Prijedlog rezolucije - B8-0892/2016Prijedlog rezolucije
B8-0892/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o programu rada Komisije za 2017.

4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 37. stavkom 3. Poslovnika i Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije

József Szájer u ime Kluba zastupnika PPE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0885/2016

Postupak : 2016/2773(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0892/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0892/2016
Doneseni tekstovi :

B8-0892/2016

Rezolucija Europskog parlamenta  o programu rada Komisije za 2017.

(2016/2773(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije o programu rada Komisije od 27. listopada 2015. naslovljenu „Program rada Komisije za 2016. – Vrijeme je za drugačiji način rada” (COM(2015)061) i njezine priloge od I. do VI.,

–  uzimajući u obzir članak 37. stavak 3. Poslovnika,

A.  budući da bi političke prioritete trebalo uskladiti s raspoloživim financijskim resursima;

B.  budući da politike i djelovanja EU-a koji se provode zajedno s državama članicama u skladu s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti mogu i moraju imati stvaran utjecaj kad je riječ o odgovaranju na krize i pomoći građanima da anticipiraju brze promjene u društvu i reagiraju na njih;

C.  budući da Europska unija, suočena sa snažnom globalnom konkurencijom, mora biti predana tome da ponovno postane konkurentna i na taj način sačuva model socijalnoga tržišnog gospodarstva i zajamči održivi rast kako bi se sljedećoj generaciji umjesto dugova osigurala radna mjesta;

Europska rješenja za europske gradove

1.  ističe da postojeće krize s kojima je Europska unija suočena iziskuju europska rješenja snažno ukorijenjena u odgovoran i potpuno demokratski proces koji se temelji na metodi Zajednice i u potpunosti uključuje Europski parlament, uz tijesnu suradnju s nacionalnim parlamentima;

2.  podsjeća na obvezu Unije da, u skladu s člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji koji se odnosi na primjenu načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, zakonodavstvo donosi samo ako je to potrebno i u mjeri u kojoj je to potrebno; stoga je snažno uvjeren da napore treba usredotočiti samo na nekoliko ključnih prioriteta pa poziva Komisiju da ne poduzima mjere koje nisu nužne kako bi djelovanje EU-a uvijek bilo usmjereno na glavne prioritete u cilju ostvarivanja izravne koristi za građane;

3.  ističe da administrativne prepreke povećavaju troškove poslovanja, posebno za mala i srednja poduzeća i novoosnovana poduzeća, te koče inovacije i stvaranje radnih mjesta; stoga traži od Komisije da u odgovarajućoj mjeri uzme u obzir očekivanja građana i poduzeća o djelotvornoj javnoj upravi kao ključnom čimbeniku konkurentnosti;

4.  naglašava još neviđeni intenzitet hibridnih prijetnji kojima je Europska unija izložena i poziva Komisiju da se usredotoči na one mjere koje se mogu ostvariti u suzbijanju hibridnih prijetnji i jačanju otpornosti Europske unije i njezinih država članica, ali i partnera Europske unije, posebice u njezinu susjedstvu;

5.  potvrđuje važnost metode Zajednice, transparentnosti zakonodavnog postupka, demokratskog legitimiteta te uloge i odgovornosti nacionalnih parlamenata;

Gospodarski oporavak

6.  podsjeća da je zapošljavanje i dalje najveći prioritet i da su Europskoj uniji potrebna ciljana ulaganja kako bi se potaknula tranzicija u inovativnu digitalnu ekonomiju u kojoj se učinkovito koriste resursi kako bi se Europa ponovno industrijalizirala i u nju vratila radna mjesta iz drugih dijelova svijeta, te snažno potvrđuje da je politika konkurentnosti Europske unije instrument u funkcioniranju europskoga socijalnog tržišnog gospodarstva;

7.  poziva Komisiju da predloži potrebne mjere za jačanje istraživanja i razvoja, inovacija i kreativnosti kao ključnih pokretača u stvaranju radnih mjesta;

8.  poziva Komisiju da se olakša dostupnost kapitala za trgovačka društva i mala i srednja poduzeća, što je ključno za poticanje razvoja i proizvodnje novih proizvoda i usluga, uz djelotvornu zaštitu prava intelektualnog vlasništva;

9.  smatra da je globalno konkurentno, inovativno jedinstveno digitalno tržište okrenuto građanima jedino moguće rješenje za suočavanje s izazovima 21. stoljeća; stoga traži od Komisije da iskoristi cjelokupni potencijal jedinstvenog tržišta radi daljnje integracije, posebno u digitalnom području, te da stvori okruženje kojim se daje potpora, između ostalog, malim i srednjim poduzećima,

10.  vjeruje u konsolidaciju sredstava, prije svega primjenom postojećih propisa, osiguravanjem jednakih uvjeta za sve i iskorištavanjem svih prednosti koje pruža jedinstveno tržište;

11.  naglašava da temeljni gospodarski i socijalni program EU-a mora obuhvaćati mjere usmjerene na smanjenje socijalnih nejednakosti te poticanje zapošljavanja, posebno mladih i dugotrajno nezaposlenih uz istovremeno povećanje ulaganja u obrazovni sustav, cjeloživotno učenje i razvoj vještina;

12.  poziva Komisiju da budno prati pravilan prijenos i potpunu provedbu cjelokupnog zakonodavstva o financijskim uslugama i porezima, a u svrhu ostvarivanja bankovne unije naglašava da mjere za smanjenje rizika moraju biti u skladu sa strategijama podjele rizika;

13.  traži od Komisije da i dalje sustavno i podrobno prati dugove i deficite te makroekonomske neravnoteže na način kojim se jača Pakt o stabilnosti i rastu i potiču ekonomski rast i stvaranje radnih mjesta;

14.  smatra da treba potaknuti bolju usklađenost ekonomske politike kako bi se uklonili europski nedostaci u području ulaganja i potaknula potražnja, te da je od najveće važnosti poštovanje odredbi zakonodavstva EU-a o demokratskoj odgovornosti za odluke u kontekstu europskog gospodarskog upravljanja;

15.  podržava Komisiju u borbi protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza, što potencijalno predstavlja prihod za nacionalne proračune u iznosu do jednog trilijuna eura, kao i njezinu namjeru da podnese prijedlog obvezne zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit;

Odgovor na klimatske promjene i jamčenje energetske sigurnosti

16.  poziva Komisiju da poduzme dodatne mjere radi ostvarenja energetske unije kojom će se zajamčiti energetska sigurnost te povoljna i održiva energija za sve građane i poduzeća;

17.  poziva EU da se i dalje bavi uzrocima klimatskih promjena, ali da istodobno osigura konkurentnost naše industrije, sa strategijom za energetsku i klimatsku diplomaciju koja će navedene globalne probleme rješavati u skladu sa Sporazumom postignutim na konferenciji COP 21 u Parizu;

Rješavanje migracijske i izbjegličke krize

18.  potiče Komisiju da se bavi uzrocima izbjegličke krize jačanjem suradnje s tranzitnim zemljama i zemljama porijekla u kontekstu migracijskih tokova uz upotrebu svih raspoloživih mjera i instrumenata za jamčenje stabilnosti, obnove i razvoja tih zemalja;

19.  ističe važnost uspostave sustavnih i izvedivih programa za izravno preseljenje i premještanje tražitelja azila;

20.  smatra da bi Komisija u suradnji s državama članicama trebala davati humanitarnu pomoć kako bi se u prihvatnim centrima za izbjeglice zajamčili dostojni životni uvjeti, i da bi to trebalo kombinirati s dugoročnim programima razvoja;

21.  podsjeća da uvjeti za djelotvoran prihvat tražitelja azila kojima se unutar Europe jamče humano postupanje, sigurnost i dostatni resursi moraju biti zajamčeni radi integracije izbjeglica na tržište rada i njihovo uključivanje u društvo;

22.  ističe da su međunarodne migracije globalni fenomen koji je sve veći po svojem volumenu, složenosti i utjecaju, te da zbog tog razloga sve veću odgovornost u zaštiti izbjeglica ne treba preuzeti samo Europska unija u cjelini, već i međunarodna zajednica ima li se u vidu da se odgovornost trenutačno nejednako dijeli na globalnoj razini; podsjeća da je u tom smislu riječ o podijeljenoj odgovornosti međunarodne zajednice koja će se riješiti na odgovarajući i održiv način jedino usklađenim i odlučnim pristupom svih međunarodnih aktera; u tom kontekstu poziva Komisiju da u tijesnoj suradnji s relevantnim međunarodnim akterima potakne razmišljanje o mogućnostima izmjene međunarodnog pravnog okvira, između ostalog i Ženevske konvencije iz 1951. godine, s ciljem njegove prilagodbe globalnim migracijskim i izbjegličkim izazovima bez presedana kojima su Europska unija i svijet trenutačno izloženi;

Stabilnost i sigurnost za građane Europske unije

23.  čvrsto je uvjeren da bi Europska unija u suradnji s državama članicama trebala biti u mogućnosti zajednički upravljati sigurnom vanjskom europskom granicom u cilju čuvanja EU-a i schengenskog prostora;

24.  smatra da, kako bi se otklonile prijetnje terorizma i radikalizacije, Komisija mora budno motriti prijenos i provedbu mjera za rješavanje raznih dimenzija terorizma, koje se kreću od djelotvorne policijske i pravosudne suradnje do razmjene informacija među nacionalnim tijelima ili putem Europola i Eurojusta, uključujući i prijedloge za rješavanje novih trendova u financiranju terorizma;

25.  smatra da bi se Komisija trebala usredotočiti na provedbu već usvojenih zakonodavnih prijedloga s posebnim osvrtom na provedbu sigurnosnog paketa; smatra da bi program sigurnosti trebalo redovito ažurirati kako bi se u obzir uzele eventualne mjere istinski nužne za rješavanje promjenjivih i ozbiljnih terorističkih prijetnji sigurnosti građana EU-a;

26.  napominje da se sve više brišu granice između unutarnje i vanjske sigurnosti, što znači da Komisija mora odigrati svoju ulogu u oživljavanju zajedničke sigurnosne i obrambene politike koja više ne smije biti najslabija karika u postupku integracije EU-a;

Uspostava ambicioznog programa vanjskog djelovanja u odnosu prema susjedstvu i globalnom sustavu

27.  smatra da EU mora oživiti svoju ambiciju da bude globalni igrač i stoga od Komisije traži da u pogon stavi sva sredstva vanjskog djelovanja EU-a kako bi se ostvarilo bolje globalno upravljanje i postigla široka suglasnost o višim normama;

28.  smatra da sigurnosno okruženje iziskuje da europska obrana postane punopravna politika kojom će se jednaka sigurnost pružiti svim državama članicama i kojom će se pridati jednaka važnost vitalnim sigurnosnim pitanjima svih država članica; smatra da postojeće strukture, mehanizmi i sredstava moraju doista postati operativni;

29.  Zahtijeva od Komisije da nastavi sa sljedećim aktivnostima:

–  poticanje stabilnosti i prosperiteta u susjedstvu EU-a inicijativama kojima se jačaju razvoj, demokracija, dobro upravljanje i vladavina prava;

–  vođenje postupka pregovora o proširenju jačanjem socijalne, političke i gospodarske stabilnosti i demokracije u zemljama kandidatkinjama;

–  povećanje djelotvornosti politike razvojne suradnje i povećanje njezine usklađenosti i suglasja s ostalim instrumentima vanjskog djelovanja EU-a;

–  integriranje Programa održivog razvoja do 2030. i usklađenosti politika za razvoj (PCD) u vanjske i unutarnje politike EU-a;

–  osiguravanje dosljednosti i usklađenosti politika razvoja i sigurnosti s obzirom na to da su one povezane, međuovisne i da se uzajamno jačaju;

–  jačanje partnerstva s Afrikom radi rješavanja svih tekućih problema, posebno s pomoću ambicioznog sporazuma koji će uslijediti nakon Sporazuma iz Cotonoua;

–  poticanje trgovine kao ključnog sredstva za jačanje rasta i stvaranje radnih mjesta, uz povećanje konkurentnosti i zaštitu normi EU-a, ljudskih prava i održivog razvoja; modernizacija instrumenata trgovinske zaštite Unije;

Osiguravanje sredstava za naše mjere

30.  smatra da Europska unija mora reformirati vlastito financiranje da bi mogla brzo upotrijebiti odgovarajuća sredstva; smatra da bi Komisija zbog toga trebala razmotriti uvođenje dodatnih istinskih vlastitih sredstava kako bi proračun EU-a postao stabilniji, održiviji i predvidljiviji, a pritom bi se poboljšala transparentnost za građane i poštovalo načelo univerzalnosti;

31.  smatra ključnim povećanje gornjeg praga višegodišnjeg financijskog okvira i povećanje njegove fleksibilnosti kako bi se odgovorilo na okolnosti koje se 2013. nisu mogle predvidjeti; smatra da Komisija u tom pogledu mora poduzeti odlučne korake;

32.  smatra da proračunskim instrumentima EU-a treba upravljati imajući osobito u vidu rezultate i isplativost, ali da pritom treba zajamčiti poštovanje propisa i zaštitu financijskih interesa EU-a;

33.  smatra da treba pokrenuti sredstva iz Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) kako bi se svim državama članicama omogućilo ostvarivanje visokih razina strateških ulaganja;

34.  smatra da bi Europska unija trebala poduzeti korake za prikupljanje sredstava za reagiranje na izazove u pogledu visoke nezaposlenosti mladih te unutarnjih i vanjskih dimenzija izbjegličke krize;

35.  smatra da bi Komisija trebala započeti s pripremom moderne kohezijske politike za razdoblje nakon 2020. godine imajući pritom u vidu njezinu osnovnu bit kao sredstva za ulaganja za sve regije u Europskoj uniji; smatra da sinergije između europskih strukturnih i investicijskih fondova, EFSU-a i ostalih financijskih instrumenata EU-a treba ojačati radi ubrzanja pametnog, zelenog i održivog rasta koji se zasniva na razvoju održive ravnoteže između bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata;

Jačanje demokracije

36.  odlučno tvrdi da je s obzirom na aktualne izazove nužno zagovarati zajedničke vrijednosti EU-a – demokraciju, temeljna prava i vladavinu prava – te dodatno razvijati suradnju među institucijama EU-a i državama članicama;

37.  smatra da bi Europska unija trebala poduzimati zajedničke mjere kako bi građane Unije informirala o njihovim pravima i dužnostima i potaknula njihovo aktivno sudjelovanje u političkom životu, posebno kad je riječ o najmlađoj generaciji;

38.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji.