Πρόταση ψηφίσματος - B8-0892/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0892/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017

4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

József Szájer εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0885/2016

Διαδικασία : 2016/2773(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0892/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0892/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0892/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017

(2016/2773(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016: Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό» (COM(2015)0610) και τα Παραρτήματά της I έως VI,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές προτεραιότητες πρέπει να αντιστοιχιστούν στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ που εφαρμόζονται από κοινού με τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας μπορούν και πρέπει να έχουν πραγματικό αντίκρισμα στην αντιμετώπιση των κρίσεων και στην παροχή βοήθειας στους πολίτες ώστε να προβλέπουν και να αντιδρούν σε μια ραγδαία μεταβαλλόμενη κοινωνία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να δεσμευθεί για την ανάκτηση ανταγωνιστικότητας απέναντι σε ένα δριμύ παγκόσμιο ανταγωνισμό, διαφυλάσσοντας έτσι το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και διασφαλίζοντας μια βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση προκειμένου να προσφέρει στην επόμενη γενιά νέων πολιτών θέσεις εργασίας και όχι χρέη·

Ευρωπαϊκές λύσεις σε ευρωπαϊκές κρίσεις

1.  τονίζει ότι οι κρίσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ επιτάσσουν ευρωπαϊκές λύσεις που θα έχουν ως στέρεο στήριγμα μια υπεύθυνη και πλήρως δημοκρατική διαδικασία με βάση την κοινοτική μέθοδο και με την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και με τη στενή σύμπραξη των εθνικών κοινοβουλίων·

2.  υπενθυμίζει την υποχρέωση της ΕΕ να νομοθετεί μόνο στις περιπτώσεις και στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αφορά την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας· πιστεύει, συνεπώς, ακράδαντα ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο σε βασικές προτεραιότητες και καλεί την Επιτροπή να αποφύγει την ανάληψη πρωτοβουλιών μη ουσιώδους σημασίας, έτσι ώστε η δράση της ΕΕ να εστιάζεται πάντα σε μείζονες προτεραιότητες που έχουν άμεσο όφελος για τους πολίτες της·

3.  επισημαίνει ότι οι διοικητικοί φραγμοί αυξάνουν τις δαπάνες των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, και αποτελούν εμπόδιο στην καινοτομία και στη δημιουργία θέσεων εργασίας· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων για μια ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη ευρωπαϊκή διοίκηση, ως βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας·

4.  τονίζει την άνευ προηγουμένου ένταση των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να εστιάζει σε εφαρμόσιμες δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ και των κρατών μελών της, καθώς και των εταίρων της, ιδίως στη γειτονιά της ΕΕ·

5.  επαναβεβαιώνει τη σημασία της κοινοτικής μεθόδου, τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τον ρόλο και την ευθύνη των εθνικών κοινοβουλίων·

Οικονομική ανάκαμψη

6.  υπενθυμίζει ότι η απασχόληση παραμένει η κύρια προτεραιότητα και ότι η ΕΕ χρειάζεται στοχευμένες επενδύσεις για την προώθηση της μετάβασης σε μια καινοτόμο ψηφιακή οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων, με στόχο την εκ νέου εκβιομηχάνιση της Ευρώπης και την επαναφορά των θέσεων εργασίας, και διατρανώνει ότι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ έχει καθοριστική σημασία για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της Ε&Α, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, ως βασικών κινητήρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

8.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις εταιρείες και την πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

9.  πιστεύει ότι μια παγκοσμίως ανταγωνιστική, καινοτόμα και προσανατολισμένη στους πολίτες ψηφιακή ενιαία αγορά είναι η μόνη δυνατή λύση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς, να μεριμνήσει για την περαιτέρω ολοκλήρωση, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τις ΜΜΕ·

10.  πιστεύει στην ενοποίηση των μέσων, κυρίως μέσω της εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων, της διασφάλισης ισότιμων όρων και της πλήρους αξιοποίησης των οφελών της ενιαίας αγοράς·

11.  υπογραμμίζει ότι το βασικό οικονομικό και κοινωνικό θεματολόγιο της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα που θα αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων και στην προώθηση της απασχόλησης, ιδίως για τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους, με παράλληλη ενίσχυση των επενδύσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα, τη διά βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·

12.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την ορθή μεταφορά και την πλήρη εφαρμογή όλων των νομοθετημάτων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις φορολογικές εισφορές και υπογραμμίζει ότι τα μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων πρέπει να συμπίπτουν με τις στρατηγικές επιμερισμού του κινδύνου για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεπή και αυστηρή παρακολούθηση των χρεών και των ελλειμμάτων και των μακροοικονομικών ανισορροπιών κατά τρόπο που θα ενισχύει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και θα ενθαρρύνει την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

14.  θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί στενότερος συντονισμός της οικονομικής πολιτικής με στόχο την αντιμετώπιση των επενδυτικών χασμάτων της Ευρώπης και τη στήριξη της ζήτησης και ότι προέχει να τηρηθούν οι απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τη δημοκρατική λογοδοσία για τις αποφάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης·

15.  υποστηρίζει την Επιτροπή στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η οποία αντιπροσωπεύει πιθανά έσοδα μέχρι και ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, καθώς και την πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση για υποχρεωτική κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών·

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας

16.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την επίτευξη της ενεργειακής ένωσης, κατοχυρώνοντας με τον τρόπο αυτό την ενεργειακή ασφάλεια και μια οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

17.  προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτίων της αλλαγής του κλίματος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας, με μια στρατηγική για την ενεργειακή και κλιματική διπλωματία η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις παγκόσμιες ανησυχίες, με βάση τη συμφωνία του Παρισιού COP 21·

Αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης

18.  προτρέπει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της προσφυγικής κρίσης ενισχύοντας τη συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης των μεταναστευτικών ροών, και χρησιμοποιώντας όλες τις πολιτικές και τα μέσα που διαθέτει για να διασφαλίσει τη σταθεροποίηση, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη των χωρών αυτών·

19.  τονίζει τη σημασία που έχει η θέσπιση συστηματικών και εφαρμόσιμων προγραμμάτων για την άμεση μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο·

20.  εκτιμά ότι, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διασφάλιση βιώσιμων συνθηκών στους καταυλισμούς προσφύγων, σε συνδυασμό με πιο μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά προγράμματα·

21.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζονται προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υποδοχή των αιτούντων άσυλο, που εγγυώνται ανθρώπινη μεταχείριση και ασφάλεια και επάρκεια των πόρων εντός της Ευρώπης, με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών·

22.  τονίζει ότι η διεθνής μετανάστευση αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο εντείνεται σε έκταση, πολυπλοκότητα και αντίκτυπο και ότι, για τον λόγο αυτό, αυξημένες ευθύνες για την προστασία των προσφύγων θα πρέπει αναλάβει όχι μόνο η ΕΕ ως σύνολο, αλλά και η διεθνής κοινότητα, δεδομένου ότι σήμερα η ευθύνη επιμερίζεται με άνισο τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο· υπενθυμίζει ότι τούτο αποτελεί κοινή ευθύνη της διεθνούς κοινότητας η οποία θα αντιμετωπιστεί με κατάλληλο και βιώσιμο τρόπο μόνον εφόσον υπάρξει συντονισμένη και αποφασιστική προσέγγιση από όλους τους διεθνείς παράγοντες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να δρομολογήσει, σε στενή συνεργασία με τους συναφείς διεθνείς παράγοντες, προβληματισμό σχετικά με τους τρόπους αναθεώρησης του διεθνούς νομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, με σκοπό την προσαρμογή του στις καινοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και ο πλανήτης λόγω των παγκόσμιων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών·

Σταθερότητα και ασφάλεια για τους πολίτες της ΕΕ

23.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται από κοινού ασφαλή εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα, με στόχο την κατοχύρωση της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν·

24.  εκτιμά ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απειλές της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί στενά τη μεταφορά και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των διαφόρων διαστάσεων της τρομοκρατίας, που εκτείνονται από την αποτελεσματική αστυνομική και δικαστική συνεργασία έως την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών και μέσω της Ευρωπόλ και της Eurojust, περιλαμβανομένων προτάσεων για την αντιμετώπιση των τάσεων που εμφανίζονται στο θέμα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

25.  εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εφαρμογή των νομοθετικών προτάσεων που έχουν ήδη εγκριθεί, με ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την ασφάλεια· θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια θα πρέπει να επικαιροποιείται σε τακτική βάση, ώστε να λαμβάνεται υπόψη κάθε ουσιαστικό μέτρο που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της εξελισσόμενης και σοβαρής τρομοκρατικής απειλής για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

26.  σημειώνει ότι τα όρια μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας καθίστανται ολοένα και πιο ασαφή, πράγμα που σημαίνει ότι η Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο στην αναζωογόνηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, η οποία θα πρέπει να πάψει να αποτελεί τον ασθενέστερο κρίκο στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ·

Ανάπτυξη ενός φιλόδοξου θεματολογίου εξωτερικής δράσης για την πολιτική γειτονίας και το παγκόσμιο σύστημα

27.  φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της ως παγκόσμιου παράγοντα και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να κινητοποιήσει όλα τα μέσα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ προκειμένου να επιτύχει βελτιωμένη παγκόσμια διακυβέρνηση και ευρεία σύγκλιση για καλύτερα πρότυπα·

28.  πιστεύει ότι το περιβάλλον ασφάλειας επιτάσσει τη μετατροπή της ευρωπαϊκής άμυνας σε μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα παρέχει ισότιμη ασφάλεια και θα ενδιαφέρεται εξίσου για τους ζωτικής σημασίας προβληματισμούς όλων των κρατών μελών στο θέμα της ασφάλειας· εκτιμά ότι οι υπάρχουσες δομές, μηχανισμοί και μέσα πρέπει να καταστούν πράγματι επιχειρησιακά·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει:

–  να προάγει τη σταθερότητα και την ευημερία στις γειτονικές χώρες της ΕΕ, μέσω πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου·

–  να διεξάγει τη διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων ενισχύοντας την κοινωνική, πολιτική και οικονομική σταθερότητα και τη δημοκρατία στις υποψήφιες χώρες·

–  να εξασφαλίζει στην πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερο συντονισμό και συνέπεια με τα άλλα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

–  να ενσωματώνει το Θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) στις εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

–  να εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ των πολιτικών ανάπτυξης και ασφάλειας, δεδομένου ότι είναι αλληλένδετες, αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοενισχυόμενες·

–  να αναπτύσσει την εταιρική σχέση με την Αφρική για να αντιμετωπίσει όλες τις τρέχουσες προκλήσεις, ιδίως μέσω μιας φιλόδοξης συμφωνίας μετά τη συμφωνία του Κοτονού·

–  να προωθεί το εμπόριο ως βασικό μέσο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τονώνοντας παράλληλα τη ανταγωνιστικότητα και διαφυλάσσοντας τα πρότυπα της ΕΕ, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη· να εκσυγχρονίζει τα μέσα εμπορικής άμυνας της Ένωσης·

Απόκτηση των μέσων για τις δράσεις μας

30.  εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρύθμιση της χρηματοδότησής της, προκειμένου να κινητοποιηθούν σύντομα επαρκείς πόροι· πιστεύει ότι, για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να μελετήσει το ενδεχόμενο να εισαγάγει συμπληρωματικούς γνήσιους ίδιους πόρους για να καταστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης περισσότερο σταθερός, βιώσιμος και προβλέψιμος, με παράλληλη βελτίωση της διαφάνειας για τους πολίτες και σεβασμό της αρχής της καθολικότητας·

31.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναθεωρηθούν τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ προς τα πάνω και να επεκταθεί η ευελιξία του ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε συνθήκες που δεν είχαν προβλεφθεί το 2013· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση·

32.  υπογραμμίζει ότι η διαχείριση των δημοσιονομικών μηχανισμών της ΕΕ πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στις επιδόσεις και την οικονομική αποδοτικότητα, με παράλληλη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

33.  εκτιμά ότι θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ώστε όλα τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα για υψηλά επίπεδα στρατηγικών επενδύσεων·

34.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη συγκέντρωση πόρων, ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της υψηλής ανεργίας των νέων και της εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο προσφυγικό·

35.  φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία για μια σύγχρονη πολιτική συνοχής μετά το 2020, σεβόμενη τον αληθινό της χαρακτήρα ως επενδυτικού εργαλείου για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· εκτιμά ότι οι συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ, του ΕΤΣΕ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν, με σκοπό να επιταχυνθεί μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία θα βασίζεται στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων·

Ενίσχυση της δημοκρατίας

36.  υποστηρίζει σθεναρά ότι, απέναντι στις σημερινές προκλήσεις, έχει ζωτική σημασία να διαφυλαχθούν οι κοινές ενωσιακές αξίες της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, και να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών·

37.  φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει κοινές δράσεις για την ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή, ιδιαίτερα για τη νεότερη γενιά·

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.