Förfarande : 2016/2773(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0885/2016

Ingivna texter :

B8-0885/2016

Debatter :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0312

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 309kWORD 99k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0885/2016
4.7.2016
PE585.324v01-00
 
B8-0885/2016

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen


om parlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP))


Sophia in ‘t Veld för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om parlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP))  
B8-0885/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(1), särskilt bilaga IV,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016,

–  med beaktande av utskottsordförandekonferensens sammanfattande rapport, som ger parlamentsutskottens synpunkter och kompletterar innehållet i denna resolution och som kommissionen bör ta vederbörlig hänsyn till när den utarbetar och antar sitt arbetsprogram för 2017,

–  med beaktande av artikel 37.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionens roll är att främja unionens allmänna intresse och att ta lämpliga initiativ i detta syfte, att säkerställa tillämpningen av fördragen, att övervaka genomförandet och tillämpningen av EU-lagstiftningen, att engagera sig för att tillämpa rättsstatsprincipen som bygger på de grundläggande europeiska värdena och utgör grunden för att europeiska medborgare ska leva tillsammans i fred, att utöva en samordnande, verkställande och förvaltande funktion samt att föreslå lagstiftning.

B.  EU har gått igenom en långvarig ekonomisk kris med låg tillväxt och brist på nya arbetstillfällen och investeringar, vilket inte kommer att förbättras om man inte ytterligare fördjupar den europeiska integrationen, där det är motiverat, särskilt i fråga om den inre marknaden och Ekonomiska och monetära unionen, med förstärkt demokratisk kontroll och redovisningsskyldighet.

C.  Hållbarhet och ekonomisk tillväxt är förenliga och begrepp som ömsesidigt kan förstärka varandra, och parlamentet uppmanar kommissionen att göra hållbarhet till en hörnsten i kommissionens agenda för sysselsättning och tillväxt.

DEL 1: Horisontella frågor

1.  Europaparlamentet välkomnar det förhandlade interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning, särskilt institutionernas åtaganden vad gäller förbättrade konsekvensbedömningar, tillämpningen av förordningar i stället för direktiv och införlivandet av tidsfristklausuler för att säkerställa att EU-lagstiftningen regelbundet ses över. Parlamentet ser fram emot kommissionens rapport om tillämpningen av unionslagstiftningen, och särskilt dess bedömning av införlivandet av direktiv i nationell lagstiftning, inklusive medlemsstaternas skyldighet att göra ytterligare element i form av överreglering (s.k. gold-plating) tydligt identifierbara genom resultattavlor i EU, och att hantera fall där direktiv inte införlivats på ett korrekt sätt mer aktivt och ingående följa upp tillämpningen och genomförandet av befintlig lagstiftning.

2.  Europaparlamentet efterlyser en utvärdering av befintlig lagstiftning inom ramen för Refit-programmet och betonar att lagstiftningen måste vara digitalt ändamålsenlig.

DEL 2: Sektorspecifika frågor

En europeisk asyl- och migrationspolitik och gränsförvaltningspolitik

3.  Europaparlamentet efterlyser ett starkt, fristående förslag till viseringar av humanitära skäl för Schengenområdet.

4.  Europaparlamentet efterlyser en vederbörlig EU-politik på området ekonomisk migration som bygger på befintliga instrument för studenter och forskare samt högkvalificerade arbetstagare genom att man skapar ett arbets- och uppehållstillstånd för Schengenområdet för lågutbildade och okvalificerade arbetstagare från tredjeländer.

5.  Europaparlamentet efterlyser övervaknings- och genomföranderapporter om hur den europeiska gräns- och kustbevakningen och Schengenområdet fungerar.

Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter

Rättvisa

6.  Europaparlamentet uppmanar än en gång kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om EU:s förvaltningslagstiftning som säkerställer en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning, samt att vederbörlig hänsyn tas till parlamentets förslag till förordning i detta avseende.

7.  Europaparlamentet välkomnar det kommande förslaget att se över Bryssel IIA-förordningen och uppmanar kommissionen att följa tidsplanen. Parlamentet betonar att denna lagstiftning är ytterst viktig i fråga om lagval mellan medlemsstater inom familjerätten, i synnerhet när det gäller vårdnadsärenden och internationella fall av bortförande av barn.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett europeiskt regelverk för skydd för utsatta vuxna med syfte att harmonisera de olika nationella åtgärderna för fysiska personer som inte är i stånd att sköta sina egna personliga förhållanden eller sin egen egendom. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att parlamentets rekommendationer från 2008 om rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser(2) inte ledde till några konkreta åtgärder.

9.  Europaparlamentet vädjar till kommissionen att undersöka möjligheterna att harmonisera skyddet för visselblåsare på EU-nivå.

Säkerhet

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett effektivt och samordnat genomförande av den europeiska säkerhetsagendan för perioden 2015–2020 och dess prioriteringar på områdena terrorismbekämpning och gränsöverskridande brottslighet samt it-brottslighet med fokus på effektiva säkerhetsmässiga resultat. Parlamentet upprepar sitt krav på en djupgående utvärdering som fokuserar på den operativa effektiviteten i relevanta, befintliga EU-instrument och på kvarstående luckor på detta område, innan nya lagförslag läggs fram som en del av den europeiska säkerhetsagendan. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att det systematiskt inte förekommer någon konsekvensbedömning för åtskilliga förslag som lagts fram som en del av denna agenda.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett horisontellt lagstiftningsinstrument för att förbättra informationen om lagefterlevnad mellan brottsbekämpande organ och öka det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och EU:s byråer som bygger på dess meddelande om kraftfullare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet och i syfte att säkerställa obligatoriskt utbyte av upplysningar med syfte att bekämpa grov gränsöverskridande brottslighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att i detta avseende lägga fram ett lagstiftningsförslag om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för att harmonisera varningskriterierna och göra det obligatoriskt att utfärda varningar för personer som är dömda eller misstänkta för terrorism eller annan grov gränsöverskridande brottslighet.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan onödigt dröjsmål lägga fram en ändring av den nya inrättandeförordningen för Europol för att utveckla en verklig europeisk utredningskapacitet, utrusta byrån med rättskapacitet att göra en framställan om inledande av en brottsutredning och främja gemensamt utnyttjande och sammanslagning av information på EU-nivå.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mobilisera expertis samt tekniska och ekonomiska resurser för att garantera samordning på EU-nivå och utbyte av bästa praxis i kampen mot våldsbejakande extremism och terroristpropaganda, radikala nätverk och rekrytering till terroristorganisationer via internet eller andra vägar, med särskilt fokus på strategier för förebyggande arbete, integrering och återintegrering samt ett korrekt jämställdhetsperspektiv.

14.  Europaparlamentet betonar att alla föreslagna brottsbekämpande åtgärder som begränsar distributionen på internet, eller på annat sätt begränsar budskap till allmänheten eller som syftar till att fånga upp personliga kommunikationer, måste begränsas till vad som är nödvändigt och som står i proportion till och är tillämpligt mot bakgrund av ett förhandstillstånd från rättsliga myndigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta och öka sina ansträngningar för att förbättra dessa förfaranden för att identifiera nätförövare och skydda barn mot dem.

15.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s dataskyddspaket och uppmanar kommissionen att säkerställa ett snabbt och harmoniserat genomförande av EU:s nya regelverk för att värna personuppgiftsskyddet. Parlamentet välkomnar utarbetandet av ett omfattande paraplyavtal om uppgiftsskydd mellan EU och Förenta staterna, men är oroat över att det inte är förenligt med EU:s primär- och sekundärrätt och efterlyser ett yttrande från EU-domstolen innan avtalet ingås. Parlamentet välkomnar förslagen till skölden för skydd av privatlivet, som ersätter Safe Harbour, men anser att skölden för skydd av privatlivet fortfarande inte är helt i överensstämmelse med Schrems-domen och att ytterligare åtgärder behövs för att EU:s lagstiftning och rättspraxis till fullo ska följas.

Grundläggande rättigheter

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om en pakt för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter, i enlighet med parlamentets kommande betänkande som avser lagstiftningsinitiativ.

17.  Europaparlamentet uppmanar än en gång kommissionen att vidta alla åtgärder för att bryta det dödläge som råder kring förslaget till ett övergripande antidiskrimineringsdirektiv. Kommissionen uppmanas att uppdatera sin lista över åtgärder för att främja jämställdhet för hbti-personer för omfattande EU-åtgärder mot problemen när det gäller de grundläggande rättigheterna för hbti-personer, i form av EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att arbeta för en anslutning av EU till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att då ta hänsyn till domstolens åsikt i frågan och bemöta de återstående juridiska problemen. Parlamentet vädjar till kommissionen att omgående hitta lösningar på de två mest problematiska frågorna i samband med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), nämligen ömsesidigt förtroende och rättslig prövning.

19.  Europaparlamentet efterlyser en stark, fristående strategi för kvinnors rättigheter och jämställdhet som kan ersätta den strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män som har funnits 2010–2015. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag till EU:s ratificering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) med syfte att säkerställa en korrekt och effektiv tillämpning av konventionen och att tvinga medlemsstaterna att samla in och dela de uppgifter som behövs för att utveckla effektiva strategier och kampanjer för att öka medvetenheten.

Ekonomiska och monetära unionen, tillväxt och investering

20.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ till att öka samarbetet med parlamentet på konkurrensområdet. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att stärka denna praxis och att överväga att ge parlamentet medbeslutandebefogenheter inom konkurrenspolitiken, i synnerhet i fråga om grundläggande principer och bindande riktlinjer.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mycket omgående lägga fram konkreta förslag på området finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag, och noterar att detaljhandeln i EU bör arbeta medborgarnas intressen och tillhandahålla bättre produkter och ett större urval på marknaden.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta effektiva åtgärder inom ramen för den europeiska planeringsterminen för att säkerställa att medlemsstaterna genomför de landsspecifika rekommendationerna och strukturreformerna för att modernisera sina ekonomier, stärka konkurrenskraften och ta itu med ojämlikheter och obalanser.

23.  Europaparlamentet vill se att en europeisk villkorsbaserad skuldinlösenfond inrättas.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att EU bör, i enlighet med parlamentets resolution av den 12 april 2016 om EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga institutioner och organ(3), samordna och kodifiera sin representation i multilaterala organisationer och organ, för att öka transparensen, integriteten och ansvarsskyldigheten när det gäller unionens delaktighet i dessa organ liksom dess inflytande och för att främja den lagstiftning som antagits på demokratisk väg.

Översyn av den fleråriga budgetramen (FBR)

25.  Europaparlamentet anser att efter endast två års tillämpning har den fleråriga budgetramen (FBR) nått sina gränser. Om det inte görs en omfattande halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen kommer unionens budget längre fram inte att klara av, vare sig att åtgärda ytterligare finansieringsbehov och ny politiska prioriteringar, eller att avvärja uppkomsten av en betalningskris.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med tanke på sin rättsliga skyldighet, lägga fram en översyn av den fleråriga budgetramen i slutet av 2016. Parlamentet uppmanar kommissionen med eftertryck att denna budgetöversyn åtföljs av ett lagstiftningsförslag om översyn av förordning (EG, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 för att avvärja uppkomsten av en ny betalningskris och mobilisera ytterligare ekonomiska medel för att göra så att unionen kan hantera de nya utmaningar den ställs inför, både internt och externt.

27.  Europaparlamentet anser att ungdomssysselsättningsinitiativet är viktigt för att ta itu med ungdomsarbetslösheten som fortfarande ligger på den högsta nivån någonsin i EU. Parlamentet erinrar om att inga nya åtaganden har anslagits för ungdomssysselsättningsinitiativet i EU-budgeten för 2016 eftersom absorptionskapaciteten har nåtts. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta med en förlängning av detta program i EU-budgeten för 2017.

28.  Europaparlamentet noterar den långsiktiga effekt som Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) har på EU-budgeten samt de avsevärda nedskärningarna i finansieringen för Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att Efsi-finansierade projekt sätter större fokus på små och medelstora företag, innehåller högre risker och är av större strategiska intressen. Parlamentet är oroat över att få projekt har lyckats inom Horisont 2020 och FSE till följd av otillräcklig finansiering, och uppmanar kommissionen att återinföra sin finansieringsnivå.

29.  Europaparlamentet understryker att ytterligare finansieringsbehov till följd av migrations- och flyktingkrisen (rubrikerna 3 och 4) inte bör finansieras på bekostnad av de befintliga programmen, och begär att det nya instrumentet för nödåtgärder på EU‑nivå fortsätter i form av en ny flexibilitetsmekanism i den fleråriga budgetramen. Parlamentet förväntar sig att kommissionen lägger fram lämpliga förslag i detta avseende.

Sammanhållningspolitik

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla fast vid de beviljade sammanhållningspolitiska anslagen och de europeiska struktur- och investeringsfonderna på den nivå som beslutades i den fleråriga budgetramen 2013. Parlamentet anser dessutom att tekniska justeringar bör göra så att varje minskning i budgeten för sammanhållningspolitiken undviks med tanke på hur viktig den är för att skapa tillväxt och arbetstillfällen, säkerställa sammanhållning inom EU och i synnerhet stötta små och medelstora företag och innovation och forskning samt ett utsläppssnålt samhälle och stadspolitik.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samordna EU:s agenda för städer och att på så sätt säkerställa de samstämda och integrerade politiska lösningar som städer behöver på EU-nivå samt garantera att det finns en koppling till agendan för bättre lagstiftning. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka sin interna samordning av frågor som rör stadsområden och att till exempel utvidga instrumentet för konsekvensbedömningar till att omfatta den urbana dimensionen på ett mer systematiskt sätt.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla och genomföra åtgärder som verkligen avlägsnar de flaskhalsar som förhindrar framsteg i arbetet med att hantera dagens viktigaste utmaningar i städerna. Parlamentet anser att det krävs en verklig horisontell förankring av den urbana dimensionen i EU:s beslutsprocess som måste tillämpas inom all relevant EU-politik och EU-lagstiftning genom en nedifrån och upp-strategi.

Skapandet av arbetstillfällen och en säker och hälsosam arbetsmiljö

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka medlemsstaternas bruk av ekonomiska medel för att stödja sysselsättningen bland ungdomar och skapandet av arbetstillfällen, för att säkerställa effektivitet, framför allt i regioner med hög arbetslöshet, med hjälp av program som finansieras med medel från ungdomssysselsättningsinitiativet, Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och Europeiska investeringsbanken. Parlamentet efterlyser särskilda åtgärder för att främja grundläggande utbildning för dem som varken arbetar eller studerar. Dessutom uppmanas kommissionen att anslå tillräckliga medel för att främja rörligheten för lärlingar och studenter inom yrkesutbildning, samt att lägga fram förslag som gör det lättare att anställa personer äldre än 50 år.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en grönbok om bristande jämlikhet och hur den bromsar ekonomisk återhämtning. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att analysera och bedöma denna fråga som ett första steg mot att lägga fram politiska lösningar och att vidta omedelbara åtgärder för att vända trenden.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja de positiva resultat som medlemsstaterna hittills uppnått och att fortsätta att arbeta för en möjlig europeisk modell för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet som ett sätt att förebygga arbetslöshet och fostra en anda av entreprenörskap.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja flyktingars sociala delaktighet och deras integration på arbetsmarknaden, i synnerhet genom språklärande och en mekanism för att erkänna likvärdighet vad gäller kompetens och kvalifikationer. Parlamentet anser att dessa åtgärder även bör utvidgas till att omfatta reguljära migranter i medlemsstaterna.

37.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder inom ramen för agendan för ny kompetens som t.ex. obligatorisk, arbetsbaserad utbildning och samordnad dialog mellan medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter, i synnerhet företags- och utbildningssektorerna, för att säkerställa att tonvikten läggs på att förutse framtida kompetensbehov i fråga om att matcha kompetens och arbetstillfällen på EU:s arbetsmarknad.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att etablera mekanismer för större rörlighet för unga, inklusive lärlingsutbildningar, som ett sätt att bemöta kompetensglappet på arbetsmarknaden och förbättra tillgången till sysselsättningsmöjligheter.

39.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka vilka inledande framsteg som görs i medlemsstaterna i genomförandet av tillämpningsdirektivet om utstationering av arbetstagare.

En strategi för att ta itu med effekterna av de demografiska förändringarna

40.  Europaparlamentet efterlyser en strukturerad, långsiktig EU-strategi för att ta itu med de utmaningar som de demografiska förändringarna innebär, eftersom alla medlemsstater nu har allt äldre befolkningar. I detta sammanhang uppmanar parlamentet kommissionen att noga undersöka framtida brister och glapp på EU:s arbetsmarknad, och att på djupet undersöka hur man kan ta itu med sådana problem i hela EU, bland annat genom att målinriktat förutse framtida kompetensbehov och genom att matcha kompetens bättre med de arbetstillfällen som finns tillgängliga på arbetsmarknaden och att förbättra rörligheten för arbetskraften ytterligare.

En sammankopplad digital inre marknad

41.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden, som ett första och viktigt steg för medborgare att ha tillgång till innehållstjänster online på laglig väg.

42.  Europaparlamentet välkomnar ansträngningarna att utveckla och modernisera EU:s immaterialrätt, särskilt när det gäller upphovsrätt, för att anpassa den till den digitala tidsåldern och underlätta den gränsöverskridande tillgången till kreativt innehåll, och därmed skapa rättssäkerhet samtidigt som upphovsmäns och konstnärers rättigheter skyddas. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla lagstiftningsinitiativ för att modernisera upphovsrätten bygger på oberoende bevisning vad gäller konsekvenserna för tillväxt och arbetstillfällen, särskilt för de små och medelstora företagen inom denna sektor, tillgången till kunskap och kultur samt de eventuella kostnaderna och fördelarna, och att skälig ersättning säkerställs och den digitala piratkopieringen avseende värde och sysselsättning i de kreativa och kulturella sektorerna bekämpas. Parlamentet anser att upphovsrätten bör behålla sin primära funktion, nämligen att göra det möjligt för upphovsmän att få ersättning för sitt arbete genom att andra utnyttjar deras verk. Parlamentet betonar att traditionella metoder för att marknadsföra regional och europeisk kultur, vilka är viktiga i sammanhanget, inte får hämmas av moderniserings- eller reformförslag.

43.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om avtal på digitalt innehåll och gränsöverskridande online-försäljning och annan distansförsäljning av varor. Parlamentet ser fram emot resultaten från Refit-programmet, särskilt direktivet om försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier, och understryker avsikten att samordna reglerna för försäljning både online och offline.

44.  Europaparlamentet efterlyser förslag om att utveckla den kulturella och kreativa sektorns potential som en källa till arbetstillfällen och tillväxt. Parlamentet betonar i detta sammanhang betydelsen av att stärka skyddet av immateriella rättigheter och uppmanar med kraft kommissionen att följa upp sin handlingsplan för bekämpning av intrång i immateriella rättigheter, bland annat genom en översyn av direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, vilket är i otakt med den digitala tidsåldern och otillräckligt för att bekämpa intrång på internet, och även att följa upp grönboken om återkreditering (s.k. chargeback) och andra system som en potentiell unionsomfattande rätt för att driva in pengar som oavsiktligen använts för att betala förfalskade varor. Parlamentet uppmanar kommissionen att förstärka uppdraget för Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter och välkomnar att kommissionen inrättat en expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

45.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bevara internet som en öppen, neutral, säkrad och inkluderande plattform för kommunikation, produktion, delaktighet och kreativitet, som erbjuder kulturell mångfald och innovation. Parlamentet påminner om att detta ligger i alla medborgares och konsumenters intresse i EU och kommer att bidra till att europeiska företag ska bli globalt framgångsrika. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa en rigorös tillämpning av principen om nätneutralitet såsom den antogs i paketet om en uppkopplad kontinent.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte reglera delningsekonomin i onödan. Parlamentet erinrar om att i fråga om delningsekonomin är efterhandskorrigeringar ofta effektivare än förhandsreglering. Kommissionen ombeds därför att skydda internets öppenhet, de grundläggande rättigheterna, rättssäkerheten och innovation, att bibehålla det befintliga rättssystemet för ett begränsat ansvar för mellanhänder, och att främja offentlig-privat–samarbete i syfte att ta itu med nuvarande hinder i delningsekonomin.

47.  Europaparlamentet påminner om de åtaganden som gjorts i handlingsplanen för e‑förvaltning om att i sitt eget arbete genomföra principerna ”digitalt som standard” och ”bara en gång”. Parlamentet efterlyser också att det utöver pilotprojektet för principen ”bara en gång” för företag, läggs fram ett initiativ för medborgare i detta avseende i ett gränsöverskridande sammanhang.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att förslaget om en gemensam digital ingång (beräknad tidpunkt 2017) och det föreslagna initiativet om att underlätta användningen av digitala lösningar genom ett företags hela livscykel har användningen av e-identifikation och elektroniska signaturer på ett sätt som är driftskompatibelt och gränsöverskridande som utgångspunkt.

Den inre marknaden

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra en årlig rapport om integrationen av den inre marknaden och konkurrenskraften som en del av den europeiska planeringsterminen, och att utfärda rekommendationer, inriktade på att avlägsna hinder för den inre marknaden i de landsspecifika rekommendationerna.

50.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta gränsöverskridande tillgång till digitalt innehåll, att se över förordningen om ömsesidigt erkännande och att uppdatera småföretagsakten för Europa.

51.  Europaparlamentet betonar behovet av att minska antalet reglerade yrken på den inre marknaden genom att undanröja onödiga krav på yrkeskvalifikationer. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om ett tjänstepass.

52.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra anmälningsförfarandet enligt tjänstedirektivet, och att även förbättra de befintliga kontaktpunkterna för produkter och de gemensamma kontaktpunkterna och att effektivisera den föreslagna gemensamma digitala ingången.

53.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut och skyndsamt säkerställa genomförandet av tjänstedirektivet, direktivet om offentlig upphandling och direktivet om sena betalningar.

Horisont 2020

54.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en meningsfull utvärdering av forskningsprogrammet Horisont 2020. Parlamentet anser att denna utvärdering bör beakta parlamentets rekommendationer och politiska prioriteringar, rapportera om de ytterligare effekterna av EU-finansierad forskning, och att sträva efter synergier med EU:s andra finansieringsinstrument, t.ex. de sammanhållningspolitiska fonderna, programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) samt Horisont 2020-programmet. Parlamentet anser att långsiktiga investeringar i stora infrastrukturer bör leda till nya arbetstillfällen.

Energiunionen, klimatpolitiken och miljön

55.  Europaparlamentet erinrar om betydelsen av att fullt ut genomföra det juridiskt bindande sjunde miljöhandlingsprogrammet 2014–2020, och förutsätter att kommissionen säkerställer att arbetsprogrammet för 2017 återspeglar miljöhandlingsprogrammets mål genom att sätta hållbarhet i centrum för den ekonomiska politiken och införa en särskild rubrik för genomförandet av miljöhandlingsprogrammet. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att införliva målen för hållbar utveckling i EU-politiken.

56.  Europaparlamentet anser att det juridiskt bindande Parisavtalet, som ingicks i december 2015, ställer internationellt överenskomna långsiktiga mål för att avvärja den globala uppvärmningen som kommer att styra globala investeringar mot övergången till ren energi och som, om den åtföljs av effektiva åtgärder, kommer att ge betydande möjligheter till arbetstillfällen och hållbar tillväxt i Europa.

57.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå unionsomfattande åtgärder, utöver EU:s åtagande att minska växthusgasutsläppen med 40 procent, inför den lägesbedömningen 2018 i enlighet med Parisavtalet. Parlamentet uppmanar också med kraft kommissionen att utarbeta en strategi om nollutsläpp senast vid mitten av århundradet i enlighet med målen i Parisavtalet, inbegripet delmål för att säkerställa att EU:s klimatmål genomförs så kostnadseffektivt som möjligt. Kommissionen uppmanas dessutom att utvärdera hur samstämd den nuvarande EU-politiken är avseende målen i Parisavtalet, däribland EU-budgeten och avskaffandet av subventioner av fossila bränslen. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för en ordnad övergång till en koldioxidsnål ekonomi för att minska de systematiska ekonomiska riskerna med koldioxidintensiva finansiella tillgångar.

58.  Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för den cirkulära ekonomins agenda, och uppmanar med kraft kommissionen att utan dröjsmål gå vidare med de initiativ som räknas upp i handlingsplanen, med hänsyn till de viktiga ekonomiska och miljömässiga fördelar som kan uppnås genom beslutsamma och väl samordnade åtgärder inom detta område. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en solid ram för övervakning och översyn av framstegen i genomförandet av handlingsplanen och övergången till en cirkulär ekonomi i medlemsstaterna, särskilt inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

59.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp slutsatserna från halvtidsöversynen av unionens strategi för biologisk mångfald 2020, och att granska de brister i den nuvarande politiken som kommit fram vid översynen, för att undvika att strategin misslyckas, och att beakta de olika situationerna i medlemsstaterna och behovet av att stödja ett bättre och mer omfattande genomförande på medlemsstatsnivå.

60.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, efter antagandet av olika energirelaterade lagstiftningsförslag och meddelanden om energiunionen, energieffektivitet, marknadsutformning och förnybar energi att fokusera på att säkerställa att medlemsstaterna genomför dessa fullt ut. Eftersom syftet är att skapa en verklig energiunion bör kommissionen inleda överträdelseförfaranden i sådana fall där det är klart att de rättsliga åtagandena inte fullgörs.

61.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en meningsfull halvtidsöversyn av forskningsprogrammet Horisont 2020, och att beakta parlamentets rekommendationer och politiska prioriteringar, att rapportera om effekterna av EU‑finansierad forskning i vidare mening, och att sträva efter synergier med andra EU‑finansieringsinstrument.

62.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i enlighet med den lagstiftning som EU har antagit omedelbart följa EU-domstolens dom i mål T-521/14 om identifiering av hormonstörande ämnen.

En integrerad och effektiv transportsektor

Luftfartstransporter

63.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt inleda och snabbt slutföra de pågående förhandlingarna om nya luftfartsavtal med tredjeländer, för att undvika att verksamheten inom den europeiska luftfartssektorn blockeras och för att skapa jämlika verksamhetsförutsättningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att ha ett nära samarbete med rådet för att göra framsteg i ett stort antal ärenden som fortfarande är blockerade i rådet (passagerares rättigheter, det gemensamma europeiska luftrummet, ankomst- och avgångstider).

Järnvägstransporter

64.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa ett bättre och korrekt genomförande av befintlig och ny EU-lagstiftning om järnvägstransporter, för att få bukt med den fortsatta marknadssplittringen, som avsevärt bromsar upp utvecklingen mot ett verkligt och effektivt gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Vägtransporter

65.  Europaparlamentet efterlyser en välfungerande inre marknad för vägtransporter som säkerställs genom en översyn av Eurovinjettdirektivet och det tillhörande systemet i syfte att främja unionens elektroniska vägtullar och rättvis och effektiv prissättning. Parlamentet insisterar även på en översyn av förordning (EG) nr 561/2006 med kör- och vilotider för lastbils- och busschaufförer, för att anpassa de gällande bestämmelserna och för att harmonisera genomförandet av denna förordning i de olika medlemsstaterna.

Multimodala transporter

66.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare främja utvecklingen av digitalisering och automatisering inom alla transportslag för att på ett effektivare sätt kunna utnyttja befintlig infrastruktur, öka driftsäkerheten, minska den administrativa bördan (t.ex. Blue Belt och e-CMR) samt bidra till utfasningen av koldioxidutsläppen från transportsektorn genom bland annat utveckling av alternativa framdrivningssystem utifrån strängare normer för bränsleeffektivitet och främjandet av elfordon och hållbara avancerade biobränslen, med hänsyn till verkliga minskningar av växthusgasutsläppen.

Finansiering av transporter

67.  Europaparlamentet uppmanar att man i samband med översynen av den fleråriga budgetramen reflekterar över finansieringen av transportinfrastruktur och framtiden för fonden för ett sammanlänkat Europa i förhållande till andra finansieringskällor, t.ex. Efsi och de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Parlamentet understryker att det är av yttersta vikt att se till att de medel som avsätts till EU:s olika transportbyråer genom det årliga budgetförfarandet är konsekventa med den behörighet som lagstiftaren har gett.

Jordbrukspolitiken och fiskeripolitiken

68.  Europaparlamentet betonar den viktiga roll som hållbart jordbruk, fiske och skogsbruk har när det gäller att trygga unionens livsmedelsförsörjning, skapa arbetstillfällen och förbättra miljönormer, och understryker också den potential som europeiskt jordbruk har när det gäller att bidra till klimatpolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen att förenkla genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och minska byråkratin för att öka dess effektivitet, lätta den administrativa bördan för jordbruksföretag och skapa utrymme för den innovation som behövs för att få ett framåtblickande och konkurrenskraftigt europeiskt jordbruk. Parlamentet uppmanar kommissionen att komma med konkreta förslag till hur den framtida gemensamma jordbrukspolitiken skulle kunna skapa fler lagstiftningsmässiga och finansiella incitament för innovation inom jordbruket i linje med principerna för bättre lagstiftning, för att säkerställa ett förfarande enligt vilket beslut fattas i rätt tid och på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, vilket skulle kunna uppmuntra teknisk utveckling i EU.

69.  Europaparlamentet erinrar om vikten av att öppna nya marknader för europeiskt jordbruk, och uppmanar kommissionen att i detta syfte fortsätta med sina ansträngningar att lindra jordbrukskrisen genom att erbjuda fler möjligheter för de europeiska jordbrukarnas exporter.

70.  Europaparlamentet betonar det akuta och viktiga behovet av åtgärder mot det tilltagande hotet om ökad antimikrobiell resistens, eftersom detta kan ha enorma konsekvenser för både medborgarnas hälsa och produktivitet och medlemsstaternas utgifter för hälso- och sjukvård.

71.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till en handlingsplan för EU om hur Världshälsoorganisationens (WHO) globala handlingsplan mot antimikrobiell resistens ska genomföras i unionen.

72.  Europaparlamentet upprepar att för att säkerställa ett korrekt genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken som antogs 2013, måste kommissionen fortsätta att lägga fram lagstiftningsförslag för att anta förnyade fleråriga förvaltningsplaner för fiskbestånden.

73.  Europaparlamentet understryker vikten av det stränga kontrollsystem som föreskrivs enligt kontrollförordningen (rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009, som innebär en modernisering av EU:s strategi avseende fiskekontroll i enlighet med de åtgärder som har antagits för att bekämpa olagligt fiske. Parlamentet påminner kommissionen om dess rättsliga skyldighet att lägga fram en utvärdering av denna förordning för att bedöma dess genomförande och avgöra huruvida övervakningsåtgärderna är effektiva och lämpliga för att målen för den gemensamma fiskeripolitiken ska kunna uppnås. Kommissionen uppmanas att göra en fullständig uppföljning av dem, och vid behov föreslå en översyn av dem, i syfte att åtgärda brister och säkerställa ett korrekt genomförande.

74.  Europaparlamentet anser att olagligt, oreglerat och orapporterat fiske (IUU-fiske) är en typ av organiserad brottslighet till sjöss, med katastrofala miljömässiga och socioekonomiska effekter över hela världen. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla åtgärder som krävs mot länder som inte samarbetar och mot organisationer som bidrar till IUU-fiske.

Frihandel

75.  Europaparlamentet betonar sitt stöd för en ambitiös och värdebaserad handelsagenda som stärker det globala regelbaserade systemet och bidrar till arbetstillfällen och tillväxt i Europa. Parlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens ansträngningar att påskynda pågående förhandlingar och strävan att inleda nya förhandlingar med bl.a. Australien och Nya Zeeland, och återuppta andra förhandlingar med exempelvis Mercosur och Indien.

76.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att blåsa nytt liv i WTO-förhandlingarna efter Nairobi, eftersom de multilaterala handelsförhandlingarna bör kvarstå som en prioriterad fråga för EU även om de visar sig vara svåra. Parlamentet anser att det också kunde vara värt att diskutera nya områden och frågor inom ramen för WTO, t.ex. digital handel och investering.

77.  Europaparlamentet betonar att en modernisering och ett stärkande av unionens handelspolitiska skyddsinstrument snarast möjligt är av yttersta vikt.

78.  Europaparlamentet upprepar att det finns ett trängande behov av en uppdatering av rättsakten om kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden, och uppmanar kommissionen att undvika all ytterligare försening med att gå framåt med ett sådant förslag.

79.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utreda nya sätt för Europas medborgare att involveras mer i EU:s handelspolitik, bl.a. genom att främja transparens i samarbetet med förhandlingspartnerna och med de medlemsstater som utformar förhandlingsdirektiven för kommissionen och som kan hjälpa till med att engagera landets egen befolkning.

80.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmärksamma små och medelstora företag vid alla pågående förhandlingar, även sådana som ännu inte har inletts, eftersom små och medelstora företag ofta saknar medel att få tillträde till marknaderna i tredjeländer.

En starkare global aktör

81.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att visa ambitioner i sin uppdaterade globala EU-strategi och att förbättra möjligheterna för EU i en snabbt föränderlig värld. Parlamentet ber också kommissionen att lämna information om sina planer för genomförande, övervakning, uppföljning och införlivande av 2030-agendan i EU:s interna och externa politik.

82.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge EU:s externa politik en aktiv och effektiv impuls. Parlamentet betonar att EU bör vara en huvudaktör som ger effektiva svar på de utmaningar som Europa står inför.

83.  Europaparlamentet påminner om behovet att se över förordningen om humanitärt bistånd (rådets förordning (EG) nr 1257/1996 av den 20 juni 1996) i syfte att göra det humanitära biståndet mer effektivt och säkerställa en hållbar framtid för de miljoner människor som berörs av konflikter eller naturkatastrofer eller katastrofer som har orsakats av människor.

84.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sitt engagemang för länderna på västra Balkan och med länderna i det östra och södra grannskapet i syfte att nå långsiktig politisk stabilitet och ta itu med de bakomliggande orsakerna till de nuvarande konflikterna.

85.  Europaparlamentet lovordar kommissionen för att den framhäver grannskapspolitiken, men understryker att denna politik måste ha ett mer politiskt innehåll än tidigare, främst genom en kombination av ökat finansiellt bistånd, utökat demokratistöd, marknadstillträde och förbättrad rörlighet.

86.  Europaparlamentet påminner om att främjandet och respekten för de mänskliga rättigheterna, folkrätten och de grundläggande friheterna måste vara en central minsta gemensamma nämnare i all EU-politik. Kommissionen uppmanas att inte glömma vikten av att värna de mänskliga rättigheterna i samband med åtgärder mot terrorism. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att aktivt fortsätta med att pressa på för att de mänskliga rättigheterna ska säkerställas effektivt genom alla avtal, särskilt inom handel, politisk dialog och de samarbets- och associeringsavtal som EU har ingått, särskilt den s.k. demokratiklausulen och artikel 8 i Cotonouavtalet.

87.  Europaparlamentet understryker att de fortsatta och tilltagande säkerhetshoten längs med unionens gränser endast kan hanteras framgångsrikt genom ökat säkerhetssamarbete mellan medlemsstaterna, däribland samarbete inom ramen för Nato.

88.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra en genuin, stark och okomplicerad europeisk marknad för försvarsutrustning, för att medlemsstaterna bättre ska kunna nå budgetmaximering på försvars- och säkerhetsområdet och inleda det konkreta arbetet med att skapa en europeisk försvarsunion.

89.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen med kraft att rapportera om sina planer för genomförande, övervakning, uppföljning och införlivande av 2030-agendan i EU:s interna och externa politik.

90.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ambitiösa förslag om översynen av det europeiska samförståndet om utveckling.

91.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att lansera handlingsprogrammet för global hälsa, med hänsyn till epidemier som t.ex. ebola. Parlamentet ber även kommissionen att ta initiativ till att förbättra tillgången till mediciner för de minst utvecklade länderna.

En union med medborgarskap, demokratisk delaktighet och integration

92.  Europaparlamentet understryker att många av unionens medborgare har en känsla av att inte blir hörda av institutionerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta medborgarnas demokratiska deltagande på allvar genom att på lämpligt sätt reagera på framställarnas frågor.

93.  Europaparlamentet uppmärksammar den ökande graden av medborgardeltagande genom framställningar, europeiska medborgarinitiativ och folkomröstningar om europeiska frågor. Parlamentet föreslår att kommissionen utvärderar effekterna och behovet av medborgardeltagande.

94.  Europaparlamentet betonar att den 30 april 2014 undertecknade EU Marrakechfördraget, genom vilket verk som skyddas av upphovsrätt görs tillgängliga för personer som är blinda eller synsvaga, men framhäver att EU fortfarande inte har ratificerat det. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att underteckna fördraget.

Kultur och bättre kommunikation

95.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fullt ut genomföra programmen ”Kreativa Europa” och ”Ett Europa för medborgarna”, som släpar efter i fråga om de åtagande som fastställts i den fleråriga budgetramen.

96.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att få upp direktivet om audiovisuella medietjänster på en nivå som stöder digitala lösningar, för att åtgärda tekniska brister inom detta område.

97.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna inom utbildning, i syfte att bättre kunna hantera de utbildningsmässiga behoven i den nuvarande flyktingkrisen och den humanitära krisen. Parlamentet noterar att detta kräver att man tillsammans med relevanta aktörer utvecklar en mekanism för erkännande av kvalifikationer för flyktingar, för att göra det möjligt för dem att delta på arbetsmarknaden och bidra till samhället så snabbt som möjligt efter att de kommit in i EU, samt program för utbildning av lärare, som kan säkerställa tillgången till multikulturella, icke-diskriminerande och inkluderande utbildningssystem.

_____________________

98.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

 

(1)

EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.

(2)

2008/2123(INI).

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0108.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy