Päätöslauselmaesitys - B8-0892/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0892/2016

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission vuoden 2017 työohjelmasta

  4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

  komission julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen mukaisesti

  József Szájer PPE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0885/2016

  Menettely : 2016/2773(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0892/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0892/2016
  Hyväksytyt tekstit :

  B8-0892/2016

  Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2017 työohjelmasta

  (2016/2773(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Komission työohjelma 2016 – Uudet haasteet – uudet keinot” (COM(2015)0610) ja sen liitteet 1–6,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan,

  A.  katsoo, että poliittiset painopisteet olisi asetettava käytettävissä olevien varojen mukaisesti;

  B.  katsoo, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti yhdessä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavilla EU:n politiikalla ja toimilla voi olla ja niillä pitää olla todellista vaikutusta vastattaessa kriiseihin ja autettaessa kansalaisia varautumaan ja reagoimaan nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan;

  C.  ottaa huomioon, että EU:n sitouduttava kilpailukyvyn elvyttämiseen kiivaassa kansainvälisessä kilpailussa ja siten sosiaalisen markkinatalouden mallin säilyttämiseen ja kestävän kasvun varmistamiseen, jotta seuraavan sukupolven nuorille kansalaisille voidaan tarjota työpaikkoja velkojen sijaan;

  Eurooppalaiset ratkaisut eurooppalaisiin kriiseihin

  1.  korostaa, että nykyiset EU:n kohtaamat kriisit edellyttävät eurooppalaisia ratkaisuja, jotka perustuvat vahvasti vastuulliseen ja täysin demokraattiseen, yhteisömenetelmään perustuvaan prosessiin, johon Euroopan parlamentti otetaan täysimääräisesti mukaan ja johon kansalliset parlamentit osallistuvat tiiviisti;

  2.  muistuttaa, että unioni on velvollinen antamaan säädöksiä vain siltä osin ja siinä määrin kuin se on tarpeen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan mukaisesti; on näin ollen vakaasti sitä mieltä, että on toimissa keskityttävä vain keskeisiin painopisteisiin, ja kehottaa komissiota pidättymään epäolennaisista aloitteista, jotta EU:n toimissa keskitytään aina tärkeimpiin painopisteisiin, jotka hyödyttävät suoraan sen kansalaisia;

  3.  toteaa, että hallinnolliset esteet aiheuttavat lisäkustannuksia yrityksille, erityisesti pk-yrityksille ja uusyrityksille, ja haittaavat innovointia ja työpaikkojen luomista; pyytää siksi komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon kansalaisten ja yritysten odotukset, jotka koskevat tehokasta julkishallintoa kilpailukyvyn keskeisenä tekijänä;

  4.  korostaa, että EU:n kohtaamat hybridiuhat ovat ennennäkemättömän voimakkaita, ja kehottaa komissiota keskittymään toteutettavissa oleviin toimiin hybridiuhkien torjumiseksi ja EU:n sekä sen jäsenvaltioiden ja kumppanien, erityisesti naapurialueen kumppanien, kestävyyden tukemiseksi;

  5.  korostaa yhteisömenetelmän, lainsäädäntöprosessin avoimuuden, demokraattisen oikeutuksen sekä kansallisten parlamenttien roolin ja vastuun merkitystä;

  Talouden elvyttäminen

  6.  muistuttaa, että työllisyys on yhä ensisijainen painopiste ja että EU tarvitsee kohdennettuja investointeja, jotta voidaan tukea siirtymää innovatiiviseen, resurssitehokkaaseen digitaaliseen talouteen Euroopan uudelleenteollistamiseksi ja työpaikkojen palauttamiseksi, ja toteaa jälleen painokkaasti, että EU:n kilpailupolitiikalla on suuri merkitys Euroopan sosiaalisen markkinatalouden toiminnalle;

  7.  kehottaa komissiota esittämään tarvittavia toimia tutkimus- ja kehitystoiminnan, innovoinnin ja luovuuden tukemiseksi, koska ne ovat työpaikkojen luomisen keskeisiä moottoreita;

  8.  kehottaa komissiota helpottamaan yritysten ja pk-yritysten rahoituksen saantia, koska se on ratkaisevan tärkeää uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ja tuotannon kannustamiseksi siten, että teollis- ja tekijänoikeuksia suojellaan tehokkaasti;

  9.  katsoo, että maailmanlaajuisesti kilpailukykyiset, innovatiiviset ja kansalaisia palvelevat digitaaliset sisämarkkinat ovat ainoa mahdollinen ratkaisu 2000-luvun haasteisiin vastaamiseksi; pyytää komissiota siksi hyödyntämään sisämarkkinoiden koko potentiaalia, integroimaan niitä enemmän erityisesti digitaalialalla ja luomaan muun muassa pk-yrityksiä tukevan toimintaympäristön;

  10.  katsoo, että vakauttaminen merkitsee ennen kaikkea voimassa olevien sääntöjen soveltamista, tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamista ja sisämarkkinoiden kaikkien etujen hyödyntämistä;

  11.  painottaa, että EU:n keskeiseen talous- ja sosiaalipoliittiseen ohjelmaan on sisällyttävä toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään eriarvoisuutta ja edistämään työpaikkojen luomista erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille ja samalla vauhdittamaan koulutusjärjestelmään, elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen tehtäviä investointeja;

  12.  kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti kaiken rahoituspalveluja ja verotusta koskevan lainsäädännön asianmukaista saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täydellistä täytäntöönpanoa ja korostaa, että yhtä aikaa riskinjakostrategioiden kanssa on toteutettava toimia riskien vähentämiseksi, jotta pankkiunioni saadaan valmiiksi;

  13.  pyytää komissiota seuraamaan edelleen johdonmukaisesti ja tiukasti velkoja, alijäämiä ja makrotalouden epätasapainoa siten, että vakaus- ja kasvusopimus voidaan panna täytäntöön ja edistää talouskasvua ja työpaikkojen luomista;

  14.  katsoo, että tiiviimpää talouspolitiikan koordinointia on edistettävä Euroopan investointivajeiden paikkaamiseksi ja kysynnän tukemiseksi ja että on erittäin tärkeää noudattaa unionin lainsäädännön vaatimuksia, jotka koskevat demokraattista vastuuta päätöksistä Euroopan talouspolitiikan ohjauksen yhteydessä;

  15.  kannattaa komissiota veropetosten ja veronkierron torjunnassa ja toteaa niiden osuuden olevan mahdollisesti jopa biljoona euroa kansallisista talousarvioista ja kannattaa komission aikomusta antaa ehdotus pakolliseksi yhteiseksi yhdistetyksi yhtiöveropohjaksi;

  Vastataan ilmastonmuutokseen ja huolehditaan energian toimitusvarmuudesta

  16.  kehottaa komissiota toteuttamaan lisätoimia energiaunionin aikaansaamiseksi, jotta voidaan taata energian toimitusvarmuus ja kohtuuhintaista ja kestävää energiaa kaikille kansalaisille ja yrityksille;

  17.  kannustaa EU:ta torjumaan edelleen ilmastonmuutoksen perimmäisiä syitä ja varmistamaan samalla teollisuuden kilpailukyvyn sellaisen energia- ja ilmastodiplomatiaa koskevan kunnianhimoisen strategian avulla, jolla puututaan näihin maailmanlaajuisiin huolenaiheisiin Pariisin COP 21-kokouksessa tehdyn sopimuksen mukaisesti;

  Muuttoliike- ja pakolaiskriisin ratkaiseminen

  18.  kehottaa komissiota puuttumaan pakolaiskriisin perimmäisiin syihin lujittamalla yhteistyötä muuttoliikevirtojen kauttakulku- ja alkuperämaiden kanssa käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia politiikkoja ja välineitä kyseisten maiden vakauttamisen, jälleenrakentamisen ja kehityksen varmistamiseksi;

  19.  pitää tärkeänä ottaa käyttöön järjestelmällisiä ja toteutuskelpoisia ohjelmia, jotka koskevat turvapaikanhakijoiden välitöntä uudelleensijoittamista ja siirtämistä;

  20.  katsoo, että pidemmän aikavälin kehitysohjelmien yhteydessä komission olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa jatkettava humanitaarista apua ja varmistettava elinkelpoiset olot pakolaisleireillä;

  21.  palauttaa mieliin, että on huolehdittava inhimillisen kohtelun, turvallisuuden ja riittävät resurssit Euroopassa varmistavista edellytyksistä turvapaikanhakijoiden tehokkaalle vastaanotolle, jotta voidaan huolehtia pakolaisten integroimisesta työmarkkinoille ja heidän sosiaalisesta osallisuudestaan;

  22.  korostaa, että kansainvälinen muuttoliike on maailmanlaajuinen ilmiö, jonka laajuus, monimutkaisuus ja vaikutukset kasvavat, ja että siksi sekä koko EU:n että yhtä lailla kansainvälisen yhteisön olisi otettava enemmän vastuuta pakolaisten suojelusta, koska nyt vastuu jakautuu maailmassa epätasaisesti; muistuttaa, että tähän kansainvälisen yhteisön yhteiseen vastuuseen voidaan puuttua riittävällä ja kestävällä tavalla vain, jos kaikki kansainväliset toimijat noudattavat yhteistä ja päättäväistä toimintatapaa; pyytää tässä yhteydessä, että komissio ryhtyy tiiviissä yhteistyössä asiaan liittyvien kansainvälisten toimijoiden kanssa pohtimaan tapoja tarkistaa kansainvälisiä oikeuspuitteita, vuoden 1951 Geneven yleissopimus mukaan luettuna, jotta niitä voidaan mukauttaa EU:n ja koko maailman nyt kohtaamiin muuttoliikkeen ja pakolaisten aiheuttamiin ennennäkemättömiin maailmanlaajuisiin haasteisiin;

  Vakautta ja turvallisuutta EU:n kansalaisille

  23.  katsoo ehdottomasti, että EU:n ja Schengenin alueen turvaamiseksi EU:n olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kyettävä huolehtimaan Euroopan turvallisista ulkorajoista;

  24.  katsoo, että terrorismin ja radikalisoitumisen uhkien torjumiseksi komission on valvottava tarkasti terrorismin eri ulottuvuuksia koskevien toimenpiteiden saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa; katsoo, että tähän kuuluvat muun muassa tehokas poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö, tietojen pikainen jakaminen kansallisten viranomaisten kesken sekä Europolin ja Eurojustin kautta sekä ehdotukset terrorismin rahoituksen nousevien trendien torjumiseksi;

  25.  katsoo, että komission olisi keskityttävä jo hyväksyttyjen lainsäädäntöehdotusten täytäntöönpanoon ja kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuspaketin täytäntöönpanoon; katsoo, että turvallisuusagendaa olisi päivitettävä säännöllisesti, jotta siinä voidaan ottaa huomioon kaikki todelliset toimet, joita tarvitaan EU:n kansalaisten turvallisuuteen kohdistuvan kehittymässä olevan vakavan terroriuhan torjumiseksi;

  26.  panee merkille, että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden väliset rajat hämärtyvät entisestään, minkä vuoksi komission on tehtävä osuutensa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan elvyttämisessä, koska se ei enää voi olla EU:n integraatioprosessin heikoin lenkki;

  Kunnianhimoisen ulkoisten toimien agendan käyttöönotto naapurisuhteissa ja kansainvälisessä järjestelmässä

  27.  katsoo, että EU:n on saatava uutta pontta tavoitteilleen globaalina toimijana, ja pyytää sen vuoksi komissiota ottamaan käyttöön kaikki EU:n ulkoisten toimien välineet sekä maailmanlaajuisen hallintotavan parantamiseksi että parempia standardeja koskevan laajan lähentymisen varmistamiseksi;

  28.  katsoo turvallisuusympäristön edellyttävän, että Euroopan puolustuksesta tulee täysimääräinen politiikanala, joka tarjoaa kaikille jäsenvaltioille yhtäläisen turvallisuuden ja jossa otetaan huomioon niiden keskeiset turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet; katsoo, että nykyisistä rakenteista, mekanismeista ja välineistä on tehtävä toimintakykyisiä;

  29.  pyytää komissiota edelleen

  –  edistämään vakautta ja vaurautta EU:n naapurustossa toteuttamalla aloitteita, joilla tuetaan kehitystä, demokratiaa, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota;

  –  ohjaamaan laajentumista koskevaa neuvotteluprosessia lujittamalla sosiaalista, poliittista ja taloudellista vakautta ja demokratiaa ehdokasmaissa;

  –  tehostamaan kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja parantamaan sen koordinointia ja johdonmukaisuutta EU:n ulkoisen toiminnan muiden välineiden kanssa;

  –  integroimaan kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 ja kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden EU:n ulkoisiin ja sisäisiin toimiin;

  –  varmistamaan kehitys- ja turvallisuuspolitiikkojen yhdenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden, sillä ne ovat sidoksissa toisiinsa, toisistaan riippuvaisia ja toisiaan vahvistavia;

  –  edistämään kumppanuutta Afrikan kanssa, jotta selviydytään kaikista nykyisistä haasteista, erityisesti Cotonoun sopimuksen jälkeisen kunnianhimoisen sopimuksen avulla;

  –  tukemaan kauppaa keskeisenä välineenä kasvun ja työpaikkojen edistämiseksi sekä parantamaan kilpailukykyä ja pitämään yllä EU:n normeja, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä; uudenaikaistamaan EU:n kaupan suojatoimia;

  Keinot toimien toteuttamiseksi

  30.  katsoo, että EU:n on uudistettava rahoituksensa voidakseen ottaa ripeästi käyttöön riittävät resurssit; katsoo, että tämän vuoksi komission olisi harkittava uusien todellisten omien varojen käyttöönottoa, jotta EU:n talousarviosta voidaan tehdä vakaampi, kestävämpi ja ennustettavampi ja parantaa avoimuutta kansalaisiin nähden sekä noudattaa yleiskatteisuuden periaatetta;

  31.  pitää olennaisen tärkeänä tarkistaa monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriä ylöspäin ja lisätä sen joustavuutta, jotta voidaan reagoida tilanteisiin, joita ei voitu ennakoida vuonna 2013; katsoo, että siksi komission on edettävä päättäväisesti tässä asiassa;

  32.  korostaa, että EU:n talousarviovälineitä on hallinnoitava kiinnittäen erityistä huomiota tuloksiin ja kustannustehokkuuteen samalla kun varmistetaan sääntöjen noudattaminen ja suojellaan EU:n taloudellisia etuja;

  33.  katsoo, että Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on pantava täytäntöön, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat tehdä paljon strategisia investointeja;

  34.  katsoo, että EU:n olisi toteutettava toimia resurssien yhdistämiseksi, jotta voidaan vastata korkeaa nuorisotyöttömyyttä koskevaan haasteeseen ja pakolaisiin liittyvän hätätilanteen sisäiseen ja ulkoiseen ulottuvuuteen liittyviin haasteisiin;

  35.  katsoo, että komission olisi ryhdyttävä valmistelemaan uudenaikaista vuoden 2020 jälkeistä koheesiopolitiikkaa kunnioittaen sen todellista luonnetta kaikkien EU:n alueiden investointivälineenä; katsoo, että Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot), ESIR-rahaston ja muiden EU:n rahoitusvälineiden välisiä yhteisvaikutuksia olisi lujitettava, jotta voidaan nopeuttaa avustusten ja rahoitusvälineiden välisen tasapainon luomiseen perustuvaa älykästä, vihreää ja osallistavaa kasvua;

  Demokratian vahvistaminen

  36.  toteaa painokkaasti, että nykyisten haasteiden edessä on tärkeää pitää yllä EU:n yhteisiä demokratian, perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen arvoja ja kehittää edelleen yhteistyötä EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä;

  37.  katsoo, että EU:n olisi otettava käyttöön yhteisiä toimia, jotta voidaan tiedottaa EU:n kansalaisille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja kannustaa heitä osallistumaan aktiivisesti poliittiseen elämään, ja toteaa tämän koskevan erityisesti nuorta sukupolvea;

  38.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.