Propunere de rezoluţie - B8-0885/2016Propunere de rezoluţie
B8-0885/2016

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la prioritățile Parlamentului pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2017

  4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul de procedură și cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

  Sophia in ‘t Veld în numele Grupului ALDE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0885/2016

  Procedură : 2016/2773(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0885/2016

  B8-0885/2016

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile Parlamentului pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2017

  (2016/2773(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie[1], în special anexa IV,

  –  având în vedere Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016,

  –  având în vedere raportul de sinteză al Conferinței președinților de comisie, care oferă informații complementare la prezenta rezoluție din punctul de vedere al comisiilor parlamentare și pe care Comisia ar trebui să le ia în considerare în mod corespunzător la elaborarea și adoptarea programului său de lucru pentru anul 2017,

  –  având în vedere articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât Comisia are rolul de a promova interesul general al Uniunii, de a lua inițiative adecvate în acest sens, de a asigura aplicarea tratatelor, de a supraveghea punerea în aplicare și executarea legislației UE, de a se angaja să aplice statul de drept, care se bazează pe valorile europene fundamentale și reprezintă baza conviețuirii în pace a europenilor, de a exercita funcții de coordonare, executive și de management și de a iniția acte legislative;

  B.  întrucât UE a trecut printr-o criză economică de durată, cu o creștere economică redusă, fără locuri de muncă nou create și fără investiții, criză care nu va fi depășită fără o accentuare substanțială a integrării europene ori de câte ori aceasta se justifică, în special în cadrul pieței interne și în contextul uniunii economice și monetare, cu un control democratic și o asumare a răspunderii consolidate;

  C.  întrucât sustenabilitatea și creșterea economică sunt compatibile și se pot consolida reciproc și întrucât Comisiei i se solicită să facă din sustenabilitate o piatră de temelie a agendei sale pentru creștere și locuri de muncă,

  PARTEA 1: Aspecte orizontale

  1.  salută Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare negociat, în special angajamentele instituțiilor privind îmbunătățirea evaluărilor de impact, utilizarea regulamentelor mai degrabă decât a directivelor și includerea unor clauze de încetare a efectelor pentru a se asigura că legislația UE este revizuită periodic; prin urmare, așteaptă cu interes raportul Comisiei privind aplicarea legislației Uniunii și, în special, evaluarea sa privind transpunerea directivelor în dreptul național, inclusiv obligația statelor membre de a face în așa fel încât orice elemente suplimentare („suprareglementare”) să fie ușor de identificat prin intermediul unor tablouri de bord ale UE, precum și de a aborda într-un mod mai activ cazurile de directive transpuse în mod necorespunzător și de a monitoriza cu rigurozitate punerea în aplicare și executarea legislației existente;

  2.  solicită evaluarea REFIT a legislației existente, insistând asupra faptului că legislația trebuie să fie adecvată scopului din punct de vedere digital;

  PARTEA 2: Aspecte specifice fiecărui sector

  O politică europeană privind azilul și migrația și gestionarea frontierelor

  3.  solicită o propunere de sine stătătoare privind vizele umanitare pentru spațiul Schengen;

  4.  solicită o politică de migrație economică adecvată la nivelul UE, care, bazându-se pe instrumentele existente pentru studenți, cercetători și lucrătorii cu înaltă calificare, să instaureze un permis de ședere și de muncă Schengen pentru lucrătorii resortisanți ai țărilor terțe care sunt slab calificați sau necalificați;

  5.  solicită rapoarte de punere în aplicare și de monitorizare referitoare la funcționarea Pazei europene de frontieră și de coastă și a spațiului Schengen;

  Un spațiu de justiție, securitate și drepturi fundamentale

  Justiție

  6.  solicită din nou Comisiei să prezinte o propunere legislativă privind dreptul administrativ al UE, care va garanta o administrație europeană transparentă, eficientă și independentă, și să ia în considerare în mod corespunzător propunerea Parlamentului pentru un regulament al UE în acest sens;

  7.  salută viitoarea propunere de revizuire a Regulamentului Bruxelles IIa și invită Comisia să respecte calendarul stabilit; subliniază importanța deosebită a acestei legislații în ceea ce privește aspectul conflictului între legi existent la nivelul statelor membre în materia dreptului familiei, în special în ceea ce privește încredințarea copiilor și răpirile internaționale de copii;

  8.  invită Comisia să propună un cadru legislativ european pentru protecția adulților vulnerabili în vederea armonizării diferitelor măsuri naționale pentru persoanele fizice care nu sunt capabile să își gestioneze bunurile sau proprietățile personale; regretă, în acest sens, că recomandarea Parlamentului din 2008[2] privind protecția juridică transfrontalieră a adulților vulnerabili nu a condus la nicio acțiune concretă;

  9.  îndeamnă Comisia să examineze posibilitățile de armonizare la nivelul UE a protecției denunțătorilor;

  Securitate

  10.  invită Comisia să asigure o aplicare coordonată și eficientă a Agendei europene privind securitatea pentru perioada 2015-2020 și a priorităților sale stabilite în domeniile combaterii terorismului, criminalității organizate transfrontaliere și criminalității informatice, punând accentul pe rezultate efective în materie de securitate; își repetă solicitarea ca, înainte de a se prezenta noi propuneri legislative în cadrul Agendei europene privind securitatea, să se realizeze o evaluare aprofundată axată pe eficacitatea operațională a instrumentelor corespunzătoare existente la nivelul UE și pe lacunele rămase în acest domeniu; regretă, în acest sens, absența sistematică a evaluărilor de impact pentru mai multe propuneri prezentate ca parte a agendei;

  11.  invită Comisia să propună un instrument legislativ orizontal pentru a îmbunătăți schimbul de informații privind aplicarea legii și pentru a consolida cooperarea operațională dintre statele membre și agențiile UE, bazându-se pe Comunicarea sa privind sisteme informatice mai puternice și mai inteligente pentru frontiere și securitate și în vederea asigurării unui schimb obligatoriu de informații în scopul combaterii infracțiunilor transnaționale grave; în acest sens, îndeamnă Comisia să prezinte o propunere legislativă de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II), pentru a armoniza criteriile de alertă și a face obligatorie lansarea de alerte cu privire la persoanele condamnate pentru terorism sau suspectate de terorism sau de alte infracțiuni transnaționale grave;

  12.  invită Comisia să prezinte, fără întârzieri nejustificate, o modificare a noului Regulament de instituire a Europol, pentru a dezvolta o capacitate europeană autentică de anchetă, a conferi Agenției competența legală de a solicita inițierea unei anchete penale și a promova schimbul de informații și punerea în comun a acestora la nivelul UE;

  13.  invită Comisia să mobilizeze expertiză și resurse tehnice și financiare pentru a asigura coordonarea la nivelul UE și schimbul de bune practici în lupta împotriva extremismului violent și a propagandei teroriste, a rețelelor radicale și a recrutării de către organizații teroriste prin mijloace offline și online, cu un accent deosebit pe prevenire, strategii de integrare și reintegrare și integrarea clară a perspectivei de gen;

  14.  subliniază că orice propunere de măsură de aplicare a legii care restricționează distribuția online sau punerea la dispoziție într-un alt mod a unui mesaj public sau care vizează interceptarea comunicațiilor cu caracter personal trebuie să se limiteze la ceea ce este necesar, proporțional și aplicabil pe baza unei autorizații judiciare prealabile; invită Comisia să-și continue și să-și intensifice eforturile de îmbunătățire a procedurilor pentru identificarea agresorilor de pe internet și pentru protejarea copiilor împotriva acestora;

  15.  salută adoptarea pachetului UE privind protecția datelor și invită Comisia să asigure o punere în aplicare armonizată și rapidă a acestui nou cadru legislativ la nivelul UE pentru protecția datelor cu caracter personal; salută elaborarea unui acord cadru global UE-SUA privind protecția datelor, dar este îngrijorat de faptul că acesta nu este conform cu dreptul primar și derivat al UE și solicită un aviz din partea Curții de Justiție înainte de încheierea acordului; salută propunerile privind scutul de confidențialitate, care înlocuiește „sfera de siguranță”, dar consideră că scutul nu este încă pe deplin compatibil cu hotărârea Schrems și că sunt necesare măsuri suplimentare pentru conformitatea deplină cu legislația și jurisprudența UE;

  Drepturile fundamentale

  16.  invită Comisia să prezinte propuneri pentru adoptarea unui Pact pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, după modelul care urmează a fi stabilit de Parlament în viitorul său raport legislativ din proprie inițiativă;

  17.  își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a depune toate eforturile pentru a debloca propunerea referitoare la o directivă transversală privind combaterea discriminării; invită Comisia să actualizeze Lista sa de acțiuni privind promovarea egalității pentru persoanele LGBTI pentru ca aceasta să ofere un răspuns european complet la problemele legate de drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTI, sub forma unei foi de parcurs a UE împotriva homofobiei și a discriminării pe motive de orientare sexuală sau identitate de gen;

  18.  încurajează Comisia să continue să înregistreze progrese în direcția aderării UE la Convenția europeană a drepturilor omului, ținând seama de avizul Curții de Justiție referitor la acest subiect și soluționând dificultățile juridice rămase; îndeamnă Comisia să caute urgent soluții pentru cele mai problematice două chestiuni legate de politica externă și de securitate comună (PESC), și anume încrederea reciprocă și controlul jurisdicțional;

  19.  solicită o strategie separată și solidă privind drepturile femeilor și egalitatea de gen, care să înlocuiască strategia pentru 2010-2015 privind egalitatea dintre femei și bărbați; salută propunerea Comisiei privind ratificarea de către UE a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), care are drept scop să asigure o aplicare corectă și eficace a convenției și să determine statele membre să colecteze și să partajeze între ele datele necesare pentru a elabora politici eficiente și campanii de sensibilizare;

  Uniunea economică și monetară, creștere economică și investiții

  20.  salută inițiativa Comisiei de a consolida cooperarea cu Parlamentul în domeniul concurenței; invită Comisia să continue și să consolideze această practică și să ia în considerare competențele de codecizie ale Parlamentului în domeniul politicii concurenței, în special în cazul în care este vorba despre principii fundamentale și orientări cu caracter obligatoriu;

  21.  invită Comisia să prezinte rapid propuneri concrete în domeniul serviciilor financiare cu amănuntul, luând act de faptul că aceste servicii din UE ar trebui să acționeze în interesul cetățenilor și să ofere produse mai bune și mai multe posibilități de alegere pe piață;

  22.  invită Comisia să ia măsuri eficiente în cadrul semestrului european, pentru a se asigura că statele membre pun în aplicare recomandările specifice fiecărei țări și reformele structurale de modernizare a economiilor lor, de creștere a competitivității și de abordare a inegalităților și a dezechilibrelor;

  23.  solicită instituirea unui fond european de rambursare a datoriilor bazat pe anumite condiții;

  24.  invită Comisia ca, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 12 aprilie 2016 referitoare la rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale[3], să eficientizeze și să codifice reprezentarea UE în cadrul organizațiilor și organismelor multilaterale, în vederea creșterii transparenței, a integrității și a responsabilității implicării Uniunii în aceste organisme, a influenței sale și a promovării legislației pe care a adoptat-o printr-un proces democratic;

  Revizuirea CFM

  25.  întrucât, după numai doi ani de punere în aplicare, cadrul financiar multianual (CFM) și-a atins limitele; întrucât, fără o revizuire completă la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual, bugetul UE nu va fi în măsură nici să abordeze necesitățile financiare suplimentare și noile priorități politice, nici să evite reizbucnirea unei crize a plăților;

  26.  invită Comisia, ținând seama de obligațiile sale legale, să prezinte, până la finalul anului 2016, o evaluare a funcționării CFM; îndeamnă Comisia ca, împreună cu această evaluare bugetară, să prezinte și o propunere legislativă de revizuire a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a CFM pentru perioada 2014-2020, pentru a evita reapariția unei noi crize a plăților și a mobiliza resurse financiare suplimentare astfel încât Uniunea să poată face față noilor provocări, atât pe plan intern, cât și pe plan extern;

  27.  consideră că inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” (YEI) este esențială pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, care înregistrează în continuare cele mai ridicate niveluri de până acum din UE; reamintește că, în bugetul UE pentru 2016, nu au fost alocate noi credite de angajament pentru inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, deși există o capacitate maximă de absorbție; invită Comisia ca, în bugetul UE pentru 2017, să includă o prelungire a acestui program;

  28.  constată impactul considerabil pe termen lung al Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) asupra bugetului UE, inclusiv reducerea semnificativă a finanțării programelor Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE); invită Comisia să se asigure că proiectele finanțate de FEIS pun un accent mai puternic pe IMM-uri, implică riscuri mai mari și sunt de un mai mare interes strategic; este preocupat de rata de succes scăzută a proiectelor din cadrul programelor Orizont 2020 și MIE cauzată de finanțarea insuficientă și solicită Comisiei să restabilească nivelul de finanțare a acestora;

  29.  insistă asupra faptului că nevoile financiare suplimentare apărute în urma crizei migrației și a refugiaților (rubricile 3 și 4) nu ar trebui să fie finanțate în detrimentul programelor existente și solicită ca noul instrument de sprijin de urgență în cadrul UE să se perpetueze sub forma unui nou mecanism de flexibilitate al CFM; se așteaptă ca Comisia să prezinte propuneri adecvate în acest sens;

  Politica de coeziune

  30.  invită Comisia să mențină alocarea fondurilor pentru politica de coeziune și a fondurilor structurale și de investiții europene la nivelul decis în CFM în 2013; consideră, prin urmare, că ajustarea tehnică ar trebui să evite orice scădere a bugetului pentru politica de coeziune, dată fiind importanța sa pentru generarea de creștere economică și crearea de locuri de muncă, asigurând coeziunea în cadrul UE și, în special, sprijinind IMM-urile, inovarea și cercetarea, precum și o economie cu emisii reduse de carbon și politicile urbane;

  31.  invită Comisia să coordoneze Agenda urbană a UE și să asigure, prin urmare, soluțiile de politică integrate și coerente de care orașele au nevoie la nivel european, precum și să garanteze legătura cu Agenda pentru o mai bună reglementare; solicită Comisiei să își consolideze coordonarea internă a chestiunilor relevante pentru zonele urbane și, de exemplu, să extindă instrumentul evaluărilor de impact pentru a include dimensiunea urbană într-un mod mai sistematic;

  32.  invită Comisia să instituie și să pună în aplicare acțiuni care să elimine cu adevărat blocajele care împiedică progresele în direcția depășirii provocărilor urbane esențiale existente în prezent; consideră că este necesară consacrarea orizontală veritabilă a dimensiunii urbane în procesul de decizie de la nivelul UE („urban mainstreaming”) și că aceasta trebuie să se aplice tuturor politicilor și legislației europene relevante, printr-o abordare ascendentă;

  Crearea de locuri de muncă și un mediu de lucru sigur și sănătos

  33.  invită Comisia să monitorizeze modul în care statele membre utilizează fondurile pentru a stimula ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și crearea de locuri de muncă, pentru a asigura eficiența, în special în regiunile cu un nivel ridicat al șomajului, prin investiții din cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” și al FEIS și prin aplicarea programelor finanțate de BEI; solicită măsuri specifice pentru promovarea formării de bază pentru persoanele care nu sunt încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); solicită, de asemenea, Comisiei să aloce fonduri suficiente pentru a încuraja mobilitatea ucenicilor și a cursanților din cadrul VET (învățământ profesional și tehnic) și să prezinte propuneri pentru facilitarea încadrării în muncă a persoanelor de peste 50 de ani;

  34.  invită Comisia să prezinte o carte verde privind inegalitățile și modul în care acestea împiedică redresarea economică; încurajează Comisia să analizeze și să evalueze această chestiune, ca un prim pas către propunerea unor soluții politice și să acționeze fără întârziere pentru a inversa această tendință;

  35.  invită Comisia să valorifice realizările pozitive de până în prezent ale statelor membre și să își continue activitatea în vederea unui eventual model european pentru participarea financiară a angajaților, ca mijloc de a preveni șomajul și de a încuraja antreprenoriatul;

  36.  invită Comisia să promoveze incluziunea socială a refugiaților și integrarea acestora pe piața forței de muncă, în special prin învățarea limbilor străine și printr-un mecanism de recunoaștere a calificărilor și competențelor echivalente; consideră că aceste măsuri ar trebui, de asemenea, să fie extinse la migranții legali din statele membre;

  37.  invită Comisia să ia măsuri suplimentare în cadrul Noii agende pentru competențe, cum ar fi învățarea obligatorie la locul de muncă și dialogul coordonat între statele membre și părțile interesate de pe piața muncii, în special sectoarele comercial și educațional, pentru a se asigura că accentul se pune pe anticiparea nevoilor viitoare în materie de competențe și pe o mai bună corelare a competențelor cu locurile de muncă în cadrul pieței muncii din UE;

  38.  îndeamnă Comisia să pună în aplicare toate mecanismele adecvate necesare pentru o mai mare mobilitate în rândul tinerilor, inclusiv prin stagii de ucenicie, ca o modalitate de a aborda problema neconcordanței în materie de competențe pe piața forței de muncă și de a îmbunătăți accesul la posibilități de angajare;

  39.  invită Comisia să monitorizeze progresele inițiale realizate de statele membre în aplicarea Directivei de punere în aplicare privind detașarea lucrătorilor;

  O strategie de combatere a impactului schimbărilor demografice

  40.  solicită o strategie structurată și pe termen lung a UE care să găsească soluții pentru provocările generate de schimbările demografice, întrucât toate statele membre se confruntă în prezent cu îmbătrânirea din ce în ce mai accentuată a populației; solicită Comisiei, în acest context, să analizeze amănunțit aspectele deficitare și discordanțele viitoare de pe piața forței de muncă din UE și să examineze în profunzime modul în care pot fi soluționate aceste probleme pe tot teritoriul UE, inclusiv prin anticiparea focalizată a competențelor necesare în viitor, printr-o mai bună concordanță între competențe și locurile de muncă disponibile pe piața muncii și prin îmbunătățirea mobilității forței de muncă;

  O piață unică digitală conectată

  41.  salută propunerea Comisiei privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor online în cadrul pieței interne, ca un prim pas important în direcția accesului cetățenilor, de oriunde s-ar afla în Europa, la conținuturi achiziționate online legal;

  42.  salută eforturile depuse pentru dezvoltarea și modernizarea legislației UE în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, în special în domeniul drepturilor de autor, pentru a o adapta la era digitală și a facilita accesul transfrontalier la conținutul creativ, asigurându-se securitatea juridică și protejându-se totodată drepturile autorilor și ale artiștilor interpreți; invită Comisia să își întemeieze orice inițiativă legislativă menită să modernizeze drepturile de autor pe dovezi independente ale impactului asupra creșterii economice și a creării de locuri de muncă, în special în ceea ce privește IMM-urile din acest sector, accesul la cunoaștere și la cultură, precum și potențialele costuri și beneficii, asigurând totodată o remunerație adecvată și combătând pirateria legată de valoare și ocuparea forței de muncă în sectorul creativ și cel cultural; consideră că drepturile de autor ar trebui să își păstreze funcția primară, și anume aceea de a le permite creatorilor să fie recompensați pentru eforturile lor pe baza utilizării lucrărilor lor de către alte persoane; subliniază că importanta contribuție a metodelor tradiționale de promovare a culturii regionale și europene nu ar trebui să fie obstrucționată de propunerile de modernizare sau de reformă;

  43.  salută propunerea Comisiei referitoare la contractele privind conținutul digital și la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri; așteaptă cu interes rezultatele exercițiului REFIT, în special în ceea ce privește Directiva privind vânzările de bunuri de consum și garanțiile conexe, și își subliniază intenția de aliniere a normelor care reglementează vânzările online și offline;

  44.  își reiterează solicitarea privind prezentarea unor propuneri în vederea dezvoltării potențialului sectorului cultural și creativ, în calitate de sursă de locuri de muncă și de creștere economică; subliniază, în acest sens, că este important să se asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și îndeamnă Comisia ia măsuri în continuarea planului său de acțiune de combatere a încălcărilor DPI, care include revizuirea Directivei privind asigurarea respectării DPI, care este decalată în raport cu era digitală și inadecvată pentru a combate încălcările online, precum și în continuarea Cărții verzi privind rambursarea și sistemele conexe în contextul unui drept potențial la nivelul UE de a recupera banii cheltuiți pentru achiziționarea neintenționată de bunuri contrafăcute; invită Comisia să consolideze în continuare mandatul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală și salută constituirea grupului său de experți pentru asigurarea respectării DPI;

  45.  invită Comisia să asigure păstrarea internetului ca platformă de comunicare, producție, participare și creație deschisă, neutră, sigură și favorabilă incluziunii și ca furnizor de diversitate culturală și de inovație; reamintește că acest lucru este în interesul tuturor cetățenilor UE și al tuturor consumatorilor și că va contribui la succesul societăților europene la nivel mondial; subliniază că este necesar să se asigure aplicarea riguroasă a principiului neutralității rețelei, astfel cum a fost adoptat în pachetul legislativ privind continentul conectat;

  46.  îndeamnă Comisia să nu reglementeze inutil economia colaborativă; reamintește că măsurile corective ex post sunt adeseori mai eficiente decât reglementările ex ante în contextul economiei colaborative; prin urmare, solicită Comisiei să protejeze caracterul deschis al internetului, drepturile fundamentale, siguranța juridică și inovarea, pentru a menține regimul juridic existent de răspunderea limitată a intermediarilor, precum și pentru a promova cooperarea public-privat în scopul de a elimina barierele existente din calea economiei colaborative;

  47.  reamintește angajamentele asumate în cadrul planului de acțiune privind guvernarea electronică de a transpune în activitatea proprie principiile „digital prin definiție” și „utilizare unică”; solicită, pe lângă proiectul-pilot privind „principiul utilizării unice” pentru întreprinderi, prezentarea unei inițiative în acest sens destinate cetățenilor în context transfrontalier;

  48.  invită Comisia să asigure că propunerea privind un portal digital unic (prevăzută pentru 2017) și inițiativa preconizată să faciliteze utilizarea soluțiilor digitale pe tot parcursul ciclului de viață al unei societăți au la bază utilizarea cărților electronice de identitate (e-ID) și a semnăturilor electronice într-o formă interoperabilă și transfrontalieră prin definiție;

  Piața unică

  49.  invită Comisia să publice în cadrul semestrului european un raport anual privind integrarea pieței unice și competitivitatea și să formuleze în recomandările specifice fiecărei țări recomandări axate pe înlăturarea barierelor din calea pieței unice;

  50.  invită Comisia să faciliteze accesul transfrontalier la conținutul digital, să revizuiască Regulamentul privind recunoașterea reciprocă și să actualizeze inițiativa în favoarea întreprinderilor mici („Small Business Act”);

  51.  subliniază că este necesară reducerea numărului profesiilor reglementate din cadrul pieței unice prin eliminarea cerințelor inutile privind calificările profesionale; invită Comisia să prezinte o propunere privind un pașaport pentru servicii;

  52.  invită Comisia să îmbunătățească procedura de notificare prevăzută în Directiva privind serviciile, precum și să îmbunătățească actualele puncte de informare despre produse și ghișee unice și să le alinieze la portalul digital unic;

  53.  invită Comisia să asigure punerea în aplicare integrală și rapidă a Directivei privind serviciile, a Directivei privind achizițiile publice și a Directivei privind întârzierea efectuării plăților;

  Orizont 2020

  54.  invită Comisia să realizeze o evaluare aprofundată la jumătatea perioadei a programului de cercetare Orizont 2020. este de părere că această evaluare ar trebui să țină cont de recomandările și de prioritățile politice ale Parlamentului, să prezinte un raport privind impactul extins al cercetării finanțate de UE și să examineze sinergiile cu alte instrumente de finanțare ale UE, cum sunt fondurile pentru politica de coeziune, Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri (COSME) și programul Orizont 2020; consideră că investițiile pe termen lung în infrastructura de mari dimensiuni ar trebui să implice crearea de locuri de muncă;

  Uniunea energetică, politica privind schimbările climatice și mediul înconjurător

  55.  reiterează importanța implementării integrale a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (PAM) pentru perioada 2014-2020, obligatoriu din punct de vedere juridic, și se așteaptă ca Comisia să asigure că programul de lucru pe 2017 reflectă obiectivele PAM plasând sustenabilitatea în centrul politicii economice și incluzând o rubrică specifică dedicată implementării PAM; invită Comisia să înainteze propuneri privind integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în politicile UE;

  56.  consideră că Acordul de la Paris, obligatoriu din punct de vedere juridic, încheiat în decembrie 2015, stabilește un obiectiv pe termen lung convenit la nivel internațional de limitare a încălzirii globale care va orienta investițiile de la nivel mondial înspre tranziția către o energie curată și care, dacă este însoțit de măsuri eficace, va oferi oportunități semnificative pentru locuri de muncă și creștere sustenabilă în Europa;

  57.  invită Comisia să propună măsuri la nivelul Uniunii care să vină în completarea angajamentului UE de a reduce cu 40 % emisiile interne de gaze cu efect de seră (GES) în perspectiva bilanțului mondial din 2018 convenit în cadrul Acordului de la Paris; îndeamnă, de asemenea, Comisia să elaboreze o strategie de emisii zero până la mijlocul secolului, în concordanță cu obiectivele stabilite în Acordul de la Paris, inclusiv etape intermediare pentru a asigura transpunerea în practică eficientă din punctul de vedere al costurilor a obiectivelor ambițioase ale UE din domeniul climei; solicită, de asemenea, Comisiei să evalueze coerența politicilor actuale ale UE în raport cu obiectivele Acordului de la Paris, inclusiv bugetul UE și eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili; invită Comisia să propună măsuri pentru o tranziție ordonată către o economie cu emisii reduse de carbon în scopul de a atenua riscurile economice sistematice asociate activelor financiare din industriile cu emisii ridicate de carbon;

  58.  își exprimă sprijinul ferm pentru agenda privind economia circulară și îndeamnă Comisia să continue fără întârziere inițiativele enumerate în planul de acțiune, ținând cont de avantajele economice și ecologice importante care se vor obține prin acțiuni decisive și bine coordonate în acest domeniu; îndeamnă Comisia să instituie un cadru solid pentru monitorizarea și reexaminarea progresului înregistrat în transpunerea în practică a planului de acțiune și în tranziția către o economie circulară în statele membre, inclusiv, în special, în cadrul semestrului european;

  59.  invită Comisia să dea curs de urgență concluziilor reexaminării la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020 și să remedieze deficiențele actualelor politici subliniate în reexaminare, pentru a evita eșecul strategiei, ținând cont de situațiile diferite din statele membre și de necesitatea sprijinirii unei implementări mai bune și mai cuprinzătoare la nivelul acestora;

  60.  invită Comisia, în urma adoptării diferitelor propuneri legislative și comunicări privind uniunea energetică, eficiența energetică, organizarea pieței, energia din surse regenerabile și alte domenii conexe, să își concentreze atenția pe asigurarea implementării integrale de către statele membre a acestora; consideră că, în cazurile în care obligațiile legale nu sunt în mod evident respectate, Comisia ar trebui să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, obiectivul fiind crearea unei veritabile uniuni energetice;

  61.  invită Comisia să realizeze o evaluare aprofundată la jumătatea perioadei a programului de cercetare Orizont 2020, ținând cont de recomandările și de prioritățile politice ale Parlamentului, să prezinte un raport privind impactul extins al cercetării finanțate de UE și să examineze sinergiile cu alte instrumente de finanțare ale UE;

  62.  invită Comisia să se conformeze imediat la hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza T-521/14 referitoare la identificarea perturbatorilor endocrini, în conformitate cu legislația UE adoptată;

  Un sector al transporturilor integrat și eficient

  Transportul aerian

  63.  invită Comisia să se angajeze în și să încheie rapid negocierile în curs privind noi acorduri aeriene cu țările terțe, pentru a evita blocarea sectorului aviatic european și a crea condiții de concurență echitabile; invită Comisia să coopereze strâns cu Consiliul pentru a face progrese în privința numeroaselor dosare încă blocate în cadrul Consiliului (drepturile pasagerilor, cerul unic european, sloturile orare);

  Transportul feroviar

  64.  invită Comisia să întreprindă acțiuni suplimentare pentru a asigura o implementare corectă și îmbunătățită a legislației UE în vigoare și a celei noi din domeniul transportului feroviar, pentru a depăși continua fragmentare a pieței care încetinește considerabil progresele către un spațiu feroviar unic european veritabil și eficace;

  Transportul rutier

  65.  solicită asigurarea unei piețe interne funcționale în sectorul transporturilor rutiere printr-o revizuire a Directivei privind eurovinieta și a cadrului asociat, în scopul de a promova un regim de taxare electronică european și prețuri echitabile și eficiente; insistă, de asemenea, în favoarea revizuiri Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind perioadele de conducere și de repaus pentru șoferii de camioane și autocare, în scopul de a adapta normele în vigoare și a armoniza aplicarea acestui regulament în diferitele state membre;

  Transportul multimodal

  66.  invită Comisia să încurajeze în continuare dezvoltarea digitizării și automatizarea pentru toate modurile de transport, pentru o utilizare mai eficientă a infrastructurii existente, pentru îmbunătățirea siguranței operării, pentru reducerea sarcinii administrative (de exemplu „Centura albastră”, e-CMR) și pentru contribuția la decarbonizarea sectorului transporturilor, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme de propulsie alternative, pe baza unor standarde mai înalte de eficiență a combustibililor și a promovării vehiculelor electrice și a biocarburanților durabili avansați, ținând cont de reducerile reale ale emisiilor de GES;

  Finanțarea transportului

  67.  solicită, în lumina revizuirii CFM, o reflecție privind finanțarea infrastructurilor de transport și viitorul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) în raport cu alte surse de finanțare, cum ar fi FEIS și fondurile structurale și de investiții europene; insistă că este extrem de important să se asigure că mijloacele alocate diverselor agenții de transport ale UE prin procedura bugetară anuală corespund competențelor atribuite de legiuitor;

  Politica agricolă și politica din domeniul pescuitului

  68.  subliniază rolul important pe care agricultura durabilă, pescuitul și silvicultură îl joacă în asigurarea securității alimentare în UE, oferind locuri de muncă și îmbunătățind standardele de mediu, și subliniază, de asemenea, potențialul agriculturii europene de a contribui la politicile în materie de schimbări climatice; invită Comisia să simplifice punerea în aplicare a PAC și să reducă birocrația pentru a spori eficiența acestei politici, să reducă sarcina administrativă suportată de antreprenorii agricoli și să creeze posibilități de inovare, care sunt indispensabile pentru un sector al agriculturii europene progresist și competitiv; invită Comisia să prezinte propuneri concrete privind modul în care viitoarea PAC ar putea oferi mai multe stimulente de ordin normativ și financiar pentru inovarea în agricultură, în conformitate cu principiile unei mai bune reglementări, pentru a asigura proceduri decizionale oportune, eficiente și eficace care ar încuraja dezvoltarea tehnologică în UE;

  69.  reafirmă importanța deschiderii unor piețe noi pentru agricultura europeană și invită Comisia, în acest sens, să își continue eforturile pentru a atenua criza din agricultură, oferind mai multe oportunități de export agricultorilor europeni;

  70.  subliniază că este important și urgent să se ia măsuri împotriva amenințării tot mai grave pe care o reprezintă rezistența sporită la antimicrobiene, deoarece aceasta poate avea un impact uriaș asupra sănătății cetățenilor și a productivității, precum și asupra bugetelor de sănătate ale statelor membre;

  71.  invită Comisia să prezinte o propunere de plan de acțiune al UE privind modul de punere în aplicare în cadrul Uniunii a Planului de acțiune global privind rezistența la antimicrobiene al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS);

  72.  reamintește că, pentru a asigura punerea în aplicare corectă și la timp a politicii comune în domeniul pescuitului adoptată în 2013, Comisia trebuie să continue să vină cu propuneri legislative în vederea adoptării unor planuri multianuale reînnoite de gestionare a stocurilor de pește;

  73.  subliniază importanța sistemului de control solid stabilit în Regulamentul privind controlul [Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009], care a modernizat abordarea UE asupra controlului pescuitului în conformitate cu măsurile adoptate pentru combaterea pescuitului ilegal; reamintește Comisiei că are obligația legală de a prezenta o evaluare a acestui regulament pentru a evalua punerea sa în aplicare și pentru a stabili dacă măsurile de control sunt eficace și adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului; invită Comisia să realizeze o monitorizare detaliată și să propună, dacă este cazul, revizuirea acestora pentru a remedia deficiențele și a asigura transpunerea corectă în practică;

  74.  consideră că pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuitul INN) reprezintă o formă de crimă organizată pe mare, cu efecte de mediu și socioeconomice dezastruoase la nivel mondial; invită Comisia să ia toate măsurile necesare împotriva țărilor necooperante și a tuturor organizațiilor care contribuie la pescuitul INN;

  Acordurile de liber schimb

  75.  subliniază sprijinul său pentru o agendă ambițioasă în domeniul comerțului, bazată pe valori, care va consolida sistemul mondial bazat pe norme și va contribui la crearea de locuri de muncă și la creștere în Europa; salută, în această privință, eforturile depuse de Comisie pentru a avansa în negocierile aflate în curs de desfășurare, precum și pentru a începe altele noi, de exemplu cu Australia și cu Noua Zeelandă, și de a încerca să deblocheze alte negocieri, cum sunt cele cu Mercosur și India;

  76.  invită Comisia să revigoreze discuțiile post-Nairobi din cadrul OMC, deoarece negocierile comerciale multilaterale trebuie să rămână o chestiune prioritară pentru UE chiar și atunci când se dovedesc a fi dificile; consideră că ar fi util, de asemenea, să se examineze noi domenii și aspecte în cadrul OMC, cum ar fi comerțul digital și investițiile;

  77.  subliniază că este extrem de important ca instrumentele de apărare comercială ale Uniunii să fie modernizate și consolidate de urgență;

  78.  reiterează faptul că este nevoie urgentă de o actualizare a legislației în materie de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare și îndeamnă Comisia să evite orice întârzieri suplimentare în a avansa cu această propunere;

  79.  îndeamnă Comisia să caute modalități prin care cetățenii europeni să poată fi implicați mai îndeaproape în politica comercială a UE, inclusiv prin îmbunătățirea transparenței în cooperare cu partenerii de negociere și cu statele membre care elaborează directivele de negociere pentru Comisie și pot juca un rol important în implicarea propriei populații;

  80.  invită Comisia să se axeze în continuare pe întreprinderile mici și mijlocii în toate negocierile în curs, precum și în cele care urmează a fi demarate, deoarece, adeseori, acestea nu dispun de mijloacele necesare pentru a avea acces la piețele țărilor terțe;

  Un actor mai puternic pe plan mondial

  81.  îndeamnă Comisia să dea dovadă de ambiție în strategia sa globală actualizată și să poziționeze mai bine UE într-o lume aflată în schimbare rapidă; solicită, de asemenea, Comisiei să comunice cu privire la planul de implementare, monitorizare, control și integrare a Agendei 2030 în politica internă și externă a UE;

  82.  invită Comisia să dea un impuls activ și eficace politicii externe a UE; subliniază că UE ar trebui să fie un actor major care să ofere răspunsuri eficiente la provocările cu care se confruntă Europa;

  83.  reamintește că Regulamentul privind ajutorul umanitar [Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996] trebuie revizuit pentru a face asistența umanitară mai eficientă și a asigura un viitor sustenabil pentru milioanele de persoane afectate de conflicte sau de dezastrele naturale sau de cele provocate de om;

  84.  invită Comisia să își intensifice angajamentul cu țările din Balcanii de Vest și cu țările din vecinătatea estică și sudică, pentru a asigura o stabilitate politică pe termen lung și a elimina cauzele profunde ale conflictelor actuale;

  85.  felicită Comisia pentru accentul pus pe politica de vecinătate, dar subliniază că acestei politici trebuie să i se confere un conținut cu un caracter politic mai pronunțat, în special printr-o combinație între asistența financiară majorată, sprijinul consolidat pentru democrație, accesul la piață și mobilitatea îmbunătățită;

  86.  subliniază că promovarea și respectarea drepturilor omului, a dreptului internațional și a libertăților fundamentale trebuie să fie un numitor comun central în toate politicile UE; invită Comisia să nu neglijeze importanța protejării drepturilor omului în contextul măsurilor de combatere a terorismului; îndeamnă Comisia să continue să facă presiuni active pentru implementarea efectivă a drepturilor omului prin toate acordurile, în special prin acordurile privind comerțul, dialogul politic și cooperarea și prin acordurile de asociere la care a subscris UE, îndeosebi așa-numita „clauză democratică” și articolul 8 din Acordul de la Cotonou;

  87.  subliniază că amenințările continue și crescânde la adresa securității de-a lungul frontierelor Uniunii pot fi abordate cu succes doar printr-o cooperare consolidată în materie de securitate între statele membre, inclusiv prin cooperarea în cadrul asigurat de NATO;

  88.  invită Comisia să pună în aplicare măsurile necesare care să permită o piață europeană a echipamentelor de apărare veritabilă, puternică și lipsită de complexitate, pentru a permite într-o măsură mai mare statelor membre să obțină maximizarea bugetelor de apărare și de securitate și să inițieze acțiuni concrete pentru crearea unei Uniuni Europene a apărării;

  89.  îndeamnă Comisia să își prezinte comunicarea privind planul de implementare, monitorizare, control și integrare a Agendei 2030 în politica internă și externă a UE;

  90.  îndeamnă Comisia să prezinte propuneri ambițioase privind revizuirea Consensului european privind dezvoltarea;

  91.  îndeamnă Comisia să lanseze programul de acțiune pentru sănătate globală, ținând seama de epidemiile ca Ebola; solicită, de asemenea, Comisiei să ia măsuri pentru a îmbunătăți accesul la medicamente al țărilor cel mai puțin dezvoltate;

  O Uniune a cetățeniei, participării democratice și incluziunii

  92.  subliniază că numeroși cetățeni ai Uniunii Europene au sentimentul că nu sunt auziți de către instituții; invită Comisia să ia în serios participarea cetățenească, răspunzând în mod adecvat la solicitările petiționarilor;

  93.  atrage atenția asupra creșterii nivelului participării cetățenilor prin intermediul petițiilor, al inițiativelor cetățenești europene și al referendumurilor pe teme europene; sugerează Comisiei să evalueze impactul și nevoia de participare a cetățenilor;

  94.  subliniază că, la 30 aprilie 2014, UE a semnat Tratatul de la Marrakech, prin care lucrările protejate prin drepturi de autor devin disponibile pentru persoanele cu deficiențe de vedere; subliniază însă că UE nu a ratificat încă acest tratat; invită Comisia să încurajeze statele membre să îl semneze;

  Cultură și o mai bună comunicare

  95.  îndeamnă Comisia să pună integral în aplicare și să finanțeze programele Europa creativă și „Europa pentru cetățeni”, care au rămas în urmă în ceea ce privește angajamentele stabilite de CFM;

  96.  îndeamnă Comisia să aducă Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale la un nivel la care să sprijine aplicarea unor soluții digitale pentru reducerea decalajelor din acest domeniu;

  97.  invită Comisia să faciliteze cooperarea între statele membre în domeniul educației și al formării profesionale, în scopul de a răspunde mai bine nevoilor educaționale apărute ca urmare a actualei crize umanitare și a refugiaților; observă că este necesar, în acest scop, să se dezvolte, împreună cu părțile interesate competente, mecanismul de recunoaștere a calificărilor pentru refugiați, astfel încât să li se permită acestora să înceapă să contribuie la piața muncii și la societate în general cât mai curând posibil după sosirea în UE, precum și programe de formare a cadrelor didactice care pot să garanteze accesul la sisteme de învățământ multiculturale, nediscriminatorii și favorabile incluziunii;

  _____________________

  98.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.