Процедура : 2016/2773(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0892/2016

Внесени текстове :

B8-0892/2016

Разисквания :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0312

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 561kWORD 91k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0885/2016
4.7.2016
PE585.333v01-00
 
B8-0892/2016

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия


относно работната програма на Комисията за 2017 г. (2016/2773(RSP))


Йожеф Сайер от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно работната програма на Комисията за 2017 г. (2016/2773(RSP))  
B8–0892/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2015 г., озаглавено „Работна програма на Комисията за 2016 г. – Време е за промяна“ (COM(2015)0610), и приложения 1 — 6 към него,

–  като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че политическите приоритети следва да бъдат съгласувани с наличните финансови средства;

Б.  като има предвид, че политиката и действията на ЕС, осъществявани заедно с държавите членки в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, могат и трябва да имат реално въздействие при разрешаването на кризи и трябва да помагат на гражданите да се подготвят за бързо променящото се общество и да реагират на тези промени;

В.  като има предвид, че ЕС трябва да предприеме действия, за да възвърне своята конкурентоспособност в условията на жестока международна конкуренция, като запази модела на социална пазарна икономика и гарантира устойчив растеж, с цел осигуряване на работни места, а не дългове за следващото поколение млади граждани;

Европейски решения за европейската криза

1.  подчертава, че настоящата криза, пред която е изправен ЕС, изисква вземането на ефективни европейски решения в рамките на отговорен и напълно демократичен процес, който се основава на общностния метод и пълното участие на Европейския парламент, с активното участие на националните парламенти;

2.  припомня задължението на ЕС да приема законодателство, само когато това е необходимо и до степента, в която това е необходимо, в съответствие с член 5 от Договора за Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност; затова твърдо вярва, че усилията трябва да бъдат съсредоточени само върху няколко ключови приоритета, и призовава Комисията да се въздържа от поемане на инициативи, които не са съществени, така че действията на ЕС да са винаги насочени към главните приоритети, от пряка полза за неговите граждани;

3.  отбелязва, че административните пречки повишават разходите за предприятията, и по-специално за МСП и новосъздадените предприятия, и възпрепятстват иновациите и разкриването на работни места; поради това призовава Комисията да вземе предвид очакванията на гражданите и предприятията за ефективна публична администрация като ключов фактор за конкурентоспособност;

4.  подчертава безпрецедентната интензивност на хибридните заплахи, пред които е изправен ЕС, и приканва Комисията да насочи усилията си към конкретни дейности за борба с хибридните заплахи и към повишаване на устойчивостта на ЕС и неговите държави членки, както и на партньорите на ЕС, по-специално в съседните на Съюза държави;

5.  отново потвърждава значението на „общностния метод“, прозрачността на законодателния процес, демократичната легитимност и ролята и отговорността на националните парламенти;

Икономическо възстановяване

6.  припомня, че заетостта продължава да бъде основен приоритет и че ЕС се нуждае от целеви инвестиции за насърчаване на прехода към иновативна и ресурсно ефективна цифрова икономика, с цел повторна индустриализация на Европа и връщане на работните места, и категорично потвърждава, че политиката на ЕС в областта на конкуренцията е важна за функционирането на социалната пазарна икономика в Европа;

7.  призовава Комисията да предложи необходимите мерки за насърчаване на изследователската и развойна дейност, иновациите и креативността като основен двигател за създаването на работни места;

8.  настоятелно призовава Комисията да улесни достъпа до капитал за дружествата и МСП, което е от жизненоважно значение за стимулиране на развитието и производството на нови продукти и услуги, в съчетание с ефективна защита на правата върху интелектуалната собственост;

9.  счита, че създаването на конкурентоспособен в световен план, иновативен и ориентиран към гражданите единен цифров пазар е единственото възможно решение за справяне с предизвикателствата на 21-ви век; поради това призовава Комисията да използва целия потенциал на единния пазар, да постигне по-голяма степен на интеграция, по-специално в областта на цифровите технологии, и да създаде среда, подкрепяща, наред с другото, МСП;

10.  приветства мерките за консолидация, най-вече чрез прилагане на действащите правила, гарантиране на еднакви условия на конкуренция и пълноценно използване на предимствата на единния пазар;

11.  подчертава, че основната икономическа и социална програма на ЕС трябва да включва мерки, насочени към намаляване на неравенствата и насърчаване създаването на работни места, по-специално за младите хора и трайно безработните лица, като същевременно се увеличат инвестициите в образователната система, ученето през целия живот и развитието на умения;

12.  призовава Комисията да следи отблизо правилното транспониране и пълното прилагане на цялото законодателство в областта на финансовите услуги и данъчното облагане, и подчертава, че мерките за намаляване на риска трябва да съвпадат със стратегиите за споделяне на риска, с оглед доизграждане на банковия съюз;

13.  призовава Комисията да продължи своя съгласуван и строг мониторинг по отношение на дълговете, дефицитите и макроикономическите неравновесия, с цел прилагане на Пакта за стабилност и растеж и насърчаване на икономическия растеж и създаването на работни места;

14.  счита, че трябва да се насърчава по-тясна координация на икономическите политики, с цел преодоляване на недостига на инвестиции в ЕС и запазване на търсенето, както и че е изключително важно да се спазват изискванията на правото на ЕС относно демократичната отчетност във връзка с решенията, вземани в контекста на европейското икономическо управление;

15.  подкрепя Комисията в борбата й срещу укриването на данъци и избягването на данъчно облагане, което би осигурило потенциални приходи за националните бюджети в размер до 1 билион евро, както и намерението й да представи предложение за задължителна обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък;

Адаптиране към изменението на климата и гарантиране на енергийната сигурност

16.  призовава Комисията да предприеме по-нататъшни мерки за създаване на енергиен съюз, като по този начин се гарантира енергийната сигурност и доставката на устойчива енергия на достъпни цени за всички граждани и предприятия;

17.  настоятелно призовава ЕС да продължи да се бори с основните причини за изменението на климата, като същевременно гарантира конкурентоспособността на европейската промишленост, със стратегия за дипломация в областта на енергетиката и климата, насочена към разрешаване на тези глобални проблеми в съответствие с Парижкото споразумение (COP 21);

Справяне с миграционната и бежанска криза

18.  настоятелно призовава Комисията да се справи с първопричините за бежанската криза чрез укрепване на сътрудничеството с транзитните държави и държавите на произход във връзка с миграционните потоци, използвайки всички налични политики и инструменти, за да осигури стабилизиране, възстановяване и развитие на тези държави;

19.  подчертава, че е важно да се изготвят систематични и приложими програми за директно презаселване и преместване на лицата, търсещи убежище;

20.  счита, че Комисията, в сътрудничество с държавите членки, следва да осигурява хуманитарна помощ и да гарантира добри условия на живот в бежанските лагери, в съчетание с дългосрочни програми за развитие;

21.  припомня, че трябва да се осигурят условия за ефективно приемане на лицата, търсещи убежище, които да гарантират хуманно отношение, безопасност и достатъчно ресурси в рамките на Европа, с оглед интеграция на пазара на труда и социално приобщаване на бежанците;

22.  подчертава, че миграцията е световен феномен с все по-нарастващ обхват, сложност и въздействие, както и че поради тази причина повишената отговорност за защита на бежанците следва да се поема не само от ЕС като цяло, а и от международната общност, тъй като понастоящем тази отговорност е неравномерно споделена в световен мащаб; припомня, че това е съвместна отговорност на цялата международна общност, която може да се поеме целесъобразно и устойчиво единствено чрез съгласувани и решителни действия от страна на всички международни организации; в тази връзка призовава Комисията, в тясно сътрудничество със съответните международни организации, да инициира дискусия относно начините за преразглеждане на международната правна рамка, включително Женевската конвенция от 1951 г., с оглед нейното адаптиране към безпрецедентните предизвикателства, свързани с миграционната и бежанска криза, пред която са изправени понастоящем ЕС и светът;

Стабилност и сигурност за гражданите на ЕС

23.  изразява категоричното си убеждение, че ЕС, в сътрудничество с държавите членки, следва да съумее да управлява съвместно една сигурна външна европейска граница, с оглед защита на ЕС и на Шенгенското пространство;

24.  счита, че за да отговори на заплахите от тероризъм и радикализация, Комисията трябва да следи отблизо транспонирането и прилагането на мерките, насочени към справяне с различните измерения на тероризма – от ефективното полицейско и съдебно сътрудничество до обмена на информация между националните органи и чрез Европол и Евроюст, включително представяне на предложения за справяне с новите тенденции в областта на финансирането на тероризма;

25.  счита, че Комисията следва да се съсредоточи върху прилагането на вече приетите законодателни предложения, като обърне специално внимание на прилагането на пакета за сигурност; счита, че програмата за сигурност следва да се актуализира редовно, за да се вземат предвид реалните мерки, които са необходими за справяне с променящата се, сериозна терористична заплаха за сигурността на гражданите на ЕС;

26.  отбелязва, че границите между вътрешната и външната сигурност стават все по-размити, което означава, че Комисията трябва да поеме своята роля за съживяване на общата политика на сигурност и отбрана, която вече не може да бъде най-слабото звено в процеса на интеграция на ЕС;

Разгръщане на амбициозна програма за външна дейност спрямо съседните на ЕС държави и световната система

27.  счита, че ЕС следва да даде нов тласък на амбицията си като фактор от световно значение, и следователно призовава Комисията да мобилизира всички инструменти на външната дейност на ЕС, с цел постигане на по-оптимално глобално управление и широко съгласие за по-добри стандарти;

28.  счита, че обстановката във връзка със сигурността налага европейската отбрана да се превърне в пълноценна политика, която да обезпечава еднаква степен на сигурност за всички държави членки и да третира с еднаква степен на важност основните проблеми със сигурността във всички страни; счита, че съществуващите структури, механизми и инструменти трябва да се превърнат в оперативна реалност;

29.  призовава Комисията да продължава:

–  да насърчава стабилността и просперитета в съседните на ЕС държави чрез инициативи, стимулиращи развитието, демокрацията, доброто управление и принципите на правовата държава;

–  да ръководи процеса на преговори във връзка с разширяването на Съюза чрез укрепване на социалната, политическата и икономическата стабилност и демокрация в страните кандидатки;

–  да работи за по-ефективна и по-координирана политика на сътрудничество за развитие, съгласувана с другите инструменти на външната дейност на ЕС;

–  да интегрира програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и съгласуваност на политиките за развитие във външните и вътрешните политики на ЕС;

–  да осигурява съгласуваност и последователност между политиката за развитие и политиката на сигурност, тъй като те са свързани помежду си, зависят една от друга и се подкрепят взаимно;

–  да насърчава партньорството с Африка, с цел справяне с всички настоящи предизвикателства, по-специално чрез подписване на амбициозно споразумение за периода след изтичането на Споразумението от Котону;

–  да насърчава търговията като ключов инструмент за подпомагане на растежа и създаването на работни места, като същевременно стимулира конкурентоспособността и спазването на стандартите на ЕС, правата на човека и устойчивото развитие; да модернизира инструментите за търговска защита на ЕС;

Осигуряване на средства за действие

30.  счита, че ЕС трябва да реформира своето финансиране, с цел бързо мобилизиране на подходящи ресурси; счита, че за тази цел Комисията следва да обмисли въвеждането на допълнителни истински собствени ресурси, с оглед на това бюджетът на ЕС да стане по-стабилен, устойчив и предвидим, като същевременно се подобри прозрачността за гражданите и се спазва принципът на универсалност;

31.  счита, че е важно таваните на многогодишната финансова рамка да се преразгледат и завишат, както и да се увеличи гъвкавостта, за да може да се реагира на някои обстоятелства, които не са били предвидени през 2013 г.; счита, че Комисията трябва да постигне решителен напредък в тази връзка;

32.  подчертава, че бюджетните инструменти на ЕС трябва да бъдат управлявани с голямо внимание към постигнатите резултати и ефективността на разходите, като същевременно се гарантира спазване и защита на финансовите интереси на ЕС;

33.  счита, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) трябва да бъде използван целесъобразно, за да могат всички държави членки да постигнат високи нива на стратегически инвестиции;

34.  счита, че ЕС следва да предприеме мерки за събирането на ресурси, за да се отговори на предизвикателствата, свързани с високия ръст на младежка безработица, както и вътрешните и външни измерения на извънредната ситуация с бежанците;

35.  счита, че Комисията следва да започне подготовка за приемане на модерна политика на сближаване за периода след 2020 г., при зачитане на истинското ѝ естество като инвестиционен инструмент за всички региони в ЕС; счита, че полезните взаимодействия между европейските структурни и инвестиционни фондове, ЕФСИ и други финансови инструменти на ЕС следва да бъдат увеличени, с оглед ускоряване на интелигентния, екологосъобразен и приобщаващ растеж, основан на устойчив баланс между субсидиите и финансовите инструменти;

Укрепване на демокрацията

36.  решително потвърждава, че в контекста на настоящите предизвикателства е много важно да се запазят общите ценности на ЕС, свързани с демокрацията, основните права и принципите на правовата държава, както и да продължи да се развива сътрудничеството между институциите на ЕС и държавите членки;

37.  счита, че ЕС следва да предприеме общи действия за информиране на европейските граждани относно техните права и задължения и да насърчи активното им участие в политическия живот, и по-специално на по-младото поколение;

38.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност