Postup : 2016/2773(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0892/2016

Předložené texty :

B8-0892/2016

Rozpravy :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Hlasování :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0312

NÁVRH USNESENÍ
PDF 276kWORD 85k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0885/2016
1.7.2016
PE585.333v01-00
 
B8-0892/2016

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 37 odst. 3 jednacího řádu a rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí


o pracovním programu Komise na rok 2017 (2016/2773(RSP))


József Szájer za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o pracovním programu Komise na rok 2017  
B8-0892/2016

(2016/2773(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise „Pracovní program Komise na rok 2016 – Nyní není doba pro obvyklá řešení“ (COM(2015)0610) a přílohy 1 až 6 tohoto pracovního programu,

–  s ohledem na čl. 37 odst. 3 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že politické priority by měly odpovídat dostupným finančním zdrojům,

B.  vzhledem k tomu, že politiky a činnosti EU prováděné společně s členskými státy v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality mohou a musí mít reálný vliv, pokud jde o to řešit krize a pomáhat občanům předvídat změny v rychle se měnící společnosti a reagovat na ně;

C.  vzhledem k tomu, že tváří v tvář tvrdé celosvětové konkurenci musí EU usilovat o obnovení své konkurenceschopnosti, aby si dokázala zachovat svůj model sociálně-tržní ekonomiky a dosáhla udržitelného růstu, který příští generaci evropských občanů zajistí pracovní příležitosti místo dluhů;

Evropská řešení evropských krizí

1.  zdůrazňuje, že současné krize, kterým EU čelí, vyžadují evropská řešení pevně zakotvená v odpovědném a plně demokratickém procesu probíhajícím komunitární metodou, jehož se bude plně účastnit Evropský parlament a do něhož se úzce zapojí i vnitrostátní parlamenty;

2.  připomíná, že podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii, který se týká uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, smí Unie přijímat právní předpisy pouze v nezbytném rozsahu, a proto je pevně přesvědčen, že se EU musí ve své činnosti soustředit jen na nejdůležitější priority, a vyzývá Komisi, aby nevyvíjela žádné iniciativy, které nejsou nezbytné, tak aby se činnost EU vždy soustředila na hlavní priority, z nichž mají přímý prospěch evropští občané;

3.  konstatuje, že administrativní překážky zvyšují náklady pro podniky, zejména malé a střední podniky a začínající podniky, a brání inovacím a tvorbě pracovních příležitostí; žádá Komisi, aby náležitě brala v potaz očekávání občanů a podniků, pokud jde o účinnou veřejnou správu jako jeden z klíčových faktorů konkurenceschopnosti;

4.  zdůrazňuje, že EU čelí v nebývalé míře hybridním hrozbám, a vyzývá Komisi, aby se zaměřila za realistická opatření pro zamezení těchto hrozeb a zvyšování odolnosti EU a členských států i partnerů Unie, zejména v sousedství EU;

5.  znovu připomíná velký význam „metody Společenství“, transparentnosti legislativního procesu, demokratické legitimity a úlohy a odpovědnosti vnitrostátních parlamentů;

Hospodářské oživení

6.  připomíná, že nejvyšší prioritou zůstává zaměstnanost a že EU potřebuje cílené investice na podporu přechodu k inovativní a zdrojově účinné digitální ekonomice s cílem opětovně industrializovat Evropu a vrátit zpět do Evropy pracovní místa, a důrazně opakuje, že klíčem k zajištění dobrého fungování sociálně-tržní ekonomiky je unijní politika hospodářské soutěže;

7.  vyzývá Komisi, aby navrhla nezbytná opatření na podporu výzkumu a vývoje, inovací a kreativity jako nejdůležitějších faktorů vytváření pracovních míst;

8.  žádá Komisi, aby společnostem a malým a středním podnikům pomáhala získávat přístup ke kapitálu, který je nezbytný pro vývoj a výrobu nových produktů a poskytování nových služeb, přičemž ovšem musí být účinným způsobem chráněna práva duševního vlastnictví;

9.  domnívá se, že jediným možným způsobem, jak se vyrovnat s výzvami 21. století, je globálně konkurenceschopný a inovativní jednotný digitální trh orientovaný na občana; žádá proto Komisi, aby využívala veškerého potenciálu jednotného trhu, usilovala o další integraci, zejména v digitální oblasti, a vytvářela prostředí podporující mimo jiné malé a střední podniky;

10.  je přesvědčen, že v prvé řadě je třeba uplatňovat stávající pravidla, zajišťovat rovné podmínky a plně využívat pozitiv jednotného trhu;

11.  zdůrazňuje, že jádrem hospodářského a sociálního programu EU musí být také opatření zaměřená na snižování nerovností a tvorbu pracovních míst, zejména pro mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané, a že zároveň je nutné více investovat do školství, celoživotního učení a rozvoje dovedností;

12.  žádá Komisi, aby pečlivě monitorovala správnou transpozici a důsledné uplatňování všech předpisů v oblasti finančních služeb a zdanění, a zdůrazňuje, že opatření na snižování rizik musí jít ruku v ruce se strategiemi, jejichž cílem je dokončení bankovní unie;

13.  žádá Komisi, aby nadále přísně a důsledně monitorovala míru zadlužení, výši deficitů a makroekonomickou nerovnováhu a postupovala přitom způsobem, který posílí Pakt stability a růstu a podpoří hospodářský růst a tvorbu pracovních míst;

14.  je přesvědčen, že je nutné usilovat o užší koordinaci hospodářských politik, aby byly zajištěny investice tam, kde v Evropě zatím chybí, a aby byla podpořena poptávka, a rovněž soudí, že je nanejvýš důležité dodržovat požadavky práva Unie týkající se demokratické kontroly rozhodnutí, která jsou přijímána v rámci evropské správy hospodářských záležitostí;

15.  podporuje Komisi v jejím úsilí o zamezení daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, jež by mohlo vést ke zvýšení příjmů státních rozpočtů až o jeden bilion eur, a rovněž podporuje její záměr předložit návrh na povinně uplatňovaný konsolidovaný společný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB);

Změna klimatu a zajištění dodávek energie

16.  vyzývá Komisi, aby učinila další kroky na cestě k vytvoření Energetické unie s cílem zabezpečit dodávky energie a zajistit dlouhodobou dostupnost energie pro všechny občany a podniky;

17.  žádá EU, aby pokračovala v úsilí o odstraňování hlavních příčin změny klimatu, avšak současně dbala na konkurenceschopnost našeho průmyslu, se strategií energetické a klimatické diplomacie, která tyto globální výzvy řeší v souladu s pařížskou dohodou COP 21;

Řešení migrační a uprchlické krize

18.  žádá Komisi, aby v zájmu odstranění hlubších příčin uprchlické krize rozvíjela spolupráci s tranzitními zeměmi a zeměmi původu migračních toků a využívala všech dostupných politik a nástrojů ke stabilizaci, obnově a rozvoji těchto zemí;

19.  poukazuje na to, že je důležité vytvářet systematické, proveditelné programy přímého přesídlování a relokace žadatelů o azyl;

20.  zastává názor, že Komise by měla ve spolupráci s členskými státy poskytovat humanitární pomoc a zajišťovat důstojné životní podmínky v uprchlických táborech a zároveň provádět i dlouhodobější rozvojové programy;

21.  připomíná, že v zájmu zapojení žadatelů o azyl do pracovního trh a jejich začlenění do společnosti je nutné vytvořit podmínky pro jejich účinné přijímání, přičemž je nutné zaručit humánní zacházení s žadateli a jejich bezpečnost a zajistit, aby byl v Evropě dostatek zdrojů;

22.  zdůrazňuje, že mezinárodní migrace je celosvětovým fenoménem, jehož rozsah, komplexita a dopady se zvyšují, takže větší zodpovědnost za ochranu uprchlíků by měla přijmout nejen EU jako celek, ale stejnou měrou také mezinárodní společenství, neboť tato zodpovědnost je na světové úrovni zatím sdílena nerovnoměrně; připomíná, že ochrana uprchlíků je společným úkolem mezinárodního společenství, který bude možné adekvátně a dlouhodobě plnit pouze jednotným a rozhodným úsilím všech aktérů na mezinárodní scéně; v této souvislosti vyzývá Evropskou komisi, aby v úzké spolupráci s příslušnými aktéry na mezinárodní scéně zahájila úvahy o možných způsobech změny mezinárodního právního rámce, včetně Ženevské úmluvy z roku 1951, aby odpovídal globálním výzvám spojeným s migranty a uprchlíků, kterým dnes čelí EU i celý svět a které mají bezprecedentní rozsah;

Stabilita a bezpečnost pro občany EU

23.  je pevně přesvědčen, že EU a členské státy by měly být schopny ve vzájemné spolupráci společně zajistit bezpečnost vnějších evropských hranic a zabezpečit tak EU a schengenský prostor;

24.  zastává názor, že mají-li být odvráceny hrozby terorismu a radikalizace, musí Komise pečlivě monitorovat transpozici a uplatňování opatření týkajících se různých aspektů terorismu, od účinné policejní a soudní spolupráce až po sdílení informací mezi vnitrostátními orgány a prostřednictvím Europolu a Eurojustu, včetně návrhů na řešení nových trendů ve financování terorismu;

25.  zastává názor, že Komise by se měla zaměřit na uplatňování již přijatých legislativních návrhů a věnovat přitom zvláštní pozornost provádění bezpečnostního balíčku; domnívá se, že bezpečnostní agendu je třeba pravidelně aktualizovat s ohledem na nová opatření, která si vyžádá vývoj závažných teroristických hrozeb ohrožujících evropské občany;

26.  konstatuje, že hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností jsou čím dále tím méně zřetelné, takže se Komise musí aktivně zapojit do úsilí o oživení společné bezpečnostní a obranné politiky, která již nadále nemůže být nejslabším článkem v procesu evropské integrace;

Náročný program vnější činnosti vůči okolním státům a globálnímu systému

27.  zastává názor, že EU musí znovu začít usilovat o to, aby byla významným aktérem na světové scéně, a žádá proto Komisi, aby využila veškerých unijních nástrojů vnější činnosti k tomu, aby se zlepšila globální správa a současně bylo dosaženo široké konvergence směrem k vyšším standardům;

28.  je přesvědčen, že současná bezpečnostní situace vyžaduje, aby se evropská obrana stala plnohodnotnou politikou, která bude zajišťovat stejnou úroveň bezpečnosti pro všechny členské státy a bude stejnou měrou přihlížet k hlavním bezpečnostním zájmům každého z nich; domnívá se, že stávající struktury, mechanismy a nástroje se musí stát operační realitou;

29.  žádá Komisi, aby nadále:

–  usilovala o stabilitu a prosperitu v okolních státech prostřednictvím iniciativ na podporu rozvoje, demokracie, řádné správy a právního státu;

–  napomáhala procesu přístupových jednání pomocí zvyšování sociální, politické a ekonomické stability a demokracie v kandidátských zemích;

–  zvyšovala efektivitu politiky rozvojové spolupráce a zlepšovala její koordinaci a dbala o to, aby byla v souladu s ostatními unijními nástroji vnější činnosti;

–  usilovala o začlenění Agendy udržitelného rozvoje 2030 a programu pro soudržnost politik ve prospěch rozvoje do vnějších a vnitřních politik EU;

–  zajistila soulad mezi politikami v oblasti bezpečnosti a rozvoje, neboť tyto politiky jsou spolu úzce provázány a vzájemně se podporují;

–  rozvíjela partnerské vztahy s africkými státy s cílem řešit všechny současné výzvy, zejména formou nové, ambiciózní smlouvy, která naváže na Smlouvu z Cotonou;

–  podporovala obchod jako jeden z klíčových nástrojů podpory růstu a zaměstnanosti a současně zvyšovala konkurenceschopnost a dbala na dodržování evropských norem, lidských práv a udržitelného rozvoje; usilovala o modernizaci nástrojů Unie na ochranu obchodu;

Získat prostředky na naši činnost

30.  zastává názor, že EU musí provést reformu svého financování, aby byla schopna rychle mobilizovat adekvátní zdroje; je přesvědčen, že za tímto účelem by Komise měla uvažovat o zřízení nových, skutečně vlastních zdrojů, které by zvýšily stabilitu, dlouhodobou udržitelnost a předvídatelnost rozpočtu EU a současně zlepšily transparentnost pro občany při zachování zásady univerzality rozpočtu;

31.  považuje za velmi důležité, aby s ohledem na okolnosti, s nimiž se v roce 2013 nepočítaly, byly revidovány stropy víceletého finančního rámce směrem nahoru a byla zvýšena jeho flexibilita; je přesvědčen, že Komise musí učinit v tomto směru rozhodné kroky;

32.  zdůrazňuje, že při řízení rozpočtových nástrojů EU je nutné věnovat velkou pozornost výkonnosti a nákladové účinnosti a dbát na dodržování předpisů a ochranu finančních zájmů EU;

33.  zastává názor, že je nutné uplatňovat Evropský fond pro strategické investice, aby bylo ve všech členských státech dosaženo vysoké úrovně strategických investic;

34.  domnívá se, že EU by měla usilovat o získání zdrojů, které jsou nutné k řešení problému vysoké nezaměstnanosti mladých lidí a k reakci na vnitřní a vnější aspekty uprchlické krize;

35.  zastává názor, že Komise by měla začít připravovat moderní politiku soudržnosti pro období po roce 2020, která bude skutečně tím, čím by měla být, totiž investičním nástrojem pro všechny regiony EU; domnívá se, že v zájmu inteligentního a ekologického růstu podporujícího začlenění je třeba posilovat součinnost mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, EFSI a dalšími fondy EU na základě rozvoje udržitelné rovnováhy mezi granty a finančními nástroji;

Posilování demokracie

36.  jednoznačně prohlašuje, že tváří v tvář současným výzvám je životně důležité, abychom ctili společné hodnoty EU, totiž hodnoty demokracie, základních práv a právního státu, a dále rozvíjeli spolupráci mezi evropskými institucemi a členskými státy;

37.  zastává názor, že EU by měla provádět společné akce s cílem informovat občany EU o jejich právech a povinnostem a podněcovat občany, zvláště nejmladší generaci, k aktivní účasti na politickém životě;

38.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí