Procedura : 2016/2773(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0892/2016

Teksty złożone :

B8-0892/2016

Debaty :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0312

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 346kWORD 90k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0885/2016
4.7.2016
PE585.333v01-00
 
B8-0892/2016

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 37 ust. 3 Regulaminu i z porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską


w sprawie programu prac Komisji na rok 2017 (2016/2773(RSP))


József Szájer w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie programu prac Komisji na rok 2017 (2016/2773(RSP))  
B8-0892/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 października 2015 r. pt. „Program prac Komisji na 2016 r. – Czas na nieprzeciętne działania” (COM(2015)0610) i załączniki I–VI do niego,

–  uwzględniając art. 37 ust. 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że priorytetom politycznym powinny odpowiadać dostępne zasoby finansowe;

B.  mając na uwadze, że polityka i działania UE realizowane wspólnie z państwami członkowskimi w myśl zasad pomocniczości i proporcjonalności mogą i muszą mieć rzeczywisty wpływ, jeśli chodzi o odpowiadanie na kryzysy oraz pomaganie obywatelom w przewidywaniu szybko zachodzących zmian w społeczeństwie i reagowaniu na nie;

C.  mając na uwadze, że UE musi angażować się na rzecz odzyskania konkurencyjności w obliczu ostrej konkurencji światowej, w ten sposób zachowując model społecznej gospodarki rynkowej i zapewniając zrównoważony wzrost, aby pozostawić przyszłemu pokoleniu młodych obywateli miejsca pracy, a nie długi;

Europejskie rozwiązania europejskich kryzysów

1.  podkreśla, że obecne kryzysy dotykające UE wymagają europejskich rozwiązań silnie zakotwiczonych w odpowiedzialnym i w pełni demokratycznym procesie, opierającym się na metodzie wspólnotowej i toczącym się przy pełnym zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego, a także przy ścisłym zaangażowaniu parlamentów państw członkowskich;

2.  przypomina, że UE ma obowiązek stanowienia prawa wyłącznie w niezbędnych przypadkach i w niezbędnym zakresie, zgodnie z art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącym stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności; w związku z tym jest głęboko przekonany, że wysiłki UE muszą dotyczyć tylko wybranych kluczowych priorytetów, oraz wzywa Komisję do powstrzymania się od inicjatyw, które nie mają zasadniczego charakteru, aby działania UE zawsze skupiały się na czołowych priorytetach przynoszących obywatelom bezpośrednie korzyści;

3.  wskazuje, że przeszkody administracyjne powodują wzrost kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, oraz utrudniają innowacyjność i tworzenie miejsc pracy; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby należycie uwzględniła oczekiwania obywateli i przedsiębiorstw dotyczące skutecznej administracji publicznej jako kluczowego czynnika konkurencyjności;

4.  zwraca uwagę na bezprecedensową intensywność zagrożeń hybrydowych, w obliczu których stoi UE, i wzywa Komisję, aby skoncentrowała się na możliwych do realizacji działaniach mających na celu odpieranie zagrożeń hybrydowych, a także wzmacnianie odporności UE i jej państw członkowskich oraz partnerów UE, w szczególności w jej sąsiedztwie;

5.  przypomina o znaczeniu, jakie mają „metoda wspólnotowa”, przejrzystość procedury ustawodawczej, legitymacja demokratyczna oraz rola i odpowiedzialność parlamentów państw członkowskich;

Ożywienie gospodarcze

6.  przypomina, że zatrudnienie pozostaje kluczowym priorytetem oraz że UE potrzebuje ukierunkowanych inwestycji w celu pobudzenia przemian w kierunku innowacyjnej, zasobooszczędnej gospodarki cyfrowej z myślą o reindustrializacji Europy i o przenoszeniu miejsc pracy z zagranicy, a także zdecydowanie zwraca uwagę, że polityka konkurencji ma istotne znaczenie dla funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej w Europie;

7.  wzywa Komisję do przedstawienia niezbędnych środków służących wspieraniu badań naukowych i rozwoju, innowacyjności i kreatywności, stanowiących główną siłę napędową tworzenia miejsc pracy;

8.  apeluje do Komisji o ułatwienie spółkom oraz MŚP dostępu do kapitału, co – w połączeniu ze skuteczną ochroną praw własności intelektualnej – ma podstawowe znaczenie dla zachęcania do rozwoju i tworzenia nowych produktów i usług;

9.  uważa, że globalnie konkurencyjny, innowacyjny i ukierunkowany na obywateli jednolity rynek cyfrowy stanowi jedyne możliwe rozwiązanie pozwalające na podjęcie wyzwań XXI wieku; w związku z tym zwraca się do Komisji o wykorzystywanie pełnego potencjału jednolitego rynku, dalszą integrację, zwłaszcza w dziedzinie cyfrowej, oraz tworzenie środowiska wspierającego m.in. MŚP;

10.  opowiada się za konsolidacją środków poprzez, przede wszystkim, stosowanie obowiązujących przepisów, zapewnienie równych warunków działania oraz czerpanie pełnych korzyści z jednolitego rynku;

11.  podkreśla, że główny plan działań gospodarczych i społecznych musi obejmować środki mające na celu ograniczenie nierówności i wspieranie zatrudnienia, zwłaszcza w przypadku ludzi młodych i długotrwale bezrobotnych, przy jednoczesnym nasileniu inwestycji w system kształcenia, naukę przez całe życie i rozwój umiejętności;

12.  wzywa Komisję, aby ściśle monitorowała prawidłową transpozycję i pełne wdrożenie ogółu prawodawstwa dotyczącego usług finansowych i opodatkowania, oraz podkreśla, że środki ograniczające ryzyko muszą współistnieć ze strategiami służącymi dzieleniu się ryzykiem, z myślą o ukończeniu tworzenia unii bankowej;

13.  zwraca się do Komisji o dalsze spójne i ścisłe monitorowanie zadłużenia i deficytów oraz zakłóceń równowagi makroekonomicznej w taki sposób, aby egzekwować pakt stabilności i wzrostu oraz pobudzać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy;

14.  uważa, że należy wspierać ściślejszą koordynację polityki gospodarczej, aby rozwiązać problem luk inwestycyjnych w Europie i utrzymać popyt, oraz że pierwszorzędne znaczenie ma przestrzeganie wymogów prawa UE dotyczących demokratycznej rozliczalności w odniesieniu do decyzji w kontekście europejskiego zarządzania gospodarczego;

15.  popiera Komisję w walce z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania, co odpowiada potencjalnemu dochodowi w wysokości 1 bln EUR dla budżetów krajowych, a także popiera wyrażony przez nią zamiar przedstawienia wniosku dotyczącego obowiązkowej wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych;

Reagowanie w związku ze zmianą klimatu oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

16.  wzywa Komisję, aby poczyniła dalsze kroki mające na celu realizację unii energetycznej, gwarantując w ten sposób bezpieczeństwo energetyczne oraz przystępną cenowo i zrównoważoną energię dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw;

17.  apeluje do UE, aby nadal walczyła z głębokimi przyczynami zmiany klimatu, jednocześnie zapewniając konkurencyjność naszego przemysłu, z wykorzystaniem strategii dotyczącej dyplomacji energetyczno-klimatycznej, w ramach której zajęto by się tymi globalnymi problemami zgodnie z porozumieniem z konferencji COP 21 w Paryżu;

Reakcja na kryzys migracyjno-uchodźczy

18.  apeluje do Komisji, aby zajęła się głębokimi przyczynami kryzysu uchodźczego, wzmacniając współpracę z krajami tranzytowymi i krajami pochodzenia w kontekście przepływów migracyjnych oraz wykorzystując wszelkie dostępne strategie i instrumenty mające na celu zapewnienie stabilizacji, odbudowy i rozwoju tych krajów;

19.  podkreśla znaczenie stworzenia systematycznych i wykonalnych programów dotyczących przesiedlania i relokacji osób ubiegających się o azyl;

20.  uważa, że Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, powinna kontynuować niezbędną pomoc humanitarną oraz zapewniać odpowiednie warunki bytowe w obozach dla uchodźców, w połączeniu z długoterminowymi programami rozwoju;

21.  przypomina, że należy zagwarantować warunki umożliwiające skuteczne przyjmowanie osób ubiegających się o azyl, zapewniające humanitarne traktowanie oraz bezpieczeństwo i wystarczające zasoby na terenie Europy, z myślą o integracji uchodźców na rynku pracy oraz ich włączeniu społecznym;

22.  podkreśla, że międzynarodowa migracja jest zjawiskiem globalnym o rosnącej skali, złożoności i wpływie oraz że z tego powodu nie tylko cała UE, lecz cała społeczność międzynarodowa powinna przyjąć na siebie większą odpowiedzialność za ochronę uchodźców, gdyż obecnie odpowiedzialność jest nierówno dzielona na szczeblu światowym; przypomina, że jest to wspólna odpowiedzialność społeczności międzynarodowej, z której będzie można wywiązywać się odpowiednio i trwale jedynie dzięki uzgodnionemu i zdeterminowanemu podejściu ze strony wszystkich podmiotów międzynarodowych; w tym kontekście wzywa Komisję do zainicjowania, w ścisłej współpracy z właściwymi podmiotami międzynarodowymi, refleksji nad ścieżkami działania prowadzącymi do przeglądu międzynarodowych ram prawnych, w tym konwencji genewskiej z 1951 r., w celu dostosowania ich do bezprecedensowych globalnych wyzwań związanych z migracją i uchodźstwem, w obliczu których stoją obecnie UE i świat;

Stabilność i bezpieczeństwo dla obywateli UE

23.  zdecydowania uważa, że UE, we współpracy z państwami członkowskimi, powinna być zdolna do wspólnego zarządzania bezpieczną granicą europejską z myślą o zabezpieczeniu UE i strefy Schengen;

24.  jest zdania, że w reakcji na zagrożenia związane z terroryzmem i radykalizacją Komisja musi ściśle monitorować transpozycję i wdrażanie środków wymierzonych w różne aspekty terroryzmu, począwszy od skutecznej współpracy policyjnej i sądowej, aż po wymianę informacji między organami krajowymi oraz za pośrednictwem Europolu i Eurojustu, co obejmuje propozycje dotyczące zwalczania pojawiających się tendencji w finansowaniu terroryzmu;

25.  uważa, że Komisja powinna skoncentrować się na wdrażaniu już przyjętych wniosków ustawodawczych, ze szczególną uwagą na wdrażanie pakietu dotyczącego bezpieczeństwa; uważa, że agenda bezpieczeństwa powinna być regularnie aktualizowana w celu uwzględnienia wszelkich rzeczywistych środków potrzebnych do zmierzenia się z ewoluującym i poważnym zagrożeniem terrorystycznym dla bezpieczeństwa obywateli UE;

26.  zauważa, że granice między bezpieczeństwem wewnętrznym a zewnętrznym stają się coraz mniej ostre, co oznacza, że Komisja musi pełnić swoją rolę w przeglądzie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, która to polityka nie może już być najsłabszym ogniwem procesu integracji UE;

Przedstawienie ambitnego planu działań zewnętrznych w stosunku do krajów ościennych i systemu światowego

27.  uważa, że UE musi ożywić swoje ambicje związane z jej rolą podmiotu na arenie światowej i w związku z tym zwraca się do Komisji o mobilizację wszelkich instrumentów działań zewnętrznych UE w celu osiągnięcia zarówno lepszego ładu globalnego, jak i daleko idącej zbieżności w odniesieniu do lepszych standardów;

28.  uważa, że środowisko bezpieczeństwa wymaga, by obronność europejska stała się w pełni ukształtowaną polityką, w ramach której zapewniano by równy poziom bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim i wykazywano by równe zainteresowanie ich istotnymi problemami związanymi z bezpieczeństwem; uważa, że już istniejące struktury, mechanizmy i narzędzia muszą zacząć funkcjonować w praktyce;

29.  zwraca się do Komisji, aby nadal:

–  wspierała stabilność i dobrobyt w sąsiedztwie UE poprzez inicjatywy sprzyjające rozwojowi, demokracji, dobremu sprawowaniu rządów i praworządności;

–  sterowała procesem negocjacji w sprawie rozszerzenia poprzez wzmocnienie stabilności społecznej, politycznej i gospodarczej oraz demokracji w krajach kandydujących;

–  uczyniła politykę współpracy na rzecz rozwoju bardziej skuteczną i lepiej skoordynowaną oraz spójną z innymi instrumentami działań zewnętrznych UE;

–  uwzględniała program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 oraz spójność polityki na rzecz rozwoju w polityce zewnętrznej i wewnętrznej UE;

–  zapewniła spójność i zbieżność między polityką rozwoju a polityką bezpieczeństwa, gdyż są one wzajemnie powiązane, współzależne i wzajemnie się wzmacniają;

–  wspierała partnerstwo z Afryką w celu sprostania wszystkim obecnym wyzwaniom, w szczególności w drodze ambitnej umowy stanowiącej następstwo umowy z Kotonu;

–  wspierała handel jako kluczowy instrument sprzyjający wzrostowi i zatrudnieniu, jednocześnie pobudzając konkurencyjność i stojąc na straży standardów UE, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju; zmodernizowała unijne instrumenty obrony handlu;

Pozyskanie środków do działania

30.  uważa, że UE musi zreformować swoje finansowanie, aby szybko mobilizować odpowiednie zasoby; uważa, że w tym celu Komisja powinna rozważyć wprowadzenie dodatkowych rzeczywistych zasobów własnych, aby uczynić budżet UE bardziej stabilnym, zrównoważonym i przewidywalnym, jednocześnie zwiększając przejrzystość z punktu widzenia obywateli i przestrzegając zasady uniwersalności;

31.  uważa, że podstawowe znaczenie ma przegląd pułapów wieloletnich ram finansowych z myślą o ich podwyższeniu oraz rozszerzenie elastyczności w celu reagowania na okoliczności, których nie przewidywano w 2013 r.; uważa, że Komisja musi czynić zdecydowane postępy w tym zakresie;

32.  podkreśla, że instrumentami budżetowymi UE należy zarządzać, zwracając staranną uwagę na wyniki i opłacalność, a jednocześnie zapewniając zgodność z interesami finansowymi UE i ich ochronę;

33.  jest zdania, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) musi zostać wdrożony celem umożliwienia wszystkim państwom członkowskim podejmowania inwestycji strategicznych o wysokim poziomie;

34.  uważa, że UE powinna poczynić działania mające na celu gromadzenie zasobów, aby zareagować na wyzwania związane z bezrobociem ludzi młodych oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami kryzysu uchodźczego;

35.  uważa, że Komisja powinna zacząć przygotowywanie nowoczesnej polityki spójności na okres po 2020 r., respektując rzeczywisty charakter polityki spójności jako narzędzia inwestycyjnego dla wszystkich regionów w UE; uważa, że synergia między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, EFIS i innymi unijnymi instrumentami finansowania powinna zostać wzmocniona z myślą o przyspieszeniu inteligentnego zielonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, opartego na rozwijaniu trwałej równowagi między dotacjami a instrumentami finansowymi;

Wzmocnienie demokracji

36.  zdecydowanie zwraca uwagę, że w świetle obecnych zmian należy koniecznie bronić wspólnych wartości UE, jakimi są demokracja, prawa podstawowe i praworządność, oraz dalej rozwijać współpracę między instytucjami UE a państwami członkowskimi;

37.  uważa, że UE powinna realizować wspólne działania mające na celu informowanie obywateli UE o ich prawach i obowiązkach oraz zachęcanie ich do czynnego udziału w życiu politycznym, szczególnie w przypadku najmłodszego pokolenia;

38.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności