Förslag till resolution - B8-0892/2016Förslag till resolution
B8-0892/2016

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kommissionens arbetsprogram 2017

  4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

  till följd av ett uttalande av kommissionen
  i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

  József Szájer för PPE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0885/2016

  Förfarande : 2016/2773(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0892/2016

  B8-0892/2016

  Europaparlamentets resolution om kommissionens arbetsprogram 2017

  (2016/2773(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2015 Kommissionens arbetsprogram 2016 – Dags för nya tag (COM(2015)0610) och bilagorna I–VI till det,

  –  med beaktande av artikel 37.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  De politiska prioriteringarna bör motsvaras av tillgängliga budgetresurser.

  B.  Den politik som förs och de åtgärder som vidtas av EU tillsammans med medlemsstaterna, i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, kan och måste ha reella effekter när det gäller att hantera kriser och hjälpa människor att förutse och reagera på ett snabbt föränderligt samhälle.

  C.  EU måste kämpa för att återvinna konkurrenskraft i en mycket hård global konkurrens och följaktligen bevara den sociala marknadsmodellen och säkra hållbar tillväxt för att skapa sysselsättning för nästa generations unga medborgare istället för skulder.

  Europeiska lösningar på europeiska kriser

  1.  Europaparlamentet betonar att de kriser som EU står inför i dag kräver europeiska lösningar som är starkt förankrade i en ansvarsfull och fullt demokratisk process som utgår från gemenskapsmetoden och som involverar parlamentet fullt ut, i nära samverkan med de nationella parlamenten.

  2.  Europaparlamentet erinrar om EU:s skyldighet att lagstifta endast om och i den mån det är nödvändigt, i enlighet med artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, som avser tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Parlamentet är därför starkt övertygat om att åtgärder endast måste vara till för centrala prioriteringar, och uppmanar kommissionen att avstå från mindre viktiga initiativ, så att EU:s insatser alltid inriktas på huvudprioriteringar som gynnar dess medborgare direkt.

  3.  Europaparlamentet understryker att administrativa hinder ökar kostnaderna för företagen, särskilt små och medelstora företag samt nystartade företag, och hindrar innovation och sysselsättningsskapandet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att beakta och se medborgarnas och företagens förväntningar om en effektiv offentlig förvaltning som en avgörande faktor för konkurrenskraften.

  4.  Europaparlamentet uppmärksammar det faktum att de hybridhot som EU står inför är mer intensiva än någonsin, och uppmanar kommissionen att fokusera på genomförbara insatser och främja EU:s och dess medlemsstaters samt EU:s partners motståndskraft, särskilt i närområdet.

  5.  Europaparlamentet bekräftar återigen betydelsen av gemenskapsmetoden, insynen i lagstiftningsprocessen, demokratisk legitimitet och de nationella parlamentens roll och ansvar.

  Ekonomisk återhämtning

  6.  Europaparlamentet påminner om att sysselsättning förblir den främsta prioriteringen, och att EU behöver riktade investeringar för att driva på övergången till en innovativ och resurseffektiv digital ekonomi, för att återindustrialisera Europa och flytta tillbaka arbetstillfällen, och konstaterar med eftertryck att EU:s konkurrenspolitik är avgörande för att Europas sociala marknadsmodell ska fungera.

  7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram de initiativ som behövs för att stimulera FoU, innovation och kreativitet som centrala drivkrafter för skapande av sysselsättning.

  8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att underlätta tillgången till kapital för bolag och små och medelstora företag, för att uppmuntra utveckling och tillverkning av nya produkter och tjänster, i kombination av ett effektivt skydd för immateriella rättigheter.

  9.  Europaparlamentet anser att en globalt konkurrenskraftig, innovativ och medborgarinriktad digital inre marknad är den enda möjliga lösningen för att klara 2000-talets utmaningar. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utnyttja den inre marknadens fulla potential, att integrera ytterligare, särskilt på det digitala området, och att skapa ett klimat som stödjer bl.a. små och medelstora företag.

  10.  Europaparlamentet tror på att konsolidera åtgärder genom att först och främst tillämpa gällande regler, säkerställa lika villkor och utnyttja den inre marknadens alla möjligheter.

  11.  Europaparlamentet betonar att EU:s centrala ekonomiska och sociala agenda måste innehålla åtgärder som syftar till att minska ojämlikheter och främja sysselsättning, särskilt för ungdomar och långtidsarbetslösa, samtidigt som det måste investeras mer i utbildning, livslångt lärande och kompetensutveckling.

  12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka att alla finansiella tjänster och skattelagstiftning införlivas korrekt och genomförs fullt ut, och betonar att riskreducerande åtgärder måste stämma överens med strategier för riskdelning för att fullborda bankunionen.

  13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sin konsekventa och stränga övervakning av underskotten och skulderna samt de makroekonomiska obalanserna på ett sätt som stärker stabilitets- och tillväxtpakten samt stimulerar ekonomisk tillväxt och skapande av sysselsättning.

  14.  Europaparlamentet anser att en närmare samordning av den ekonomiska politiken måste främjas för att åtgärda Europas investeringsgap och upprätthålla efterfrågan, och att det är mycket viktigt att respektera kraven i EU:s lagstiftning om demokratisk ansvarsskyldighet för beslut som fattats inom ramen för den europeiska ekonomiska styrningen.

  15.  Europaparlamentet stöder kommissionen i kampen mot skatteundandragande och skatteflykt, som motsvarar potentiella inkomster på upp till 1 biljon euro för nationella budgetar liksom dess avsikt att lägga fram ett förslag om en obligatorisk gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

  Att bemöta klimatförändringar och säkerställa energitrygghet

  16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att förverkliga energiunionen, så att alla medborgare och företag garanteras energitrygghet och hållbar energi till överkomliga priser.

  17.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta ta sig an de bakomliggande orsakerna till klimatförändringarna och att samtidigt säkra industrins konkurrenskraft med en strategi för energi och klimatdiplomati som tar itu med dessa globala problem i enlighet med COP21-avtalet från Paris.

  Att hantera migrations- och flyktingkrisen

  18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta sig an de bakomliggande orsakerna till flyktingkrisen genom att stärka samarbetet med transitländer och ursprungsländer i fråga om flyktingströmmar genom att använda all politik och alla instrument som finns tillgängliga för att säkerställa dessa länders stabilisering, återuppbyggnad och utveckling.

  19.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att inrätta systematiska genomförbara program för direkt vidarebosättning och omplacering av asylsökande.

  20.  Europaparlamentet anser att kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, bör ge humanitärt bistånd och säkerställa anständiga levnadsförhållanden i flyktingläger, kombinerat med långsiktiga utvecklingsprogram.

  21.  Europaparlamentet påminner om att villkoren för ett effektivt mottagande av asylsökande som säkerställer en mänsklig behandling och säkerhet samt tillräckliga resurser i Europa, måste garanteras för att flyktingarna ska integreras på arbetsmarknaden och bli socialt delaktiga.

  22.  Europaparlamentet betonar att internationell migration är ett globalt fenomen som blir alltmer utbrett och komplext och får allt större konsekvenser, och därför bör inte bara EU som helhet ta ett större ansvar för att skydda flyktingar utan hela det internationella samfundet, eftersom det för närvarande råder en ojämn ansvarsfördelning på global nivå. Parlamentet erinrar om att det internationella samfundet har ett delat ansvar som endast kommer att kunna hanteras på ett tillräckligt och varaktigt sätt om samtliga internationella aktörer enas kring en samordnad och beslutsam strategi. Parlamentet uppmanar kommissionen i detta sammanhang att i nära samarbete med relevanta internationella aktörer inleda en diskussion om olika vägar för att se över det internationella regelverket, inklusive Genèvekonventionen från 1951, med målet att anpassa det till den största globala migration och flyktingkris som EU och världen någonsin har skådat.

  Stabilitet och säkerhet för EU:s medborgare

  23.  Europaparlamentet är övertygat om att EU, i samarbete med medlemsstaterna, gemensamt bör kunna säkra Europas yttre gränser i syfte att skydda EU och Schengenområdet.

  24.  Europaparlamentet anser att för att bemöta hoten om terrorism och radikalisering måste kommissionen noga övervaka införlivandet och genomförandet av åtgärder som syftar till att komma åt olika aspekter av terrorism, från effektivt polissamarbete och rättsligt samarbete till informationsutbyte i rätt tid mellan nationella myndigheter och via Europol och Eurojust, samt förslag på åtgärder mot framväxande tendenser i fråga om finansiering av terrorism.

  25.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör fokusera på genomförandet av lagstiftningsförslag som redan antagits, med särskild tonvikt vid genomförandet av säkerhetspaketet. Parlamentet anser att säkerhetsagendan bör uppdateras regelbundet för att beakta konkreta åtgärder som behövs för att hantera framväxande och allvarliga terroristhot mot EU-medborgarnas säkerhet.

  26.  Europaparlamentet konstaterar att gränserna mellan den inre och yttre säkerheten håller på att suddas ut, vilket betyder att kommissionen måste göra sin plikt och återuppliva den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken som inte längre kan vara den svagaste länken i EU:s integrationsprocess.

  Att utveckla en ambitiös extern handlingsplan gentemot närområdet och det globala systemet

  27.  Europaparlamentet anser att EU måste gjuta nytt liv i sina ambitioner som en global aktör och uppmanar därför kommissionen att mobilisera alla instrument inom EU:s yttre åtgärder för att åstadkomma både en bättre global styrning och en bred samsyn om förbättrade standarder.

  28.  Europaparlamentet anser att säkerhetsklimatet kräver att europeiskt försvar blir ett komplett politikområde som erbjuder lika stor säkerhet för, och visar lika stort engagemang i, alla medlemsstaternas säkerhetsproblem. Parlamentet anser att befintliga strukturer, mekanismer eller redskap måste bli en fungerande realitet.

  29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

  –  främja stabilitet och välstånd i EU:s grannskap, genom initiativ som stimulerar utveckling, demokrati, god samhällsstyrning och rättssäkerhet,

  –  driva på utvidgningsförhandlingar genom att stärka den sociala, politiska och ekonomiska stabiliteten och demokratin i kandidatländerna,

  –  göra politiken för utvecklingssamarbete effektivare och mer samordnad, och mer i linje med andra instrument för EU:s yttre åtgärder,

  –  integrera Agenda 2030 för hållbar utveckling och konsekvent politik för utveckling i EU:s utrikespolitik och interna politik,

  –  säkerställa sammanhang och konsekvens mellan utvecklingspolitiken och säkerhetspolitiken, eftersom de står i samband med varandra och är inbördes beroende och ömsesidigt förstärkande,

  –  främja partnerskap med Afrika för att klara av dagens alla utmaningar, särskilt genom ett ambitiöst avtal som ska ersätta Cotonouavtalet,

  –  stödja handel som ett viktigt instrument för främjande av tillväxt och sysselsättning och samtidigt stimulera konkurrenskraft och upprätthålla EU‑normer, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, och modernisera unionens handelspolitiska skyddsåtgärder.

  Att mobilisera resurser för våra åtgärder

  30.  Europaparlamentet anser att EU måste reformera sin finansiering för att snabbt mobilisera tillräckliga resurser. Parlamentet anser därför att kommissionen bör överväga att införa ytterligare egna verkliga resurser för att EU:s budget ska bli mer stabil, hållbar och förutsägbar och samtidigt öka medborgarnas insyn och respektera universalitetsprincipen.

  31.  Europaparlamentet anser att man måste se över och utöka den fleråriga budgetramens tak samt göra den mer flexibel så att den är anpassad till omständigheter som inte förutsågs 2013. Parlamentet anser att kommissionen måste visa beslutsamhet och gå vidare i detta avseende.

  32.  Europaparlamentet betonar att EU:s budgetinstrument måste förvaltas på ett sätt som ger extra uppmärksamhet åt resultat och kostnadseffektivitet, samtidigt som förenlighet med och skydd åt EU:s ekonomiska intressen säkerställs.

  33.  Europaparlamentet anser att Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) måste genomföras för att alla medlemsstater ska kunna göra utökade strategiska investeringar.

  34.  Europaparlamentet anser att EU bör vidta åtgärder för mobilisering av resurser för att hantera utmaningar som rör den höga ungdomsarbetslösheten samt de interna och externa dimensionerna av flyktingkrisen.

  35.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör börja förbereda för en modern sammanhållningspolitik efter 2020, som respekterar denna politik som ett investeringsverktyg för alla EU:s regioner. Parlamentet anser att synergier mellan Europeiska struktur- och investeringsfonderna, Efsi och EU:s andra finansieringsinstrument bör stärkas för att påskynda en intelligent, miljövänlig och inkluderande tillväxt som bygger på att en god balans mellan bidrag och finansiella instrument utvecklas.

  Stärkt demokrati

  36.  Europaparlamentet konstaterar med eftertryck att med tanke på dagens utmaningar är det mycket viktigt att upprätthålla EU:s gemensamma värden – demokrati, grundläggande rättigheter och rättsstatlighet – och att ytterligare utveckla samarbetet mellan EU:s institutioner och medlemsstater.

  37.  Europaparlamentet anser att EU bör göra gemensamma insatser för att informera EU:s medborgare om deras rättigheter och skyldigheter, och uppmuntra deras aktiva deltagande i det politiska livet, särskilt den yngsta generationen.

  38.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.