Процедура : 2016/2773(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0886/2016

Внесени текстове :

B8-0886/2016

Разисквания :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 655kWORD 186k
4.7.2016
PE585.325v01-00
 
B8-0886/2016

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия


относно приоритетите на Парламента за работната програма на Комисията за 2017 г. (2016/2773(RSP))


Жуан Пимента Лопеш, Таня Гонсалес Пеняс, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, Николаос Хундис, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Такис Хаджигеоргиу, Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Мария Лидия Сенра Родригес, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа, Фабио Де Мази, Щефан Ек, Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на Парламента за работната програма на Комисията за 2017 г. (2016/2773(RSP))  
B8-0886/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(1), и по-специално приложение IV към него,

–  като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки все още се борят с най-тежката икономическа и социална криза от неговото създаване насам; като има предвид, че неолибералните политики на ЕС и политиките, насочени към бюджетни ограничения и налагани от ЕС в рамките на икономическото управление, задълбочиха, както се очакваше, социално-икономическото неравенство във и между държавите членки и увеличиха броя на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване (който през 2015 г. възлизаше на 24,4% в ЕС-28); като има предвид, че дерегулирането на пазара на труда и регресивните данъчни системи допринесоха за пренасочване на приходите от работниците към представителите на едрия капитал и изостриха разликите в доходите и разпределението на благосъстоянието;

Б.  като има предвид, че стагнацията на икономиките, високото равнище на безработица, подкопаването на социалните и трудовите права и увеличаването на социално-икономическото неравенство изискват да се извърши радикална политическа промяна чрез преход от политиките, прилагани понастоящем от Комисията, към политики, които подпомагат усилията на държавите членки за създаване на устойчив икономически растеж и пълна заетост и за борба с бедността, социалното изключване и неравенството в доходите, по-конкретно чрез преразпределителни политики и публични инвестиции, насочени към създаването на работни места;

В.  като има предвид, че задлъжнялостта, породена от Икономическия и паричен съюз, в голяма степен е непропорционална, като някои държави извличат ползи, а други бяха тласнати към тежка депресия; като има предвид, че тази задлъжнялост беше претекстът за налагането на неприемливи програми за бюджетни ограничения, което доведе до увеличаване на задлъжнялостта, чрез преобразуване на частния в публичен дълг, в съчетание с последиците от последвалата рецесия за бюджета, като същевременно се преследват като цели налагането на структурни реформи и разграждането на социалните функции на държавата и правата на работниците и служителите; като има предвид, че тези политики доведоха до увеличаване на безработицата, бедност, големи съкращения на заплатите, повишаване на пенсионната възраст и по-ниско равнище на публичните разходи в области като образованието, културата и здравеопазването; като има предвид, че тези политики наложиха изпълнението на радикални приватизационни програми и че те ще продължат да потискат търсенето;

Г.  като има предвид, че отговорът на Европейската комисия на икономическата, социалната и демократичната криза, например рамката за икономическо управление, окончателно лиши суверенните и демократично избрани правителства и национални парламенти от възможността за избор на своите политики, като предотвратява демократичния контрол от страна на народите на Европа и утвърждава мерките за бюджетни ограничения като постоянни; като има предвид, че сред населението се наблюдава все по-голяма съпротива срещу този капиталистически процес на европейска интеграция, което отразява спешната необходимост от процес на интеграция, който да стимулира социалния и демократичния напредък, справедливото и мирно разрешаване на международните предизвикателства и културния диалог в световен мащаб, проправяйки пътя за сътрудничество между страните на равноправни начала;

Д.  като има предвид, че данъчните системи са устроени така, че да подкрепят по-скоро едрия капитал, а не работническата класа; като има предвид, че мерките за бюджетни ограничения и строга фискална дисциплина в съчетание с тежките загуби за държавните приходи, породени от отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, оказват допълнителен натиск върху бюджетите на държавите членки и застрашават интересите на народите и работниците и служителите; като има предвид, че данъчната политика продължава да бъде от компетентността на държавите членки; като има предвид, че тайните данъчни споразумения, избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане в световен мащаб, както и прехвърлянето на печалби в данъчни убежища, са явления, които все още се допускат или спрямо които съгласно правната рамка все още не се предприемат надеждни мерки;

Е.  като има предвид, че бюджетните решения, вземани от ЕС, не отразяват приоритетите, които са необходими за стимулиране на устойчив, качествен и социално балансиран растеж, нито вземат под внимание необходимостта от солидарност и икономическо и социално сближаване между държавите членки;

Ж.  като има предвид, че понастоящем ЕС е изправен пред най-голямата хуманитарна бежанска криза от Втората световна война насам; като има предвид, че ЕС и някои държави членки носят пряка отговорност за първопричините за тази тази масова миграция, при която хората напускат домовете си вследствие на войни, на изменението на климата, на неравенството и на политиката на вмешателство и агресия, преследвана в Близкия изток и Северна Африка, а именно военни интервенции и разпалване на регионални конфликти в пълно съзвучие с геополитическите стратегически интереси на САЩ и НАТО; като има предвид, че начинът, по който се подхожда към тази хуманитарна криза, е ясно доказателство за класовия характер на това неспазване от ЕС на неговите задължения, включително съгласно международното право;

З.  като има предвид, че има редица политики на ЕС, които подготвят почвата за ксенофобията и расизма, както и за развитието на радикални ксенофобски и расистки партии и движения, които упражняват дискриминация спрямо третирането на работниците, бежанците и мигрантите въз основа на тяхното гражданство;

И.  като има предвид, че предложението за нова договореност за Обединеното кралство в рамките на ЕС, което щеше да се приложи, ако резултатът от референдума във Великобритания беше различен, щеше да подпомогне програмата за дерегулиране и конкурентоспособност и да подкопае свободата на движение и принципа на недискриминация; като има предвид, че това е доказателство за прилагането на двойни стандарти спрямо държавите членки в рамките на ЕС; като има предвид, че едностранните интереси на по-големите държави членки не следва да надделяват над интересите на най-малките държави;

Й.  като има предвид, че следва да се признае правото на всяка държава членка да се оттегли от ЕС;

К.  като има предвид, че резултатът от референдума в Обединеното кралство показва, че е необходима една друга Европа, която трябва да бъде изградена с одобрението на народа, който очаква конкретни решения по социални въпроси като заетостта, прозрачността и социалните услуги и отхвърля мерките за бюджетни ограничения;

Л.  като има предвид, че всички решения във връзка с бъдещите взаимоотношения между ЕС и Обединеното кралство след излизането на Обединеното кралство от Съюза трябва да бъдат резултат от един демократичен процес, в който участват Европейският парламент и националните парламенти; като има предвид, че всички държави членки имат правото и задължението да развиват икономически, политически и културни връзки по свой избор с Обединеното кралство въз основа на принципите на взаимен интерес, приятелство между народите и сътрудничество между суверенни държави;

М.  като има предвид, че референдумът в Обединеното кралство показа, че е необходимо да се постигне напредък в процеса на обединение на Ирландия чрез провеждането на гласуване относно границите, както се предвижда в Споразумението от Разпети петък; като има предвид, че наличието на международна граница между северната и южната част би имало сериозни отрицателни последици за Ирландия; като има предвид, че ЕС следва да продължи активно да подкрепя мирния процес в Ирландия и да осигури неговото продължаване при провеждането на всички преговори относно оттеглянето на Обединеното кралство;

Н.  като има предвид, че съществува демократичен дефицит, произтичащ от политиките и опциите на ЕС, който представлява огромен проблем и че много граждани считат, че те не са представлявани от институциите; като има предвид, че този проблем може да се разреши единствено посредством прозрачност, откритост и защита на ценностите на демокрацията, включително по-голямо участие на гражданите, мир, толерантност, напредък, солидарност и сътрудничество между народите;

О.  като има предвид, че суверенната воля на народите да определят своя път на развитие във всяка отделна държава членка следва да бъде защитавана като абсолютно право;

П.  като има предвид, че кризата, свързана с изменението на климата, продължава да представлява заплаха за стабилността, здравето и поминъка на обществата по целия свят, както и за благосъстоянието на животните и биологичното разнообразие; като има предвид, че ангажиментите, поети в рамките на 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP 21), макар на пръв поглед да са амбициозни, следва внимателно да се засилят в правилната посока;

Макроикономически политики и политики за прилагане на мерки за бюджетни ограничения

1.  настоятелно призовава Европейската комисия да представи работна програма, която взема под внимание основните предизвикателства, пред които са изправени народите и държавите членки понастоящем, например стагнацията на икономиките, дефлацията, увеличаването на социално-икономическото неравенство и бедността, дисбалансите, свързани с инвестициите и икономическия растеж, високата безработица и нарастващата несигурност на труда, подкопаването на социалните и трудовите права, високата задлъжнялост, нарастващата нужда от международна закрила и кризата, свързана с изменението на климата; изразява дълбока загриженост във връзка с намерението на Европейската комисия да продължи да прилага политиките на фискална консолидация, приватизации, структурни реформи и дерегулация в ущърб на интересите на народите; твърди, че социалните, икономическите, климатичните и политическите предизвикателства могат да бъдат преодолени единствено чрез коренна промяна под формата на прогресивни политики, които поставят в основата на стратегиите за развитие хората и околната среда, а не интересите на финансовите пазари и на едрия капитал;

2.  изразява дълбоко съжаление във връзка с продължаващото налагане от страна на институциите на ЕС на мерки за бюджетни ограничения на държавите членки и по-специално с изнудването от страна на институциите на ЕС на някои държави, които изразяват собствения си избор за пътя на растеж и развитие; настоява, че европейските институции следва да зачитат националния суверенитет на всяка държава членка и решението на народите да се насочат към развитие, растеж и социално сближаване, както и че никоя държава не трябва да бъдат наказвана за това, че стимулира своята икономика чрез планове за публични инвестиции или чрез преразпределителни фискални и прогресивни данъчни политики;

3.  призовава за незабавно прекратяване на т.нар. меморандуми за разбирателство и наложените от тях политики за бюджетни ограничения и неолиберални политики, които имат опустошителни последици в социален план и обратен на желания ефект; счита, че тези меморандуми са наложили несправедливи данъчни политики, които нарушават принципа на пропорционално равенство и прогресивно данъчно облагане; призовава за създаването на план за извънредни ситуации в подкрепа на икономиката на страните, пострадали от намесата на Тройката;

4.  изразява съжаление във връзка с недостатъчната реакция на ЕС в отговор на данъчните скандали; се застъпва за задължението за оповестяване както на данъчните постановления, така и на отчитането по държави, за да се гарантират прозрачността и контролът; се застъпва за премахване на офшорните зони и данъчните убежища, за защита на сътрудничеството за премахване на банковата тайна за данъчни цели, за насърчаване на мерките за сътрудничество за предотвратяване на изпирането на пари и данъчните измами и за борба с тези явления, както и за санкциониране на спекулативните операции чрез данъчни мерки и гарантиране на това, че данъците се плащат на мястото на създаване на стойността; призовава за провеждане на международна среща на високо равнище в рамката на ООН с оглед на формулирането на пътна карта и съвместен план за действие за премахване на данъчните убежища и данъчния дъмпинг;

5.  призовава за незабавно прекратяване на процеса на създаване на съюз на капиталовите пазари; отново заявява необходимостта от разделяне на инвестиционното банкиране от банкирането на дребно и от засилване на обществения контрол върху финансовия сектор; подчертава, че дерегулацията на финансовите пазари, опустошителният процес на приватизация, наблюдаван във финансовия сектор, произтичащото от това явление на сливания и придобивания, което доведе до голямо увеличение на концентрацията в сектора и създаде т.нар. „твърде големи, за да фалират“ банки, както и т.нар. финансиализация на икономиката, са причина за нестабилността на икономиките на страните; отхвърля банковия съюз;

6.  призовава Европейската комисия да гарантира ефективното и своевременно прилагане на инвестициите, които отдават предимство на страните, получаващи финансова помощ, като по-специално вниманието се насочи към регионите в икономическа криза и рецесия и с високи равнища на безработица и бедност, за да се даде тласък на растежа и заетостта, да се укрепят микропредприятията и малките и средните предприятия и да се осигурят добро икономическо развитие и социално сближаване;

Икономическото управление и ИПС

7.  счита, че Договорът за фискална стабилност, фискалният пакт и европейският семестър следва да бъдат отменени, тъй като те представляват недемократична и икономическа „усмирителна риза“, която оказва неблагоприятно въздействие върху инвестициите, растежа и създаването на работни места; подчертава неотложната необходимост държавите членки да си възвърнат способността да вземат решения относно икономическите политики, които най-добре отговарят на техните потребности;

8.  подчертава факта, че равнището на държавния и външния дълг на държавите в периферията на ЕС е сред най-високите в света, което е резултат от асиметричния характер на процеса на интеграция; счита, че е наложително да се намали задлъжнялостта чрез предоговаряне на дълга (на размера, падежа и лихвите) и чрез отмяна на неговия спекулативен и незаконен компонент, като тя бъде сведена до устойчиви равнища, като това е въпрос на елементарна справедливост, както и въпрос, който не може да бъде отлаган; призовава за свикването на междуправителствена конференция с цел отмяна на Договора за фискална стабилност;

9.  настоятелно призовава Комисията да предостави – преди окончателната отмяна на Договора за фискална стабилност – фискално поле за действие, с цел да се осигури допълнителна ликвидност за инвестициите, за развитието в областта на образованието, културата и здравеопазването, както и за цялостно социално развитие, като това ще улесни качествената и стабилна заетост и ще укрепи социалната държава;

10.  настоятелно призовава за създаването на план за извънредни ситуации в подкрепа на икономиката на страните, пострадали от намесата на Тройката;

11.  призовава за създаването на програма за подкрепа на онези държави членки, които евентуално желаят да договорят излизане от еврозоната поради това, че членството им в нея вече е неустойчиво и непоносимо; подчертава, че тази програма следва да предвижда подходяща компенсация за причинените социални и икономически вреди;

12.  категорично отхвърля доклада на петимата председатели, тъй като той не предлага алтернатива на преобладаващите нагласи за бюджетни ограничения, а предлага вместо това да се задълбочат съществуващите политики, включително чрез повишаване на конкурентоспособността и на структурната конвергенция, налагайки строги фискални политики и бюджетни ограничения;

Трудови и социални права

13.  остро критикува политиката на бюджетни ограничения – т.нар. политики за конкурентоспособност, либерализация и дерегулация на пазара на труда – които урониха основните социални и трудови права в държавите членки; защитава правото на колективно договаряне, с пряко участие на организациите на работниците и служителите, като ключов инструмент за запазване и укрепване на правата за борба срещу дискриминацията, социалния дъмпинг, несигурната заетост, измамите, свързани с труда, дерегулирането на работното време, нестандартния труд, разширяването на сектора с ниски трудови възнаграждения, конкуренцията въз основа на по-ниски заплати, явленията като работещите бедни, социалното изключване, бедните пенсионери и тормоза и насилието на работното място, както и за предпазване на работниците от автоексплоатация чрез новите форми на заетост, включително цифровата работа и работата в интернет платформи („crowd-work“), като се защитава правото „да се изключиш от мрежата“;

14.  отхвърля и осъжда критиката от страна на Европейската комисия на политиките, с които се цели оценка на заплатите и преразпределение на доходите и благосъстоянието в полза на работниците и служителите; подчертава необходимостта от ефективни мерки, които да се въведат с цел борба с дискриминацията по отношение на заплащането в рамките на политика за възнагражденията, която взема под внимание идеята за равно заплащане за равен труд; подчертава необходимостта от прилагане на политики за развитие, които насърчават растежа и създаването на работни места и които включват мерки за преодоляване на проблема с високото равнище на безработица, засягащ в най-голяма степен жените и младежите;

15.  настоятелно призовава Комисията да не препоръчва реорганизация и съкращения в правителствените служби на държавите членки и да не продължава да подкрепя и насърчава т.нар. гъвкава сигурност в областта на заетостта и приватизацията на обществените услуги, тъй като тези подходи безспорно послужиха за подкопаване на социалните права на работниците и служителите и за подпомагане на преразпределянето на благосъстоянието в полза на представителите на едрия капитал;

16.  припомня на Европейската комисия за нейния ангажимент за присъединяване към обновената Европейска социална харта и призовава Комисията своевременно да представи предложение за присъединяване към Хартата; освен това настоятелно призовава Комисията да представи предложение за социален протокол, който да отдаде предпочитание на социалните и колективните интереси пред икономическите свободи;

17.  изразява загриженост във връзка с това, че Директивата относно командироването на работници в настоящия си вид не предлага решения на основните проблеми, свързани с мобилността на работниците в рамките на ЕС; настоятелно призовава Европейската комисия, в тясно сътрудничество с държавите членки, да пристъпи към преразглеждане на тази директива, да се бори срещу всички видове социален дъмпинг и да гарантира достъпа на командированите работници до същите социални престации като работниците в приемащата държава, включително гарантиране на принципа на равно заплащане за равен труд на едно и също място; посочва, че при никакви обстоятелства работниците не следва да са изправени пред регресивни заплати или регресивни социални права; освен това призовава при предстоящото преразглеждане на Регламент (ЕО) № 883/2004 да се подобри координацията на системите за социална сигурност на държавите членки; подчертава необходимостта от засилване на прилагането на трудовото и социалното законодателство във всички сектори;

18.  призовава за изготвяне на черен списък на ЕС на дружествата, включително дружествата от типа „пощенска кутия“, които носят отговорност за повтарящи се нарушения на трудовото и социалното законодателство на ЕС и държавите членки, както и за забрана на това тези дружества да получават обществени поръчки и субсидии, включително финансиране от ЕС, за определен период от време;

19.  призовава Европейската комисия в контекста на обсъжданията и препоръките относно националните рамки относно несъстоятелността да гарантира участието и информирането на работниците и работническите организации през всички етапи на процедурата и да предотврати тактическото използване на процедури по несъстоятелност с цел влошаване на условията на труд на работниците или улесняване на масовите съкращения на персонала; в този контекст призовава Европейската комисия да улесни закупуването от работниците на контролен пакет акции от дружествата, изправени пред несъстоятелност, с цел да се запази тяхната икономическа дейност и да се сведе до минимум загубата на работни места;

20.  подчертава необходимостта от интегрирана стратегия за борба срещу бедността, която набляга, наред с другото, върху намаляването на детската бедност и социалното изключване; призовава за създаване на равнището на държавите членки на схеми за минимален доход и за тяхната оценка, като тези схеми гарантират процент от средния доход в съответните държави членки, с минимални референтни стойности от поне 60%, като важна стъпка към премахването на бедността;

21.  подчертава необходимостта да се защитят и развият в държавите членки социалните функции на държавата и предлагането на обществени услуги, които следва да включват, наред с другото, достъп до правосъдие и до всеобщо, безплатно и качествено обществено образование и здравеопазване, както и грижи за деца и за болни и възрастни хора и високо равнище на социална закрила като цяло;

22.  счита, че всички действия и програми на ЕС в областта на културата и образованието следва да имат системно и социално приобщаващо измерение, да насърчават политиките за качествено обществено образование и да допринасят за пълния достъп до култура и развлечения за всички; поради това призовава Европейската комисия и държавите членки да изключат всички публични разходи, свързани с образованието и културата, при изчисляването на публичния дефицит в рамките на Пакта за стабилност и растеж;

23.  изразява съжаление във връзка с това, че програмите за мобилност на ЕС не са постигнали целите си изцяло и че те са довели до неприемлива дискриминация по отношение на достъпа; поради това призовава Европейската комисия да разшири достъпа до всички програми за мобилност за всички, които желаят да кандидатстват, особено за групите в неравностойно положение, и да подобри информацията и достъпа до програмите за мобилност в областта на професионалното образование и обучението; изразява съжаление във връзка с новата тенденция, която се наблюдава в рамките на някои програми, характеризираща се със замяна на схемите за предоставяне на безвъзмездни средства със схеми за гарантиране на заеми, например „Еразъм+“ и „Творческа Европа“; поради това призовава за достойни системи за отпускане на безвъзмездни средства, които предвиждат покриване на разходите през целия период на престой извън държавата на произход, за да се гарантира всеобщ достъп до тези програми за мобилност;

24.  подчертава, че онлайн услугите, електронната търговия, сферата на авторското право (не само по отношение на авторите, но също така и на творците, изпълнителите и продуцентите), защитата, управлението и съхраняването на данните, както и мрежовата неутралност, изискват съвместен, общностен и международен подход, чийто водещ принцип е, че защитата на обществените интереси винаги има предимство пред логиката на бизнеса и печалбата; подчертава, че интернетът е обществено достояние и че гарантирането на принципа на мрежова неутралност е от първостепенно значение;

Права на жените и равенство между половете

25.  изразява дълбоко съжаление във връзка с това, че Европейската комисия не е представила нова стратегия за равенство между жените и мъжете за периода 2015 – 2020 г., и призовава тя да изготви такава стратегия;

26.  призовава Европейската комисия в сътрудничество с държавите членки да представи предложение за всеобхватна стратегия на ЕС относно насилието срещу жени, което да обхваща всички различни форми на насилие; приветства предложението на Европейската комисия за присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и инициативата да се предприеме информационна кампания през 2017 г. относно борбата с насилието срещу жени;

27.  осъжда оттеглянето на Директивата относно отпуска по майчинство; призовава Европейската комисия да представи ново предложение, което да е съобразено с позицията на ЕП за удължаване на продължителността на настоящия минимален гарантиран отпуск по майчинство при изплащане на пълния размер на трудовото възнаграждение от 14 на 20 седмици и за задължително право на платен отпуск по бащинство; счита, че трябва да се предприемат конкретни мерки във всички държави членки за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот на жените и мъжете, както и че са необходими мерки за увеличаване на продължителността на родителския отпуск, за който се изплаща пълният размер на трудовото възнаграждение, като се премине към по-справедлива система за родителския отпуск;

28.  призовава също така Европейската комисия да гарантира и да включи всеобщия достъп до сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с него права във всички съответни области на политиката както в ЕС, така и извън него;

Демокрация, права на човека и свободи

29.  решително осъжда споразумението между ЕС и Турция, както и всички други предложения, насочени към изместването на границите на ЕС извън Съюза с цел лицата, нуждаещи се от закрила, да останат извън ЕС, при пълно незачитане на ангажиментите на ЕС и неговите държави членки съгласно международното право, включително принципа на забрана за връщане; осъжда силния акцент върху предотвратяването и възпирането на незаконната миграция, включително чрез задържане, без оглед на все по-големия брой на лицата, търсещи убежище и бягащи от войни, преследване, глад и от бедствия, породени от изменението на климата; осъжда увеличаването на броя на репресивните предложения и военните действия, представени от Европейската комисия през 2015 и 2016 г. в отговор на настоящата хуманитарна криза, например военната операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED операция SOPHIA), операцията на НАТО в Егейско море, предложението за укрепване на правомощията на Frontex чрез създаването на европейска гранична охрана, създаването на центрове за задържане на бежанци, ускоряването на връщанията, включително на лица, търсещи убежище, и натиска от страна на Европейската комисия Турция (държава, която не зачита в задоволителна степен правата на човека) да бъде обявена за сигурна трета страна за всички лица, търсещи убежище;

30.  призовава Европейската комисия да пренасочи средствата, разпределени за увеличаване на граничния контрол и укрепване на „крепостта Европа“, към посрещането на бежанците и мигрантите, по-специално чрез програми за презаселване и преместване, активно провеждане на дейности по търсене и спасяване, центрове за прием със свободен достъп и достойни условия на настаняване и социално приобщаване на бежанците и мигрантите; призовава Европейската комисия да разработи предложения за безопасни и законни начини за достъп до ЕС за всички жени, мъже и деца, нуждаещи се от закрила, както и за работници мигранти, включително своевременна, амбициозна и правно обвързваща програма за презаселване, и да подкрепи предложението на Европейския парламент за хуманитарни визи при преразглеждането на Визовия кодекс, така че хората вече да не бъдат принудени да рискуват живота си в Средиземно море или в пустините на път към Европа;

31.  посреща със задоволство предложенията на Европейската комисия да установи временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция; изразява съжаление относно бездействието на държавите членки, които не изпълняват поетите от тях ангажименти в това отношение;

32.  призовава за изпълнение на правото на семеен живот, заложено в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, независимо дали от трета държава или в рамките на ЕС, и подчертава неотложната необходимост от ускоряване на преместването, включително ускоряването на процедурите за уязвимите кандидати; припомня, че държавата, в която се разпределят бежанците, следва да се определя въз основа на техните семейни, езикови и културни връзки; подчертава необходимостта да се постигне напредък в социалното приобщаване и интегрирането на пазара на труда на бежанците и мигрантите, като се признават и вземат предвид в тяхна полза техните умения и квалификации, както и да се гарантира тяхната защита срещу експлоатацията и дискриминацията;

33.  изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията не предложи алтернатива на регламента „Дъблин“, основана на споделяне на отговорността; изразява загрижеността си във връзка с някои ключови въпроси, свързани със задължението на всички държави членки да обмислят дали молбите за убежище могат да бъдат обявявани за недопустими въз основа на понятията за сигурна трета страна или първа страна на убежище;

34.  призовава за незабавно приемане на хоризонталната директива за борба срещу дискриминацията, за да се постигне напредък в борбата срещу дискриминацията, включително срещу нападенията срещу малцинства, мигранти и лица, търсещи убежище, и други уязвими групи; счита, че разпространението на расистките и ксенофобските настроения и организации е свързано с възхода на крайно десни и фашистки движения в Европа, който не може да се разглежда изолирано от политиките, които бяха прилагани в ЕС и държавите членки през последните десетилетия;

35.  изразява съжаление във връзка със зачестилите прояви и изказвания, проповядващи вражда и омраза, насочени срещу етническите и религиозните малцинства, лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица, лицата, търсещи убежище, и бездомните лица;

36.  отправя искане към Комисията да извърши оценка на прилагането на националните стратегии за интегриране на ромите и на препоръката на Съвета относно мерките за ефективна интеграция на ромите в държавите членки, както и да предложи допълнителни мерки, ако това е необходимо, за ефективното приобщаване на ромите;

37.  изразява дълбокото си безпокойство във връзка с едностранната и репресивна Европейска програма за сигурност на ЕС, която е прекомерно тясно насочена към репресивни политики и към разширяване на правоприлагащите агенции на ЕС; изразява критичното си отношение към все по-силния акцент върху аспектите на политиките, свързани със сигурността, включително събирането на лични данни и профилирането на гражданите, при който се използват оправдано нарасналите опасения на хората и борбата срещу тероризма, за да се уронят правата и свободите на гражданите и да се увеличи държавният надзор; изтъква, че въпреки че има над 80 обвързващи правни инструменти в областта на борбата срещу тероризма, за които бяха сключени споразумения през последните 12 години, неотдавнашните жестоки нападения разкриха по болезнен начин провала на сляпо репресивната насоченост на институциите на ЕС и правителствата на държавите членки; осъжда репресивното законодателство, което не само наруши масово правата на човека на всички граждани и жители на ЕС, но също така допринесе активно за подкопаването и уронването на съществуващите превантивни политики като работата с младежта, политиките за социално и икономическо сближаване и други превантивни инструменти, насочени към подпомагане на хората, изложени на риск от социално изключване;

38.  призовава Комисията да предприеме сериозни усилия за защита на гражданите от засилване на държавното наблюдение; в този контекст изразява дълбока загриженост във връзка с широките правомощия на новото звено на ЕС за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет към Европол (IRU) за наблюдение и контрол в интернет без съдебна намеса; изтъква, че новият регламент за Европол не предостави изрично правно основание за IRU;

39.  счита, че преразглеждането на Директивата за борбата с тероризма е изключително широкообхватно, като криминализира някои потенциални подготвителни действия, без да трябва да е налице изрична цел за умишлено извършване на терористично престъпление; подчертава факта, че това е в разрез с утвърдения принцип на наказателното право, съгласно който умишленото намерение е ключов елемент на всяко наказателно определение;

40.  призовава за осъвременяване на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, така че да бъде приведена в съответствие с наскоро приетия Регламент за защита на данните;

41.  призовава Комисията да вземе изцяло предвид решението на Съда на ЕС по съединени дела C 293/12 и C 594/12 от 8 април 2014 г.; настоятелно призовава Комисията в този контекст да се въздържа от предлагане на всякакви по-нататъшни мерки, основани на повсеместното запазване на данни;

42.  призовава Комисията да представи план за действие на държавите членки за подобряване на условията на задържане, особено като се има предвид широко разпространеното използване на задържане под стража в досъдебното производство, включително в случаи на европейска заповед за арест; призовава Комисията да вземе изцяло предвид съдебната практика на Европейския съд по правата на човека относно условията в затворите;

43.  изразява дълбоко разочарование от бездействието на Комисията по отношение на законодателния доклад по собствена инициатива относно преразглеждането на европейската заповед за арест; призовава Комисията да изготви ново предложение, като вземе предвид доклада на Парламента по този въпрос, по-специално въпроса за проверките за пропорционалност;

44.  изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията не е включила в своите нови инициативи обновено, актуализирано предложение за публичния достъп до документи, което да отразява споразумението на първо четене, постигнато от Парламента през 2011 г.;

45.  настоятелно призовава Комисията да отговори на исканията, отправени от Парламента в неговите резолюции относно предполагаемо транспортиране и незаконно задържане на затворници в европейски държави от ЦРУ, по-специално след доклада на Сената на САЩ относно изтезанията, извършени от ЦРУ;

46.  заявява дълбоко антидемократичния характер на този ЕС, както може да бъде констатиран от начина, по който европейските институции разглеждат резултатите от участието на гражданите и борбата на работниците; поради това настоятелно призовава Европейската комисия да взема на сериозно участието на гражданите в различните му демократични проявления, да зачита всички бъдещи референдуми по въпроси, свързани с ЕС, и призовава за спазване на неотменното право на хората да разискват и да изразяват своята воля; във връзка с това отхвърля довода за неизбежност;

47.  припомня на Комисията нейния ангажимент да представи предложение за междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за прозрачност за всички институции на ЕС; отново потвърждава необходимостта от засилване на представителната демокрация и демокрацията на участието;

48.  призовава Комисията да представи предложение за преразглеждане на европейската гражданска инициатива въз основа на заключенията в доклада за изпълнението на Парламента;

49.  счита, че е необходимо да се подобри качеството на законотворчеството на ЕС; настоява обаче, че програмата за по-добро регулиране и програмата REFIT не следва да служат като претекст за дерегулация, която да отслабва социалната защита, защитата на потребителите, екологичните стандарти, стандартите за хуманно отношение към животните и социалния диалог; поради това настоява всички оценки на въздействието и решения на Комитета за регулаторен контрол да бъдат публично достояние;

50.  вместо това настоятелно призовава Комисията да гарантира, че цялото бъдещо законодателство подлежи на оценка на въздействието върху социалните и основните права, и да включи клаузи за изтичане на срока на действие, за да се гарантира, че законите на ЕС се преразглеждат редовно;

Вътрешен пазар и международна търговия

51.  счита, че единният пазар, със своите многобройни секторни подходи, задълбочи/улесни премахването на суверенни инструменти за икономическо регулиране, икономическото господство, различията и неравномерното развитие, и насърчи избягването на данъци, отклонението от данъчно облагане и прехвърлянето на печалби към данъчни убежища, приватизацията, дерегулацията на търговските отношения и концентрацията на капитал; чрез единния пазар и в името на конкурентоспособността ЕС спонсорира/подкрепи и насърчи посегателства върху правата на работниците и служителите, което доведе до социални неравенства, дерегулация на труда, обезценяване на заплатите и все по-несигурна заетост, докато по-справедливи, по-добре преразпределящи данъчни политики бяха провалени или възпрепятствани; отбелязва, че противно на това, което систематично се заявява, единният пазар доведе до по-високи разходи за потребителите и влошаване на предоставяните услуги;

52.  изразява съжаление относно забавянето на Комисията при нотифицирането на Парламента и Съвета на коригиращите актове за делегирани актове и преходни делегирани актове относно Митническия кодекс на Съюза (МКС); счита за неприемливо, че тези закъснели нотификации затрудниха Парламента да използва своето правомощие за контрол; следователно настоятелно призовава Комисията да осигури по-добра координация на своите служби с Парламента и ранно информиране за финализирането и прилагането на МКС;

53.  изразява съжаление, че с Директивата за търговската тайна Европейската комисия допълнително отслабва защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, журналистите, потребителите и трудещите се; настоятелно призовава Европейската комисия и държавите членки да гарантират, че лицата, подаващи сигнали за нарушения, са правно и фактически защитени, когато има основание да се счита, че защитават обществени интереси; отбелязва обаче, че стандартите за защита в ЕС продължават да бъдат неравномерни и не предлагат достатъчна защита, както показват неотдавнашни знакови дела; призовава Комисията да излезе със законодателно предложение за минимална защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения;

54.  подчертава, че всяка държава трябва да има право да определя своята търговска политика и да сключва онези търговски споразумения, които са най-съобразени с нейните интереси и нейните икономически характеристики и потребности, като се отчита съответната им степен на взаимно допълване с трети държави;

55.  застъпва становището, че резултатът от британския референдум допълва мотивите за временно спиране на ратифицирането на всякакви търговски споразумения на ЕС с трети страни, с които в момента се водят преговори; противопоставя се на подхода на търговската политика за либерализация, дерегулация и приватизация, прокарван от Европейската комисия с много партньори по света, както и догматичната логика на свободната търговия, която определя този поглед към търговската политика, и отхвърля по-специално мегарегионални споразумения като ТПТИ, ВИТС и TiSA, и по различен начин, СИП; изразява съжаление относно общата търговска ориентация на ЕС, която компрометира суверенитета на държавите членки и обслужва геополитическите интереси на най-богатите страни и на многонационалните корпорации да контролират и експлоатират активи на трети държави, като се увеличат регионалните и междурегионалните асиметрии и се затвърждава зависимостта на по-слабо развитите страни (във и извън ЕС); посочва, че тези споразумения допринасят за разрушаването и дерегулирането на труда, увеличаването на бедността, засилването на спекулата (особено с храни) и унищожаването на обществените услуги, и представляват заплаха за здравето на и хуманното отношение към животните, устойчивото селско стопанство и околната среда, както и културното многообразие; призовава за регулирана, основана на взаимното допълване международна търговия;

56.  призовава за регулирана, основана на взаимното допълване международна търговия; противопоставя се по-специално на включването на клауза за УСИД в търговските споразумения или в рамките на ЕС, независимо дали в традиционна форма или под формата на СВК, тъй като счита, че няма причина да се предоставят на инвеститорите специални юрисдикции, които да задължават държавите членки да плащат огромни парични суми и намаляват тяхната свобода на действие в политиките; настоява, че всички преговорни документи трябва да бъдат обществено достояние и трябва да се провеждат консултации с всички национални парламенти преди приемането на такива сделки, които засягат много ежедневието на народите;

Регионално развитие, производство и стратегически сектори

57.  отхвърля подхода на Европейската комисия за подчиняване на политиката на сближаване на икономическото управление на ЕС; подчертава, че регионалната политика е важно средство за насърчаване на икономическото и социалното сближаване, като основните цели са намаляване на различията между регионите, в частност по-бедните и най-отдалечените региони, насърчаване на реалното сближаване и стимулиране на растежа и заетостта; настоява, че политиката на сближаване не следва да се използва като инструмент за финансово наказание, ако даден регион или държава членка отхвърля политиката на дерегулиране и приватизация;

58.  препоръчва прилагането на спешни мерки по отношение на производствените сектори, които са жизненоважни за всяка икономика и следователно играят съществена роля в развитието на потенциала на всяка една държава; призовава за насърчаване на обществени проекти, за подкрепа за микро-, малки и средни предприятия, кооперативни организации и местни органи на управление, както и за това средствата на Общността да бъдат увеличени и ориентирани в тази посока;

59.  настоятелно призовава Комисията да отдаде предимство на онези държави членки, които са най-засегнати от икономическата криза, и по-специално да се насочи към регионите в рецесия и с високи равнища на безработица и бедност;

60.  счита, че съществуващото финансиране на ЕС и настоящите финансови средства на ЕС за политиката на сближаване са недостатъчни, за да отговорят на потребностите от действително сближаване и да се преодолеят регионалните неравенства, високите равнища на безработицата, неравенството в доходите и бедността в Европейския съюз; изтъква необходимостта от укрепване на бюджета на ЕС в областта на политиката на сближаване; подчертава, че е важно да се гарантира, че териториалното управление и планиране остават отговорност на отделните държави членки; отбелязва, че избягването на изоставането в плащанията в бъдеще е от решаващо значение за гарантиране на успешното прилагане на политиките на сближаване;

61.  отбелязва ниското равнище на инвестициите, предлагани в бюджета на ЕС за научноизследователски и развойни дейности; призовава Европейската комисия да не съсредоточава разпределението на финансирането за научни изследвания върху малко на брой университети, научноизследователски центрове и корпоративни дружества;

62.  отново заявява, че водата е всеобщо право и следва да бъде гарантирана на всяко човешко същество, и не следва да бъде обект на приватизация;

63.  призовава за децентрализирана обща политика в областта на рибарството (ОПОР), която да насърчава модернизирането и устойчивото развитие на сектора на рибарството, като гарантира неговата социално-икономическа жизнеспособност, устойчивостта на ресурсите, запазването и създаването на работни места и подобряването на условията на живот на работещите в сектора на рибарството; призовава за мерки за гарантиране на националния суверенитет в изключителната икономическа зона на държавите членки и техните ресурси в областта на рибарството;

64.  призовава за защита на биологичното разнообразие в морската среда, като се осигурят благоприятни условия за възстановяването на рибните популации чрез прилагане на адекватни, устойчиви практики на управление; заявява отново необходимостта ОПОР да признае специфичните характеристики на дребния и крайбрежния риболов и пригодността на съществуващите инструменти за потребностите на сектора;

65.  счита, че за 30 години общата селскостопанска политика (ОСП) се отрази тежко на селскостопанския сектор в държавите членки и е допринесла за кризата в селскостопанския сектор; призовава за подновен акцент върху един от принципите на финансиране на ОСП (член 39, точка 2), „осигуряване на задоволителен стандарт на живот на земеделските производители“, с цел борба със засилената концентрация на производството и повишаването на равнището на интензивното земеделие, намаляването на броя на дребните земеделски производители и организациите на земеделски производители, както и увеличаването на регионалните асиметрии и на външната зависимост от чуждестранни стоки, която е в полза на най-големите европейски икономики; изразява съжаление, че това явление излага на риск наследство от световно значение, свързано със селското стопанство и селските райони, като едновременно с това големите дружества от селскостопанския сектор разширяват своите маржове и налагат своя модел на световна продоволствена система, който има разрушително въздействие върху околната среда; подчертава факта, че земеделските производители, а не едрият бизнес, трябва да бъдат в центъра на всяка селскостопанска и продоволствена политика, с цел устойчивото развитие, растежът и създаването на работни места да могат да бъдат действително стимулирани във всички региони;

66.  изразява съжаление, че настоящите политики водят до рязко намаляване на броя на традиционните семейни стопанства в целия ЕС и впоследствие до упадък на социалната и икономическата дейност в селските райони;

67.  категорично се противопоставя на заграбването на земя и на господстващото положение на пазара и несправедливото ценообразуване от страна на големите дружества от хранително-вкусовата промишленост, които експлоатират земеделските стопани и налагат свръхпроизводство за сметка на качеството на храните, благоденствието на хората и животните и в ущърб на околната среда;

68.  призовава Европейската комисия да забрани всички форми на патентоване на семена с цел защита на земеделските производители от натиска и властта на мултинационалните компании за производство на семена, и да защитава местните сортове и нашето генетично и културно наследство; призовава Европейската комисия, в сътрудничество с държавите членки, да забрани разрешаването, отглеждането и пускането на пазара на ГМО, и да предприеме действия за ограничаване на широкото използване на пестициди;

69.  призовава настоятелно Комисията да изпълни незабавно неприведените в действие точки от Стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012 – 2015 г.; призовава Комисията да изготви нова и амбициозна стратегия за защита на и хуманно отношение към животните за периода 2016—2020 г., с цел да се преодолеят настоящите недостатъци и пропуски, да се създадат равнопоставени условия на конкуренция и да се подобри хуманното отношение към животните в целия ЕС;

70.  счита, че финансирането от ЕС за селското стопанство следва да бъде насочено към такова развитие на селскостопанските системи на държавите членки, че да се намали тяхната външна зависимост от доставки и да се гарантира наследството, свързано със земеделието и селските райони;

71.  призовава Европейската комисия да проучи необходимостта от създаване на публични инструменти за регулиране на производството и на пазарите в млекопреработвателната промишленост, както и в други сектори, като се гарантират справедливи цени за продукцията, отчитащи както разходите за суровини, така и потребителските цени, за да се осигури справедливо разпределение на добавената стойност по веригата на добавената стойност в сектора, като същевременно се избягва концентрация и повишаване на интензивността на производството и се гарантира правото на всяка държава членка да засажда и произвежда, и да запази продоволствения си суверенитет;

72.   подчертава необходимостта от укрепване и развитие на диверсифицирана промишлена база във всички държави членки и региони, като се вземат предвид регионалните особености, тъй като това е от съществено значение за гарантирането на високи равнища на заетост, икономическа дейност и развитие;

73.  призовава Европейската комисия да направи оценка на проблема с преместването на промишленото производство в рамките на световните вериги за създаване на стойност и да предложи забрана на финансирането от ЕС за преместване на производството в трети държави, с цел да се запазят работните места в промишлеността в държавите членки;

74.  отхвърля европейския енергиен съюз — проект за големите европейски монополи в сектора; призовава за обществен контрол върху този стратегически сектор, тъй като повишаването на енергийната ефективност и гарантирането на диверсификация на източниците, развитието на възобновяеми енергийни източници, устойчивото използване на вътрешния потенциал на всяка държава и сигурността на доставките, наред с другото, изискват планиране и обществен и демократичен контрол върху енергийния сектор; изтъква необходимостта да се предложат задължителни критерии за устойчивост по отношение на енергията и биомасата;

75.  заявява отново, че енергията е обществено благо и следва да се гарантира равен достъп до енергия на достъпни цени в полза на потребителите; подчертава, че ЕС следва да се съсредоточи отблизо върху въпроса за енергийната бедност, тъй като енергийната бедност засяга почти 11% от населението на ЕС; във връзка с това настоятелно призовава Комисията да отдаде приоритет на мерките за намаляване на енергийната бедност в предстоящите законодателни предложения, както и да представи план за действие до средата на 2017 г.;

76.  счита, че енергийният преход следва да доведе до по-ефикасна, прозрачна, устойчива, децентрализирана и демократична енергийна система, основана на възобновяеми енергийни източници, която да е от полза за обществото като цяло, като в същото време защитава най-уязвимите и гарантира, че ползите от мерките за енергийна ефективност и енергията от възобновяеми източници са на тяхно разположение;

77.  отново отправя своя призив за задължителна цел за дял от 30% на потреблението на енергия от възобновяеми източници и дял от 40% в икономиите на енергия за 2030 г.; следователно призовава Комисията да вземе това предвид при предстоящото преразглеждане на директивите за възобновяемите енергийни източници и за енергийната ефективност, и да насърчава тези задължителни цели по време на преговорите по директивите; призовава още Комисията да предложи задължителни критерии за устойчивост по отношение на енергията и биомасата;

78.  призовава Европейската комисия да предложи конкретни критерии за устойчивост за промишлените продукти и напълно да интегрира „кръговата икономика“ във всички съответни политики, с отчитане на целия жизнен цикъл на продуктите; освен това подчертава необходимостта от пълно прилагане на действията, набелязани в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, включително постепенното премахване на субсидиите, които имат отрицателно въздействие върху околната среда; счита, че пазарният подход към кръговата икономика има опасни последици за обществения интерес и е необходима силна отчетност на държавите членки и на публичните политики;

79.  отхвърля моделите на либерализация, налагани на държавите членки в транспортния сектор; напротив, призовава за незабавното им оттегляне, в съответствие с необходимостта за гарантиране на задълженията за извършване на обществена услуга, като се отдава дължимото внимание на насърчаването на транспортни политики, което да зачита суверенитета на държавите членки и техния собствен стратегически подход към териториалното сближаване и националното развитие; призовава да се насърчава социалният диалог между всички заинтересовани работници, както и сътрудничеството, за да се създаде възможност за по-добра интеграция на националните транспортни мрежи и тяхната оперативна съвместимост; подчертава необходимостта от насърчаване на обществения транспорт, на решенията за споделена мобилност, на ходенето пеша и използването на велосипед, по-специално в градските райони;

80.  настоятелно призовава Комисията да направи оценка на регламентите на ЕС в областта на транспорта и да ги адаптира, по целесъобразност, към ерата на цифровите технологии; призовава Комисията да промени регулаторната рамка за различните видове транспорт, за да насърчава нови иновации и услуги в областта на мобилността и логистиката, като същевременно се гарантират високи стандарти за безопасност, условия на труд и защита на потребителите, както и справедливо данъчно облагане и предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда;

81.  призовава Комисията да предприеме необходимите мерки за намаляване на въглеродната интензивност на транспортния сектор;

82.  призовава за амбициозен план за намаляване на смъртните случаи по пътищата, който да включва ясни цели за намаляване;

Околна среда

83.  счита, че кризата, свързана с изменението на климата, както се признава в 5-ия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата, приет и подкрепен от последната конференция COP 21, е причинена от вредната човешка дейност, злоупотребата с енергоемка производствена система, както и от използването и експлоатацията на изкопаеми горива;

84.  поради това подчертава, че работата по решението на проблема с изменението на климата трябва да продължи с ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове от всички заинтересовани държави, в съответствие с техните исторически отговорности, и тъй като това не следва да се оставя на пазарните инструменти, изисква скъсване с капиталистическите политики за развитие – мярка, без която не е възможно да се променят производствените методи или начините за разпределение и потребление;

85.  изразява съжаление относно факта, че ангажиментите на COP 21, от една страна, не гарантират намаляване на емисиите на парникови газове и следователно не осигуряват намаление на концентрацията на парникови газове в атмосферата до равнище, считано за съвместимо с повишение на средната температура с не повече от 2 °С, а от друга страна, запазиха и укрепиха пазарни механизми, които водят до форма на частно присвояване на природата и нейните ресурси;

86.  застъпва се за увеличаване на финансовите средства, заделени за политики за опазване на околната среда; призовава за значително увеличение на средствата за програмата LIFE в размер най-малко на 1% от бюджета на ЕС; отхвърля отслабването на законодателството относно защитата на местообитанията и застрашените диви видове; призовава за създаването на специален финансов инструмент, предназначен за финансирането на мрежата „Натура 2000“, както и за приемането на съгласувани мерки за запазване на ценностите, които тя представлява;

87.  призовава Европейската комисия да интегрира политиката за климата и политиката в областта на изменението на климата във всички свои политики; изразява съжаление относно демонстрираната до момента от Комисията липса на амбиция по отношение на обвързващите цели;

88.  призовава Европейската комисия да бъде последователна и да спазва принципа на предпазните мерки в своя мандат, да не предлага нови дерогации за използването на химически вещества, вредни за човешкото здраве и околната среда пестициди и нарушители на функциите на ендокринната система, да намали излагането на химикали чрез водата, почвата, въздуха и храната, които оказват отрицателно въздействие върху здравето на човека и околната среда в световен мащаб, и да представи законодателни предложения за намаляване на излагането;

За мир срещу милитаризма и НАТО

89.  осъжда засилващите се стъпки в посока към милитаризиране на ЕС; отхвърля Европейската стратегия за сигурност и нейните обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО); изисква прекратяване на сътрудничеството между ЕС и НАТО и отхвърля настоящата политика на експанзия на НАТО; настоява за закриване на всички чуждестранни военни бази в Европа;

90.  настоява, че всяка външна дейност на ЕС трябва да следва принципите на строго гражданска външна политика, която да е в съответствие с международното право и прилагана по недискриминационен начин, чрез поемане на водеща роля в дипломатическото и мирно разрешаване на конфликти, включително чрез инициативи за медиация и програми за разоръжаване, демобилизация и реинтеграция (РДР) в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации; подчертава значението на усилията за укрепване на Международния договор за търговията с оръжие (ДТО), за подобряване на режима на ЕС за контрол върху износа на оръжие, за подпомагане на режима на Договора за неразпространение на ядреното оръжие и ядрено разоръжаване, и за подкрепа за мерките за премахване на бедността, за хуманитарната помощ, за устойчивото икономическо и социално развитие и целите за устойчиво развитие, които благоприятстват за балансираните икономически отношения, справедливата търговия и справедливото разпределяне на ресурсите и богатството в съседните на ЕС държави и в света;

91.  призовава Европейската комисия да изпълни ангажимента си да работи с партньорите по ЕПС за изпълнението на Целите на ООН за развитие; подчертава, че създаването на работни места е решаващ въпрос за бъдещето на повечето съседни държави; подкрепя специалния акцент върху пригодността за заетост на младите хора и насърчаването на малките и средните предприятия; подчертава, че това изисква многостепенен подход, от национално до регионално и местно равнище, както и регионално, подрегионално и трансгранично сътрудничество, способно да мобилизира държавите – членки на ЕС, партньорските държави и техните местни и регионални органи; призовава за реалистични подходи и програми, които да носят конкретни ползи за гражданите; призовава Комисията да представи стратегията за сътрудничеството със съседите на съседите, която беше обявена в контекста на прегледа на политиката за съседство;

92.  отхвърля използването на бюджета на ЕС за военни или гражданско-военни цели; отхвърля прилагането на пилотен проект за научни изследвания в областта на ОПСО, предприет съвместно от Комисията и Европейската агенция по отбрана, обхващащ, наред с другото, дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС); решително се противопоставя на използването на каквито и да било средства от „Хоризонт 2020“ и бюджета на ЕС изобщо за военни и гражданско-военни изследвания или изследвания в областта на сигурността като цяло и за разработването на ДУЛС в частност; призовава Комисията да гарантира спазването на ангажиментите на Съюза за премахване на бедността, устойчиво развитие, целите за устойчиво развитие, контрол върху въоръженията, режима на Договора за неразпространение на ядреното оръжие и ядрено разоръжаване;

93.  призовава Европейската комисия да повиши прозрачността на разходите в областта на международните дейности, като се започне на всички етапи, от планирането до предварителна оценка; отново отправя сериозна критика по отношение на трайната липса на парламентарен контрол в областта на външната политика и политиката на сигурност;

94.  потвърждава, че външните работи са суверенно правомощие на държавите членки, и отхвърля единна позиция на ЕС в областта на външната политика; припомня, че външните политики на държавите членки, самостоятелно или в сътрудничество, трябва да следват принципите на строго гражданска външна политика, в съответствие с международното право и прилагана по недискриминационен начин, и че ролята в дипломатическото и мирно разрешаване на конфликти следва да се поема под егидата на Организацията на обединените нации, като се изпълнява в дух на взаимно сътрудничество, солидарност и зачитане на суверенитета на трети държави;

95.  решително отхвърля насърчаването и подкрепата за Европейската отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ) и военнопромишления комплекс, както и увеличаването и задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната; отхвърля използването на бюджета на ЕС за военни или гражданско-военни цели; призовава за действителен мир, солидарност и политики за равенство, насочени към контрол върху въоръженията, пълно разоръжаване, особено в ядрената област, и демилитаризация на ЕС;

96.  изразява сериозна загриженост, че много правителства не спазват дори националните, европейските и международните ангажименти, които са поели по отношение на износа на оръжие; призовава да се преустановят търговията на ЕС с оръжие и износът на оръжия и военно оборудване към конфликтни зони;

_____________________

97.  призовава Комисията да преразгледа своята работна програма в съответствие с резолюцията на Парламента;

98.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

Правна информация - Политика за поверителност