nuorisotyöllisyysaloite on erittäin tärkeä torjuttaessa nuorisotyöttömyyttä, joka on edelleen korkeimmalla tasollaan EU:ssa; palauttaa mieliin, että uusia sitoumuksia ei ole osoitettu nuorisotyöllisyysaloitetta varten EU:n talousarviossa vuodeksi 2016, koska varat on hyödynnetty kokonaan; kehottaa komissiota sisällyttämään tämän ohjelman jatkamisen EU:n talousarvioon vuodeksi 2017;

28.  panee merkille Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) merkittävän kielteisen vaikutuksen EU:n talousarvioon, Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) rahoituksen merkittävät leikkaukset mukaan luettuina; kehottaa komissiota varmistamaan, että ESIR-rahoitetuissa hankkeissa keskitytään entistä voimakkaammin pk-yrityksiin, niissä otetaan entistä enemmän riskejä ja niihin liittyy suurempia strategisia etuja; on huolestunut Horisontti 2020 ‑ohjelman ja CEF-välineen mukaisten hankkeiden alhaisesta onnistumisasteesta, mikä johtuu riittämättömästä rahoituksesta, ja kehottaa komissiota palauttamaan niiden rahoitustason;

29.  korostaa, että muuttoliikkeestä ja pakolaiskriisistä johtuvia lisärahoitustarpeita (otsakkeet 3 ja 4) ei saisi rahoittaa olemassa olevien ohjelmien kustannuksella, ja kehottaa kasvattamaan uutta hätätilanteen tukivälinettä uuden rahoituskehyksen joustovälineen muodossa; odottaa komission tekevän asianmukaisia ehdotuksia tässä suhteessa;

Koheesiopolitiikka

30.  kehottaa komissiota säilyttämään koheesiovarojen sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen varojen jakamisen monivuotisessa rahoituskehyksessä vuonna 2013 päätetyllä tasolla; katsoo sen vuoksi, että teknisessä mukautuksessa olisi vältettävä koheesiopolitiikan määrärahojen vähentämistä, koska se on tärkeä kasvun ja työpaikkojen luomisen, EU:n yhteenkuuluvuuden varmistamisen sekä erityisesti pk‑yritysten, innovoinnin ja tutkimuksen sekä vähähiilisen talouden ja kaupunkipolitiikan kannalta;

31.  kehottaa komissiota koordinoimaan kaupunkeja koskevaa EU:n toimintaohjelmaa ja näin varmistamaan johdonmukaiset ja yhtenäiset toimintapoliittiset ratkaisut, joita kaupungit tarvitsevat unionin tasolla, sekä takaamaan yhteyden paremman sääntelyn suunnitelmaan; kehottaa komissiota vahvistamaan kaupunkialueille merkityksellisiä kysymyksiä koskevaa sisäistä koordinointiaan ja esimerkiksi laajentamaan vaikutustenarviointeja koskevaa välinettä niin, että kaupunkiulottuvuus otetaan mukaan entistä järjestelmällisemmin;

32.  kehottaa komissiota kehittämään ja panemaan täytäntöön toimia, joilla poistetaan aidosti pullonkaulat, jotka estävät edistymisen tämän päivän tärkeimpiin kaupunkeja koskeviin haasteisiin vastaamisessa; katsoo, että aidosti laaja-alainen kaupunkiulottuvuuden ankkurointi EU:n päätöksentekoprosessiin (kaupunkeja koskeva valtavirtaistaminen) on tarpeen ja että sitä on sovellettava kaikkeen asiaan liittyvään EU:n politiikkaan ja lainsäädäntöön alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa noudattaen;

Työpaikkojen luominen sekä turvallinen ja terveellinen työympäristö

33.  kehottaa komissiota seuraamaan nuorisotyöllisyyden ja työpaikkojen luomisen edistämistä koskevaa jäsenvaltioiden varojen käyttöä, jotta erityisesti alueilla, joilla on korkea työttömyys, voidaan varmistaa tehokkuus nuorisotyöllisyysaloitteen ja ESIRin mukaisilla investoinneilla ja toteuttamalla EIP:n rahoittamia ohjelmia; kehottaa toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä, joilla edistetään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien (NEET) peruskoulutusta; kehottaa lisäksi komissiota myöntämään riittävästi varoja oppisopimuskoulutettavien ja ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden liikkuvuutta varten ja tekemään ehdotuksia yli 50-vuotiaiden henkilöiden työllistymisen helpottamiseksi;

34.  kehottaa komissiota esittämään vihreän kirjan eriarvoisuudesta ja siitä, miten se haittaa talouden elpymistä; rohkaisee sitä tarkastelemaan ja arvioimaan tätä kysymystä ensimmäisenä askeleena kohti poliittisten ratkaisujen ehdottamista ja ryhtymään välittömiin toimiin tämän suuntauksen kääntämiseksi;

35.  kehottaa komissiota hyödyntämään tähän mennessä toteutuneita jäsenvaltioiden myönteisiä saavutuksia ja jatkamaan työskentelyään työntekijöiden taloudellista osallistumista koskevan mahdollisen eurooppalaisen mallin puolesta työttömyyttä ehkäisevänä ja yrittäjyyteen kannustavana keinona;

36.  kehottaa komissiota edistämään pakolaisten sosiaalista osallisuutta ja heidän integroitumistaan työmarkkinoille erityisesti kielenopetuksen sekä pätevyyksien ja taitojen vastaavuuden tunnustavan mekanismin avulla; katsoo, että nämä toimenpiteet olisi myös ulotettava tavallisiin maahanmuuttajiin jäsenvaltioissa;

37.  kehottaa komissiota toteuttamaan uuden osaamisen ohjelman puitteissa lisätoimenpiteitä, kuten pakollinen työssäoppiminen sekä jäsenvaltioiden ja työmarkkinasidosryhmien välinen koordinoitu vuoropuhelu erityisesti yrityksissä ja koulutusaloilla, jotta voidaan varmistaa, että korostetaan taitoihin sekä taitojen ja työpaikkojen yhteensovittamiseen EU:n työmarkkinoilla liittyviä tulevia tarpeita;

38.  kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki asianmukaiset mekanismit nuorten liikkuvuuden lisäämiseksi, oppisopimukset mukaan luettuina, keinona puuttua taitojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuteen työmarkkinoilla ja parantaa työllistymismahdollisuuksien hyödyntämistä;

39.  kehottaa komissiota seuraamaan jäsenvaltioiden ensimmäisiä edistysaskeleita lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun direktiivin täytäntöönpanossa;

Väestörakenteen muutoksen vaikutusta käsittelevä strategia

40.  kehottaa laatimaan jäsennellyn, pitkän aikavälin EU:n strategian, jossa käsitellään väestörakenteen muutoksen tuomia haasteita, sillä kaikissa jäsenvaltioissa väestö ikääntyy yhä nopeammin; kehottaa komissiota tässä yhteydessä tutkimaan laajasti tulevia EU:n työmarkkinoiden osaamisvajeita sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuksia ja tarkastelemaan perusteellisesti, miten tällaisia ongelmia voitaisiin ratkaista EU:ssa muun muassa ennakoimalla kohdennetusti tulevia osaamistarpeita, sovittamalla osaaminen ja työmarkkinoilla avoinna olevat työpaikat entistä paremmin yhteen ja lisäämällä työvoiman liikkuvuutta entisestään;

Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat

41.  suhtautuu myönteisesti rajat ylittävien verkkopalveluiden siirrettävyyden varmistamista sisämarkkinoilla koskevaan komission ehdotukseen, joka on ensimmäinen ja tärkeä askel siihen suuntaan, että kansalaisilla on mahdollisuus käyttää laillisesti hankittua verkkosisältöä missä päin Eurooppaa tahansa;

42.  pitää myönteisenä pyrkimyksiä EU:n teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittämiseksi ja uudistamiseksi erityisesti tekijänoikeuksien alalla, jotta se olisi digitaalisen aikakauden mukaista ja helpottaisi luovan sisällön saatavuutta yli rajojen ja jotta luodaan oikeusvarmuutta ja suojellaan samalla tekijöiden ja esittäjien oikeuksia; kehottaa komissiota perustamaan kaikki tekijänoikeuksien uudistamista koskevat lainsäädäntöaloitteet riippumattomaan näyttöön vaikutuksista, jotka kohdistuvat kasvuun ja työpaikkoihin etenkin tämän alan pk-yrityksissä, sekä tiedon ja kulttuurin saatavuuteen sekä mahdollisiin kustannuksiin ja hyötyihin ja varmistamaan asianmukaisen korvauksen sekä torjumaan digitaalista piratismia, joka vaikuttaa luovien alojen ja kulttuurialan arvoon ja työllisyyteen; katsoo, että tekijänoikeuden olisi säilytettävä ensisijainen tehtävänsä, jolla tekijöille annetaan mahdollisuus hyötyä omasta työstään sitä käyttävien ihmisten avulla; korostaa, että nykyaikaistamista tai uudistamista koskevilla ehdotuksilla ei saisi vaarantaa perinteisten menetelmien tärkeää panosta alueellisen ja eurooppalaisen kulttuurin edistämisessä;

43.  suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen digitaalista sisältöä sekä tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevista sopimuksista; odottaa kiinnostuneena REFIT-toimien tuloksia erityisesti kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevan direktiivin osalta ja korostaa sen tavoitteita yhdenmukaistaa verkkomyyntiä ja verkon ulkopuolista myyntiä koskevat säännöt;

44.  pyytää uudelleen ehdotuksia, joilla pyritään kehittämään kulttuuri- ja luovien alojen mahdollisuuksia lisätä työllisyyttä ja kasvua; korostaa tässä yhteydessä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvomisen merkitystä ja kehottaa komissiota ryhtymään jatkotoimiin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien rikkomusten torjuntaohjelmansa johdosta, myös tarkistamalla teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvonnasta annettua direktiiviä, joka on jäänyt jälkeen digitaaliajasta ja on tehoton verkossa tapahtuvien rikkomusten torjumisessa; kehottaa myös toteuttamaan toimia, joilla seurataan maksunpalautusjärjestelmiä ja niihin liittyviä järjestelmiä koskevaa vihreää kirjaa siinä yhteydessä, että mahdollisesti otetaan käyttöön EU:n laajuinen oikeus periä takaisin varoja, joilla asiakas on tietämättään ostanut väärennettyjä tuotteita; kehottaa komissiota lujittamaan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen toimintavaltuuksia ja pitää myönteisenä sen päätöstä luoda teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvonnan asiantuntijaryhmä;

45.  kehottaa komissiota varmistamaan internetin säilyminen avoimena, puolueettomana, suojattuna ja osallistavana foorumina, jolla edistetään viestintää, tuotantoa, osallistumista ja luovuutta, sekä kulttuurisen monimuotoisuuden ja innovaation tarjoajana; palauttaa mieliin, että tämä on kaikkien EU:n kansalaisten ja kuluttajien etujen mukaista ja edistää eurooppalaisten yritysten menestystä maailmanlaajuisesti; korostaa tarvetta varmistaa verkkoneutraaliuden periaatteen kurinalainen soveltaminen sellaisena kuin se on hyväksytty Euroopan yhteenliittämistä koskevassa paketissa;

46.  kehottaa komissiota pidättymään jakamistalouden tarpeettomasta sääntelystä; palauttaa mieliin, että jakamistaloudessa jälkikäteen toteutettavat korjaustoimet ovat usein tehokkaampia kuin ennakkosääntely; pyytää sen vuoksi komissiota suojelemaan internetin avoimuutta, perusoikeuksia, oikeusvarmuutta ja innovointia, jotta säilytetään olemassa oleva välittäjien rajoitettua vastuuta koskeva oikeudellinen järjestely ja edistetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä jakamistalouden olemassa oleviin esteisiin puuttumisessa;

47.  palauttaa mieliin sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmassa tehdyt sitoumukset ”lähtökohtaisesti digitaalinen” tai ”yhden kerran” -periaatteiden täytäntöönpanemiseksi sen omassa toiminnassaan; kehottaa esittämään yrityksiä koskevan ”yhden kerran” ‑periaatteen kokeiluhankkeen lisäksi tässä yhteydessä kansalaisia koskevan aloitteen rajat ylittävässä ympäristössä;

48.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhtä kaikenkattavaa portaalia koskevan ehdotuksen (joka on määrä tehdä vuonna 2017) sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöä yrityksen koko elinkaaren ajan helpottavan ehdotetun aloitteen keskiössä ovat sähköisen henkilökortin ja sähköisen allekirjoituksen käyttö muodossa, joka on oletusarvoisesti yhteentoimiva ja rajat ylittävä;

Sisämarkkinat

49.  kehottaa komissiota julkaisemaan sisämarkkinoiden yhdentymistä ja kilpailukykyä koskevan vuosikertomuksen osana eurooppalaista ohjausjaksoa ja esittämään suosituksia, joissa keskitytään sisämarkkinoiden esteiden poistamiseen maakohtaisissa suosituksissa;

50.  kehottaa komissiota edistämään rajat ylittävää digitaalisen sisällön saantia, tarkistamaan vastavuoroista tunnustamista koskevaa asetusta ja päivittämään pk-yrityksiä tukevaa aloitetta;

51.  korostaa tarvetta vähentää säänneltyjen ammattien määrää sisämarkkinoilla poistamalla ammattipätevyyksiä koskevia tarpeettomia vaatimuksia; kehottaa komissiota esittämään palvelupassia koskevan ehdotuksen;

52.  kehottaa komissiota parantamaan palveludirektiivin mukaista ilmoitusmenettelyä ja parantamaan olemassa olevia tuoteyhteyspisteitä ja keskitettyjä yhteyspisteitä sekä virtaviivaistamaan ehdotettua kaikenkattavaa portaalia;

53.  kehottaa komissiota varmistamaan palveludirektiivin, julkisia hankintoja koskevan direktiivin sekä maksuviivästyksiä koskevan direktiivin täysimääräisen ja nopean täytäntöönpanon;

Horisontti 2020

54.  kehottaa komissiota suorittamaan Horisontti 2020 -tutkimusohjelman järkevän väliarvioinnin; katsoo, että tässä arvioinnissa olisi otettava huomioon parlamentin suositukset sekä poliittiset prioriteetit, siinä on kerrottava EU:n rahoittaman tutkimuksen laajemmasta vaikutuksesta ja käsiteltävä synergiavaikutuksia EU:n muiden rahoitusvälineiden välillä ottaen huomioon esimerkiksi koheesiopolitiikan rahastot, yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma (COSME) sekä Horisontti 2020 -ohjelma; katsoo, että suureen infrastruktuuriin kohdistuvien pitkän aikavälin sijoitusten tulisi käsittää työpaikkojen luominen;

Energiaunioni, ilmastonmuutospolitiikka ja ympäristö

55.  pitää edelleen tärkeänä oikeudellisesti sitovan, vuosia 2014–2020 koskevan seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman täysimääräistä toteutusta ja odottaa komission varmistavan, että vuoden 2017 työohjelmassa otetaan huomioon toimintaohjelman tavoitteet asettamalla kestävyys keskeiselle sijalle talouspolitiikassa ja ottamalla mukaan erityinen toimintaohjelman täytäntöönpanoa koskeva otsake; kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseksi EU:n politiikkaan;

56.  katsoo, että joulukuussa 2015 tehty oikeudellisesti sitova Pariisin sopimus asettaa kansainvälisesti sovituksi pitkän aikavälin tavoitteeksi maapallon lämpenemisen rajoittamisen, mikä ohjaa globaaleja sijoituksia siirtymiseen kohti puhdasta energiantuotantoa, ja jos siihen liitetään tehokkaita toimia, tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen ja kestävään kehitykseen unionissa;

57.  kehottaa komissiota ehdottamaan unionin laajuisia toimia, joilla täydennetään EU:n sitoutumista omien kasvihuonekaasupäästöjensä 40 prosentin vähentämiseen Pariisin sopimuksen mukaiseen vuoden 2018 yleiseen arviointiin mennessä; kehottaa myös komissiota valmistelemaan päästöjen nollaamista vuosisadan puoliväliin mennessä koskevan strategian Pariisin sopimuksessa asetettuja tavoitteita vastaavalla tavalla ja kehottaa soveltamaan välitavoitteita EU:n ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi kustannustehokkaalla tavalla; kehottaa lisäksi komissiota arvioimaan EU:n nykyisen politiikan johdonmukaisuutta Parisiin sopimuksen tavoitteisiin nähden, mukaan lukien EU:n talousarvio ja fossiilisten polttoaineiden tuen asteittainen lopettaminen; kehottaa komissiota ehdottamaan toimia, joiden avulla voidaan siirtyä hallitusti vähähiiliseen talouteen, jotta voidaan lieventää paljon hiilipäästöjä aiheuttavan finanssivarallisuuden systeemisiä taloudellisia riskejä;

58.  tukee voimakkaasti kiertotalouden esityslistaa ja kehottaa komissiota etenemään viipymättä toimintasuunnitelmaan sisältyvien aloitteiden toteutuksessa ja ottamaan huomioon merkittävän taloudellisen ja ympäristöön liittyvän edun, joka voidaan saavuttaa tämän alan päättäväisillä ja hyvin koordinoiduilla toimilla; kehottaa komissiota toteuttamaan vankan kehyksen, jonka avulla voidaan seurata ja tarkastella toimintasuunnitelman toteutuksen edistymistä ja siirtymää kohti kiertotaloutta jäsenvaltioissa erityisesti EU:n talouden ohjausjakson yhteydessä;

59.  kehottaa komissiota seuraamaan nopeasti biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n vuoden 2020 strategian puolivälin tarkastelun johtopäätöksiä ja käsittelemään tarkastelussa esiin tuotuja nykyisen politiikan puutteita strategian epäonnistumisen välttämiseksi; kehottaa ottamaan tässä yhteydessä huomioon jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet ja tarpeen tukea entistä parempaa ja kattavampaa täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden tasolla;

60.  kehottaa komissiota erilaisten energiaunionia, energiatehokkuutta, markkinoiden rakennetta, uusiutuvaa energiaa ja muita energiaan liittyviä kysymyksiä koskevien lainsäädäntöehdotusten ja tiedonantojen jälkeen keskittymään sen varmistamiseen, että jäsenvaltiot toteuttavat nämä ehdotukset ja tiedonannot täysimääräisesti; katsoo, että todellisen energiaunionin aikaansaamiseksi komission on aloitettava rikkomismenettelyt, jos oikeudellisia velvoitteita ei selvästikään noudateta;

61.  kehottaa komissiota suorittamaan Horisontti 2020 -ohjelman mielekkään väliarvioinnin ottaen huomioon parlamentin suosituksen ja poliittiset prioriteetit, raportoimaan laajemmasta vaikutuksesta EU:n rahoittamaan tutkimukseen ja tarkastelemaan synergiavaikutuksia EU:n muiden rahoitusvälineiden kanssa;

62.  kehottaa komissiota noudattamaan välittömästi unionin tuomioistuimen tuomiota asiassa T-521/14 hormonaalisista haitta-aineista EU:n hyväksytyn lainsäädännön mukaisesti;

Yhdennetty ja tehokas liikenneala

Lentoliikenne

63.  kehottaa komissiota aloittamaan ja saattamaan nopeasti päätökseen käynnissä olevat ja uudet ilmailusopimuksia koskevat sopimusneuvottelut kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan välttää unionin ilmailualan toiminnan estyminen ja luoda yhtäläiset toimintaedellytykset; kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä neuvoston kanssa, jotta voidaan edetä lukuisissa asioissa, joiden käsittely neuvostossa on edelleen pysähdyksissä (matkustajien oikeudet, yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, lentoasemien lähtö- ja saapumisajat);

Raideliikenne

64.  kehottaa komissiota varmistamaan lisätoimien avulla EU:n tähänastisen ja uuden raideliikennettä koskevan lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon yhä pirstoutuneen markkinatilanteen korjaamiseksi, sillä se hidastaa merkittävästi etenemistä kohti asianmukaista ja tehokasta Euroopan yhtenäistä rautatieliikennealuetta;

Maantieliikenne

65.  kehottaa varmistamaan tieliikenteen toimivat sisämarkkinat tarkistamalla eurovinjettidirektiiviä sekä siihen liittyvää kehystä, jolla edistetään unionin sähköisiä tietulleja sekä oikeudenmukaista ja tehokasta hinnoittelua; vaatii myös tarkistamaan asetusta (EY) N:o 561/2006 rekka- ja linja-autonkuljettajien lepo- ja ajoajoista nykyisten sääntöjen mukauttamiseksi ja tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaistamiseksi eri jäsenvaltioissa;

Multimodaalinen liikenne

66.  kehottaa komissiota tukemaan edelleen digitalisaation ja automatisaation kehittämistä kaikissa liikennemuodoissa, jotta voidaan käyttää entistä tehokkaammin nykyistä infrastruktuuria, parantaa toiminnan turvalisuutta, vähentää hallinnollista rasitetta (esim. "sininen vyöhyke" ja e-CMR-järjestelmä) ja edistää liikenteen hiilipäästöjen vähentämistä; katsoo, että tähän olisi pyrittävä esimerkiksi kehittämällä vaihtoehtoisia voimanlähteitä, entistä tiukempia polttoainetehokkuutta koskevia normeja sekä edistämällä sähköisiä ajoneuvoja ja kestäviä ja kehittyneitä biopolttoaineita ottaen huomioon kasvihuonekaasupäästöjen todellinen väheneminen;

Liikenteen rahoitus

67.  kehottaa monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen yhteydessä pohtimaan liikenneinfrastruktuurien rahoitusta ja Verkkojen Eurooppa -välineen tulevaisuutta suhteessa muihin rahoituslähteisiin, kuten ESIRiin ja unionin rakenne- ja investointirahastoihin; pitää tätä erittäin tärkeänä sen varmistamisessa, että vuotuisella budjettimenettelyllä EU:n erilaisille liikennealan virastoille osoitetut varat vastaavat lainsäätäjän myöntämää kulloistakin toimivaltaa;

Maatalous- ja kalastuspolitiikka

68.  pitää tärkeänä kestävän maatalouden, kalastuksen ja metsätalouden roolia EU:n elintarviketurvallisuuden varmistamisessa, työpaikkojen luomisessa ja ympäristönormien parantamisessa; korostaa myös unionin maatalouden mahdollisuutta edistää ilmastonmuutospolitiikkaa; kehottaa komissiota selkiyttämään YMP:n täytäntöönpanoa ja vähentämään byrokratiaa politiikan tehostamiseksi, maatalousyrittäjiin kohdistuvan hallinnollisen rasitteen keventämiseksi ja mahdollisuuksien antamiseksi innovoinneille, jotka ovat välttämättömiä eteenpäin katsovalle ja kilpailukykyiselle unionin maatalousalalle; kehottaa komissiota esittämään konkreettisia ehdotuksia siitä, miten YMP voisi antaa nykyistä enemmän sääntelyllisiä ja rahoituksellisia kannustimia entistä paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti niin, että voidaan varmistaa sellaiset oikea-aikaiset, tehokkaat ja vaikuttavat päätöksentekomenettelyt, joilla voitaisiin edistää teknologista kehitystä EU:ssa;

69.  pitää edelleen tärkeänä uusien markkinoiden avaamista unionin maataloudelle ja kehottaa komissiota jatkamaan tähän liittyen työtään maatalouskriisin helpottamiseksi tarjoamalla entistä enemmän mahdollisuuksia unionin viljelijöiden viennille;

70.  pitää kiireellisenä ja tärkeänä, että ryhdytään mikrobiresistenssin entistä suuremman uhan vastaisiin toimiin, koska sillä voi olla valtavia vaikutuksia kansalaisten terveyteen ja tuottavuuteen sekä jäsenvaltioiden terveydenhoitobudjetteihin;

71.  kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen EU:n toimintasuunnitelmaksi, jolla Maailman terveysjärjestön mikrobilääkeresistenssin torjuntaa koskeva yleismaailmallinen toimintasuunnitelma pannaan unionissa täytäntöön;

72.  toistaa, että vuonna 2013 hyväksytyn yhteisen kalastuspolitiikan oikea-aikainen ja asianmukainen täytäntöönpano edellyttää, että komissio esittää edelleen lainsäädäntöehdotuksia kalakantojen uusien monivuotisten hoitosuunnitelmien hyväksymiseksi;

73.  pitää hyvin tärkeänä valvonta-asetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20. marraskuuta 2009) mukaista vahvaa valvontajärjestelmää, jolla modernisoitiin EU:n kalastuksenvalvonta laittoman kalastuksen torjumiseksi hyväksyttyjä toimia vastaavalla tavalla; muistuttaa komissiota sen lainmukaisesta velvoitteesta esittää tätä asetusta koskeva arvio sen täytäntöönpanon arvioimiseksi ja sen määrittämiseksi, ovatko valvontatoimet tehokkaita ja sopivia yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa komissiota suorittamaan kattavan seurannan ja ehdottamaan tarvittaessa niiden tarkistamista puutteiden käsittelemiseksi ja asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi;

74.  katsoo, että laittomassa, ilmoittamattomassa ja sääntelemättömässä kalastuksessa on kyse merellä harjoitettavasta järjestäytyneen rikollisuuden muodosta, jolla on tuhoisia maailmanlaajuisia ympäristö- ja sosio-ekonomisia vaikutuksia; kehottaa komissiota ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin yhteistyöstä kieltäytyviä maita vastaan ja kaikkia laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta edistäviä organisaatioita vastaan;

Vapaakauppa

75.  korostaa tukevansa kunnianhimoista ja arvoihin perustuvaa kaupan esityslistaa, joka vahvistaa globaaleja sääntöihin perustuvaa järjestelmää ja edistää työpaikkoja ja kasvua Euroopassa; pitää tässä suhteessa myönteisinä komission pyrkimyksiä vauhdittaa käynnissä olevia neuvotteluja sekä tavoitetta käynnistää uusia neuvotteluja esimerkiksi Australian ja Uuden-Seelannin kanssa ja saada muut neuvottelut jälleen käyntiin esimerkiksi Mercosurin ja Intian kanssa;

76.  kehottaa komissiota jatkamaan Nairobin jälkeisiä WTO-neuvotteluja, koska monenvälisten kauppaneuvottelujen on oltava EU:ssa etusijalla, vaikka ne osoittautuisivatkin hankaliksi; katsoo, että WTO:n kehyksessä olisi myös syytä tutkia uusia aloja ja kysymyksiä, kuten digitaalista kauppaa ja investointeja;

77.  korostaa, että on hyvin tärkeää modernisoida ja vahvistaa unionin kauppaa puolustavia välineitä pikaisesti;

78.  toistaa, että kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevan lainsäännön päivittäminen on kipeästi tarpeen, ja kehottaa komissiota välttämään kaikkia lisäviipeitä edettäessä tällaisen ehdotuksen käsittelyssä;

79.  kehottaa komissiota tutkimaan tapoja, joilla unioin kansalaiset voisivat osallistua EU:n kauppapolitiikkaan entistä tiiviimmin; katsoo, että olisi esimerkiksi mahdollista parantaa avoimuutta yhteistyössä neuvottelukumppanien ja jäsenvaltioiden kanssa, jotka laativat neuvotteludirektiivit komissiolle ja joilla voi olla tehtävä omien kansalaistensa aktivoinnissa;

80.  kehottaa komissiota keskittymään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kaikissa käynnissä olevissa ja tulevaisuudessa käynnistettävissä neuvotteluissa, koska pk-yrityksiltä puuttuvat usein keinot päästä kolmansien maiden markkinoille;

Vahvempi maailmanlaajuinen toimija

81.  kehottaa komissiota todistamaan kunnianhimonsa sen uudistetussa EU:n globaalissa strategiassa ja kehottaa sitä parantamaan EU:n asemaa nopeasti muuttuvassa maailmassa; pyytää sitä myös antamaan tietoja vuoden 2030 toimintaohjelman täytäntöönpanosta, valvonnasta, seurannasta ja sisällyttämisestä EU:n sisä- ja ulkopolitiikkaan;

82.  kehottaa komissiota antamaan EU:n ulkopolitiikalle aktiivisen ja tehokkaan impulssin; korostaa, että EU:n olisi oltava keskeinen toimija, joka tarjoaa tehokkaita vastauksia unionin tämänhetkisiin haasteisiin;

83.  muistuttaa tarpeesta tarkistaa humanitaarisesta avusta annettua asetusta (neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20. kesäkuuta 1996), jotta humanitaarisesta avusta saataisiin entistä kestävämpää ja jotta voitaisiin turvata kestävä tulevaisuus miljoonille ihmisille, joita konfliktit, luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit koskettavat;

84.  kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan Länsi-Balkanin maiden kanssa sekä itäisten ja eteläisten kumppanuusvaltioiden kanssa niin, että tavoitteena on pitkän aikavälin poliittinen vakaus ja pyritään käsittelemään tämänhetkisten konfliktien perimmäisiä syitä;

85.  kiittää komissiota sen naapuruuspolitiikalle antamasta painosta, mutta korostaa, että tälle politiikalle on saatava entistä poliittisempi sisältö erityisesti yhdistämällä rahoitustuen lisääminen, demokratian tuen vahvistaminen, markkinoille pääsy sekä liikkuvuuden lisääminen;

86.  korostaa, että ihmisoikeuksien, kansainvälisen oikeuden ja perusvapauksen edistämisen ja kunnioittamisen on oltava keskeinen yhteinen nimittäjä kaikessa EU:n politiikassa; kehottaa komissiota ottamaan huomioon myös ihmisoikeuksien suojelun terrorismin torjunnan yhteydessä; kehottaa komissiota edistämään edelleen aktiivisesti ihmisoikeuksien tehokasta toteutumista kaikissa sopimuksissa ja erityisesti kaupan, poliittisen vuoropuhelun sekä EU:n tekemien yhteistyö- ja assosiaatiosopimusten alalla niin, että huomioon otetaan etenkin niin kutsuttu "demokratialauseke" ja Cotonoun sopimuksen 8 artikla;

87.  korostaa, että jatkuvia ja kasvavia turvallisuusuhkia unionin rajoilla voidaan käsitellä menestyksekkäästi vain lisäämällä jäsenvaltioiden välistä turvallisuusyhteistyötä NATOn kehyksessä tehtävä yhteistyö mukaan lukien;

88.  kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimet, jotka mahdollistavat puolustusmateriaalin todelliset, vahvat ja yksinkertaiset markkinat, mikä auttaa jäsenvaltioita käyttämään puolustus- ja turvallisuusbudjettinsa mahdollisimman tehokkaalla tavalla, ja kehottaa aloittamaan konkreettisen työn Euroopan puolustusunionin luomiseksi;

89.  kehottaa komissiota esittämään tiedonantonsa vuoden 2030 toimintaohjelman täytäntöönpanosuunnitelmasta, valvonnasta, seurannasta sekä sen sisällyttämisestä EU:n ulko- ja sisäpolitiikkaan;

90.  kehottaa komissiota esittämään kunnianhimoisia ehdotuksia kehityspolitiikkaa koskevan Euroopan konsensuksen tarkistamiseksi;

91.  kehottaa komissiota käynnistämään maailmanlaajuisen terveysohjelman, jossa otetaan huomioon esimerkiksi ebolan kaltaiset epidemiat; pyytää komissiota myös käynnistämään aloitteita lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi vähiten kehittyneissä maissa;

Kansalaisuuden, demokraattisen osallistumisen ja osallisuuden unioni

92.  korostaa, että monista unionin kansalaisista tuntuu, etteivät toimielimet kuule heitä; kehottaa komissiota suhtautumaan kansalaisten osallistumiseen vakavasti niin, että vetoomusten esittäjien pyyntöihin reagoidaan asianmukaisesti;

93.  kiinnittää huomiota kansalaisten lisääntyneeseen osallistumiseen vetoomusten, eurooppalaisten kansalaisaloitteiden sekä Eurooppaan liittyviä kysymyksiä koskevien kansanäänestysten avulla; ehdottaa, että komissio arvioisi kansalaisten osallistumisen vaikutusta sekä sen tarvetta;

94.  korostaa, että 30. huhtikuuta 2014 EU allekirjoitti Marrakeshin sopimuksen, jonka avulla tekijänoikeudella suojatut teokset tuodaan näkövammaisten henkilöiden saataville; tähdentää kuitenkin, ettei EU ole vielä ratifioinut sitä; kehottaa komissiota motivoimaan jäsenvaltioita tämän sopimuksen allekirjoittamiseen;

Kulttuuri ja viestinnän parantaminen

95.  kehottaa komissiota panemaan täysin täytäntöön Luova Eurooppa- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmat ja rahoittamaan niitä, sillä ne ovat jääneet jälkeen monivuotisen rahoituskehyksen sitoumusten suhteen;

96.  kehottaa komissiota saattamaan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tasolle, joka kannustaa toteuttamaan digitaalisia ratkaisuja tämän alan teknologisten puutteiden korjaamiseksi;

97.  kehottaa komissiota edistämään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä koulutusalalla, jotta voidaan käsitellä entistä paremmin tämänhetkisen pakolaiskriisin ja humanitaarisen kriisin aiheuttamia koulutustarpeita; toteaa tämän edellyttävän, että yhdessä asianomaisten sidosryhmien kanssa kehitetään mekanismeja pakolaisten pätevyyksien tunnustamista varten, jotta he voisivat osallistua työmarkkinoille ja yhteiskuntaan mahdollisimman pian EU:hun saavuttuaan; kehottaa myös toteuttamaan opettajien koulutusohjelmia, joiden avulla voidaan taata pääsy monikulttuurisiin, syrjimättömiin ja osallistaviin koulutusjärjestelmiin;

_____________________

98.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

 

(1)

EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.

(2)

2008/2123(INI)).

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0108.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö