ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 62k
30.6.2016
PE585.327v01-00
 
B8-0888/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το αίτημα για εκστρατείες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις παράκτιες κοινότητες με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ατόμων στην προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα για εκστρατείες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις παράκτιες κοινότητες με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ατόμων στην προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος  
B8-0888/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/7/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση απονέμει στις λουτροπόλεις τη διεθνή αναγνώριση της λεγόμενης «Γαλάζιας Σημαίας»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των πολυάριθμων κριτηρίων αξιολόγησης για την απονομή της διάκρισης είναι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, ο βιώσιμος τουρισμός, η προσεκτική διαχείριση των αποβλήτων και η αξιοποίηση των φυσικών περιοχών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ορισμένες ευρωπαϊκές κοινότητες είδαν να ανταμείβονται ξανά οι προσπάθειές τους στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ άλλες παράκτιες ζώνες παρουσίασαν οπισθοδρόμηση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία σταθερής συνεργασίας μεταξύ των πολιτών και των τοπικών δημόσιων αρχών με στόχο τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και της περιοχής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η πορεία προς τη βιωσιμότητα οδηγεί συχνά σε βελτίωση των παράκτιων κοινοτήτων και της ποιότητας των υδάτων τους, με θετικό αντίκτυπο και στην υγεία των ανθρώπων, παρατηρούνται ακόμα περιπτώσεις όπου η ελλιπής περιβαλλοντική εκπαίδευση εμποδίζει την αξιοποίηση της παράκτιας και θαλάσσιας κληρονομιάς·

1.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει εκστρατείες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αποσκοπούν στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην προστασία του οικοσυστήματος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου