Procedure : 2016/2773(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0892/2016

Indgivne tekster :

B8-0892/2016

Forhandlinger :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0312

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 73k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0885/2016
4.7.2016
PE585.333v01-00
 
B8-0892/2016

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 3, og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen


om Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (2016/2773(RSP))


József Szájer for PPE-Gruppen

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (2016/2773(RSP))  
B8-0892/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2015 med titlen "Kommissionens arbejdsprogram 2016 – Tiden er ikke til "business as usual"" (COM(2015)0610) og bilag I og VI dertil,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 3,

A.  der henviser til, at de politiske prioriteringer bør svare til de økonomiske ressourcer, som er til rådighed;

B.  der henviser til, at EU-politik og -foranstaltninger, der gennemføres sammen med medlemsstaterne i overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincipperne, kan og skal have en reel virkning med hensyn til at reagere på kriser og hjælpe borgerne med at forudse og reagere på et samfund i hastig forandring;

C.  der henviser til, at EU stillet over for hård global konkurrence skal bestræbe sig på at genvinde konkurrenceevnen og på den måde bevare modellen for social markedsøkonomi og sikre bæredygtig vækst, således at der skabes beskæftigelse til den næste generation og ikke gæld;

Europæiske løsninger på europæiske kriser

1.  understreger, at de kriser, som EU i øjeblikket står overfor, kræver europæiske løsninger, som er fast forankrede i en ansvarlig og fuldt ud demokratisk proces, som hviler på fællesskabsmetoden, og som fuldt ud inddrager Europa-Parlamentet, samtidig med ad der sker en tæt inddragelse af de nationale parlamenter;

2.  minder om EU's forpligtelse til kun at lovgive når og i det omfang det er fornødent, i henhold til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, som omhandler anvendelsen af principperne om nærhed og proportionalitet; er derfor af den faste overbevisning, at bestræbelserne udelukkende skal være koncentreret om centrale prioriteringer og opfordrer Kommissionen til at afholde sig fra at tage initiativer, som ikke er væsentlige, således at EU's aktivitet altid fokuserer på vigtige prioriteringer, der gavner dets borgere direkte;

3.  påpeger, at administrative forhindringer fører til øgede omkostninger for virksomheder, navnlig SMV'er og nystartede virksomheder, og hæmmer innovation og jobskabelse; anmoder derfor Kommissionen om at tage fornødent hensyn til borgeres og virksomheders forventning om en effektiv offentlig forvaltning som en central faktor for konkurrencedygtighed;

4.  fremhæver den hidtil usete intensitet af de hybride trusler, som EU står overfor, og anmoder Kommissionen om at fokusere på realiserbare tiltag for at modvirke hybride trusler og styrke modstandsdygtigheden hos EU og dets medlemsstater samt hos EU's partnere, navnlig i nærområdet;

5.  understreger igen vigtigheden af fællesskabsmetoden, lovgivningsprocessens gennemsigtighed, demokratiske legitimitet og de nationale parlamenters rolle og ansvar;

Økonomisk genopretning

6.  minder om, at beskæftigelse fortsat har topprioritet, og at EU har behov for målrettede investeringer for at sætte gang i overgangen til en innovativ, ressourceeffektiv digital økonomi med henblik på at genindustrialisere Europa og bringe job tilbage, og understreger igen på det kraftigste, at EU's konkurrencepolitik bidrager til en velfungerende social markedsøkonomi i Europa;

7.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte de fornødne tiltag til fremme af FoU, innovation og kreativitet som centrale drivkræfter i jobskabelsen;

8.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at lette adgangen til kapital for virksomheder og SMV'er, hvilket – koblet med effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder – er af vital betydning med henblik på at tilskynde til udviklingen og produktionen af nye produkter og tjenester;

9.  mener, at et globalt konkurrencedygtigt, innovativt og borgerorienteret digitalt indre marked er den eneste mulige måde at tackle det 21. århundredes udfordringer på; anmoder derfor Kommissionen om at udnytte det indre markeds potentiale fuldt ud, integrere det yderligere, navnlig på det digitale område, og skabe et miljø, der blandt andet støtter SMV'er;

10.  tror på konsolidering af midler ved først og fremmest at anvende de gældende regler, sikre ensartede vilkår og høste det fulde udbytte af det indre marked;

11.  understreger, at EU's centrale økonomiske og sociale dagsorden skal indeholde foranstaltninger, der har til formål at mindske ulighed og fremme job, især for unge og langtidsledige, samtidig med at der investeres mere i uddannelsessystemet, livslang læring og kompetenceudvikling;

12.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge den korrekte gennemførelse og fuldstændige implementering af al lovgivning vedrørende finansielle tjenester og beskatning og understreger, at risikobegrænsende foranstaltninger skal stemme overens med strategier for risikodeling med henblik på at fuldbringe bankunionen;

13.  anmoder Kommissionen om at fastholde sin konsekvente og nøje overvågning af gæld, underskud og makroøkonomiske ubalancer på en måde, som styrker stabilitets- og vækstpagten og tilskynder til økonomisk vækst og jobskabelse;

14.  mener, at der er behov for en tættere samordning af den økonomiske politik for at håndtere Europas investeringsunderskud og styrke efterspørgslen, og at det er af den allerstørste vigtighed at respektere EU-lovgivningens krav om demokratisk ansvarlighed for beslutninger, som træffes inden for rammerne af den europæiske økonomiske styring;

15.  støtter Kommissionens kamp mod skattesvig og skatteunddragelse, der svarer til potentielle indtægter på op til 1 billion EUR for de nationale budgetter, samt dens hensigt om at fremsætte et forslag om et obligatorisk fælles konsolideret selskabsskattegrundlag;

Reaktion på klimaændringer og sikring af energisikkerhed

16.  opfordrer Kommissionen til yderligere skridt med henblik på at gennemføre energiunionen og på den måde garantere energisikkerhed og energi, som er prismæssigt overkommelig og bæredygtig, til alle borgere og virksomheder;

17.  opfordrer indtrængende EU om at fortsætte med at bekæmpe de faktorer, som ligger til grund for klimaforandringerne, samtidig med at det sikres, at vores industri er konkurrencedygtig, ved hjælp af en strategi for energi- og klimadiplomati, som håndterer disse globale problemer i overensstemmelse med COP 21-aftalen;

Håndtering af migration og flygtningekrisen

18.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at imødegå de årsager, som ligger til grund for flygtningekrisen, ved at styrke samarbejdet med transitlande og oprindelseslande med hensyn til migrationsstrømme og ved at benytte alle tilgængelige politikker og instrumenter med henblik på at sikre stabilisering, rehabilitering og udvikling af disse lande;

19.  understreger vigtigheden af at etablere systematiske og gennemførlige programmer for direkte genbosætning og omfordeling af asylansøgere;

20.  mener, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne bør give humanitær bistand og sikre rimelige levevilkår i flygtningelejre kombineret med mere langsigtede udviklingsprogrammer;

21.  minder om, at der med henblik på integration på arbejdsmarkedet og social inklusion af flygtninge må garanteres vilkår for en effektiv modtagelse af asylansøgere, som sikrer human behandling, sikkerhed og tilstrækkelige ressourcer internt i Europa;

22.  understreger, at international migration er et globalt fænomen, hvis omfang, kompleksitet og konsekvenser er i tiltagende, og at det voksende ansvar for at beskytte flygtninge derfor ikke bør bæres af EU som helhed alene, men ligeledes af det internationale samfund, eftersom ansvaret i øjeblikket ikke er ligeligt fordelt på globalt plan; minder om, at dette er det internationale samfunds fælles ansvar, som det kun vil være muligt at håndtere passende og med varigt resultat ved hjælp af en koordineret og beslutsom tilgang fra alle internationale aktørers side; opfordrer i den sammenhæng Kommissionen til i tæt samarbejde med relevante internationale aktører at påbegynde overvejelser om mulige veje for en revision af de internationale retslige rammer, herunder Genèvekonventionen af 1951, med henblik på at tilpasse dem til de ekstraordinært store udfordringer med hensyn til global migration og flygtninge, som EU og verden i øjeblikket står overfor;

Stabilitet og sikkerhed for EU-borgere

23.  er af den faste overbevisning, at EU i samarbejde med medlemsstaterne bør være i stand til i fællesskab at forvalte en sikker ydre europæisk grænse med henblik på at beskytte EU og Schengenområdet;

24.  mener, at Kommissionen, for at imødekomme truslen fra terror og radikalisering, nøje skal overvåge gennemførelsen og implementeringen af foranstaltninger med sigte på at bekæmpe forskellige dimensioner af terrorisme, lige fra effektivt politisamarbejde og retsligt samarbejde til udveksling af informationer mellem nationale myndigheder og gennem Europol og Eurojust og tiltag med henblik på at bekæmpe nye tendenser inden for finansiering af terror;

25.  mener, at Kommissionen bør fokusere på gennemførelsen af de lovgivningsforslag, som allerede er vedtaget, og i særlig grad bør være opmærksom på gennemførelsen af "sikkerhedspakken"; finder, at sikkerhedsdagsordenen bør ajourføres regelmæssigt for at tage højde for enhver konkret foranstaltning, som måtte være nødvendig med henblik på at imødekomme den fremvoksende og alvorlige terrortrussel mod EU-borgernes sikkerhed;

26.  bemærker, at grænserne mellem intern og ekstern sikkerhed bliver stadigt mere uklare, hvilket betyder, at Kommissionen må udfylde sin rolle med hensyn til at genoplive den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som ikke længere kan være det svageste led i EU's integrationsproces;

Udvikling af en ambitiøs ekstern handlingsdagsorden over for nærområdet og det globale system

27.  mener, at EU skal puste nyt liv i sin ambition om at være en global spiller, og anmoder derfor Kommissionen om at mobilisere alle instrumenter i EU's optræden udadtil for at opnå såvel forbedret global styring som bred konvergens om bedre standarder;

28.  finder, at det sikkerhedsmæssige miljø kræver, at det europæiske forsvar bliver en fuldt udviklet politik, som yder den samme grad af sikkerhed for alle medlemsstater og tager lige stort hensyn til alle medlemsstaters vitale sikkerhedsmæssige bekymringer; mener, at eksisterende strukturer, mekanismer og redskaber skal blive en fungerende realitet;

29.  Anmoder Kommissionen om at fortsætte med:

–  at fremme stabilitet i EU's nærområde ved hjælp af initiativer, som styrker udvikling, demokrati, god regeringsførelse og retsstatsprincippet

–  at drive processen om udvidelsesforhandlinger videre ved at styrke social, politisk og økonomisk stabilitet samt demokrati i kandidatlandene

–  at gøre udviklingspolitikken mere effektiv og bedre koordineret samt sikre bedre sammenhæng med andre instrumenter i EU's optræden udadtil

–  at integrere 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og udviklingsvenlig politikkohærens i EU's udenrigspolitik og interne politik;

–  at sikre sammenhæng og konsekvens mellem udviklings- og sikkerhedspolitik, eftersom de er indbyrdes forbundne, indbyrdes afhængige og gensidigt forstærkende

–  at fremme partnerskabet med Afrika for at håndtere alle de aktuelle udfordringer, navnlig gennem en ambitiøs efterfølger til Cotonouaftalen

–  at fremme handel som et centralt instrument med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse, samtidig med at konkurrenceevnen styrkes og EU-standarder, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling opretholdes; at modernisere Unionens handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter;

Mobilisering af midlerne til gennemførelse af vores politik

30.  finder, at EU må reformere sin finansiering for hurtigt at kunne mobilisere tilstrækkelige ressourcer; mener, at Kommissionen med henblik herpå bør overveje at indføre flere egentlige egne indtægter for at gøre EU-budgettet mere stabilt, bæredygtigt og forudsigeligt, samtidig med at gennemsigtigheden for borgerne øges og bruttokonteringsprincippet overholdes;

31.  mener, at det er afgørende at justere lofterne i den flerårige finansielle ramme opad og øge dens fleksibilitet for at kunne reagere på omstændigheder, som ikke blev forudset i 2013; mener, at Kommissionen hvad dette angår må agere beslutsomt;

32.  understreger, at der i forvaltningen af EU's budgetinstrumenter må ofres stor opmærksomhed på resultater og omkostningseffektivitet, samtidig med at overholdelsen og beskyttelsen af EU's finansielle interesser sikres;

33.  finder, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) skal gennemføres for at gøre det muligt for alle medlemsstater at foretage strategiske investeringer i stort omfang;

34.  mener, at EU bør tage skridt til at samle ressourcer for at kunne håndtere udfordringerne i form af høj ungdomsarbejdsløshed og de interne og eksterne aspekter af flygtningekrisen;

35.  finder, at Kommissionen bør påbegynde forberedelserne til en moderne samhørighedspolitik for perioden efter 2020, der respekterer denne politiks reelle natur som et investeringsværktøj for alle EU's regioner; mener, at synergierne mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde, EFSI og andre EU-finansieringsinstrumenter bør styrkes for at fremskynde intelligent, grøn og inklusiv vækst, som er baseret på udvikling af en bæredygtig balance mellem tilskud og finansielle instrumenter;

Styrkelse af demokratiet

36.  understreger kraftigt, at det i lyset af de aktuelle udfordringer er af vital betydning at opretholde EU's almene værdier, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet og udvikle samarbejdet mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne yderligere;

37.  finder, at EU bør iværksætte fælles foranstaltninger med henblik på at oplyse EU's borgere, og især den yngre generation, om deres rettigheder og pligter og tilskynde dem til at tage aktivt del i det politiske liv;

38.  pålægger sin formand at fremsende denne beslutning til Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik