Návrh uznesenia - B8-0892/2016Návrh uznesenia
B8-0892/2016

  NÁVRH UZNESENIA o pracovnom programe Komisie na rok 2017

  4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia Komisie
  v súlade s článkom 37 ods. 3 rokovacieho poriadku a rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

  József Szájer v mene skupiny PPE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0885/2016

  Postup : 2016/2773(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0892/2016

  B8-0892/2016

  Uznesenie Európskeho parlamentu o pracovnom programe Komisie na rok 2017

  (2016/2773(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2015 s názvom Pracovný program Komisie na rok 2016 – Bežný prístup už nestačí (COM(2015)0610) a prílohy I až VI k nemu,

  –  so zreteľom na článok 37 ods. 3 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže politické priority by mali zodpovedať dostupným finančným prostriedkom;

  B.  keďže politika a opatrenia EÚ vykonávané spolu s členskými štátmi v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality môžu a musia mať skutočný vplyv, pokiaľ ide o reakciu na krízy a pomoc občanom predvídať a reagovať na rýchlo sa meniacu spoločnosť;

  C.  keďže EÚ musí mať odhodlanie znovu získať konkurencieschopnosť zoči-voči neľútostnej konkurencii, a tým chrániť model sociálneho trhového hospodárstva a zabezpečiť trvalý rast s cieľom vytvoriť pre novú generáciu mladých občanov pracovné miesta, a nie dlhy;

  Európske riešenia európskych kríz

  1.  zdôrazňuje, že súčasné krízy, ktorým EÚ čelí, si vyžadujú európske riešenia pevne zakotvené v zodpovednom a plne demokratickom procese, ktorý je založený na metóde Spoločenstva a v plnej miere zapája Európsky parlament, v úzkej spolupráci s národnými parlamentmi;

  2.  pripomína povinnosť EÚ prijímať v súlade s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii právne predpisy, ktoré sa týkajú uplatňovania zásad subsidiarity a proporcionality, a to iba v prípade potreby a v nevyhnutnej miere; preto sa jednoznačne domnieva, že úsilie musí byť zamerané iba na kľúčové priority, a vyzýva Komisiu, aby upustila od prijímania iniciatív, ktoré nie sú nevyhnutné, aby sa EÚ vždy sústreďovala na hlavné priority, ktoré prinášajú priamy úžitok jej občanom;

  3.  poukazuje na to, že administratívne prekážky zvyšujú náklady pre podniky, najmä MSP a začínajúce podniky, a sťažujú inováciu a tvorbu pracovných miest; preto žiada Komisiu, aby náležite zohľadnila očakávania občanov a spoločností, pokiaľ ide o efektívnu verejnú správu ako kľúčový faktor konkurencieschopnosti;

  4.  zdôrazňuje nevídanú intenzitu hybridných hrozieb, ktorým EÚ čelí, a vyzýva Komisiu, aby sa zameriavala na realistické opatrenia na boj proti hybridným hrozbám a posilnenie odolnosti EÚ a jej členských štátov, ako aj partnerov EÚ, najmä v jej susedstve;

  5.  opätovne potvrdzuje dôležitosť metódy Spoločenstva, transparentnosti legislatívneho procesu, demokratickej legitimity, ako aj úlohy a zodpovednosti národných parlamentov;

  Oživenie hospodárstva

  6.  pripomína, že zamestnanosť je naďalej najvyššou prioritou a že EÚ potrebuje cielené investície na posilnenie prechodu na inovatívne digitálne hospodárstvo efektívne využívajúci zdroje v záujme reindustrializácie Európy a podpory pracovných miest, a dôrazne potvrdzuje, že politika EÚ v oblasti hospodárskej súťaže slúži ako nástroj na fungovanie európskeho sociálneho trhového hospodárstva;

  7.  vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia potrebné na podporu vývoja a výskumu, inovácií a tvorivosti ako ústredných hnacích síl tvorby pracovných miest;

  8.  naliehavo žiada Komisiu, aby uľahčila prístup spoločností a MSP ku kapitálu, ktorý je nevyhnutný na podporu vývoja a výroby nových produktov a služieb spolu s účinnou ochranou práv duševného vlastníctva;

  9.  domnieva sa, že globálne konkurencieschopný, inovatívny a na občanov zameraný jednotný digitálny trh je jediným možným riešením na zvládnutie výziev v 21. storočí; preto žiada Komisiu, aby využívala úplný potenciál jednotného trhu, s cieľom ďalej integrovať, najmä v digitálnej oblasti, prostredie, ktoré podporuje okrem iného MSP, a vytvárať ho;

  10.  verí v konsolidáciu prostriedkov, predovšetkým uplatňovaním zavedených pravidiel, zabezpečením rovnakých podmienok a plným využívaním výhod jednotného trhu;

  11.  zdôrazňuje, že kľúčový hospodársky a sociálny program EÚ musí zahŕňať opatrenia zamerané na znižovanie nerovnosti a podporu tvorby pracovných miest, najmä pre mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných, a zároveň zvyšovať investície do systému vzdelávania, celoživotného vzdelávania a rozvoja zručností;

  12.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala správnu transpozíciu a úplné vykonávanie všetkých finančných služieb a daňových predpisov, a zdôrazňuje, že opatrenia na zníženie rizika sa musia zhodovať so stratégiami rozdelenia rizika v záujme dokončenia bankovej únie;

  13.  žiada Komisiu, aby pokračovala v dôslednom a prísnom monitorovaní dlhov, deficitov a makroekonomických nerovnováh spôsobom, ktorým sa zabezpečí dodržiavanie Paktu stability a rastu a podporí sa hospodársky rast a tvorba pracovných miest;

  14.  domnieva sa, že v záujme riešenia nedostatku investícií v Európe a zachovania dopytu treba podporovať užšiu koordináciu hospodárskych politík a že je mimoriadne dôležité dodržiavať požiadavky vyplývajúce z práva EÚ v oblasti demokratickej zodpovednosti za rozhodnutia v kontexte európskeho hospodárskeho riadenia;

  15.  podporuje Komisiu v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktorý pre štátne rozpočty predstavuje potenciálny príjem vo výške až 1 bilión EUR, ako aj svoj zámer predložiť návrh povinného spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb;

  Reakcia na zmenu klímy a zaistenie energetickej bezpečnosti

  16.  vyzýva Komisiu, aby uskutočnila ďalšie kroky na vytvorenie energetickej únie, čím sa zaistí energetická bezpečnosť a cenovo dostupná a udržateľná energia pre všetkých občanov a podniky;

  17.  naliehavo žiada EÚ, aby sa aj naďalej zaoberala hlavnými príčinami zmeny klímy a zároveň zabezpečila konkurencieschopnosť nášho priemyslu, spolu so stratégiou pre diplomaciu v oblasti energetiky a klímy, ktorá rieši tieto globálne otázky v súlade s parížskou dohodou z konferencie COP21;

  Riešenie migračnej a utečeneckej krízy

  18.  naliehavo žiada Komisiu, aby riešila základné príčiny utečeneckej krízy, a to posilnením spolupráce s krajinami tranzitu, ako aj krajinami pôvodu v kontexte migračných tokov a uplatnením všetkých dostupných politík a nástrojov na zabezpečenie stability, obnovy a rozvoja týchto krajín;

  19.  zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť systematické a vynútiteľné programy na priame presídlenie a premiestnenie žiadateľov o azyl;

  20.  zastáva názor, že v spolupráci s členskými štátmi by Komisia mala realizovať humanitárnu pomoc a zabezpečiť primerané podmienky na život v utečeneckých táboroch, a to aj v kombinácii s dlhodobými rozvojovými programami;

  21.  pripomína, že podmienky efektívneho prijímania žiadateľov o azyl, ktoré zaisťujú humánne zaobchádzanie, bezpečnosť a dostatočné zdroje v Európe, musia byť zaručené v záujme začlenenia do trhu práce a sociálneho začlenenia utečencov;

  22.  zdôrazňuje, že medzinárodná migrácia je globálnym fenoménom, ktorý rastie z hľadiska rozsahu, komplexnosti i dôsledkov, a že z tohto dôvodu by väčšiu zodpovednosť za ochranu utečencov mala prevziať nielen EÚ ako celok, ale aj medzinárodné spoločenstvo, keďže zodpovednosť je v súčasnosti na celosvetovej úrovni rozdelená nerovnomerne; pripomína, že túto spoločnú zodpovednosť medzinárodného spoločenstva bude možné prevziať primeraným a udržateľným spôsobom iba prostredníctvom spoločného a odhodlaného prístupu zo strany všetkých medzinárodných aktérov; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s príslušnými medzinárodnými aktérmi iniciovala úvahu o spôsoboch revízie medzinárodného právneho rámca vrátane Ženevského dohovoru z roku 1951 v záujme jeho úpravy vzhľadom na bezprecedentnú globálnu migráciu a problematiku utečencov, ktorej v súčasnosti čelia EÚ a svet;

  Stabilita a bezpečnosť pre občanov EÚ

  23.  vyjadruje presvedčenie, že EÚ a členské štáty by mali byť v rámci vzájomnej spolupráce schopné spoločne zaistiť bezpečné riadenie vonkajších európskych hraníc v záujme ochrany EÚ a schengenského priestoru;

  24.  nazdáva sa, že s cieľom riešiť hrozby terorizmu a radikalizácie je Komisia povinná pozorne sledovať transpozíciu a realizáciu opatrení zameraných na rôzne aspekty terorizmu, siahajúcich od účinnej policajnej a súdnej spolupráce po výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a prostredníctvom Europolu a Eurojustu a zahŕňajúcich návrhy na riešenie vznikajúcich trendov vo financovaní terorizmu;

  25.  zastáva názor, že Komisia by sa mala zameriavať na uplatňovanie legislatívnych návrhov, ktoré už boli prijaté, s osobitným dôrazom na realizáciu balíka venovaného otázke bezpečnosti; domnieva sa, že program v oblasti bezpečnosti by sa mal pravidelne aktualizovať s cieľom zohľadniť akékoľvek skutočné opatrenia potrebné na to, aby bolo možné čeliť rastúcej a vážnej hrozbe terorizmu pre bezpečnosť občanov EÚ;

  26.  konštatuje, že hranice medzi vonkajšou a vnútornou bezpečnosťou sú čoraz nejasnejšie, čo znamená, že Komisia musí zohrávať primeranú úlohu pri oživení spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorá už nemôže byť najslabším článkom v procese integrácie EÚ;

  Zavedenie ambiciózneho programu vonkajšej činnosti voči susedným štátom a globálnemu systému

  27.  zastáva názor, že EÚ musí oživiť svoje ambície globálneho aktéra, a preto žiada Komisiu, aby mobilizovala všetky nástroje vonkajšej činnosti EÚ na dosiahnutie lepšieho globálneho riadenia a všeobecného zbližovania smerom ku kvalitnejším normám;

  28.  nazdáva sa, že bezpečnostná situácia si vyžaduje, aby sa európska obrana stala plnohodnotnou politikou, ktorá poskytuje rovnakú úroveň bezpečnosti všetkým členským štátom a kľúčovým bezpečnostným otázkam týchto štátov venuje rovnakú pozornosť; domnieva sa, že existujúce štruktúry, mechanizmy a nástroje by sa mali stať fungujúcou realitou;

  29.  žiada Komisiu, aby naďalej:

  –  posilňovala stabilitu a prosperitu v susedstve EÚ prostredníctvom iniciatív, ktoré podporujú rozvoj, demokraciu, dobrú správu vecí verejných a zásadu právneho štátu;

  –  napredovala v procese rokovaní o rozšírení posilňovaním sociálnej, politickej a hospodárskej stability a demokracie v kandidátskych krajinách;

  –  zefektívňovala politiku rozvojovej spolupráce a zlepšovala jej koordináciu a súlad s ostatnými nástrojmi vonkajšej činnosti EÚ;

  –  začleňovala program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a súdržnosť politík v záujme rozvoja do vonkajších a vnútorných politík EÚ;

  –  zabezpečovala súdržnosť a jednotnosť medzi vývojom a bezpečnostnými politikami, pretože sú vzájomne prepojené, závislé a navzájom sa posilňujú;

  –  podporovala partnerstvo s Afrikou s cieľom čeliť všetkým súčasným výzvam, najmä prostredníctvom ambicióznej dohody po skončení platnosti Dohody z Cotonou;

  –  propagovala obchod ako kľúčový nástroj na podporu rastu a zamestnanosti a zároveň posilňovala konkurencieschopnosť a zabezpečovala dodržiavanie noriem, ľudských práv a trvalo udržateľného rozvoja v EÚ; modernizovala nástroje EÚ na ochranu obchodu;

  Získanie prostriedkov na našu činnosť

  30.  zastáva názor, že EÚ musí uskutočniť reformu svojho financovania s cieľom urýchlene mobilizovať primerané zdroje; domnieva sa, že na tento účel by Komisia mala zvážiť zavedenie dodatočných skutočných vlastných zdrojov s cieľom zvýšiť stabilitu, udržateľnosť a predvídateľnosť rozpočtu EÚ a zároveň zlepšiť transparentnosť pre občanov a rešpektovať zásadu všeobecnosti;

  31.  považuje za dôležité, aby sa vzhľadom na okolnosti, s ktorými sa v roku 2013 nepočítalo, vykonala revízia stropov viacročného finančného rámca smerom nahor a zvýšila sa jeho flexibilita; domnieva sa, že Komisia musí v tomto smere rázne napredovať;

  32.  zdôrazňuje, že rozpočtové nástroje EÚ treba spravovať veľmi pozorne, čo sa týka výkonnosti a nákladovej efektívnosti, pričom zároveň je potrebné zabezpečiť dodržiavanie a ochranu finančných záujmov EÚ;

  33.  nazdáva sa, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) sa musí uplatňovať s cieľom umožniť všetkým členským štátom uskutočnenie vysokej úrovne strategických investícií;

  34.  domnieva sa, že EÚ by mala podniknúť kroky s cieľom zhromaždiť zdroje v záujme reakcie na výzvy, ako sú vysoká nezamestnanosť mladých ľudí a vnútorný a vonkajší rozmer utečeneckej krízy;

  35.  zastáva názor, že Komisia by mala začať pripravovať modernú politiku súdržnosti po roku 2020 s ohľadom na jej skutočný charakter investičného nástroja pre všetky regióny v EÚ; domnieva sa, že v záujme urýchlenia inteligentného, ekologického a inkluzívneho rastu založeného na rozvoji trvalo udržateľnej rovnováhy medzi grantmi a finančnými nástrojmi by sa mali posilniť synergie medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, Európskym fondom pre strategické investície (EFSI) a ďalšími finančnými nástrojmi EÚ;

  Posilňovanie demokracie

  36.  dôrazne potvrdzuje, že vzhľadom na súčasné výzvy je mimoriadne dôležité presadzovať spoločné hodnoty EÚ, ktorými sú demokracia, základné práva a právny štát, a ďalej rozvíjať spoluprácu medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi;

  37.  zastáva názor, že EÚ by mala prijať spoločné opatrenia s cieľom informovať občanov EÚ o ich právach a povinnostiach a podporiť ich aktívnu účasť na politickom živote, najmä pokiaľ ide o najmladšiu generáciu;

  38.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.